سه شنبه ٢٥ خرداد ١٤٠٠ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
 
 

 

 

 

برنامه کارگاه های (علوم پایه سمیولوژی، کارآموزی، پیش کارورزی، کارورزی) مرکز مهارتهای بالینی خرداد 97

 

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

عنوان کارگا ه

اساتید

گروه هدف

مقطع

مراکز آموزشی

محل برگزاری

1

سه شنبه

01/03/97

8 الی 12

معاینه فیزیکی گوارش

دکترعبدی

سمیولوژی

علوم پایه

دانشکده پزشکی

کلاس درس 13

2

سه شنبه

01/03/97

10 الی 12

کاربر نانو

دکتر دوستدار

طبقه هماهنگی آقای جوادی

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

3

سه شنبه

01/03/97

10 الی 12

آشنایی با کشت سلولی

دکتر واعظ جلالی

طبقه هماهنگی آقای جوادی

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

4

سه شنبه

01/03/97

13 الی 15

کلاس باکتری منتقله از راه جنسی

دکتر قاضی

طبقه هماهنگی آقای جوادی

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

5

سه شنبه

01/03/97

13 الی 15

ویروسهای منتقله از راه خون

دکتر واعظ جلالی

طبقه هماهنگی آقای جوادی

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

6

پنجشنبه

03/03/97

8 الی 10

مقدمات بالینی گوارش مروری بر بیمارهای روده کوچک

خانم دکتر شریفیان

سمیولوژی

علوم پایه

دانشکده پزشکی

کلاس درس 13

7

پنجشنبه

03/03/97

10 الی 12

مقدمات بالینی گوارش مروری بر بیمارهای روده بزرگ

دکتر نادری

سمیولوژی

علوم پایه

دانشکده پزشکی

کلاس درس 13

8

شنبه

05/03/97

8 الی 13

امتحان آسکی طب اورژانس

9

یکشنبه

06/03/97

8 الی 13

10

یکشنبه

06/03/97

8 الی 10

معاینه فیزیکی دستگاه تنفس

خانم دکتر پوردولت

علوم پایه

علوم پایه

دانشکده پزشکی

 

11

یکشنبه

06/03/97

8 الی 10

معاینه فیزیکی تولید مثل

خانم دکتر طاهری پناه ، دکتر دادخواه

علوم پایه

علوم پایه

دانشکده پزشکی

 

12

دوشنبه

07/03/97

8 الی 10

کارگاه جراحی عمومی

دکتر ثابت

مهر93

کارآموزان

مدرس

اسکیل لب

13

دوشنبه

07/03/97

8 الی 13

مهارتهای ارتباطی

گروه مهارتهای ارتباطی

سمیولوژی

علوم پایه

دانشکده پزشکی

کلاس درس 13

14

سه شنبه

08/03/97

8 الی 10

مقدمات بالینی گوارش مروری بر بیماریهای کبد و پانکراس

دکتر احسانی

سمیولوژی

علوم پایه

دانشکده پزشکی

کلاس درس 13

15

سه شنبه

08/03/97

10 الی 12

معاینه فیزیکی اعصاب و روان

دکتر بنی هاشم

سمیولوژی

علوم پایه

دانشکده پزشکی

کلاس درس 13

16

سه شنبه

08/03/97

10 الی 12

کاربر نانو

دکتر دوستدار

طبقه هماهنگی آقای جوادی

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

17

سه شنبه

08/03/97

10 الی 12

آشنایی با کشت سلولی

دکتر واعظ جلالی

طبقه هماهنگی آقای جوادی

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

18

سه شنبه

08/03/97

13 الی 15

کلاس باکتری منتقله از راه جنسی

دکتر قاضی

طبقه هماهنگی آقای جوادی

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

19

سه شنبه

08/03/97

13 الی 15

ویروسهای منتقله از راه خون

دکتر واعظ جلالی

طبقه هماهنگی آقای جوادی

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

20

چهارشنبه

09/03/97

8 الی 10

کارگاه گوش و حلق و بینی

دکتر زهرا عباسی

مهر 92

کارآموزان

لقمان –مسیح - طالقانی

اسکیل لب

21

پنجشنبه

10/03/97

8 الی 12

معاینه فیزیکی مغز و اعصاب

دکتر بلادی مقدم

سمیولوژی

علوم پایه

دانشکده پزشکی

کلاس درس 13

22

شنبه

12/03/97

8 الی 10

کارگاه ارولوژی

دکتر لاشییء - دکتر رستمی نژاد

مهر 93

کارآموزان

لبافی نژاد –شهدای- مدرس

اسکیل لب

23

شنبه

12/03/97

8 الی 10

کارگاه جراحی عمومی

دکتر اشیدری

مهر 93

کارآموزان

شهدا- امام حسین

اسکیل لب

24

یکشنبه

13/03/97

8 الی 10

معاینه فیزیکی تولید مثل

خانم دکتر طاهری پناه ، دکتر دادخواه

علوم پایه

علوم پایه

دانشکده پزشکی

 

25

یکشنبه

13/03/97

8 الی 10

معاینه فیزیکی پوست

دکتر رضا رباطی

علوم پایه

علوم پایه

دانشکده پزشکی

 

26

یکشنبه

13/03/97

8 الی 10

کارگاه تزریقات (خون)

خانم خاکی

بهمن 93

کارآموزان

طالقانی –مدرس

اسکیل لب

27

یکشنبه

13/03/97

8 الی 10

کارگاه ارتوپدی

دکتر عموزاده- دکتر صباغ زاده

بهمن 92

کارآموزان

اختر- امام حسین- طالقانی

اسکیل لب

28

سه شنبه

15/03/97

10 الی 12

کاربر نانو

دکتر دوستدار

طبقه هماهنگی آقای جوادی

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

29

سه شنبه

15/03/97

10 الی 12

آشنایی با کشت سلولی

دکتر واعظ جلالی

طبقه هماهنگی آقای جوادی

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

30

سه شنبه

15/03/97

13 الی 15

کلاس باکتری منتقله از راه جنسی

دکتر قاضی

طبقه هماهنگی آقای جوادی

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

31

سه شنبه

15/03/97

13 الی 15

ویروسهای منتقله از راه خون

دکتر واعظ جلالی

طبقه هماهنگی آقای جوادی

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

32

یکشنبه

20/03/97

8 الی 10

کارگاه اعصاب

دکتر مهتاب رمضانی

مهر 93

کارآموزان

لقمان- شهدا- امام حسین

اسکیل لب

33

دوشنبه

21/03/97

8 الی 12

معاینه فیزیکی دستگاه تولید مثل (آقایان)

دکتر شعبانی

سمیولوژی

علوم پایه

دانشکده پزشکی

کلاس درس 13

34

دوشنبه

21/03/97

8 الی 12

معاینه فیزیکی Berest(خانمها)

خانم دکتر جولایی

سمیولوژی

علوم پایه

دانشکده پزشکی

کلاس درس 13

 


 

 

برنامه کارگاه های (علوم پایه سمیولوژی، کارآموزی، پیش کارورزی، کارورزی) مرکز مهارتهای بالینی خرداد 97

 

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

عنوان کارگا ه

اساتید

گروه هدف

مقطع

مراکز آموزشی

محل برگزاری

35

سه شنبه

22/03/97

8 الی 10

کارگاه اطفال

دکتر مهتافاطمه بصیر

بهمن 92

کارآموزی

مفید

اسکیل لب

36

سه شنبه

22/03/97

8 الی 12

معاینه فیزیکی دستگاه تولید مثل (آقایان)

دکتر شعبانی

سمیولوژی

علوم پایه

دانشکده پزشکی

کلاس درس 13

37

سه شنبه

22/03/97

8 الی 12

معاینه فیزیکی Berest(خانمها)

دکترجولایی

سمیولوژی

علوم پایه

دانشکده پزشکی

کلاس درس 13

38

سه شنبه

22/03/97

10 الی 12

کاربر نانو

دکتر دوستدار

طبقه هماهنگی آقای جوادی

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

39

سه شنبه

22/03/97

10 الی 12

آشنایی با کشت سلولی

دکتر واعظ جلالی

طبقه هماهنگی آقای جوادی

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

40

سه شنبه

22/03/97

13 الی 15

کلاس باکتری منتقله از راه جنسی

دکتر قاضی

طبقه هماهنگی آقای جوادی

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

41

سه شنبه

22/03/97

13 الی 15

ویروسهای منتقله از راه خون

دکتر واعظ جلالی

طبقه هماهنگی آقای جوادی

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

42

شنبه

26/03/97

8 الی 10

کارگاه ریه

دکتر پوژیا شجاعی

بهمن 93

کارآموزی

مدرس - مسیح

اسکیل لب

43

دوشنبه

28/03/97

8 الی12

معاینه فیزیکی اطفال

خانم دکتر بصیر

سمیولوژی

علوم پایه

دانشکده پزشکی

کلاس درس 13

44

سه شنبه

29/03/97

8 الی 10

مقدمات بالینی کلیه (پاتوزنر نارسایی مزمن کلیه)

خانم دکتر صباغیان

سمیولوژی

علوم پایه

دانشکده پزشکی

کلاس درس 13

45

سه شنبه

29/03/97

10 الی 12

مقدمات بالینی کلیه (پاتوزنر نارسایی کلیه)

خانم دکتر روشن

سمیولوژی

علوم پایه

دانشکده پزشکی

کلاس درس 13

46

سه شنبه

29/03/97

8 الی 12

کارگاه احیاء نوزادان

دکتر محمود مقیمی –دکتر طباطبایی- دکتر تسلیمی –دکتر ناصح

کارورزان

کارورزان

کارورزان

کلاس درس یک اسکیل لب

47

سه شنبه

29/03/97

10 الی 12

کاربر نانو

دکتر دوستدار

طبقه هماهنگی آقای جوادی

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

48

سه شنبه

29/03/97

10 الی 12

آشنایی با کشت سلولی

دکتر واعظ جلالی

طبقه هماهنگی آقای جوادی

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

49

سه شنبه

29/03/97

13 الی 15

کلاس باکتری منتقله از راه جنسی

دکتر قاضی

طبقه هماهنگی آقای جوادی

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

50

سه شنبه

29/03/97

13 الی 15

ویروسهای منتقله از راه خون

دکتر واعظ جلالی

طبقه هماهنگی آقای جوادی

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

51

سه شنبه

29/03/97

8 الی 10

کارگاه اطفال

دکترمهتا فاطمه بصیر

بهمن 92

کارآموزی

مفید

اسکیل لب

52

پنجشنبه

31/03/97

8 الی 10

مقدمات بالینی کلیه (پاتوزنر بیماریهای گلومرولی )

دکتر یساری

سمیولوژی

علوم پایه

دانشکده پزشکی

کلاس درس 13

53

پنجشنبه

31/03/97

10 الی 12

مقدمات بالینی کلیه (اختلالات آب و الکترولیت)

دکتر احمدی

سمیولوژی

علوم پایه

دانشکده پزشکی

کلاس درس 13

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.