شنبه ٢٩ تير ١٣٩٨ - 
  E-MAIL  
  HOME  
 ENGLISH  
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
صفحه اصلي > نظر و پیشنهاد 
 
 

شرح وظایف دفاتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات

دریافت شکایات واصله از اشخاص حقیقی و حقوقی و بررسی پیرامون صحت و سقم مواردشکايات و پيگيری موضوع تا اخذ نتيجه نهايی و پاسخگويی به شاکی.

پاسخگويی حضوری و تلفنیبه مراجعين و راهنمايی و رفع اشکال آنها در موارد مربوط.

رسيدگی به شکايات مندرجدر مطبوعات در زمينه های مربوط پس از حصول اطمينان از صحت مفاد آن و پاسخگويی ازطريق روابط عمومی دستگاه مربوطه.

برقراری ارتباط مستمر بادفتر بازرسی و پاسخگويی به شکايات سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت متبوعو اجرای خط مشی ها و سياستها و دستور العملهايی که توسط سازمان مذکور تهيه و ابلاغمی گردد.

برقراری ارتباط باواحدهای پاسخگويی به شکايات ، مراکز خدمات و درمانی تابعه و اعمال نظارت مستمر برعملکرد آنان و دريافت و جمع بندی گزارشهای واصله همراه با تجزيه و تحليل لازم جهتاطلاع بالاترين مقام دستگاه و نيز ارسال به دفتر بازرسی و پاسخگويی به شکاياتسازمان امور اداری و استخدامی کشور و همچنين وزارت متبوع.

ارائه خط مشی به واحدهایتحت پوشش در رابطه با شکايات واصله و انجام بازرسی های لازم

تنظيم و تکميلگزارش عملياتی دستگاه متبوع به صورت فصلی مطابق فرمهای ابلاغی و ارسال آن به دفتربازرسی و پاسخگويی به شکايات وزارت متبوع و در صورت نياز سازمان امور اداری واستخدامی کشور.

تهيه و تنظيم برنامه هایبازرسی مستمر ، دوره ای و يا موردی جهت واحدهای پاسخگويی به شکايات واحدها و مراکزتابعه.

هماهنگی و همکاری با دفتربازرسی و پاسخگويی به شکايات سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت متبوع دررابطه با نظارت بر حسن اجرای قوانين و مقررات.

حضور مديريت در جلساتهماهنگی که از سوی دفتر بازرسی و پاسخگويی به شکايات سازمان امور اداری و استخدامیکشور و وزارت متبوع جهت بحث و تبادل اطلاعات تشکيل می گردد.

برگزاری جلسات هماهنگیبين واحدهای پاسخگويی به شکايات واحد و مراکز تابعه در فواصل زمانی مناسب.

برقراری ارتباط با سازمانبازرسی کل کشور و وزارت متبوع و ايفای وظيفه مندرج در ماده 12 قانون تشکيل سازمانبازرسی کل کشور ، کميسيون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظرسنجیدستگاهها و رسانه های جمعی و مطبوعات جهت اطلاع از نظريات مردم در خصوص نحوه عملدستگاه اجرائی ذيربط.

اعزام بازرس يا هيات هایبازرسی جهت انجام بازرسی های مستمر ، دوره ای و موردی به منظور تهيه گزارش لازم وارائه پيشنهادها و راه حل های مناسب جهت رفع نواقص و مشکلات به مراجع مربوطه.

اخذ نظريات واحدهای تخصصیدستگاه متبوع در موضوعات مطروحه در صورت لزوم به منظور رسيدگی و اعلام پاسخ بهشکايات.

برقراری ارتباط با موسساتمطالعاتی ، تحقيقاتی و دانشگاهی در زمينه سنجش افکار عمومی به منظور استفاده ازيافته های علمی در زمينه های مربوط.

مطالعه و بررسی مستمرروشهای انجام کار در دفتر و واحدهای پاسخگويی به شکايات مراکز و واحدهای تابعه بهمنظور ارائه پيشنهادها اصلاحي لازم.

انجام اقدامات لازم بهمنظور استقرار سيستمهای پيشرفته و مکانيزه جهت افزايش دقت ، سرعت و کيفيت گزارشگيریو گزارش دهی.

اعلام موارد تخلفات اداریمشهود کارکنان و مسئولان دولتی در حين بررسی شکايات يا بازرسی های انجام شده بههيئت بدوی رسيدگی به تخلفات اداری ذيربط ، پس از هماهنگی با نماينده وزير و رئيسدفتر بازرسی و ... يا بالاترين مقام دستگاه اجرائی مربوط در امر رسيدگی به تخلفاتاداری و دريافت نتيجه اقدام هيئت جهت انعکاس به شاکی.

ارجاع پرونده به محاکمصالحه قضائی در مواردی که تخلف ، عنوان جرم عمومی نيز داشته باشد با هماهنگیبالاترين مقام اجرائی دانشگاه و يا وزارت متبوع.

معرفی کارکنان دفتر وواحدهای پاسخگويی به شکايات واحدها و مراکز تابعه به مراکز آموزشی جهت گذراندن دورههای آموزشی مورد نياز در صورت لزوم.

فراهم نمودن مقدمات نصبصندوق در محلهای مناسب برای دستيابی به پيشنهادات و انتقادات ارباب رجوع جهت اطلاعبالاترين مقام دستگاه اجرائی

 
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران میدان شهید شهریاری - خیابان کودکیار - دانشکده پزشکی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : msp@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.