سه شنبه ٢٥ خرداد ١٤٠٠ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > طرح درسها > مهارتهای بالینی 
 
 

 

عنوان برنامه:کاتتریزاسیون مجاری ادراری

گروه هدف : دانشجویان پزشکی درمقطع کارآموزی 

مسئول برنامه: اعضائ هیئت علمی گروه اورولوژی و مرکز مهارتهای بالینی

هدف کلی :

آشنائی با تکنیک کاتتریزاسیون مجاری ادراری وانجام آن مهارت  .

 

هدف اختصاصی :درپایان دوره دانشجو باید بتواند

درحیطه دانش :

 • چگونگی ولزوم انجام مهارت مذکور را برای بیمار توضیح دهد .
 • مراحل انجام تکنیک مذکوررابتواند نام ببرد.

     3  - دانشجو باید اندیکاسیونها وکنتراندیکاسیونهای سونداژ مجرا را بداند .

4- وسایل مورد لزوم برای انجام مهارت مذکور را بداند . (لیست نماید )،شامل :

 • دستکش
 • بتادین
 •  پنبه
 • فورسپس
 • آب مقطر2عدد(10cc)
 • کاتترفولی (معمولاٌ شماره 18-16)
 • سرنگ (10cc) 2عدد
 • ژل لوبریکانت (لیدوکائین 2%)
 • کیسه ادرار

10-ست پانسمان

11-شان پرفوره

 

درحیطه نگرش :

دانشجو باید نهایت تلاش وپشتکار خود را برای بهبود فراگیری وانجام این مهارت انجام دهد.

 

درحیطه مهارتی  :

 

          دانشجو باید بتواند مراحل مختلف انجام مهارت مذکور را طبق چک لیست مربوطه انجام دهد .

 

 • بیمار باید دروضعیت سوپاین باشد وپاها ازهم باز باشد.(همراه با خم کردن زانوها)
 • کیت کاتتریزاسیون را بازنماید (بصورت استریل )
 • پوشیدن دستکش بصورت استریل
 • Prepنمودن موضوع با بتادین
 • باشان پرفوره استریل بیمار را بپو شاند
 •  اگر بیمارخانم باشد لابیاها را ازهم جدا کند
 • اگر بیمار مرداست پنس را خیلی به آهستگی به طرف بالا بکشد
 • بالون کاتتر را چک نماید .
 • تزریق ژل لیدوکائین درمجرا(درآقایان )
 • حدود5-2 سانتی متر انتهای کاتتر را به ژل لوبریکانت ،آغشته نماید .(خانمها)
 • درحالی که دستکش استریل به دست دارد کاتتر را بردارد
 • نوک مجرا  را مشخص کند و سپس کاتتر را وارد مجرا نماید تا زمانی که ادرار خارج شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

13-بالون سوند را  با استفاده از مقدار مناسب مایع استریل (باتوجه به حجم بالون ) ،پر کند .

14-کاتتر را به آرامی سمت عقب  بکشد تا جایی که بالون متوم ،درحدود گردن مثانه قرارگیرد.

15-کاتتر به به کیسه ادراری وصل کند

16-کیسه ادراری درسطح پایینتر از مثانه قرارگیرد

            17 -دستکش را خارج کند ودستهایش را بشوید


 

عنوان برنامه: انتوباسیون

گروه هدف : دانشجویان پزشکی درمقطع کارآموزی

مسئول برنامه: اعضائ هیئت علمی گروه بیهوشی و مرکز مهارتهای بالینی

 

هدف کلی:  آشنائی با تکنیک انجام انتوباسیون   و انجام آن .

هدف اختصاصی :درپایان این دوره دانشجو باید بتواند :

درحیطه دانش :

      1- آناتومی فارنکس (حلق) و لارنکس(حنجره ) رابداند.

2-مراحل انجام تکنیک مذکوررابتواند نام ببرد.

     3  - دانشجو باید اندیکاسیونها وکنتراندیکاسیونهای انتوباسیون را بداند .

4 -وسایل مورد لزوم برای انجام مهارت مذکور را بداند (آماده کند )،شامل :

- لارنگوسکوپ

- لوله تراشه ( درسایزهای مختلف )

- سرنگ

- باند

- آمبوبگ

- رابط لوله ها

- گوشی

- گاید لوله گذاری

 

درحیطه نگرش :

دانشجو باید نهایت تلاش وپشتکار خود را برای بهبود فراگیری وانجام این مهارت انجام دهد.

درحیطه مهارتی  :

          دانشجو باید بتواند مراحل مختلف انجام مهارت مذکور را طبق چک لیست مربوطه انجام دهد .

 • ازعدم پاسخ دهی بیمار اطمینان حاصل کند .
 • بیماررا به پشت بخواباند ویک بالش کوچک زیرسربیمار قرار دهد .
 • گردن بیمار را کمی Extendنماید .
 • لارنگوسکوپ را دردست چپ بگیرد و دربالای سر بیمار قراردهد .
 • لارنگوسکوپ را از سمت راست دهان بیمار وارد کرده وبه تدریج جلو برده تا اپی گلوت را مشاهده کند .
 • نوک لارنگوسکوپ را در والکولا قرار داده (میان اپی گلوت و زبان )بالا برده تا تارهای صوتی را مشاهده کند .
 • لوله مناسب برای بیمار را ازقبل براساس سن وجثه بیمار انتخاب کرده وتحت دید مستقیم از میان تارهای صوتی عبور داده ولارنگوسکوپ را خارج کند .
 • با روش minimal air leak، کاف لوله را باد کند .
 • باکمک گوشی وآمبوبگ از قرار گرفتن صحیح لوله تراشه اطمینان حاصل کند .

10- باکمک باند ،لوله را درجای خود ثابت کند وبه تهویه ادامه دهد .


 

عنوان برنامه: Life SupportBasic

گروه هدف : دانشجویان پزشکی درمقطع کارآموزی

مسئول برنامه: اعضائ هیئت علمی گروه بیهوشی و مرکز مهارتهای بالینی

 

 

هدف کلی :

آشنائی با تکنیک انجام   Basic Life Support  در بزرگسالان  و انجام آن ها

 

 

هدف اختصاصی :درپایان این دوره دانشجو باید بتواند :

درحیطه دانش :

1- مراحل انجام تکنیک مذکوررابتواند نام ببرد.

2- وسایل مورد لزوم برای انجام مهارت مذکور را بداند (آماده کند )،شامل :

- ماسک در اندازه های مختلف

- آمبوبگ

- Guide Airway

- کپسول اکسیژن

- تخته CPR

- لوله های رابط

- Suction

درحیطه نگرش :

دانشجو باید نهایت تلاش وپشتکار خود را برای بهبود فراگیری وانجام این مهارت انجام دهد.

درحیطه مهارتی  :

          دانشجو باید بتواند مراحل مختلف انجام مهارت مذکور را طبق چک لیست مربوطه انجام دهد .

 • عدم پاسخ دهی بیمار راتشخیص دهد.
 • عدم وجود نبض کاروتید وتنفس را تشخیص دهد.
 • از تیم CPRویا سایر افراد کمک بخواهد
 • بیمار را به پشت بخواباند .
 • با تکنیک head tilt/chin lift/Jaw Thrust   راه هوایی را باز کند .
 • به تنفس کردن بیمار کمک کند .
 • وجود نبض را چک کند :
 • اگر نبض وجود دارد (بیش از40 ضربان دردقیقه)،تنفس بیمار را  ادامه دهد .
 • اگر نبض وجود ندارد ،جهت برقراری گردش خون ازchest compressionبه میزان 80-100عدد در دقیقه استفاده نماید .
 • اگر عملیات دو نفره است نسبت تهویه / فشار سینه باید 5/1باشد واگر عملیات یک نفره است این نسبت باید 15/2باشد .  (درابتدای CPR 2/30 چه یک نفره چه، دونفره )


 

 

عنوان برنامه: گذاشتن لوله معده

گروه هدف : دانشجویان پزشکی درمقطع کارآموزی

مسئول برنامه: اعضائ هیئت علمی گروه جراحی و مرکز مهارتهای بالینی

 

 

هدف کلی :

آشنائی با تکنیک  گذاشتن لوله معده   و انجام آن .

هدف اختصاصی :درپایان این دوره دانشجو باید بتواند :

درحیطه دانش :

 • چگونگی ولزوم انجام مهارت مذکور را برای بیمار توضیح دهد .
 • مراحل انجام تکنیک مذکوررابتواند نام ببرد.

     3  - دانشجو باید اندیکاسیونها وکنتراندیکاسیونهای گذاشتن لوله معده را بداند .

4- وسایل مورد لزوم برای انجام مهارت مذکور را نام ببرد. (لیست نماید  )،شامل :

- لوله معده مناسب

- ژل لوبریکانت

- سرنگ cc50

- نوارچسب

- دستکش یک بار مصرف

- گوشی

درحیطه نگرش :

دانشجو باید نهایت تلاش وپشتکار خود را برای بهبود فراگیری وانجام این معاینه انجام دهد.

دانشجو باید نهایت تلاش خود را برای اینکه بیمار درهنگام معاینه درآرامش کامل باشد را انجام دهد .

 

 

درحیطه مهارتی  :

          دانشجو باید بتواند مراحل مختلف انجام مهارت مذکور را طبق چک لیست مربوطه انجام دهد .

 • وسایل مورد نیاز را انتخاب کنید .
 • بیمار را دروضعیت نیمه نشسته قرار دهید .
 • پس از پوشیدن دستکش چند سانتی متر اول لوله را با ژل نرم کنند آغشته کنید .
 • لوله را از سوراخ گشادتر بینی بطور افقی یا با زاویه 60درجه نسبت به محور بدن وارد کنید
 • لوله را هنگامی که بیمار عمل بلع را انجام میدهد بداخل مری به سمت جلو ببرید (یا همزمان با بلع یک جرعه آب بوسیله نی )
 • درصورت عدم موفقیت با این مانور لوله را خارج کرده ومجدداٌ تلاش کنید .
 • لوله را درداخل مری به جلو رانده ودرداخل معده جایگذاری نمائید.
 • از قرارگرفتن لوله درمعده مطمئن شوید .(صدای هوا)
 • لوله را به بینی با چسب ثابت نمائید.

10-با سرنگ 50ccآسپراسیون شیره معده جهت نمونه را انجام دهید .


 

 

عنوان برنامه: معاینه فیزیکی بی حسی رژیونال

گروه هدف : دانشجویان پزشکی درمقطع کارآموزی

مسئول برنامه: اعضائ هیئت علمی گروه جراحی و مرکز مهارتهای بالینی

هدف کلی :

آشنائی با تکنیک انجام بی حسی رژیونال  و انجام آن .

هدف اختصاصی :درپایان این دوره دانشجو باید بتواند

درحیطه دانش :

1-دانشجو باید بتواند چگونگی ولزوم انجام معاینه مذکور را برای بیمار توضیح دهد .

 • دانشجوباید با آناتومی ساختمان های مذکور آشنایی داشته باشد.
 • دانشجوباید شرایط لازم برای انجام معاینه را که شامل موارد ذیل می باشد را نام ببرد :

-  دارو

- ویال لیدوکائین

- انواع سرنگ

- ست استریل جهت بی حسی 

- دستکش یک بار مصرف

      6 - دانشجو باید بتواند مراحل انجام تکنیک معاینه مذکور را نام ببرد.

7- دانشجو باید بتواند آناتومی ساختمان مذکور را توصیف نماید .

درحیطه نگرش :

دانشجو باید نهایت تلاش وپشتکار خود را برای بهبود فراگیری وانجام این معاینه انجام دهد.

دانشجو باید نهایت تلاش خود را برای اینکه بیمار درهنگام معاینه درآرامش کامل باشد را انجام دهد .

درحیطه مهارتی  :

          دانشجو باید بتواند مراحل مختلف انجام مهارت مذکور را طبق چک لیست مربوطه انجام دهد .

 • وسایل مورد نیاز را انتخاب کنید
 • موضع مورد نظر بیمار را استریل نمائید .
 • نوع دارو را درشرایط استریل از ویال به داخل سرنگ بکشید
 • دارو را به شکل مناسب درمحل مناسب بصورت زیرپوستی تزریق نمایید.


 

 

عنوان برنامه: Advanced Cardiac Life Suppor

گروه هدف : دانشجویان پزشکی درمقطع کارآموزی

مسئول برنامه: اعضائ هیئت علمی گروه بیهوشی و مرکز مهارتهای بالینی

 

 

هدف کلی :

آشنائی با تکنیک انجام  Advanced Cardiac Life Support  در بزرگسالان  و انجام آن ها

 

 

هدف اختصاصی :درپایان این دوره دانشجو باید بتواند :

درحیطه دانش :

1- مراحل انجام تکنیک مذکوررابتواند نام ببرد.

2- وسایل مورد لزوم برای انجام مهارت مذکور را بداند (آماده کند )،شامل :

ECG monitoring

Externals pacemaker

DC.shock (defibrillator)

      3-: تعریف CPRموفق را بداند (  CPRکه پس از طی دوره درمان تکمیلی پس ازCPR

 بیمار ار بیمارستان مرخص شود).

4 - تشخیص سه ریتم قلبی شایع  هنگام تشخیص ایست قلبی – ریوی ( آسیستول – VFفیبریلاسیون بطنی ،PEAفعالیت الکتریکی قلب بدون ضربان ) را بداند .

5- درمانهای مناسب براساس تشخیص ریتم :( فیبریلاسیون ، اپی نفرین ، آتروپین ، آمیودارون ،سولفات منیزیم ، پروکایین آمایدو ....)را بداند .

 

درحیطه نگرش :

دانشجو باید نهایت تلاش وپشتکار خود را برای بهبود فراگیری وانجام این مهارت انجام دهد.

درحیطه مهارتی  :

          دانشجو باید بتواند مراحل مختلف انجام مهارت مذکور را طبق چک لیست مربوطه انجام دهد .

1-عدم پاسخ دهی بیمار راتشخیص دهد.

2-عدم وجود نبض کاروتید وتنفس را تشخیص دهد.

3-از تیم CPRویا سایر افراد کمک بخواهد

4-بیمار را به پشت بخواباند .

5-با تکنیک head tilt/chin lift/Jaw Thrust   راه هوایی را باز کند .

6-به تنفس کردن بیمار کمک کند .

7-وجود نبض را چک کند :

 • اگر نبض وجود دارد (بیش از40 ضربان دردقیقه)،تنفس بیمار را  ادامه دهد .
 • اگر نبض وجود ندارد ،جهت برقراری گردش خون ازchest compressionبه میزان 80-100عدد در دقیقه استفاده نماید .
 • اگر عملیات دو نفره است نسبت تهویه / فشار سینه باید 5/1باشد واگر عملیات یک نفره است این نسبت باید 15/2باشد .  (درابتدای CPR 2/30 چه یک نفره چه، دونفره )
 • انتوباسیون راه هوایی را انجام دهد .
 • Ivlineیا  Cvlineبرای بیماربرقرارکند.
 • مانینورینگ ( ECGو کاپنوگرام وپالس اکسی متر ) به بیمار وصل شود.
 • بتواند ریتم  قلبی بیماررا تشخیص دهد .
 • داروهای مناسب برای احیاء برپایه  ریتم قلبی بیمار را استفاده کند .


 

عنوان برنامه: بخیه کردن زخم

گروه هدف : دانشجویان پزشکی درمقطع کارآموزی

مسئول برنامه: اعضائ هیئت علمی گروه جراحی و مرکز مهارتهای بالینی

 هدف کلی :  آشنائی با تکنیک بخیه زدن   و انجام آن .

هدف اختصاصی :درپایان این دوره دانشجو باید بتواند :

درحیطه دانش :

      1- مراحل انجام تکنیک مذکوررابتواند نام ببرد.

     2- وسایل مورد لزوم برای انجام مهارت مذکور را بداند (لیست نماید )،شامل :

- سرنک

- ویال بی حس کننده

- ست بخیه شامل  وسایل لازم  : نخ مناسب  ودستکش استریل شان پرفوره ، بتادین ، پنبه

 سرم شستشو

3- انواع نخ های بخیه را توضیح دهد .

4- انواع سوزنها را نام ببرد.

 

درحیطه نگرش :

دانشجو باید نهایت تلاش وپشتکار خود را برای بهبود فراگیری وانجام این مهارت انجام دهد.

 

درحیطه مهارتی  :

          دانشجو باید بتواند مراحل مختلف انجام مهارت مذکور را طبق چک لیست مربوطه انجام دهد .

 

 • به بیمار راجع به بررسی زخم ودرصورت درد داشتن علت آن را توضیح دهد.
 • بیمار را دروضعیت راحت ومناسب قرار دهد .
 • از دستکش استریل استفاده نماید .(نحوه پوشیدن دستکش استریل  را بداند )
 • چنانچه زخم آلوده است با سرم شستشو داده شود.
 • زخم را از نظر وسعت درگیری و صدمات ایجاد شده بررسی نماید.
 • اطراف زخم را با بتادین ضد عفونی وتمیز نماید.
 • شان استریل پرفوره روی موضع قرار دهد .
 • محل زخم را با لیدوکائین بی حس کند .
 • با نوک سوزن اثر بی حسی را امتحان کند (از بی حس شدن پوست زخم مطمئن شوید)
 • بخیه را به درستی بزند .درسه حالت Simple،ContinuousوVertical mattress
 • بعد از دوختن زخم محل را دوباره باسرم  تمیز و پانسمان نماید .


 

 

 

عنوان برنامه: کات دان وریدی

گروه هدف : دانشجویان پزشکی درمقطع کارآموزی

مسئول برنامه: اعضائ هیئت علمی گروه جراحی و مرکز مهارتهای بالینی

 

هدف کلی:  آشنائی با تکنیک کات دان وریدی  و انجام آن .

هدف اختصاصی :درپایان این دوره دانشجو باید بتواند :

درحیطه دانش :

    

1-مراحل انجام تکنیک مذکوررابتواند نام ببرد.

       2- وسایل مورد لزوم برای انجام مهارت مذکور را بداند (آماده کند )،شامل :

- پنبه

- بتادین

- سرنگ

- لیدوکائین 1%

- ست کات داون شامل (تیغه چاقوی 11و 5 ودسته شماره 3 ، قیچی ،موسکیتو سونی گیر، نخ بخیه غیر قابل جذب ،کاتتر کات دوان مناسب )

- دستکش استریل

- گاز و باند ونوارچسب

درحیطه نگرش :

دانشجو باید نهایت تلاش وپشتکار خود را برای بهبود فراگیری وانجام این مهارت انجام دهد.

درحیطه مهارتی  :

          دانشجو باید بتواند مراحل مختلف انجام مهارت مذکور را طبق چک لیست مربوطه انجام دهد .

 • از دستکس استریل استفاده نمایید .
 • محل مناسب را آماده وتمیز وضد عفونی نمایید.
 • محلول بی حسی را با سرنگ کشیده ودرمحل انفیلتره نمایید.
 • پوست وبافت زیر جلدی را برش دهید .
 • با دیکسیون بافت زیر جلدی ورید را مشخص نمایید .
 • از زیر ورید دولیگاتور با سیلک 0/3 عبور دهید .
 • کاتتر با اندازه مناسب را انتخاب کنید .
 • ونوتومی کنید .
 • کاتتر را ازمحل زخم جداگانه پوستی وارد ورید کنید .
 • کاتتر را آسپیره کرده سپس به داخل ورید تزریق نمایید .
 • کاتتر را در ورید ثابت نمایید .
 • زخم را بخیه کنید (با سیلک 0/3)
 • بانداژ زخم را انجام دهید .
 • کاتتر وبانداژ را با نوارچسب ثابت کنید .
 • انفوزیون را شروع کنید .


 

عنوان برنامه: Cricothyroidotomy

گروه هدف : دانشجویان پزشکی درمقطع کارآموزی

مسئول برنامه: اعضائ هیئت علمی گروهCPRو مرکز مهارتهای بالینی

هدف کلی:  آشنائی با تکنیک انجام انتوباسیون   و انجام آن .

هدف اختصاصی :درپایان این دوره دانشجو باید بتواند :

درحیطه دانش :

      1- آناتومی فارنکس (حلق) و لارنکس(حنجره ) رابداند.

2-مراحل انجام تکنیک مذکوررابتواند نام ببرد.

     3  - دانشجو باید اندیکاسیونها وکنتراندیکاسیونهای انتوباسیون را بداند .

4 -وسایل مورد لزوم برای انجام مهارت مذکور را بداند (آماده کند )،شامل :

- مولاژ برای انجام عملیات (به تعداد کافی )

- آنژیوکت شماره 12یا 14ویا ست مربوط به عملیات (به تعداد فراگیران )

- سرنگ 10 سی سی (به تعداد فراگیران )

 • لوله رابط جهت اتصال به آمبوبگ ( یک عدد)
 • آمبوبگ یا  Jet Ventilator(یک دستگاه )

درحیطه نگرش :

دانشجو باید نهایت تلاش وپشتکار خود را برای بهبود فراگیری وانجام این مهارت انجام دهد.

درحیطه مهارتی  :

 • اندیکاسیون این عمل فراهم باشد .
 • بیمار را به پشت بخواباند و بالای سر وی قرار گیرد.
 • با دست غیر غالب غشاء کریکوتیروئید را بیابد .
 • سوزن را به سرنگ 10 سی سی متصل نماید .
 • سوزن را درخط وسط روی غشاء مربوطه گذاشته ودرحالی که سرنگ در وضعیت آسپیراسیون است با زاویه 45 درجه به سمت پایین فشار دهد .
 • به محض ورود هوا ،سوزن را درمحل مربوط با دست غیرغالب ثابت نگه داشته وسرنگ را جدا کند .
 • لوله رابط را وصل نماید .

به کمک آمبوبگ یا Jet Ventilatorبیمار را تهویه نماید


 

عنوان برنامه: خارج کردن جسم خارجی حلق وحنجره

گروه هدف : دانشجویان پزشکی درمقطع کارآموزی

مسئول برنامه: اعضائ هیئت علمی گروهENTو مرکز مهارتهای بالینی

هدف کلی:  آشنائی با تکنیک خارج  کردن جسم خارجی حلق وحنجره  و انجام آن .

هدف اختصاصی :درپایان این دوره دانشجو باید بتواند :

درحیطه دانش :

      1- آناتومی فارنکس (حلق) و لارنکس(حنجره ) رابداند.

2- مراحل انجام تکنیک مذکوررابتواند نام ببرد.

     3  - دانشجو باید اندیکاسیونها وکنتراندیکاسیونهای انتوباسیون را بداند .

4 -وسایل مورد لزوم برای انجام مهارت مذکور را بداند (آماده کند )،شامل :

 • چراغ پیشانی
 • – چراغ الکلی
 • کبریت
 • گاز
 • آینه حنجره به اندازه های مختلف
 • فورسپس الیگاتوربلند برای حلق
 • فورسپس مگ گیل
 • آبسلانگ فلزی وچوبی
 • اسپری لیدوکائین

 

درحیطه نگرش :

دانشجو باید نهایت تلاش وپشتکار خود را برای بهبود فراگیری وانجام این مهارت انجام دهد.


 

درحیطه مهارتی  :

 • چراغ دور سر را تنظیم می کنیم و نور آن (با رعایت فاصله مناسب با بیمار) درداخل گلوی بیمار فوکوس می کنیم
 • با بیمار راجع به کاری که قرار است انجام شود صحبت می کنیم
 • دستکش می پوشیم
 • (درحالت نشسته ) بسته پس از بیرون آوردن زبان توسط بیمار با کمک یک گاز و با انگشت شصت وسبابه آنرا بیرون نگه می داریم .
 • آینه حنجره را ازسمت شیشه ای که با چراغ الکلی گرم می کنیم
 • آینه را برای ارزیابی حرارت آن روی پشت دست یا جلوی ساعد خود قرار می دهیم
 • درصورتی که حرارت آن مقداری بالاتر از حرارت بدن باشد درحالی که به شکل قلم در دست غالب گرفته ایم وارد حلق می کنیم
 • هنگام وارد کردن آینه باید مراقبت کنیم تا آینه با جدار حلق تماس پیدا نکند
 • سپس هیپوفارنکس وحنجره را به دقت بررسی میکنیم واین کار را بطور متناوب به مدت کوتاه چندین بار انجام می دهیم
 • درصورت تحریک gagبیمار از اسپری لیدوکائین برای بی حس کردن حلق استفاده می نماییم وپس از مدتی مجددا" معاینه را انجام می دهیم
 • درصورت وجود جسم خارجی در حلق دهانی با کمک آبسلانگ فلزی زبان را به آرامی به پایین  فشار می دهیم و با فورسپس آلیگاتور حلق جسم راخارج می کنیم
 • درصورت وجود جسم خارجی در هیپوفارنکس ، درحالت خوابیده به شکل طاق باز لارنگوسکوپ را پس از بی حسی حلق با اسپری لیدوکائین با دست چپ وارد دهان وحلق کرده وبه سمت محل قرار گیری جسم رفته ، پس از مشخص شدن آن اقدام به خارج کردن آن با فورسپس مگ گیل یا فورسپس آلیگاتور می نماییم


 

عنوان برنامه: کنترل خونریزی بینی ( تامپون قدامی بینی )

گروه هدف : دانشجویان پزشکی درمقطع کارآموزی

مسئول برنامه: اعضائ هیئت علمی گروهENTو مرکز مهارتهای بالینی

هدف کلی:  آشنائی با تکنیک کنترل خونریزی بینی   و انجام آن .

هدف اختصاصی :درپایان این دوره دانشجو باید بتواند :

درحیطه دانش :

      1- آناتومی فارنکس (حلق) و لارنکس(حنجره ) رابداند.

2- مراحل انجام تکنیک مذکوررابتواند نام ببرد.

     3  - دانشجو باید اندیکاسیونها وکنتراندیکاسیونهای انتوباسیون را بداند .

4 -وسایل مورد لزوم برای انجام مهارت مذکور را بداند (آماده کند )،شامل :

 • چراغ پیشانی
 • اسپکولوم بینی در حداقل 2سایز
 • پنس بایونت بینی
 • رسیور کوچک وبزرگ
 • مش بینی
 • قطره  فنیل افرین به تعداد دانشجویان
 • پماد تتراسیکلین جلدی 2 برابر دانشجویان
 • اسپری لیدوکائین 1 عددو ژل لیدوکائین به تعداد دانشجویان
 • چسب نصف تعداد دانشجویان
 • گاز استریل به تعداد دانشجویان
 • قیچی نصف تعداد دانشجویان
 • مولاژ خونریزی بینی

 

درحیطه نگرش :

دانشجو باید نهایت تلاش وپشتکار خود را برای بهبود فراگیری وانجام این مهارت انجام دهد.


 

درحیطه مهارتی  :

 • چراغ پیشانی را روی سر تنظیم کرده وسپس روی آن را روی صورت بیمار( درفاصله مناسب پزشک با بیمار) فوکوس می نماییم
 •  پس از شستن دستها ، دستکش یکبار مصرف می پوشیم
 •  مشهای بینی را به طور دولا به طول حدود 7cmبرای اطفال و 10cmبرای بالغین به تعداد 8-6 با پماد آنتی بیوتیک دار آغشته می کنیم
 •  اسپکولوم بینی با اندازه متناسب با بینی بیمار انتخاب می کنیم
 •  اسپکولوم بینی را در کف دست غیر غالب قرار می دهیم
 •  درحالی که انگشت سبابه دست غیرغالب ما روی پره بینی بیمار قرار دارد،اسپکولوم را کاملا" وارد بینی نموده وباز می نماییم .
 •  پس از بررسی اولیه جهت محل خونریزی ، بدون فوت وقت اقدام به قرار دادن مش در درون حفره بینی می نماییم
 • از وسط مش بینی باکمک پنس بایونت بینی ،اولین مش را درکف بینی به داخل می بریم و درحالیکه در آنجا نگه داشته ایم اسپکولوم بینی را آرام خارج می نماییم
 • مجددا" اسپکولوم بینی را وارد همان سوراخ بینی می نماییم بطوری که سرهای مش قبلی در زیر لبه تحتانی اسپکولوم بینی باشند
 • به همین ترتیب مش ها را تاحد پرشدن کامل بینی در یک طرف  وسپس در سمت مقابل ادامه می دهیم
 • درخاتمه یک گاز کوچک متناسب با بینی بیمار بریده درجلوی بینی قرار می دهیم
 • با چسب گاز را جلوی بینی ثابت می کنیم.


 

 

عنوان برنامه: خارج کردن جسم خارجی گوش

گروه هدف : دانشجویان پزشکی درمقطع کارآموزی

مسئول برنامه: اعضائ هیئت علمی گروهENTو مرکز مهارتهای بالینی

هدف کلی:  آشنائی با تکنیک خارج  کردن جسم خارجی گوش   و انجام آن .

هدف اختصاصی :درپایان این دوره دانشجو باید بتواند :

درحیطه دانش :

      1- آناتومی فارنکس گوش  رابداند.

2- مراحل انجام تکنیک مذکوررابتواند نام ببرد.

     3  - دانشجو باید اندیکاسیونها وکنتراندیکاسیونهای انتوباسیون را بداند .

4 -وسایل مورد لزوم برای انجام مهارت مذکور را بداند (آماده کند )،شامل :

 • چراغ پیشانی
 • – اتوسکوپ 
 • اسپکولوم گوش با سایزهای مختلف
 • فورسپس الیگاتورظریف گوش 
 • کورت رینگ ظریف گوش

 

درحیطه نگرش :

دانشجو باید نهایت تلاش وپشتکار خود را برای بهبود فراگیری وانجام این مهارت انجام دهد.

درحیطه مهارتی  :

 • با دست غالب اتوسکوپ را درکف دست مانند قلم می گیریم
 • آهسته لاله خارجی گوش را دربالغین به بالا وخارج ودراطفال به پایین وخارج می کشیم
 • اتوسکوپ روشن را به آرامی وارد گوش می نماییم
 • پس از دیدن جسم خارجی درصورتیکه گرد باشد با رینگ ودرصورت تیز بودن فورسپس آلیگاتور را انتخاب می کنیم
 • چراغ پیشانی را برروی سر تنظیم و نور آنرا روی گوش بیمار( درفاصله مناسب با بیمار) تنظیم می کنیم
 •  بزرگترین اسپکولوم ساده و مناسب برای بیمار را با دست غیرغالب وارد گوش میکنیم
 • رینگ کورت مناسب را دردست غالب مانند قلم گرفته و با تکیه انگشت پنجم برروی اسپکولوم ، گوش سر گورت را ترجیحا" از بالا وقدام به پشت جسم برده وبه سمت کف و خلف مجرای گوش آنرا به داخل می رانیم
 • درصورتیکه جسم تیز باشد ، با فورسپس آلیگاتور ظریف در دست غالب به آهستگی تا حد ممکن به جسم نزدیک می شویم وسپس فورسپس را تا حد ممکن باز کرده وجسم را محکم     می گیریم وآنرا خارج می کنیم


 

عنوان برنامه: انجام زایمان طبیعی

گروه هدف : دانشجویان پزشکی درمقطع مقدمات علوم بالینی

مسئول برنامه: گروه زنان ومامایی مرکزمهارتهای بالینی

 

هدف کلی :

آشنائی با تکنیک زایمان طبیعی و انجام آن .

 

هدف اختصاصی :درپایان این دوره دانشجو باید بتواند زایمان طبیعی را در بیمارستان و روی بیمار انجام دهد .

    

   درحیطه دانش :

 • دانشجو باید بتواند وسایل مورد لزوم را نام ببرد.
 • محلول بتادین یا ساولن
 • گاز
 • سرنگ 2( یک عدد)
 • دستکش استریل ( 3 عدد)
 • شان استریل وتیغ (1 عدد)

 

درحیطه نگرش :

دانشجو باید نهایت تلاش وپشتکار خود را برای بهبود فراگیری وانجام این معاینه انجام دهد.

دانشجو باید نهایت تلاش خود را برای اینکه بیمار درهنگام معاینه درآرامش کامل باشد را انجام دهد .

 

 

 

درحیطه مهارتی  :

 

 • دستها را بشویید ( 5-3 دقیقه ) واز دستکش استریل استفاده نمایید
 • پرینه را شستشو دهید
 • محیط پرینه – را نها وشکم را با شان استریل بپوشانید
 • بعد ازCrowningاپی زیوتومی انجام دهید
 • به Extensionسر جنین کمک کند
 • ترشحات بینی ودهان را ساکشن نمایید
 • به زایمان شانه ها کمک کنید
 • نوزاد را بغل کنید وبند ناف را کلامپ نمایید .
 • نوزاد را با پوشاندن دریک شان خشک کنید
 • زایمان جفت را انجام دهید
 • اپی زیوتومی را ترمیم کنید


 

                                     

عنوان برنامه: پاپ اسمیر

گروه هدف : دانشجویان پزشکی درمقطع مقدمات علوم بالینی

مسئول برنامه: گروه زنان ومامایی  مرکزمهارتهای بالینی

 

هدف کلی :

آشنائی با تکنیک پاپ اسمیر و انجام آن .

 

هدف اختصاصی :درپایان این دوره دانشجو باید بتواند پاپ اسمیر را  انجام دهد .

    

   درحیطه دانش :

 • دانشجو باید بتواند وسایل مورد لزوم را نام ببرد.
 • محلول بتادین یا ساولن
 • گاز
 • سرنگ 2( یک عدد)
 • دستکش استریل ( 3 عدد)
 • شان استریل وتیغ (1 عدد)

 

درحیطه نگرش :

دانشجو باید نهایت تلاش وپشتکار خود را برای بهبود فراگیری وانجام این معاینه انجام دهد.

دانشجو باید نهایت تلاش خود را برای اینکه بیمار درهنگام معاینه درآرامش کامل باشد را انجام دهد .


 

 

 

 

 

درحیطه مهارتی  :

 • دستکش یکبار مصرف بپوشد .
 • اسپکولوم را درمحل قرار دهید .
 • ابتدا یک نمونه با سواپ یا برش از اندوسرویکس کانال یا محل T-Zoheبردارید و روی لام بکشید و سریعا" فیکس نمایید .
 • نمونه بعدی را از اکتوسرویکس بردارید .
 • نمونه ها را بمدت 20 ثاینه در الکل یا 3-1 دقیقه بعد از فیکساتور محافظت نمایید .
 • اسپکلوم را بردارید .


 

                                     

عنوان برنامه: انجام وترمیم اپی زیوتومی

گروه هدف : دانشجویان پزشکی درمقطع مقدمات علوم بالینی

مسئول برنامه: گروه زنان ومامایی  مرکزمهارتهای بالینی

 

هدف کلی :

آشنائی با تکنیک ترمیم اپی زیوتومی و انجام آن .

 

هدف اختصاصی :درپایان این دوره دانشجو باید بتواند ترمیم اپی زیوتومی را  انجام دهد .

    

   درحیطه دانش :

 • دانشجو باید بتواند وسایل مورد لزوم را نام ببرد.
 • دستکش ( 1 جفت )
 • سرنگ cc10 ( 1 عدد)
 • زایلوکائین 1% ، cc5
 • گاز استریل (5 عدد)
 • نخ کات گوت ( 2عدد)
 • بتادین cc10
 • ست ایپی زیتومی شامل سوزن گیر – پنس – قیچی و هموستات و مولاژ مخصوص

درحیطه نگرش :

دانشجو باید نهایت تلاش وپشتکار خود را برای بهبود فراگیری وانجام این معاینه انجام دهد.

دانشجو باید نهایت تلاش خود را برای اینکه بیمار درهنگام معاینه درآرامش کامل باشد را انجام دهد .


 

 

 

 

 

درحیطه مهارتی  :

 • سرنگ cc10 را ازمحلول لیدوکائین تا cc5 پر می کنید
 •  ناحیه پرینه از فورشت تا cm1 مانده به آنوس به صورت مستقیم یا با زاویه 45 درجه ازناحیه پرینه بی حس نمائید.
 •  ابتدا ناحیه مخاط واژن را ترمیم نمائید اولین گره دررأس بریدگی وبا مخاط فاصله cm1 بصورت Countinousتا ناحیه پروشت ترمیم می شود .
 •  عضلات پرینه با بخیه های جداگانه به هم نزدیک شوند
 •  پوست را به صورت جداگانه و با بخیه های به فاصله cm1 از هم با نخ کرومیک 00ترمیم نمائید

 6-  محل زخم را با بتادین شستشو نمائید

.
                                     

عنوان برنامه: گذاشتن IUD

گروه هدف : دانشجویان پزشکی درمقطع مقدمات علوم بالینی

مسئول برنامه: گروه زنان ومامایی  مرکزمهارتهای بالینی

 

هدف کلی :

آشنائی با تکنیک گذاشتن IUD  و انجام آن .

 

هدف اختصاصی :درپایان این دوره دانشجو باید بتواند گذاشتن IUDرا  انجام دهد .

    

   درحیطه دانش :

 • دانشجو باید بتواند وسایل مورد لزوم را نام ببرد.
 • دستکش استریل (1 عدد)
 • محلول بتادین cc10
 • گاز استریل ( 2عدد)
 • تناکولوم (1عدد)
 • هیسترومتر
 • IUDازنوع 380 cu-A
 • قیچی نخ
 • دستکش یکبار مصرف

درحیطه نگرش :

دانشجو باید نهایت تلاش وپشتکار خود را برای بهبود فراگیری وانجام این معاینه انجام دهد.

دانشجو باید نهایت تلاش خود را برای اینکه بیمار درهنگام معاینه درآرامش کامل باشد را انجام دهد .


 

 

درحیطه مهارتی  :

 • با دستکش یکبار مصرف بیمار معاینه واژینال می شود
 • اسپکولوم  استریل گذاشته می شود
 • با محلول بتادین واژن وسرویکس را ضد عفونی می کنیم
 • با تنوکلوم سرویکس را می گیریم
 •  IUDرا از پاکت کاغذی آن در شرایط استریل خارج کرده وطرف دوشاخه آن در داخل تروکار قرار می دهیم
 • IUDوارد رحم شده به فاصله 3-2 سانتی متر از سرویکس قطع می کنیم
 • تنا تکوموم را برداشتن محل خونریزی از  تناکولوم را چک می کنیم
 • اسپکولوم را خارج می کنیم
 • رحم را معاینه می کنیم .


 

عنوان برنامه: پونکسیون لومبر

گروه هدف : دانشجویان پزشکی درمقطع کارآموزی

مسئول برنامه: اعضائ هیئت علمی گروه مغزو اعصاب  و مرکز مهارتهای بالینی

 هدف کلی :  آشنائی با تکنیک پونکسیون لومبر   و انجام آن .

هدف اختصاصی :درپایان این دوره دانشجو باید بتواند :

درحیطه دانش :

      1-مراحل انجام تکنیک مذکوررابتواند نام ببرد.

     2- وسایل مورد لزوم برای انجام مهارت مذکور را بداند (آماده کند )،شامل :

- ست LP  ( شان پرفوره ، پنس ، لوله آزمایش حداقل دو لوله ، رسیور،گالی پات ، سوزن LP)

- سرنگ cc5

- دستکش استریل

- ماسک

- محلول زایلوکائین

- بتادین

 

درحیطه نگرش :

دانشجو باید نهایت تلاش وپشتکار خود را برای بهبود فراگیری وانجام این مهارت انجام دهد.

 

درحیطه مهارتی  :

          دانشجو باید بتواند مراحل مختلف انجام مهارت مذکور را طبق چک لیست مربوطه انجام دهد 1- بیمار را به پهلو چرخانده وسر به جلو خم شده وپاهای وی را اززانو خم نموده وبداخل شکم فشار دهید .( مهره های کمری در وضعیت کیفوز قرارگیرد)

2تخت بیمار صاف و تشک آن سفت باشد .

 • پشت بیمار کاملا" نزدیک به لبه تخت قرار گیرد.
 • پس از پوشیدن ماسک ودستکش استریل به محاذات کرست ایلیاک در محل فقرات کمری پرپ و درپ وسیع کامل انجام گیرد .
 • با لمس دقیق زائده های خاری و درمحاذات کرست ایلیاک که معادل فاصله بین مهره ای کمری چهارم وپنجم می باشد محلول زایلوکائین 1% یا 2%  محل را انفیلتره کنید .

 

 •  با قرار دادن سوزن LPمابین انگشت شست و سبابه و بلافاصله در پایین زائده خاری بالایی و با جهت کمی به سمت سر سوزن را به جلو رانده (گذاشتن سوزن از دوراه توسط فرد انجام دهنده محسوس خواهد بود )
 • فضاهای رایج و مجاز جهت انجام L4/L5, L3/L4  LPمی باشد .
 •  ماندرن را از داخل سوزن خارج کرده و مایع نخاعی جریان می یابد که توسط لوله آزمایش جمع آوری می گردد.

 


 

عنوان برنامه: حمل ونقل بیمار مشکوک به آسیب نخاع

گروه هدف : دانشجویان پزشکی درمقطع کارآموزی

مسئول برنامه: اعضائ هیئت علمی گروه مغزو اعصاب  و مرکز مهارتهای بالینی

 هدف کلی :  آشنائی با تکنیک حمل ونقل بیمار مشکوک به آسیب نخاع و انجام آن .

هدف اختصاصی :درپایان این دوره دانشجو باید بتواند :

درحیطه دانش :

      1-مراحل انجام تکنیک مذکوررابتواند نام ببرد.

     2- وسایل مورد لزوم برای انجام مهارت مذکور را بداند (آماده کند )،شامل :

- hard collar

Long boar d-

Half board-

- ملحفه ضخیم یا پتو

- همکاری 4 نفر جهت جابجایی

 

درحیطه نگرش :

دانشجو باید نهایت تلاش وپشتکار خود را برای بهبود فراگیری وانجام این مهارت انجام دهد.

 

درحیطه مهارتی  :

    دانشجو باید بتواند مراحل مختلف انجام مهارت مذکور را طبق چک لیست مربوطه انجام دهد  فیکاسیون مصدوم را در وسیله نقلیه

 به ترتیب ذیل :

1-ابتدا گردنبد سخت را ببندید.

2- سپس نیم تخته را از پشت بیمار رد کرده و با حمایت ناحیه سروگردن وسینه به آرامی بیمار را فیکس می نماییم .

 

 

 

 

انتقال از داخل وسیله نقلیه برروی تخته فیکساسیون بلند

1- درتمام مراحل کلار بسته است وسربیمار لازم است روی تخته بلند نیز فیکس گردد.

2- درصورت نیاز به راه هوایی از قدام گردن از فیکس نمودن دو طرف سر به کمک سرم تزریقی یا کیسه شن و چسبی که از روی پیشانی رد شده و بعد از اتصال به سرمها یا کیسه شن به لبه تخت فیکس می شود استفاده کنید .

3- تخته بلند فیکاسیون تراکولومبر را انجام می دهد و نیاز به فیکاسیون گردن باقی است

 • بیمارانی که از قبل دچار کیفوزهای شدید یا اسکولیوز های پیشرفته و دفرمیته های شدید ستون فقرات هستند را به زحمت در وضعیت سرپایی و فیکساسیون در نمی آوریم بلکه آنها را در راحت ترین وضعیت قرار گیری بیمار فیکس می نماییم .
 • معمولا" Long Boardهای جدید اشعه Xرا از خود عبور می دهند ولزومی به جابجایی درهنگام رادیوگرافی نیست و بیمار با همان تخته بلند برروی تخت رادیولوژی قرار می گیرد.

 

جابجایی بیمار مشکوک به ترومای نخاع در داخل مراکز درمانی

 • ابتدا پتو را ازبالای سر به تدریج از پشت به سمت پاها می رانیم .
 • به کمک چندین نفر که به ترتیب سر و قفسه سینه ولگن وپاها را حمایت می کنند با هماهنگی یکدیگر و هماهنگ با یکدیگر جابجا می نماییم .
 • در تمام مراحل عبور پتو از پشت سعی در بی حرکت نگه داشتن ستون فقرات داریم و کلار نیز بسته است درصورتیکه ملحفه ضخیم که وزن بیمار را تحمل می نماید برروی تخت بیمار است می توان به کمک آن نیز جابجا نمود .

جابجایی بیمار از حالت طاق باز به پهلو جهت فعالیتهای تشخیصی

با همکاری چندین نفر که ناحیه سر ، شانه و لگن و پاها را حمایت می کنند بطور هماهنگ انجام     می دهیم


 

 

عنوان برنامه: معاینه فیزیکی پستان 

گروه هدف : دانشجویان پزشکی درمقطع کارآموزی

مسئول برنامه: گروه جراحی و مرکز مهارتهای بالینی

 

هدف کلی :

آشنائی با تکنیک انجام معاینه فیزیکی نرمال پستان و انجام آن .

 

 

هدف اختصاصی :درپایان این دوره دانشجو باید بتواند :

   

درحیطه دانش :

 • دانشجو باید بتواند وسایل مورد لزوم را نام ببرد. ( وسیله خاصی لازم نیست  )

2- دانشجو باید بتواند مراحل انجام تکنیک معاینه مذکور را نام ببرد.

3- دانشجو باید بتواند آناتومی ساختمان مذکور را توصیف نماید

 

 

درحیطه نگرش :

دانشجو باید نهایت تلاش وپشتکار خود را برای بهبود فراگیری وانجام این معاینه انجام دهد.

دانشجو باید نهایت تلاش خود را برای اینکه بیمار درهنگام معاینه درآرامش کامل باشد را انجام دهد .

 

 

درحیطه مهارتی  :

دانشجو درنگاه باید نکات ذیل را انجام دهد :

 • از بیمار بخواهد که لبه تخت بنشیند .
 • به پستانها نگاه کنید ازنظر بررسی : تقارن

فرورفتگی                              

تورم یا تغییر رنگ         

                                                                       پوست پرتقالی شدن

                                                         وضعیت نوک پستان

         

به حرکت پستانها درطی مانورهای ذیل توجه کنید:     

 • بالا بردن شانه ها
 • بالا بردن دستها بالای سر
 • خم شدن بطرف جلو
 • دانشجو باید درلمس نکات ذیل را انجام دهد :
 • بیمار باید دروضعیت خوابیده به پشت  باشد .
 • بوسیله قسمت نرم انگشتان نشانه ، وسطی وحلقه شروع به لمس نماید (ازمحل اتصال کلاویکول با استرنوم )
 • بافت سینه را روی دیواره قفسه سینه فشاردهد با حرکات چرخشی کوچک
 • فشار سطحی برای بررسی لایه سطحی
 • فشار متوسط برای لایه وسطی
 • فشار محکم برای بافت عمقی بکار ببرد.
 • قسمتهای طرفی پستان را لمس کند تا به زیر بغل برسد .
 • آرئول و نوک سینه رالمس کند.
 • نوک سینه را بین انگشت شصت ونشانه فشار دهد وهرگونه ترشح را بررسی کند
 • زیر بغل را ازنظر بررسی لنف نودها لمس کند .

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.