دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > فعالیتهای پژوهشی > طرح های تحقیقاتی 
 
 

 

1-   عنوان : کلونینگ و بیان ژنهای  "لوکس ا" و "لوکس ب" باکتری ویبریو فیشری.

       مجری :دکتر بهرام کاظمی.

      همکاران طرح : دکتر مژگان بنده پور - فرامرز لالویی.

      اعتبار دهنده : پژوهشکده اکولوژی دریای خزر -1387 .

 
2-   عنوان : بررسي اثر چپرون "اچ .اس .پی .نود" در شكل فضايي پروتئينهاي "کر" و "اچ. بی. اس. آنتی ژن"

      ويروسهاي هپاتيت "سی" و"بی".

      مجری :دکتر بهرام کاظمی - مژگان بنده پور.

      اعتبار دهنده: طرح مشترک با مرکز ملی مهندسی ژنتیک.

     
3-   عنوان : كلونينگ و بيان ژنهاي انتروتوكسين كلستريد يوم پرفرينجنس تيپ "آ" و توكسين"دی"

      كلستريديوم بوتولينوم.

      مجری :دکتر بهرام کاظمی - مژگان بنده پور.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.


4-   عنوان : تهیه سازه منهدسی شده ژن انسولین انسانی برا ی ژن درمانی.

      مجری :دکتر بهرام کاظمی.

      همکاران طرح : دکتر حبیب الله پیروی - دکتر مژگان بنده پور - زرین شریف نیا - فاطمه یاریان.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1390.


5-   عنوان : بررسی ایمنی زایی "آر ان آ دورشته ای) در سلول های ماکروفاژ انسان.

      مجری :دکتر بهرام کاظمی.

      همکاران طرح : دکتر مژگان بنده پور - دکتر نریمان مصفا - زرین شریف نیا - آمنه کوچکی - فاطمه یاریان.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1390.


6-  عنوان: مقایسه ایمنی زایی نانوپارتیکل های باکتریوفاژ نوترکیب " تی 7"  بیان کننده اپی توپ " سی

      تیال"  انتی ژن " هر2"  رت با اپی توپ کمکیهماگلوتینین ویروس انفلوانزا در ترکیب با اگونیست " تول

      لایک رسپتور 9"  در مدل سرطان سینه موش " بالب سی".

      مجری :دکتر بهرام کاظمی.

      همکاران طرح : حمید رضا هاشمی - سمیه پویان فرد - دکتر مژگان بنده پور - دکتر نریمان مصفا.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1390.
 


7-   عنوان : بررسی سنتز نانوذرات نقره و طلا در سویه بومی لیشمانیای خزنده.

      مجری :دکتر بهرام کاظمی.

      همکاران طرح : علی جبالی - دکتر مژگان بنده پور - فاطمه رمضانی.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - .1390


8-   عنوان : کلونینگ و بیان پروتئینهای " ال ای پی ال 32"  و " ال ای پی ال 41"  کاندید واکسن لپتوسپیرا

      اینتروگانس و بررسی سیستم ایمنی موش بالب سی بعد از تزریق.

      مجری :دکتر بهرام کاظمی - مژگان بنده پور.

      همکاران طرح : زرین شریف نیا - آمنه کوچکی - فاطمه یاریان.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - .1390


9-   عنوان : تهیه آلبومین نوترکیب انسانی در آزمایشگاه.

      مجری :دکتر بهرام کاظمی.

      همکاران طرح : دکتر مژگان بنده پور - آمنه کوچکی - زرین شریف نیا.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1390.


10- عنوان : کاربرد " رال تایم پی سی ار" در شناسایی و ارزیابی کمی انگل کریپتوسپوریدیوم پاروم در آب.

      مجری :دکتر بهرام کاظمی.

      همکاران طرح : دکتر مژگان بنده پور، محمد رضا محمودی.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1390.


11- عنوان : تهیه سازه ژنی برای بیان پروتئین های نوترکیب دارویی در سلولهای گیاهی توتون.

      مجری :دکتر بهرام کاظمی.

      همکاران طرح : دکتر حسین نادری منش - دکتر حسین وحیدی - دکتر ژاله برار - زرین شریف نیا – دکتر

      حمید رضا حیدری.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1390.


12- عنوان : انتقال پایدار فاکتور هفت به کروموزوم لیشمانیای خزنده و ابراز و تایید پروتئین ان در آزمایشگاه.

      مجری :دکتر بهرام کاظمی.

      همکاران طرح : دکتر مژگان بنده پور - زرین شریف نیا.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1390.


13- عنوان : برنامه ریزی برای هدفمند کردن پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای رشته بیوتکنولوژی.

     مجری :دکتر بهرام کاظمی.

     اعتبار دهنده: اعتبار دهنده شبکه بیوتکنولوژی کشور -1389.

 

14- عنوان : طراحی سازه هوشمند حساس به حرارت ژن انسولین.

     مجری :دکتر بهرام کاظمی.

      همکاران طرح : دکتر مژگان بنده پور - وحید جاجرمی.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - .1390

 

15- عنوان : شناسايي بيوماركرهايي براي تشخيص زودهنگام سرطان كلوركتال از طريق بررسي تغييرات

     متيلاسيون "دی ان ا"  در رده هاي سلولي و نمونه هاي بافتي سرطان كلوركتا ل.

     مجری :دکتر بهرام کاظمی - دکتر اشرف کرباسی.

     همکاران طرح:دکتر مژگان بنده پور - مهدی منوچهری.

     اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه بقیه الله -  1390.

 

16- عنوان : تهيه " اف اس اچ " نوترکیب در آزمایشگاه.

      مجری :دکتر بهرام کاظمی.

      همکاران طرح: دکتر مژگان بنده پور.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1390.

 

17- عنوان : بررسی وجود ویروس تریکوموناسواژینالیس  و موتاسيون ژن فريدوكسين در ایزوله های بالینی

      تریکوموناسواژینالیس.

      مجری : دکتر بهرام کاظمی.

      همکاران طرح :دکتر مژگان بنده پور و سودابه حیدری.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1390.

 

18- عنوان : شناسايي موتاسيونهايعامل بيماري تحليل عضلاني-نخاعي با بهره گيري از يك روش رنگ

     سنجي مبتني برنانوذرات طلا.

      مجری : دکتر بهرام کاظمی.

      همکاران طرح  :دکتر مژگان بنده پور - حسین احمد پور.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1390.

 

19- عنوان : شناسایی و تمایز انواع کریپتوسپوریدیوم در نمونه آبهای سطحی  رودخانه) شهر رشت).

      مجری : دکتر بهرام کاظمی.

      همکاران طرح :دکتر مژگان بنده پور.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1390.

 

 

20- عنوان : تهيه آنتي ژن مناسب براي پيشگيري از ليشمانيوز جلدي.

      مجری : دکتر بهرام کاظمی.

      همکاران طرح :ساعد شهابي ، سید رضا هاشمی فشاركي - عزت الدین جواديان.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي  -

      1372.


21- عنوان : بررسي قدرت تشخيص " پي سي آر " بر روي نمونه ادرار در شناسايي تريكوموناس واژيناليس.

      مجری : دکتر بهرام کاظمی.

      همکاران طرح  :فرید تحويلداري - مریم رجب نژاد - مهناز منصوري - سودابه گيوراد - فخرالملوک ياسايي.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي  -

      1377.

 

22- عنوان : تهيه پروتئين مناسب براي واكسيناسيون عليه ساركو سيستيس.

      مجری : دکتر بهرام کاظمی.

      همکاران طرح  :علی قجري - سید جواد سيد طبايي - فرید تحويلداربیدروني - هوشنگ خزان -  

      میرخسروصفري.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي -

      سازمان دامپزشكي كل كشور - 1378.

 

23- عنوان : بررسي كارآيي وسترن بلات در تشخيص ليشمانيوز احشايي و پوستي.

      مجریان : سید جواد سيد طبايي - علی حقيقي.

      همکارطرح  :دکتر بهرام کاظمی.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1377.

 

24- عنوان : بررسي رابطه موتاسيون درژن " ام اس ايكس وان " و شكاف لب با روش مولكولي.

      مجریان : آزیتا تهرانچي - بهرام كاظمي - مسعود سيفي.

      همکاران طرح  :الهه محجوب

      اعتبار دهنده: -

 

25- عنوان : بررسي رابطه موتاسيون در ژن " ام اس ايكس وان " با " توس ا جنزيس" به روش مولكولي " پي

      سي ار - ار اف ال پي.

      مجریان : مسعود سيفي - بهرام كاظمي.

      همکارطرح  :پریسا گلكار.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

 

26- عنوان : تشخيص كلاميديا پنومونيه در پلاكهاي عروقي با پی سی آر.

      مجری : گیتا اسلامي.

      همکار طرح  :دکتر بهرام کاظمی - حبیب ا.... پيروي.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشي دانشكده پرشكي.

 

27- عنوان : طراحي و توليد كيت اليزا با پروتئين نوتركيب كلاميديا تراكماتيس.

      مجری : دکتر بهرام کاظمی.

      همکاران طرح  :پرویز پاكزاد - مژگان بنده پور - نگار سيد - فرحنوش دوستدار و با همكاري مركزتحقيقات

      بيوتكنولوژي انستيتو پاستور ايران - مركز تحقيقات بيوتكنولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران و مركز

      تحقيقات آنتي بادي مونوكلونال.

      اعتبار دهنده: شبكه بيوتكنولوژي كشور.

 

28- عنوان : بررسي‌شيوع ارليشياها در انسان، ميزبانان حيواني‌وناقلين درتعدادي‌از شهرستان هاي ‌منتخب

      استان مازندران.

      مجریان : دکتر بهرام كاظمي و حسن بشيري بد.

      همکاران طرح  :نورينا رهبريان, فاطمه فلاح, فرزاد متولي‌حقي‌ و گيتا اسلامی.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1381.

 

29- عنوان : تعين ژنوتيپ هاي ويروس هپاتيت سي در ايران.

      مجری : دکتر بهرام کاظمی.

      همکارطرح  :دکتر مژگان بنده پور.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1381.

 

30- عنوان : ارزش تشخيصي تلومراز براي رديابي اسكاموس سل كارسينوما در اسمير دهان.

      مجریان : دکتر بهرام کاظمی - بهنام اسلامي.

      همکاران طرح  :ابوالفضل باقري - انوشه سخاوت - مژگان بنده پور - نگار سيد.   

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1381 (اين طرح با مركز

     تحقيقات دندانپزشكي مشترك ميباشد).

 

31- عنوان : شيوع موتاسيون "جی اس آ"  در ضايعات فيبرواسوس آرواره با روش پی سی آر - اس اس سی

      پی .

      مجریان : دکتر بهرام کاظمی - بهنام اسلامي.

      همکاران طرح  :ساناز لواساني - انوشه سخاوت - مژگان بنده پور - نگار سيد.  

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1381 (اين طرح با مركز

     تحقيقات دندانپزشكي مشترك ميباشد).

 

32- عنوان : بررسي شيوع موتاسيون در " او ك سي " هاي اسپوراديك فكين.

      مجریان : دکتر بهرام کاظمی - بهنام اسلامي.

      همکاران طرح  :ساناز لواساني - انوشه سخاوت - مژگان بنده پور - نگار سيد.  

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1381 (اين طرح با مركز

     تحقيقات دندانپزشكي مشترك ميباشد).

 

33- عنوان : بررسي مقايسه اي روش مولكولي " پي سي ار " با روش ميكروسكپي براي تشخيص انگل

      هاي پلاسموديوم در بيماران مشكوك به مالاريا و ساكنين مناطق اندميك مالاريا.

      مجریان : دکتر بهرام کاظمی - خجسته شريفي.

      همکاران طرح  :دکتر مژگان بنده پور - نگار سيد.

      اعتبار دهنده: دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - 1381.

 

34- عنوان : كلونينگ وبيان ژن آنريم پتريدين ردكتاز1 ليشمانيا.

      مجری : دکتر بهرام کاظمی.

      همکاران طرح  :دکتر فریدون مهبودي - نگار سيد.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1381.

 

35- عنوان : بررسي قدرت " پي سي ار " در تشخيص بروسلوز  از خون  محيطي.

      مجری : دکتر بهرام کاظمی.

      همکاران طرح  :مژگان بنده پور - پرویز وحداني - مسعود مرداني - فرحنوش دوستدار - لطیف گچكار

      - سرور امين زاده - نگار سيد.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1381.

 

36- عنوان : تهيه واكسن نوتركيب هپاتيت سي وتعيين فعاليت بيولوژيك آن در سيستم آزمايشگاهي.

      مجری : دکتر بهرام کاظمی.

      همکاران طرح  :مژگان بنده پور – دکتر نریمان مصفا.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1381.

 

37- عنوان : بررسي تنوع ژنتيكي در ماهي مركب ابهاي خليج فارس ودرياي عمان با استفاده از نشانگر " ار

     اف ال پي".

      مجری : رضا نهاوندي.

      همکاران طرح  :دکتر بهرام کاظمی - سهراب رضواني - تیمور ولي نسب.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - موسسه تحقيقات شيلات

     ايران - 1382.

 

38- عنوان : تهيه كيت " الايزا" با پروتئينهاي نوتركيب تاكي زوئيت توكسوپلاسما گوندي.

      مجری : دکتر بهرام کاظمی.

      همکارطرح  :مژگان بنده پور.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1382.

 

39- عنوان : تشخيص انگلهاي مالاريا در مراجعان به سازمان انتقال خون چابهار با تكنيك " پي سي ار - ار اف

      ال پي "

      مجری : دکتر بهرام کاظمی.

      همکاران طرح  :محسن نجاري - مزگان بنده پور -  نگار سيد.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1382.

 

40- عنوان : مقايسه " پي سي ار " و " اليزا" براي تشخيص هپاتيت سي در سرم.

      مجری : دکتر بهرام کاظمی.

      همکاران طرح  :مژگان بنده پور - حامد يحيي زاده - اکرم طاهرپور.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1382.

 

41- عنوان : بررسي تاثير نور " يو وي ب" بر فاكتور رشد كراتينو سيت موش آزمايشگاهي.

      مجری : دکتر بهرام کاظمی - دکتر محمد بيات.

      همکاران طرح  :سیمین انصاري، احمد حسيني . یوسف صادقي و سهیلا رضايي.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1382.

 

42- عنوان : بررسي اثر كوتاه مدت دماي 4 درجه سانتيگراد و انجماد شيشه اي بر پروفايل بيان ژنهاي جنين

      چهار سلولي موش آزمايشگاهي.

      مجری : دکتر احمد حسيني – دکتر بهرام كاظمي.

      همکاران طرح  :مژگان بنده پور ، طاهره اسماعيل پور و یوسف صادقي.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1382.

 

43- عنوان : استفاده از " دي ان ا " باكتري سكانس " سي پي جي " بعنوان فعال كننده سيستم ماكروفاژي.

      مجری : دکتر نریمان مصفا - دکتر بهرام كاظمي.

      همکاران طرح  :مژگان بنده پور - فرشید بختياري.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1382.

 

44- عنوان : بررسي اثر تحريكي " دي ان ا " باكتريال بر عملكرد فاگوسيت هاي خون محيطي انسان.

      مجری : دکتر نریمان مصفا - دکتر بهرام كاظمي.

      همکاران طرح  :-

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1382.

 

45- عنوان : کلونینگ ژن پروتئین " آ " استا فیلوکوک اورئوس.

      مجریان : دکتر بهرام کاظمی - دکتر پرویز پاکزاد.

      همکاران طرح  :-

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1384.

 

46- عنوان : تهیه کیت " اليزا" با پروتئین نوترکیب اکی نوکوکوس گرانولوزس.

      مجریان : دکتر بهرام کاظمی - دکتر محمد رضا نظری.

      همکاران طرح  :-

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1384.

 

47- عنوان : بررسي موتاسيون‌هاي فاكتورپنج انعقادي در جمعيت ايراني مبتلا به ترومبوآمبولي وريدي.

      مجری : دکتر بهرام کاظمی.

      همکاران طرح  :دکتر عباس حاجی فتحعلی - دکتر علی اکبر پور فتح ا.....

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1384.

 

48- عنوان : مقايسه سطح واكنش آنتي باديهاي ضد استرپتوكيناز باهبر كيناز و استرپتوكيناز اصلاح شده.

      مجریان : دکتر بهرام کاظمی –  نگار سید.

      همکاران طرح  :-

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1390.

 

49- عنوان : ايجاد موتاسيون در ژن انزيم گلوكو سربروزيداز و انتقال ان به سلول هاي جنيني موش

      آزمايشگاهي.

      مجری : دکتر بهرام کاظمی – دکتر احمد حسيني.

      همکاران طرح  :دکتر مژگان بنده پور -  حسین احمد پور.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- شبكه پزشكي مولكولي كشور

      - 1384.

 

50- عنوان : تهيه ماركر وزني " دي ان آ" براي استفاده در آزمايشگاههاي مولكولي.

      مجری : دکتر بهرام کاظمی.

      همکاران طرح  :-

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1385.

 

51- عنوان : بررسي موتاسيونهاي ژن رسپتور انسولين در بيماران مبتلا به ديابت نوع2 در ايران.

      مجری : دکتر بهرام کاظمی.

      همکاران طرح  :دکتر مژگان بنده پور - دكتر فريدون عزيزي.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - مركز تحقيقات متابوليسم و

      غدد درون ريز - 1391.

 

52- عنوان : تهيه وكتور غيرويروسي براي ژن درماني پايدار ديابت تيپ 1.

      مجری : دکتر بهرام کاظمی.

      همکاران طرح  :-

      اعتبار دهنده: صندوق حمايت از پژوهشگران كشور - 1392.

 

53- عنوان : تولید سویه نوترکیب باکتری اشرشيا كلي  بیان کننده استرپتوکیناز موتانت.

      مجری : دکتر بهرام کاظمی - دکتر مژگان بنده پور.

      همکاران طرح  :-

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1392.

 

54- عنوان : سنتز نانو حامل دندریمری با پوشش اسید آمینه گاماگلوتامیک و تحویل ژن " اس اف ال ف وان"به

     رده های سلولی سرطان پستان.

      مجری : دکتر بهرام کاظمی.

      همکاران طرح  :دكترمژگان بنده پور - محمد همتي.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - مركز تحقيقات سرطان

      دانشگاه علوم پزشكي تهران - 1392.

 

55- عنوان : کاربرد و مقایسه تکنیک تکثیر هم دما به واسطه لوپ  با پي سي ار سنتی و پي سي ار آشیانه

      ای در تشخیص آلودگی به توکسوپلاسموزیس با استفاده از ژن بي وان و عنصر تکرار شونده 529

      نوكلئوتيدي.

      مجری : دکتر بهرام کاظمی.

      همکاران طرح  :دكترمژگان بنده پور - شيرزاد فلاحي.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - معاونت پژوهشي دانشگاه

      علوم پزشكي لرستان - 1392.

 

56- عنوان : ساخت نانو حامل دندريمري ( پي ا ام ا ام) عامل دارشده با پپتيد اس ار ال جهت ژن/دارو رساني

      به مغز.

      مجری : دکتر بهرام کاظمی.

      همکاران طرح  :دكترمژگان بنده پور - امير ضارب كهن.

      اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1390.

 

57- Reasearch manager : Bahram kazemi. Cooperators: Mohammad Reza Nazari Pouya, Hamid Mobtaker, Ataollah Ghadiri and Farid Tahvilda- Bideroni. Isolation of a fragment of lizard leishmania antigen and test to protectivity for L.major. Credited by WHO, Initiated :1998.

 

58- Pincipale Investigator: Bahram Kazemi. Coworker: Mojgan Bandehpour, Farnaz Kheirandish, Ali Khamesipour, Heidar Masjedi, Fereydoun Mahboudi. Inhibition of Leishmania pteridine reductase I with full length antisense as a model for gene therapy in cancers. Funded by EMGEN/EMRO.

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.