سه شنبه ٢٥ خرداد ١٤٠٠ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > طرح درسها > معاینات فیزیکی 
 
 

 

 

هدف کلی :

 • آشنائی با تکنیک گرفتن شرح حال از بیمارو انجام معاینه فیزیکی نرمال شکم و دستگاه تناسلی زنان ،چشم، سر و گردن، قلب و عروق، قفسه سینه و ریه ها ،پستان، اندامها و انجام آن.

 

 • اهداف اختصاصی:               
 • درپایان این دوره دانشجو باید بتواند معاینه فیزیکی نرمال شکم را ،در بیمارستان و روی بیمار انجام دهد .
 • درپایان این دوره دانشجو باید بتواند معاینه فیزیکی نرمال قفسه سینه و ریه ها را در بیمارستان و روی بیمار انجام دهد .
 • درپایان این دوره دانشجو باید بتواند معاینه فیزیکی نرمال قلب و عروق ،در بیمارستان و روی بیمار انجام دهد .
 • درپایان این دوره دانشجو باید بتواند معاینه فیزیکی نرمال سر و گردن را ،در بیمارستان و روی بیمار انجام دهد .
 • درپایان این دوره دانشجو باید بتواند معاینه فیزیکی نرمال چشم را در بیمارستان و روی بیمار انجام دهد .
 • درپایان این دوره دانشجو باید بتواند معاینه فیزیکی نرمال دستگاه تناسلی زنان را در بیمارستان و روی بیمار انجام دهد .
 • درپایان این دوره دانشجو باید بتواند معاینه فیزیکی نرمال پستان را ،در بیمارستان و روی بیمار انجام دهد .
 • درپایان این دوره دانشجو باید بتواند معاینه فیزیکیعلائم حیاتی را در بیمارستان و روی بیمار انجام دهد .
 • درپایان این دوره دانشجو باید بتواند معاینه فیزیکی نرمال نورولوژیک را ،در بیمارستان و روی بیمار انجام دهد .
 • درپایان این دوره دانشجو باید بتواند معاینه فیزیکی نرمال اندامها را در بیمارستان و روی بیمار انجام دهد .
 • درپایان این دوره دانشجو باید بتواند شرح حال را ،از بیماران بگیرد

 

 

      عنوان برنامه: شرح حال نویسی

گروه هدف : دانشجویان پزشکی درمقطع مقدمات علوم بالینی

مسئول برنامه: گروه سمیولوژی مرکزمهارتهای بالینی

هدف کلی :

آشنائی با تکنیک گرفتن شرح حال از بیمار و انجام آن .

 

هدف اختصاصی:درپایان این دوره دانشجو باید بتواند شرح حال را ،از بیماران بگیرد .

درحیطه دانش :                            

 • دانشجو بایداصول گرفتن شرح حال را طبق چک لیست مربوطه بداند .

 

 درحیطه نگرشی :

دانشجو با تلاش وپشتکار درجهت بهبود فراگیری وانجام این تکنیک بکوشد .

دانشجو باید نهایت تلاش خود را برای آرامش بیمار درهنگام گرفتن شرح حال بکار ببرد.

دانشجو باید چگونگی وضرورت گرفتن شرح حال را برای بیمار توضیح دهد .

 

 

درحیطه مهارتی :

1- دانشجو بایدبتواند شرح حال بیمار را طبق چک لیست مربوطه بگیرد.


 

 

عنوان برنامه: معاینه فیزیکی شکم

گروه هدف : دانشجویان پزشکی درمقطع مقدمات علوم بالینی

مسئول برنامه: گروه سمیولوژی مرکزمهارتهای بالینی

هدف کلی :

آشنائی با تکنیک انجام معاینه فیزیکی نرمال شکم و انجام آن .

 

هدف اختصاصی:درپایان این دوره دانشجو باید بتواند معاینه فیزیکی نرمال شکم را در بیمارستان و روی بیمار انجام دهد .

 

درحیطه دانش :

 • وسایل لازم برای انجام معاینه را نام ببرد .( استتوسکوپ )
 • دانشجو باید شرایط لازم برای معاینه شکم را که شامل موارد ذیل می باشد  نام ببرد :

-Aمثانه بیمار باید خالی باشد .

-Bبیمار باید دروضعیت Supineباشد .

-Cاتاق معاینه باید آرام باشد .

-D ترمینولوژی مناسب جهت نشان دادن مکان یافته ها را نام ببرد . 


 

.Right Upper Quadrant ( RUQ)  

. Right Lower Quadrant (RLQ)

. Left upper Quadrant (LUQ)

.Left lower Quadrant (LLQ)   

   Midline;

Epigastric

Periumbilical               

Suprapubic                                

 

دانشجو باید بتواند مراحل انجام تکنیک معاینه مذکور را نام ببرد.

دانشجو باید بتواند آناتومی ساختمان مذکور را توصیف نماید .

 

درحیطه نگرشی :

دانشجو با تلاش وپشتکار درجهت بهبود فراگیری وانجام این معاینه بکوشد .

دانشجو باید نهایت تلاش خود را برای آرامش بیمار درهنگام معاینه بکار ببرد.

    دانشجو باید چگونگی وضرورت انجام معاینه مذکور را برای بیمار توضیح دهد .

 

 

درحیطه مهارتی :

دانشجو باید بتواند معاینه شکم را طبق چک لیست ذیل انجام دهد :

 

نگاه :

 

- وجود هرگونه اسکار- استریا ،فتق ، تغییرات عروقی ، ضایعه یا راش .

- وجود هرگونه حرکت غیرطبیعی درشکم

- توجه به قوام شکم : آیا صاف است ،برآمده یا فرو رفته.

 

سمع :

 

- دیافراگم گوشی را روی (مناطق مشخص شده شکم طبق شکل ) قراردهد .

- صداهای روده ای را گوش دهد .

- هرگونه بروئی درمنطقه شریان کلیوی ،شریان ایلیاک ویا آئورت را سمع کند .

 

 

   دق :

- درهر4 مربع شکمی با استفاده از Proper Techniqueدق را انجام دهد .

- صداهای شنیده شده را به تمپان و dullطبقه بندی نماید .

- Spanکبد را اندازه گیری نماید .

* تکنیک : قفسه سینه را به سمت پایین دق نماید ( درروی  خط میدکلاویکولار) تاوقتی که حاشیه بالایی کبد راشناسایی نماید.

شکم را به سمت بالا دق نماید (روی خط میدکلاویکولار) ، تا وقتی که انتهای پایینی کبد را شناسایی نماید .

بین این 2 نقطه رااندازه گیری نماید .

 

   

 - منطقه طحال را دق نماید :

* تکنیک : در روی خط اگزیلاری قدامی چپ آخرین فضای بین دنده ای را دق نماید که بطور نرمال تمپان است .ازبیمار بخواهد که یک نفس عمیق بکشد ودوباره آن ناحیه را دق نماید .اگر dullnessشنیده شد نشان دهنده بزرگی طحال است          .                            2

 

 

 

لمس :

- با لمس سطحی شروع کند و به هرگونه guarding- Tendernessتوجه کند .

- درلمس عمقی  درصورت وجود هرگونه توده ویا درد عمقی ،آن را مشخص نماید .

- لمس کبد :

* تکنیک : انگشتان خود را درست زیرحاشیه دنده ای راست بگذارد وازبیمار بخواهید که یک نفس عمیق بکشد ،شاید لبه کبد لمس شود . یک کبد نرمال دردناک نیست .

 

 

- لمس منطقه آئورتیک

* تکنیک  : بالای منطقه آمبلیکال در خط وسط را عمیقا" فشاردهد ،دراین منطقه براحتی ضربان آئورت احساس می شود .

 

- لمس ناحیه طحال :

* تکنیک : با دست راست خود درست زیر لبه  چپ دنده ها را فشار دهید ، ازبیمار بخواهید که یک نفس عمیق بکشد ، طحال بطور نرمال لمس نمی شود .

 

 

دانشجو باید بتواند تست های اختصاصی ذیل را انجام دهد :

Rebound Tenderness

* تکنیک : این علامت برای التهاب پریتوئن می باشد .

با دستان خود عمیقاٌ شکم را فشار دهید ،بعد از یک لحظه ،سریعاٌ فشار را بردارید اگر بیمار هنگام برداشتن فشار،ناراحت شود ،این علامت دربیماروجود دارد.

 

Costovertebral tenderness.

* تکنیک : این نشانه در بیماریهای کلیوی دیده می شود .

ازبیماربخواهید که بنشیند ،با کنار دست مشت  شده خود بطور محکم به زوایای Costovertebralضربه بزنید ،طرف راست وچپ را باهم مقایسه کنید ، هرگونه ناراحتی نشان دهنده وجود این علامت می باشد .

 

Shifting Dullness

 • تکنیک : این علامت در آسیت وجود دارد .

 

Psoas Sign.

* تکنیک : این علامت درآپاندیسیت وجود دارد.

دستان خود را دربالای زانوی راست بیمار قراردهید وازبیماربخواهید که هیپ راست خود را درمقابل فشار وارده خم نماید ، اگر درد شکمی افزایش یافت نشاندهنده وجود این علامت است

 

Obturator sign.                                    

* تکنیک : این علامت درآپاندیسیت وجود دارد.

پای راست بیمار را درحالی که زانویش خم است بالا ببرید ، Legرا به طرف داخل بچرخانید .

اگر درد شکمی اقزایش یافت نشان می دهد که این علامت وجود دارد.

  

 

 

عنوان: معاینه فیزیکی قفسه سینه وریه ها

گروه هدف: دانشجویان پزشکی مقطع علوم بالینی

مسئول برنامه: گروه سمیولوژی مرکز مهارتهای بالینی

 

هدف کلی: آشنائی با تکنیک انجام معاینه فیزیکی قفسه سینه و ریه ها و انجام آن .

هدف اختصاصی:درپایان این دوره دانشجو باید بتواند معاینه فیزیکی نرمال قفسه سینه و ریه ها را،در بیمارستان و روی بیمار انجام دهد .

 

درحیطه دانش :

 • وسایل مورد لزوم برای انجام معاینه را نام ببرد. (استتوسکوپ )
 • شرایط لازم برای معاینه را که شامل موارد ذیل می باشد نام ببرد :

-A بیمار باید برهنه باشد ویک گان پوشیده باشد .

 -Bبیمار باید روی لبه تخت معاینه بنشیند.

-Cاتاق معاینه باید آرام باشد .

3-دانشجو باید بتواند مراحل انجام تکنیک معاینه مذکور را نام ببرد.

  4-دانشجو باید بتواند آناتومی ساختمان مذکور را توصیف نماید ..

 

درحیطه نگرش :

 • دانشجو باید نهایت تلاش وپشتکار خود را برای بهبود فراگیری وانجام این معاینه انجام دهد.
 • دانشجو باید نهایت تلاش خود را برای اینکه بیمار درهنگام معاینه درآرامش کامل باشد را انجام دهد .

      3  -دانشجو باید چگونگی وضرورت انجام تکنیک معاینه مذکور را برای بیمار توضیح دهد .

 

 

درحیطه مهارتی  :

 دانشجو باید بتواند معاینه قفسه سینه و ریه ها را طبق چک لیست ذیل انجام دهد :

 

 

نگاه :

- به تعداد ریتم ، عمق وتلاش تنفس بیمار توجه کند .

- به وجود صداهای غیرطبیعی تنفس مانند ویزتوجه کند .

- به هرگونه تو رفتگی ویا استفاده ازعضلات فرعی و تنفسی توجه کند .

    - به آسیمتری قفسه سینه ،دفورمیتی ویا افزایش قطر قدامی ،خلفی قفسه سینه توجه کند .

- به هرگونه انحراف تراشه از خط وسط توجه کند .

 

 

لمس :

- با لمس دنده ها و استرنوم هرگونه درد ویا دفورمیتی را تشخیص دهد .   

- با قرار دادن انگشتان شست درخط وسط قفسه سینه وقراردادن دستان درپشت بیمار Expansion     -قفسه سینه را برآورد نمایند .

Tactile Fermitus  -را چک کند.

 

 

 دق :

پشت قفسه سینه : ناحیه به ناحیه وازبالا تا پایین نقاط نشان داده شده درشکل را دق نماید .

دو طرف را با هم مقایسه نمایند .

به کیفیت صداهای دق شده توجه نماید .

ومنطقه دیافراگماتیک را درهردوطرف پیدا کند .

 

 

قدام قفسه سینه : ناحیه به ناحیه واز بالا به پایین نقاط نشان داده شده در شکل رادق نماید .

دو طرف را با هم مقایسه نماید .

به کیفیت صداهای دق شده در 2 طرف توجه نماید .

 

تفسیر صداهای شنیده شده دردق

 

پلورال افیوژن یا پنومونی لوبار

Flat or Doll

ریه سالم یا برونشیت

Normal

آمفیزم یا پنوموتوراکس

Hyper resonant

 

 

 

 

سمع:

*از دیافراگم استتوسکوپ برای سمع صداهای تنفسی باید استفاده شود .

پشت قفسه سینه : ناحیه به ناحیه وازبالا تا پایین مناطق نشان داده شده درتصویرقبل راسمع کند .

به کیفیت صداهای شنیده شده توجه کند .

قدام قفسه سینه : ناحیه به ناحیه واز بالا تا پایین مناطق نشان داده شده درتصویرقبل را سمع کند .

به کیفیت صداهای شنیده شده توجه کند

دانشجو باید بتواند تستهای اختصاصی ذیل را انجام دهد .

Tactile Fremitus: به بیمار بگوئید که چندین بار با صدای طبیعی بگوید 99.وشما با کف دست خود قفسه سینه را لمس کنید شما باید ارتعاشی راکه ازمجاری هوایی به ریه ها منتقل می شود را لمس کنید .افزایش این ارتعاش نشان می دهد که این علامت مثبت است .

 

Bronchophony-  : از بیمار بخواهید که چندین بار با صدای نرمال بگوید 99.با استتوسکوپ مناطق متعددی را درهر 2 ریه سمع کنید . صداهایی که شما می شنوید باید muffle (گرفته) باشد ،صداهای بلند تر برونکوفونی نامیده می شود .

 

Egophony-: ازبیمار بخواهید که بطور مداوم بگوید "ee"مناطق مختلف ریه ها را سمع کنید.شما باید صدای muffle  بشنوید ، اگر شما صدای " ay" شنیدید یعنی این علامت وجوددارد .

 

 

 

  

 

عنوان برنامه: معاینه فیزیکی قلب وعروق

گروه هدف : دانشجویان پزشکی درمقطع مقدمات علوم بالینی

مسئول برنامه: گروه سمیولوژی مرکزمهارتهای بالینی

 

هدف کلی : آشنائی با تکنیک انجام معاینه فیزیکی نرمال قلب و عروق و انجام آن .

 

هدف اختصاصی:درپایان این دوره دانشجو باید بتواند معاینه فیزیکی نرمال قلب و عروق رادر بیمارستان و روی بیمار انجام دهد .

 

 درحیطه دانش :

 • دانشجو باید وسایل مورد لزوم را نام ببرد. (استتوسکوپ – دستگاه فشارخون – منبع نوری )
 • دانشجو درهنگام معاینه بیمار باید شرایط ذیل رانام ببرد :

الف- بیمار باید برهنه باشد ویک گان پوشیده باشد .

ب- اتاق معاینه باید آرام باشد

ج – بیمار را ازنظروجود علائم بیماری قلبی ،ریوی مانند کلابنیگ ، سیانوزوادم ،مورد بررسی قرار دهد .

3- دانشجو باید بتواند مراحل انجام تکنیک معاینه مذکور را نام ببرد.

     4- دانشجو باید بتواند آناتومی ساختمان مذکور را توصیف نماید .

 

درحیطه نگرش :

دانشجو باید نهایت تلاش وپشتکار خود را برای بهبود فراگیری وانجام این معاینه انجام دهد.

دانشجو باید نهایت تلاش خود را برای اینکه بیمار درهنگام معاینه درآرامش کامل باشد را انجام دهد .

        دانشجو باید چگونگی وضرورت انجام معاینه مذکور را برای بیمار توضیح دهد .

 

 

درحیطه مهارتی  : دانشجو باید بتواند معاینه قلب و عروق را طبق چک لیست ذیل انجام دهد :

 

1- دانشجو باید بتواند تعداد وریتم نبضهای شریانی را مورد بررسی قرار دهد .

 

Pulse Classification in Adults (At Rest)

Normal

Bradycardia

Tachycardia

60 to 100 bpm

less than 60 bpm

more than 100

 

 

 

Regular

Regularly Irregular

Irregularly Irregular

Evenly spaced beats, may vary slightly with respiration

Regular pattern overall with "skipped" beats

Chaotic, no real pattern, very difficult to measure rate accurately

 

 

2- دانشجو باید شریان کاروتید را ازنظر بررسی هرگونه پالس مورد بررسی قرار دهد .

3- دانشجو باید شریان کاروتید رالمس کند وضربان شریان زا ارنظردامنه ،وتغییر دامنه اش با هربارنفس کشیدن ویا ضربان قلب مورد بررسی قراردهد .

4- دانشجو باید شریان این اعمال را درمورد شریان کاروتید دیگر نیز انجام دهد .

5- دانشجو باید ازنظر وجود هرگونه بروئی شریان کاروئید را با استفاده ااز بل دیافراگرم سمع کند

 6- دانشجو باید بتواند فشارخون را انداره گیری نماید وفشارخون سیستولیک به دیاستولیک را یادداشت نماید .

 

 

Blood Pressure Classification in Adults

Category

Systolic

Diastolic

Normal

<130

<85

High Normal

130-139

85-89

Mild Hypertension

140-159

90-99

Moderate Hypertension

160-179

100-109

Severe Hypertension

180-209

110-119

Crisis Hypertension

>210

>120

 

 

 

7- دانشجو باید فشار ورید ژوگولار را اندازه گیری کند .

8- دانشجو باید ناحیه پره کوردیال را به طریقه ذیل مورد بررسی قرار دهد .

          الف- بیمار دروضعیت سوپاین باشد وسرش مختصراٌ ازمیز بالاتر باشد .

          ب – همیشه در سمت راست بیمار قرارگیرید .

          ج- ناحیه پره کوردیال ازنظر بررسی حرکات مورد بررسی قراردهد .

          د- ناحیه پره کوردیال را لمس نماید (ازنظروجود بررسی تریل یا ایمپالسهای غیرطبیعی )

          ه – ناحیهI(Point of Maximal impulse) PMرا لمس نماید .

          و- به محل ،انداره وکیفیت آن ایمپالس توجه کند .

9- دانشجو درسمع باید به نکات ذیل توجه کند :

          الف- بیمار دروضعیت سوپاین باشد وسرش مختصراٌ از میز بالاتر باشد .

          ب- همیشه درسمت راست بیمار قرارگیرید .

          ج – بااستفاده از دیافراگم استتوسکوپ مناطق ذیل را مورد سمع قرار دهید :

          -A منطقه آئورتیک : دومین فضای بین دنده ای راست نزدیک استرنوم

          - Bمنطقه پولمونیک : دومین فضای بین دنده ای چپ نزدیک اترنوم

          - Cمنطقه تریکوسپید : سومین ،چهارمین وپنجمین فضای بین دنده ای چپ نزدیکاسترنوم

          - Dمنطقه میترال : درمنطقه اپکس

         

د- دانشجو باید با استفاده از بل استتوسکوپ مناطق ذیل را مورد سمع قرار دهد :

          - Aآپکس

          - B چهارمین وپنجمین فضای بین دنده ای نزدیک استرنوم

- C سپس از بیمار بخواهید به طرف چپ بچرخد وآپکس را با بل سمع کند(برای بررسی  S3    ومرمرمیترال )

- D به بیمار بگویید بنشیند ،به جلو خم شود ونفس خودرا محکم نگه دارد وبا دیافراگم استتوسکوپ سومین وچهارمین فضای بین دنده ای چپ را ازنظروجود بربرآئورت موردبررسی قراردهد .

 

 

 

 

ه - دانشجو باید  S1وS2وS3وS4را با توجه به گرید یادداشت نماید .

  


 

عنوان برنامه: معاینه فیزیکی سروگردن

گروه هدف : دانشجویان پزشکی درمقطع مقدمات علوم بالینی

مسئول برنامه: گروه سمیولوژی مرکزمهارتهای بالینی

 

هدف کلی :

آشنائی با تکنیک انجام معاینه فیزیکی نرمال سر و گردن و انجام آن .

 

هدف اختصاصی:درپایان این دوره دانشجو باید بتواند معاینه فیزیکی نرمال سر و گردن رادر بیمارستان و روی بیمار انجام دهد .

 

درحیطه دانش :

 • دانشجو باید وسایل مورد لزوم را نام ببرد. (استتوسکوپ – چوب زبان  – اپلیکاتورپنبه ای دستکش )
 • .دانشجو باید بتواند مراحل انجام تکنیک معاینه مذکور را نام ببرد.
 • دانشجو باید بتواند آناتومی ساختمان مذکور را توصیف نماید .

 

درحیطه نگرش :

دانشجو باید نهایت تلاش وپشتکار خود را برای بهبود فراگیری وانجام این معاینه انجام دهد.

دانشجو باید نهایت تلاش خود را برای اینکه بیمار درهنگام معاینه درآرامش کامل باشد را انجام دهد .

     -دانشجو باید چگونگی وضرورت انجام تکنیک معاینه مذکور را برای بیمار توضیح دهد .

 

 

 

 

درحیطه مهارتی  :

 دانشجو باید بتواند معاینه سروگردن را طبق چک لیست ذیل انجام دهد :

سر:

 دانشجو باید درنگاه موارد ذیل را مورد بررسی قراردهد : اسکار،راش ، ریزش مو وضایعات دیگر

دانشجو باید هرگونه آسیمتری درصورت، حرکات غیرارادی و یا ادم را مورد بررسی قرار دهد.

دانشجو بایدهر گونه تندرنس و یا دفورمیتی رامورد لمس قراردهد :

 

گوشها:

دانشجو باید نکات ذیل را در هنگام معاینه انجام دهد :

 • به لاله گوشها نگاه کند وآنها را ازنظر وجود درد مورد لمس قرار دهد .
 • زائده ماستوئید را ازنظر وجود تندرنس ویا دفورمیتی مورد بررسی قرار دهد .
 • اتوسکوپ رادردست بگیرد وکانال گوش وساختمانهای گوش میانی را ازنظر وجود ترشخ ،قرمزی ویا دفورمیتی مورد بررسی قرار دهد .
 • پرده تمپان را ازنظر وجود حرکات مورد بررسی قراردهد.

 

بینی :

دانشجو باید نکات ذیل را درهنگام معاینه انجام دهد :

 • سربیمار را اندکی به عقب خم کند و ازبیماربخواهد نفسش را برای چند ثانیه نگاه دارد.
 • دانشجو باید ساختمانهای قابل روئیت بینی را مورد توجه قرار دهد ووجود هرگونه تورم ،قرمزی ،ترشح ویا دفورمیتی مورد بررسی قرار دهد .

 

گلو:

دانشجو درهنگام معاینه باید نکات ذیل را درهنگام معاینه انجام دهد :

 • از بیمار بخواهد که دهانش را بازکند .
 • با استفاده از چوب زبان ومنبع نوری ساختمانهای داخلی دهان شامل حفره های بوکال وزیر زبان را مورد بررسی قراردهد .
 • ناحیه پشت حلق رامورد بررسی قراردهد (چوب را روی زبان فشار دهد واز بیمار بخواهد که Ahبگوید) هرگونه بزرگی لوزه ها ،قرمزی ویا ترشح را یادداشت نماید .

 

 

گردن :

دانشجو باید درنگاه هرگونه آسیمتری ،اسکار یا ضایعات دیگر را مورد توجه قرار دهد .        

دانشجو باید هرگونه ضایعه دردناک ،توده ویادفورمیتی را لمس کند .

لنف نودها: دانشجوی باید باانگشتان خود لنف نودها ی ذیل را لمس نماید :

          Preauricular: جلوی گوش

          Postauricular: پشت گوش

          Occipital: قاعده جمجمه

          Tonsillar: زاویه فک

          SubMandibular: زیر فک ( دریک طرف )

          Sub Mental: زیر فک (درخط وسط )

          Superficial Cervical: درجلوی عضله استرنوکلیدوماستوئید

          Supra clavicular: در زاویه عضله استرنوکلیدوماستوئید وکلاویکول

 

دانشجو باید بتواند غده تیروئید را به طریقه ذیل مورد معاینه قراردهد:

    به هرگونه برزگی تیروئید درناحیه گردن توجه کند

.درپشت بیمار قرار بگیرید ،غضروف کاروتید را  با انگشتان هر دو دست مشخص کند

برای لمس ایسموس تیروئید 3-2 رینگ تراشه به طرف پائین بیائید

برای

 واندازه ،سیمتری ومحل لوبها  و وجود هرگونه ندول را درتیروئید مورد بررسی قرار دهد .

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

عنوان برنامه: معاینه فیزیکی چشم

گروه هدف : دانشجویان پزشکی درمقطع مقدمات علوم بالینی

مسئول برنامه: گروه سمیولوژی مرکزمهارتهای بالینی

 

هدف کلی :

آشنائی با تکنیک انجام معاینه فیزیکی نرمال چشم و انجام آن .

 

هدف اختصاصی:درپایان این دوره دانشجو باید بتواند معاینه فیزیکی نرمال چشم را در بیمارستان و روی بیمار انجام دهد .

 

درحیطه دانش :

 • دانشجو باید بتواند وسایل مورد لزوم را نام ببرد.(چارت اسنلن – افتالموسکوپ )

2- دانشجو باید بتواند مراحل انجام تکنیک معاینه مذکور را نام ببرد.

3- دانشجو باید بتواند آناتومی ساختمان مذکور را توصیف نماید

 

درحیطه نگرش :

دانشجو باید نهایت تلاش وپشتکار خود را برای بهبود فراگیری وانجام این معاینه انجام دهد.

دانشجو باید نهایت تلاش خود را برای اینکه بیمار درهنگام معاینه درآرامش کامل باشد را انجام دهد .

       -دانشجو باید چگونگی وضرورت انجام تکنیک معاینه مذکور را برای بیمار توضیح دهد .

 

درحیطه مهارتی  :

دانشجو باید بتواند معاینه چشم را طبق چک لیست ذیل انجام دهد :

 • دانشجو باید بتواند حدت (میزان بینایی ) را اندازه گیری نماید .
 • تکنیک : به بیمار اجازه دهید اگر عینک یا لنز دارد آن را استفاده نماید ،بیمار را درفاصله 20 پایی چارت اسنلن قراردهید ،ازبیمار بخواهید که یک چشمش را بپوشاند واز او بخواهید که حروف ریز را بخواند تا جایی که دیگر حروف را نتواند بخواند.
 • ریزترین خطی را که بیمارتوانست بخواند را ثبت کنید .

 

 

 • در نگاه :

دانشجو باید موارد ذیل را انجام دهد (معاینه کند ):

     الف – دانشجو باید به علائم زیر توجه کند:

پتوز ،اگزوفتالموس ،هرگونه ضایعه (دفورمیتی ،عدم تقارن )

     ب – پلکهای پایین را بطرف پایین بکشد تا بتواند اسکلرا وملتحمه را نگاه کند .

     ج- از بیمار بخواهید که به طرفین و به پایین نگاه کند تا تمام سطح بولبار چشم دیده شود.

     د- به هرگونه تغییر رنگ ، قرمزی ، ترشح یا ضایعه توجه کند .

     ه – به هرگونه دفورمیتی عنبیه ویا ضایعه قرنیه توجه کند .

 

3- دانشجو باید بتواند میدان بینایی را اندازه گیری نماید .

4- دانشجو باید حرکات عضلات خارج چشمی را ارزیابی نماید .

 

Corneal Reflection-:

 تکنیک :نوزی را مستقیم از روبروی بیمار به چشم او بتابانید ، انعکاس نور قرنیه باید درمرکز مردمکها دیده شود ، هرگونه عدم تقارن مطرح کننده پاتولوژی درعضلات خارج چشمی می باشد

 

 • Extra ocular Movement:
 • تکنیک : درفاصله 6-3 پایی جلوی بیماربایستید یا بنشینید از بیمار بخواهید که انگشتان شما را باچشمانش بدون اینکه سرش را تکان دهد تعقیب کند .

 

 • Gazeبیمار را در6 جهت اصلی با استفاده از طرح Hارزیابی کنید .

Convergenceرا با حرکات دادن انگشتان خودتان بطرف بینی بیمار بررسی کنید .

 

          -Pupillary Reaction:

*  تکنیک :اتاق را تاریک کنید و ازبیماربخواهید که به دور نگاه کند ،نور را بطورمایل به هرکدام از مردمکها بتابانید ،وبه واکنش مردمکها توجه کند ،هرگونه آسیمتری را ثبت کنید .

         

 

     -Accommodation

 

* تکنیک : اگر واکنش مردمک به نور وجود ندارد ویاکاهش یافته است ،این تست را انجام دهید ،انگشت خود را درفاصله 10 سانتی متری بینی بیمار نگه دارد ،ازبیمار بخواهیدکه متناوبا" به دوروسپس انگشت شما توجه کند ،وبه پاسخ مردمک هرچشم توجه کنید .

 

5- دانشجو باید بتواند معاینه افتالموسکوپیک را انجام دهد .

* تکنیک : اتاق را تا حد امکان تاریک کنید ،افتالموسکوپ راتنظیم کنید تا نور آن درحد نیاز باشد مقیاس دیوپتر را روی صفر قرار دهید .

با دست چپ وچشم چپ خود ،چشم چپ بیما ررا نگاه کنید و بالعکس .

برای کنترل بهترمی توانید دست خود را روی شانه بیمار قراردهید .

از بیمار بخواهید که به یک نقطه روی دیوار یا گوشه اتاق خیره شود.

ازطریق افتالموسکوپ نگاه کنید شما باید رتین رابصورت یک Red Reflexببینید .

دیوپتر را طوری تنظیم کنید تا روی رتین فوکوس شود .یک رگ خونی را پیداکنید وآن را تعقیب کیند تا به دیسک اپتیک برسید ،4 مربع خارج دیسک ایپتیک را مورد بررسی قرار دهید .

واز دیسک به طرف داخل حرکت  کنید تا ماکولا را ببینید .

 

 

 

                            

                                     

عنوان برنامه: معاینه فیزیکی دستگاه تناسلی زنان

گروه هدف : دانشجویان پزشکی درمقطع مقدمات علوم بالینی

مسئول برنامه: گروه سمیولوژی مرکزمهارتهای بالینی

 

هدف کلی :

آشنائی با تکنیک انجام معاینه فیزیکی نرمال دستگاه تناسلی زنان و انجام آن .

 

هدف اختصاصی:درپایان این دوره دانشجو باید بتواند معاینه فیزیکی نرمال دستگاه تناسلی زنان رادر بیمارستان و روی بیمار انجام دهد .

     

   درحیطه دانش :

 • دانشجو باید بتواند وسایل مورد لزوم را نام ببرد.( تخت مناسب ،منبع نوری قابل انعطاف،اسپکولوم درسایزهای مختلف ، ژل لوبریکانت  )

2- شرایط لازم برای معاینه را که شامل موارد ذیل می باشدرا نام ببرد:

     الف – مثانه بیمار باید خالی باشد .

     ب – بیمار باید گان پوشیده باشد .

     ج- بیمار باید در وضعیت سوپاین باشد وسرتقریبا" در زاویه 40-35 درجه باشد .

     3- دانشجو باید بتواند مراحل انجام تکنیک معاینه مذکور را نام ببرد.

     4- دانشجو باید بتواند آناتومی ساختمان مذکور را توصیف نماید .

 

درحیطه نگرش :

دانشجو باید نهایت تلاش وپشتکار خود را برای بهبود فراگیری وانجام این معاینه انجام دهد.

دانشجو باید نهایت تلاش خود را برای اینکه بیمار درهنگام معاینه درآرامش کامل باشد را انجام دهد .

      -دانشجو باید چگونگی وضرورت انجام تکنیک معاینه مذکور را برای بیمار توضیح دهد .

 

 

درحیطه مهارتی  :

دانشجو باید بتواند معاینه دستگاه تناسلی زنان را طبق چک لیست ذیل انجام دهد :

   

1-شرایط لازم برای معاینه را که شامل موارد ذیل می باشد آماده نماید:

الف – دستکشهای غیر استریل بپوشد (اگر می خواهید معاینه واژینال ویا رکتال انجام دهید دو            دستکش بپوشید ).

ب- به بیمار کمک کند تا وضعیت مناسبی را روی تخت ژنیکولوژیک داشته باشد.

2- دانشجو باید بتواند معاینه دستگاه خارجی ژینتال به طریقه ذیل انجام دهد .

- به قسمت خارجی دستگاه ژنیتال برای بررسی هرگونه قرمزی ،تورم ، ضایعه ویا توده توجه کند .          - لبهای برزگ و کوچک را لمس کند .

     - به لبها و حفرات بین آنها وکلیتوریس را بررسی کند .

     - هرگونه قرمزی ،تورم ،ضایعه یا ترشح را یادداشت کند .

3- دانشجو باید بتواند دستگاه تناسلی داخلی را به طریقه ذیل معاینه کند :

     - اسپکولوم را به طریقه صحیح وارد نماید .

* اسپکولوم را با زاویه 45 درجه وارد نماید ( روبه پایین ) ، از اینکه اسپکولوم با ساختمانهای قدامی تماس حاصل نماید پرهیز نمائید،اسپکولوم راتا رسیدن  به وضعیت افقی بچرخانید و فرو بردن را ادامه دهید تا دسته اسپکولوم تقریبا" روی پرینه تراز شود، بااستفاده از اهرم کردن شست خود ،دهانه اسپکولوم را به اندازه 3-2 سانتی متر باز کنید وطوری تنظیم کنید که سرویکس بین دهانه اسپکولوم قرار گیرد و سپس اسپکولوم را فیکس کنید .

     - سرویکس و دیواره های واژن را مشاهده کند برای بررسی هرگونه ضایعه یا ترشح ونمونه برداری برای سیتولوژی وکشت را انجام دهد ( پاپ اسمیر).

     - اسپکولوم را شل نمائید  وبه آرامی آن را خارج کنید وبه خارج کردن آن ادامه دهید درحالی که اسپکولوم را 45 درجه می چرخانید .

4- دانشجو باید بتواند معاینه دو دستی رابه طریقه ذیل انجام دهد :

     - انگشت نشانه ووسطی خود را با ژل لوبریکانت آغشته نماید .

     - لابیا را باز نماید وانگشت نشانه ووسط خود را داخل واژن نماید (ساختمانهای قدامی را لمس نکند )

     - دست دیگر خود را روی قسمت پایین شکم بیمار قرار دهد .

     - سرویکس را برای بررسی سایز، شکل و قوام آن با انگشت نشانه خود لمس کند .

     - حرکت ووجود تندرنس در سرویکس را بوسیله حرکت آن بین دو انگشتان خود مورد بررسی قراردهد .

     - سرویکس را به طرف جلو بلند کند تاحرکت وتندرنس آن رامورد بررسی قرار دهد .

     - فوندوس قدامی رحم رامعاینه کند .

     - آدنکس ها را مورد معاینه قرار دهد .

     - با قراردادن تخمدانها بین انگشتان هردودست (اگر ممکن بود) به اندازه و شکل آن توجه کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان برنامه: معاینه فیزیکی پستان 

گروه هدف : دانشجویان پزشکی درمقطع مقدمات علوم بالینی

مسئول برنامه: گروه سمیولوژی مرکزمهارتهای بالینی

هدف کلی :

آشنائی با تکنیک انجام معاینه فیزیکی نرمال پستان و انجام آن .

هدف اختصاصی:درپایان این دوره دانشجو باید بتواند معاینه فیزیکی نرمال پستان را در بیمارستان و روی بیمار انجام دهد .

 

درحیطه دانش :

 • دانشجو باید بتواند وسایل مورد لزوم را نام ببرد. ( وسیله خاصی لازم نیست  )

2- دانشجو باید بتواند مراحل انجام تکنیک معاینه مذکور را نام ببرد.

3- دانشجو باید بتواند آناتومی ساختمان مذکور را توصیف نماید

 

درحیطه نگرش :

دانشجو باید نهایت تلاش وپشتکار خود را برای بهبود فراگیری وانجام این معاینه انجام دهد.

دانشجو باید نهایت تلاش خود را برای اینکه بیمار درهنگام معاینه درآرامش کامل باشد را انجام دهد .

      -دانشجو باید چگونگی وضرورت انجام تکنیک معاینه مذکور را برای بیمار توضیح دهد .

درحیطه مهارتی  :

دانشجو درنگاه باید نکات ذیل را انجام دهد :

 • از بیمار بخواهد که لبه تخت بنشیند .
 • به پستانها نگاه کنید ازنظر بررسی : تقارن

فرورفتگی                              

تورم یا تغییر رنگ         

                                                                       پوست پرتقالی شدن

                                                         وضعیت نوک پستان

         

به حرکت پستانها درطی مانورهای ذیل توجه کنید:     

 • بالا بردن شانه ها
 • بالا بردن دستها بالای سر
 • خم شدن بطرف جلو
 • دانشجو باید درلمس نکات ذیل را انجام دهد :
 • بیمار باید دروضعیت سوپاین باشد .
 • بوسیله قسمت نرم انگشتان نشانه ، وسطی وحلقه شروع به لمس نماید (ازمحل اتصال کلاویکول با استرنوم )
 • بافت سینه را روی دیواره قفسه سینه فشاردهد با حرکات چرخشی کوچک
 • فشار سطحی برای بررسی لایه سطحی
 • فشار متوسط برای لایه وسطی
 • فشار محکم برای بافت عمقی بکار ببرد.
 • قسمتهای طرفی پستان را لمس کند تا به زیر بغل برسد .
 • آرئول و نوک سینه رالمس کند.
 • نوک سینه را بین انگشت شصت ونشانه فشار دهد وهرگونه ترشح را بررسی کند .
 • زیر بغل را بررسی لنف نودها لمس کند .

 

 


 

عنوان برنامه: اندازه گیری علائم حیاتی

گروه هدف : دانشجویان پزشکی درمقطع مقدمات علوم بالینی

مسئول برنامه: گروه سمیولوژی مرکزمهارتهای بالینی

 

هدف کلی :

آشنائی با تکنیک اندازه گیری علائم حیاتی و انجام آن .

 

هدف اختصاصی:درپایان این دوره دانشجو باید بتواند اندازه گیری علائم حیاتی را،در بیمارستان و روی بیمار انجام دهد .

 

درحیطه دانش :

 • دانشجو باید وسایل مورد نیاز را نام ببرد. (استتکوسکوپ – دستگاه فشارخون – ساعت ثانیه شمار – ترمومتر)

 

درحیطه نگرش :

دانشجو باید نهایت تلاش وپشتکار خود را برای بهبود فراگیری وانجام این معاینه انجام دهد.

دانشجو باید نهایت تلاش خود را برای اینکه بیمار درهنگام معاینه درآرامش کامل باشد را انجام دهد .

 

 

درحیطه مهارتی  :

 • دانشجو باید بتواند درجه حرارت بدن بیمار را به (طرق : دهانی – اگزیلاری – رکتال )  اندازه گیری نماید .

 

 • دانشجو باید تعداد تنفس بیمار را به طریق ذیل اندازه گیری کند :

A -بهتر است بعد از گرفتن نبض بیمار ، بدون اینکه به او اعلام نماید که می خواهد تعداد تنفسش را بشمارد ،این کار را انجام دهد .

           _Bتعداد تنفس را در15 ثانیه بشمارد و در4 ضرب کند .

 -C         دربالغین تعداد تنفس نرمال 20-14 می باشد .       

 • دانشجو باید بتواند تعداد نبض بیمار را اندازه گیری نماید (به روش ذیل ):

-Aروبروی بیمار بنشیند یا بایستد.

-Bمچ بیمار را با دست آزاد خود بگیرد.

-Cشریان رادیال را با انگشت نشانه ووسطی خود فشار دهد .

-Dبه اینکه نبض منظم یا نامنظم است توجه کند .

-Eتعداد نبض را در15 ثانیه بشمارد ودرعدد 4 ضرب کند.

-Fاگرنبض نامنظم است ،تعداد آن را در1 دقیقه کامل بشمارد.

-Gتعداد وریتم آن را ثبت کند .

4-دانشجو باید بتواند فشارخون بیمار را اندازه گیری کند .(به روش زیر):

-Aبازوی بیمار را طوری قراردهد که حفره کوبیتال در سطح قلب باشد .

-Bکاف دستگاه را 2 سانتی متر بالاترازحفره کوبیتال روی شریان براکیال ببندد.(سایز کاف مهم  است)

-Cضربان رادیال را لمس کند وکاف را بادکند تاضربان ناپدید شود .(این نقطه فشار تخمینی سیستولیک است.)

-Dاستتوسکوپ را روی شریان براکیال قرار دهد.

-Eکاف را حدود 30 میلی متر جیوه بالاتر از فشار تخمینی سیتولیک باد کنید .

-Fفشار را به آهستگی کم کنید(بیشتر از5 میلی متر جیوه درثانیه نباشد)

-Gنقطه ای که درآن ضربه نبض شنیده می شود ،فشارسیستولیک است.

-Hبه کم کردن فشار ادامه دهید تا صدای بنض ناپدید شود آن فشار دیاستولیک است .

-Iفشارسیستولیک روی دیاستولیک را یادداشت کنید .

-Jفشارخون باید درهردودست اندازه گیری شود .

 


 

 

 

Blood Pressure Classification in Adults

Category

Systolic

Diastolic

Normal

<140

<90

Isolated Systolic Hypertension

>140

<90

Mild Hypertension

140-159

90-99

Moderate Hypertension

160-179

100-109

Severe Hypertension

180-209

110-119

Crisis Hypertension

>210

>1

 

 


 

عنوان برنامه : معاینه نورولوژیک

گروه هدف : دانشجویان پزشکی درمقطع مقدمات علوم بالینی

مسئول برنامه: گروه سمیولوژی مرکزمهارتهای بالینی

هدف کلی :

آشنائی با تکنیک انجام معاینه فیزیکی نرمال نورولوژیک و انجام آن

هدف اختصاصی:درپایان این دوره دانشجو باید بتواند معاینه فیزیکی نرمال نورولوژیک رادر بیمارستان و روی بیمار انجام دهد .

 

درحیطه دانش :

1-دانشجو باید بتواند وسایل مورد لزوم را نام ببرد .( چکش رفلکس ،دیاپازون 128و512 هرتز- تابلوی اسنلن – اتوسکوپ یا منبع نوری – سواب پنبه ای   )

2- دانشجو باید بتواند مراحل انجام تکنیک معاینه مذکور را نام ببرد.

3- دانشجو باید بتواند آناتومی ساختمان مذکور را توصیف نماید .

  

   4-دانشجو باید برای معاینه نکات ذیل رانام ببرد :

          - هیمشه به تقارن سمت راست چپ بدن توجه کند .

          - تفکرخود را روی 7 قسمت متمرکز کند :

                   1- وضعیت روانی

                   2- اعصاب جمجمه ای

                   3- سیستم حرکتی

                   4- سیستم تعادل وراه رفتن

                   5- رفلکسها

                   6- سیستم حسی

                   7- تستهای ویژه

 

 

 

درحیطه نگرش :

دانشجو باید نهایت تلاش وپشتکار خود را برای بهبود فراگیری وانجام این معاینه انجام دهد.

دانشجو باید نهایت تلاش خود را برای اینکه بیمار درهنگام معاینه درآرامش کامل باشد را انجام دهد .

       -دانشجو باید چگونگی وضرورت انجام تکنیک معاینه مذکور را برای بیمار توضیح دهد .

 

درحیطه مهارتی  :

دانشجو باید بتواند معاینهنورولوژیک را طبق چک لیست ذیل انجام دهد :

 

 • دانشجو باید بتواند وضعیت روانی بیمار را با استفاده از ابزار مورد لزوم ارزیابی نماید .
 • دانشجو باید اعصاب جمجمه ای را به طریق ذیل معاینه نماید :

-Aبه موارد ذیل توجه نماید : پتوز(نقص  عصب 3)

-Bآسیمتری صورت (نقص عصب 7)

-Cگرفتگی صدا (نقص عصب 5)

تلفظ کلمات (تقص عصب 5،7،10،12)

وضعیت غیرعادی چشمها (نقص عصب 3،4،6)

عدم هماهنگی مردمکها(2و3)

 • دانشجو باید اعصاب 12 گانه را به طریق ذیل معاینه نماید:

الف – Olfactory(عصب I) : اگر حس بویایی فرد نرمال نباشد.

ب- Optic( عصب II): -A  فوندوسکوپی

                                      -Bبررسی حدت بینایی

                                      - Cبررسی میدان بینایی

                                      -D واکنش مردمکها به نور

ج – Oculomotor(عصبIII) :-Aبررسی پتوز

                                      -Bبررسی حرکات خارج چشمی

د- Trochlear–A: (IV)بررسی حرکات خارج چشمی (به سمت داخل وپایین )

هـ - -A:(V)Trigeminalبررسی قدرت عضلات تمپورال وماستر : از بیمار بخواهید که دهانش را بازکند و دندانهایش را روی هم قفل کند عضله تمپورال وماستر را لمس کنید.

          -Bحس درد را درسه قسمت تست کنید : یک جسم مناسب تیز بکار ببرید وقسمت جلوی سر ،گونه ها و فک را در دو طرف تست کنید

سپس یک جسم کند راجایگزین کنید .

اگرهرگونه  انبرمالیتی پیدا کردید ،حس حرارت دراین 3 نقطه را با آب سرد یا گرم امتحان کنید .وحسن لمس سطحی رادراین سه نقطه بااستفاده از یک تکه پنبه بررسی نمائید.

 

 

 C- دانشجو باید رفلکس قرنیه را بررسی نماید.

 

و- Abducens( عصب VI) :

          - دانشجو باید حرکات خارج چشمی را تست کند (حرکات طرفی )

ز- Facial(عصب VII) :

          –Aهرگونه افتادگی یا آسیمتری را درصورت بررسی کند .

          -Bاز بیمار بخواهد که کارهای زیر را انجام دهد وهرگونه کندی، ضعف یا آسیمتری را یادداشت کند .

                   ابروها را بالا ببرید .

                   هردو چشم را ببندد.

                   بخندد.

                   اخم کند .

                   دندانهایش را نشان بدهد .

                   گونه هایش را باد کند .

          -Cرفلکس قرنیه را بررسی کند

ح- Acoustic(عصب VIII):

          –Aمیزان شنوایی را بررسی کند : روبروی بیمار بنشیند و انگشتانش را کنار هرگوش بیمار به هم بمالد و ازبیماربخواهد که بگوید که صدا را چگونه ودرکدام سمت می شنود ،اگر هرگونه انبرمالیتی مشاهده کرد تست رینه و وبر را انجام دهد.

          -Bلترالیزاسیون را تست کند : از یک دیاپازون 512 یا 1024 هرتز استفاده کند وآن را با زدن به دست مخالف به ارتعاش درآورده و قاعده آن را درقسمت بالای سربیماربگذارد و به بیمار بکوید که توضیح دهد که صدا ازکجا می آید.

         -Cهدایت هوایی و استخوانی را با هم مقایسه کند (تست رینه ).

ط – Glossppharyngeal(عصب IX)

ی- Vagus( عصب X): –Aبه صدای بیمار گوش دهد (آیا خشن یا تودماغی است)                         -Bاز بیمار بخواهد که آب دهانش را قورت دهد .

                                -Cاز بیماربخواهد که بگوید  ah

-Dرفلکس   Gag   را بررسی می کند : عقب گلو را تحریک کند که    درصورت مثبت بودن ،بیمار اغ می زند

ک – Accessory(عصب (XI: –Aدرپشت بیمار بایستید و هرگونه آسیمتری ویا آتروفی عضله          تراپزیوس را بررسی می کند

                                      -Bاز بیمار بخواهد که درمقابل مقاومت شانه هایش را بالا ببرد.       

                             -C از بیمار بخواهد درمقابل مقاومت سرش را بچرخاند (وعضله                 استرنوکلید وماستوئید طرف مقابل را لمس کند ).

ل – Hypoglossal( عصب XII) : –Aبه  کلمات بیمار گوش بدهد .

                                            -Bبه قرارگرفتن زبان دردهان توجه کند .

                                             -Cاز بیمار بخواهد که زبانش را به طرفین حرکت دهد .

 

3- دانشجو باید سیستم حرکتی رابه طریقه ذیل معاینه کند:

          الف – درمشاهده باید موارد ذیل را بررسی کند:

                   -Aحرکات غیر ارادی

                   -Bتقارن عضلات (راست وچپ – پروگزیمال وایتال )

                   -Cآتروفی

                   -Dتعادل

                   -Eراه رفتن

          ب- باید توان عضلات را بررسی کند .

                   -Aازبیمار بخواهید     Relaxباشد .

                   -Bانگشتان بیمار ،مچ و آرنج بیماررا خم وبازکنید .

                   -Cمچ پا و زانوی بیمار راخم وباز کنید.

                   -Dبطور طبیعی مقاومت کمی درمقابل حرکات پاسیو وجود دارد.

                   -Eباهرگونه کاهش یا افزایش توان عضلات توجه کنید .

          ج – باید قدرت عضلات را بررسی کند.

                   -Aاز بیمار بخواهد درمقابل مقاومت شما عضلاتش را حرکت دهد .

                   -Bهمیشه هر طرف را باطرف مقابل مقایسه کند .

                   -Cقدرت عضلات را از صفر تاپنج تقسیم بندی کنید

 

 

Grading Motor Strength

Grade

Description

0/5

No muscle movement

1/5

Visible muscle movement, but no movement at the joint

2/5

Movement at the joint, but not against gravity

3/5

Movement against gravity, but not against added resistance

4/5

Movement against resistance, but less than normal

5/5

Normal strength

 

 

 

.

4- دانشجو باید تعادل و راه رفتن بیمار را بررسی کند .

          الف – دانشجو باید بتواند حرکات تندومتناوب رامعاینه کند .

          ب- دانشجو باید بتواند حرکات Point- to- Point را معاینه کند.

          ج – دانشجو باید تست Rombergرا انجام دهد .

* تکنیک : ازبیمار بخواهید پاهایش را بهم بچسباند وبرای (10-5 ثانیه باچشم بسته بایستد )  اگر بیمار دچار عدم تعادل بشود تست مثبت است .

          د- دانشجو باید راه رفتن بیمار را معاینه کند (بطریقه ذیل ):

                   -Aبیماردرطول اتاق راه برود و سپس برگردد.

                   -Bبا پاشنه پا در روی یک خط مستقیم راه برود.

                   -Cبا پنجه پا روی یک خط مستقیم راه برود.

                   -Dبا هرپا ،لی لی بکند

                   -Eاز وضعیت نشسته به حالت ایستاده در بیاید .

 

 

5- دانشجو باید بتواند رفلکسهای بیمار را معاینه کند :

          الف – رفلکسهای تاندونی عمقی :

                   -Aبیمار باید     Relax   باشد و نیرویی که شما بکار می برید بیشتر ازآن نباشد که برای تحریک بیمار لازم است .

                   -Bرفلکسها درصورتی که بیمار انقباضات ایزومتریک انجام دهد ، تقویت می شود .

                   -Cرفلکسها باید از4-0 طبقه بندی شوند .

 

 

Tendon Reflex Grading Scale

Grade

Description

0

Absent

1+ or +

Hypoactive

2+ or ++

"Normal"

3+ or +++

Hyperactive without clonus

4+ or ++++

Hyperactive with clonus

 

 

                   -Dرفلکسهای زیر باید بررسی شود :

(C5-C6)Biceps

(C6-C7)Triceps

(C5-C6)Brachioradialis

(T8-T9-T10-T11-T12) Abdominal

(L2-L3-L4)Knee

(S1-S2)Ankle

ب- دانشجو باید کلونوس مچ پا رااندازه گیری کند.

ج – دانشجو باید تست بابنسکی  راانجام دهد.

 

* تکنیک : قسمت طرفی  کف هرپا را با انتهای چکش رفلکس یا کلید لمس کنید،به حرکات انگشتان پا دقت کنید، با زشدن انگشت شست پا وحالت بادبزنی شدن انگشتان دیگر نشان دهنده مثبت بودت تست است .

   

6- دانشجو باید بتواند سیستم حسی را به طریقه ذیل معاینه کند .

          الف – باید نکات ذیل را درنظرداشته باشد .

                   -Aقبل از انجام هرتست به بیمار توضیح دهد .

                   -Bچشمهای بیمارباید بسته باشد .

                   -Cهر طرف را با هم مقایسه کند.       

                   -Dهمیشه قسمت پروگزیمال ودیستال را با هم مقایسه کند.

ب – دانشجو باید حس ارتعاش را معاینه کند .

ج- دانشجو باید حس لمس سطحی را معاینه کند .

د- دانشجو باید حس وضعیت را معاینه کند .

ه- دانشجو باید حسهای پوستی را معاینه کند

و- دانشجو باید حس حرارت را معاینه کند .

ز- دانشجو باید حس تمایز را معاینه کند .       


 

عنوان برنامه: معاینه فیزیکی اندامها

گروه هدف : دانشجویان پزشکی درمقطع مقدمات علوم بالینی

مسئول برنامه: گروه سمیولوژی مرکزمهارتهای بالینی

 

هدف کلی :

آشنائی با تکنیک انجام معاینه فیزیکی اندامها  و انجام آن .

 

 

هدف اختصاصی:درپایان این دوره دانشجو باید بتواند معاینه فیزیکی نرمال اندامها را در بیمارستان و روی بیمار انجام دهد .

 

درحیطه دانش :

 • دانشجو باید وسایل مورد لزوم را نام ببرد  .( وسیله خاصی مورد نیاز نیست )
 • دانشجوباید شرایط لازم برای انجام معاینه را که شامل موارد ذیل می باشد را نام ببرد :

-Aبیمارباید گان پوشیده باشد .

-Bدرهنگام گرفتن شرح حال برای یک مشکل حاد باید همیشه مکانیسم آن آسیب مد نظرباشد.

(از دست دادن کارآئی، شروع تورم ، درمان ابتدایی )

-Cهنگام گرفتن شرح حال برای یک مشکل مزمن باید راجع به صدمات درمانهای قبلی وطول مدت علائم سئوال شود.

-Dعلامت مشخصه بیماریهای اسکلتی درد،قرمزی ،تورم ، گرمی ،دفورمیتی وازدست دادن کارآیی می باشد.

-Eهمیشه با نگاه ،لمس واندازه گیری حرکات شروع کنید .

F-دانشجو باید بتواند مراحل انجام تکنیک معاینه مذکور را نام ببرد.

-Gدانشجو باید بتواند آناتومی ساختمان مذکور را توصیف نماید .

 

 

 

 

درحیطه نگرش :

دانشجو باید نهایت تلاش وپشتکار خود را برای بهبود فراگیری وانجام این معاینه انجام دهد.

دانشجو باید نهایت تلاش خود را برای اینکه بیمار درهنگام معاینه درآرامش کامل باشد را انجام دهد .

-دانشجو باید چگونگی وضرورت انجام تکنیک معاینه مذکور را برای بیمار توضیح دهد .

 

 

درحیطه مهارتی  :

دانشجو باید بتواند معاینه اندامها را طبق چک لیست ذیل انجام دهد :

 

 • دانشجو باید درنگاه بتواند موارد ذیل را انجام دهد :

-Aدانشجو باید هرگونه اسکار ،راش ودیگر ضایعات را درنظر بگیرد.

-Bدانشجو باید به آسیمتری ،دفورمیتی ویاآتروفی توجه کند .

-Cهمیشه هردوطرف را با هم مقایسه کند .

2- دانشجو باید درلمس بتواند موارد ذیل را انجام دهد :

                   -Aهمه مفاصل اصلی وعضلات آن را لمس کند .

                   -Bهمه نواحی که درد دارند را مشخص کند .

                   -Cهمه نواحی که دارای دفورمیتی می باشند را لمس کند .

                   -Dهمیشه دوطرف را با هم مقایسه کند .

          -Eانداره گیری دامنه حرکات :

          الف – حرکات اکتیو : از بیمار بخواهد که مفاصل خود را دریک دامنه کامل حرکت     دهد وبه درجه حرکت ، درد ،ضعف ویا هرگونه محدودیت حرکتی توجه کند ،اگر هرگونه ابنرمالیتی پیدا شد حرکات پاسیو را اجرا کند .

          ب – حرکات پاسیو: از بیمار بخواهد که Relaxباشد ودانشجو خودش مفصل راحرکت کند وبه درجه وهرگونه درد ویا محدودیت حرکتی توجه کند .

3- دانشجو باید بتواند سیستم عروقی را به طرق ذیل معاینه کند :

          الف – نبضها : نبض شریان رادیال رادرهرطرف بررسی کند،اگر ضعیف بود یا وجود نداشت ،نبض براکیال را بررسی کند .

           - نبض تیبیال خلفی ودورسال پدالیس را دردوطرف بررسی کند اگر ضعیف بود نبض شریان فمورال یاپوپلیتئال را بررسی کند .

          ب – پرشدن عروقی : روی انگشت یا ناخن پای بیمار را فشار محکمی وارد کند وسپس فشار را بردارد وتوجه کند که چه مدت طول می کشد تا بستر ناخن صورتی رنگ شود ، اگر بیشتر از 2 یا 3 ثانیه طول بکشد مطرح کننده بیماریهای عروقی محیطی می باشد .

          ج – بررسی سیستم لنفاتیک : بررسی لنف نودهای ناحیه اپی تروکلئار – اگزیلازی واینگوئینال

4- دانشجو باید بتواند تستهای اختصاصی ذیل را انجام دهد .

         

 

الف- Snuff box Tenderness (Scaphoid)

ب – Drop Arm Test (Rotator cuff)

ج- Impingement Sign (Rotator Cuff)

د- Flexor Digit rum Superficialis Test

هـ - Flexor Digit rum Profundus Test

 

Vascular and Neurologic Tests

الف -Allen Test (Radial/Ulnar Arteries)

ب - Phalen's Test (Median Nerve)

ج - Tinel's Sign (Median Nerve)

 

Lower Extremities

الف -Collateral Ligament Testing

ب - Lachman Test (Cruciate Ligaments)

ج- Anterior/Posterior Drawer Test (Cruciate Ligaments)

د- Ballotable Patella (Major Knee Effusion)

هـ - Milking the Knee (Minor Knee Effusion)

 

Back

الف-Straight Leg Raising (L5/S1 Nerve Roots)

ب - FABER Test (Hips/Sacroiliac Joints)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.