دوشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٧ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
صفحه اصلي > برنامه کلاس ها > برنامه کلاس های دوره استاژری 
 
 

مدرس

تاریخ

روز ، هفته ، ساعت

نام درس

 

دوشنبه  5/6/97شنبه 17/6/97

شهریور

جلسه اول ، دوشنبه هفته اول

 هر بخش  ساعت 10-8

جلسه دوم ، شنبه هفته سوم

  بخش سوم ساعت 15-13

اعصاب

دوشنبه 2/7/97 شنبه 14/7/97

مهر

دوشنبه 30/7/97 شنبه 12/8/97

آبان

دوشنبه 28/8/97  شنبه 10/9/97

آذر

دوشنبه 26/9/97  شنبه 8/10/97

دی

دوشنبه 24/10/97 شنبه 6/11/97

بهمن

 

چهارشنبه 14/6/97 چهارشنبه 21/6/97

شهریور

جلسه اول

 چهارشنبه هفته دوم هر بخش

ساعت 10-8

جلسه دوم ،چهارشنبه هفته سوم  بخش ساعت 15-13

خون

چهارشنبه 11/7/97 چهارشنبه 18/7/97

مهر

چهارشنبه9/8/97چهارشنبه 16/8/97

آبان

چهارشنبه 7/9/97  چهارشنبه14/9/97

آذر

چهارشنبه  5/10/97  چهارشنبه 12/10/97

دی

چهارشنبه 3/11/97 چهارشنبه 10/11/97

بهمن

 

13/6/97

شهریور

سه شنبه هفته دوم هر بخش

ساعت 13-8

روماتولوژی

10/7/97

مهر

8/8/97

آبان

6/9/97

آذر

4/10/97

دی

2/11/97

بهمن

چهارشنبه 7/6/97 , شنبه 10/6/97 , چهارشنبه 14/6/97

شهریور

جلسه اول ،

 چهارشنبه هفته اول بخش

 ساعت 15-13

جلسه دوم، 

شنبه هفته دوم بخش

ساعت 15-13

جلسه سوم ، چهارشنبه هفته دوم  بخش  ساعت 15-13

 

غدد

چهارشنبه 4/7/97 , شنبه 7/7/97 , چهارشنبه 11/7/97

مهر

چهارشنبه 2/8/97 , شنبه 5/8/97 , چهارشنبه 9/8/97

آبان

چهارشنبه 30/8/97 , شنبه 3/9/97 , چهارشنبه 7/9/97

آذر

چهارشنبه 28/9/97 , شنبه 1/10/97 , چهارشنبه 5/10/97

دی

چهارشنبه 26/10/97 , شنبه 29/10/97 , چهارشنبه 3/11/97

بهمن

 

26/6/97

شهریور

دوشنبه هفته چهارم بخش

ساعت 12-8

زنان

21/8/97

آبان

 

11/6/97

شهریور

یکشنبه هفته دوم

ساعت 12-8

ریه

8/7/97

مهر

6/8/97

آبان

4/9/97

آذر

2/10/97

دی

30/10/97

بهمن

 

چهارشنبه 7/6/97 ، چهارشنبه 14/6/97

شهریور

جلسه اول ،

چهارشنبه هفته اول بخش  ساعت 15-13

جلسه دوم ،

چهارشنبه هفته دوم

ساعت 15-13

قلب

چهارشنبه 4/7/97 ، چهارشنبه 11/7/97

مهر

چهارشنبه  2/8/97 ، چهارشنبه9/8/97

آبان

چهارشنبه 30/8/97 ، چهارشنبه 7/9/97 

آذر

چهارشنبه 28/9/97 ، چهارشنبه  5/10/97 

دی

چهارشنبه 26/10/97 ، چهارشنبه 3/11/97

بهمن

 

یکشنبه 4/6/97 ، یکشنبه5/6/97

شهریور

جلسه اول

یکشنبه هفته اول بخش

 ساعت 10-8

جلسه دوم

 دوشنبه هفته اول بخش

ساعت 15-13

نفرولوژی

یکشنبه1/7/97، یکشنبه 2/7/97

مهر

 یکشنبه 29/7/97 ، یکشنبه30/7/97

آبان

یکشنبه 27/8/97 ، یکشنبه 28/7/97

آذر

یکشنبه 25/9/97 ، یکشنبه 26/9/97

دی

یکشنبه 23/10/97 ، یکشنبه 24/10/97

بهمن

 

 

 

دوشنبه 5/6/97 ، شنبه 10/6/97

شهریور

جلسه اول

 دوشنبه هفته اول بخش

 ساعت 10-8

جلسه دوم

 شنبه هفته دوم بخش

 ساعت 15-13

 

 

چشم

دوشنبه 2/7/97 ، شنبه 7/7/97

مهر

دوشنبه 30/7/97 ، شنبه 5/8/97

آبان

دوشنبه 28/8/97 ، شنبه 3/9/97

 

 

 

آذر

 

سه شنبه 20/6/97 ، سه شنبه 27/6/97

 

جلسه اول ، سه شنبه هفته سوم بخش  ساعت 10-8

جلسه دوم ، سه شنبه هفته چهارم بخش  ساعت 8-10

اطفال

سه شنبه 13/9/97 ، سه شنبه 20/9/97

 

 

7/6/97

شهریور

چهارشنبه هفته اول ساعت 15-13

ENT

4/7/97

مهر

2/8/97

آبان

30/8/97

آذر

 

سه شنبه 13/6/97 ، سه شنبه3/7/97

شهریور

مهر

جلسه اول ،

 سه شنبه هفته دوم بخش

ساعت 15-13

جلسه دوم ،

 شنبه هفته پنجم بخش

 ساعت 15-13

جراحی

سه شنبه 8/8/97 ،سه شنبه 29/8/97

ابان

آذر

سه شنبه 4/10/97 ، سه شنبه 25/10/97

دی

بهمن

 

12/6/97

شهریور

دوشنبه هفته دوم بخش ساعت 15-13

ارولوژی

9/7/97

مهر

7/8/97

آبان

5/9/97

آذر

3/10/97

دی

1/11/97

بهمن

 

یکشنبه 4/6/97 ، یکشنبه11/6/97

شهریور

جلسه اول ،

یکشنبه هفته اول بخش

 ساعت 15-13

جلسه دوم ،

یکشنبه هفته دوم بخش

ساعت 15-13

پوست

یکشنبه1/7/97، یکشنبه 8/7/97

مهر

 یکشنبه 29/7/97 ، یکشنبه6/8/97

آبان

یکشنبه 27/8/97 ، یکشنبه 4/9/97

آذر

یکشنبه 25/9/97 ، یکشنبه 2/10/97

دی

یکشنبه 23/10/97 ، یکشنبه 30/10/97

بهمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه 10/6/97 ، دوشنبه12/6/97دوشنبه 26/6/97

شهریور

جلسه اول،

شنبه هفته دوم بخش

ساعت 10-8(دکتر ضیایی)

جلسه دوم ،

 دوشنبه هفته دوم بخش

ساعت 15-13(دکتر پرورده)

جلسه سوم ، دوشنبه هفته چهارم بخش ساعت 15-13

عفونی

شنبه 7/7/97 دوشنبه 9/7/97 دوشنبه 23/7/97

مهر

شنبه 5/8/97 دوشنبه 7/8/97 دوشنبه 21/8/97

آبان

شنبه 3/9/97 دوشنبه 5/9/97 دوشنبه 19/9/97

آذر

شنبه 1/10/97 دوشنبه 3/10/97 دوشنبه 17/10/97

دی

شنبه 29/10/97  دوشنبه 1/11/97  دوشنبه 15/11/97

بهمن

 

7/6/97   14/6/97   21/6/97

شهریور

چهارشنبه هفته اول بخش

جهارشنبه هفته دوم بخش

چهارشنبه هفته سوم بخش

ساعت 10-8

گوارش

4/7/97  11/7/97   18/7/97

مهر

2/8/97   9/8/97   16/8/97

آبان

30/8/97   7/9/97   14/9/97

آذر

28/9/97   5/10/97   12/10/97

دی

26/10/97   3/11/97   10/11/97

بهمن

 

 

 

یکشنبه 4/6/97 شنبه 10/6/97

یکشنبه  18/6/97  شنبه 24/6/97

شهریور

جلسه اول

یکشنبه هفته اول بخش ساعت 10-8

جلسه دوم

شنبه هفته دوم بخش

ساعت 15-13

جلسه سوم

یکشنبه هفته سوم بخش ساعت 10-8

جلسه چهارم

شنبه هفته چهارم بخش  ساعت 15-13

روان پزشکی

یکشنبه 1/7/97  شنبه 7/7/97

یکشنبه 15/7/97  شنبه 21/7/97

مهر

یکشنبه 29/7/97 شنبه 5/8/97

یکشنبه 13/8/97  شنبه 19/8/97

آبان

یکشنبه 27/8/97  شنبه 3/9/97

یکشنبه 11/9/97 شنبه 17/9/97

آذر

یکشنبه 25/9/97  شنبه 1/10/97

یکشنبه 9/10/97  شنبه 15/10/97

دی

یکشنبه 23/10/97 شنبه 29/10/97

یکشنبه  7/11/97  شنبه 13/11/97

بهمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.