شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
 
 

مرکز آموزشی:  *
تاریخ دوره:      *  
نام پرسپتور:  *   
دانشجوی عزیز(آقا/خانم) پرسشنامه ی زیر به منظور ارزشیابی بخش های کارآموزی و کمک به ارتقای آموزش این دوره تهیه شده است. از اینکه با حوصله و دقت کافی آن را تکمیل می نمایید، متشکریم.

کمیته ارزشیابی دفتر توسعه و مطالعات آموزش پزشکی دانشکده پزشکی


1- آیا در ابتدای دوره، اهداف  برنامه آموزشی ( عناوین مباحث، محل و ساعت کلاس ها، نام اساتید، تاریخ و نحوه ی امتحان و...) به شما ارائه گردید؟
بله                  خیر                        تاحدودی

2-در صورتی که در ابتدای دوره، اهداف برنامه به شما ارائه شده، آیا میزان برنامه ی اجرا شده در طول دوره مطابق با برنامه ی ارائه شده در ابتدای دوره بود؟
بله                  خیر                        تاحدودی

3- آیا مهارت شرح حال گیری و معاینه بالینی به شما آموزش داده شد؟
بله                  خیر                        تاحدودی

4- آیا از راهنمای مطالعه در طی دوره استفاده کردید؟
بله                  خیر                        تاحدودی

5- آیا امکانات آموزشی بخش ( سمعی بصری و فضای آموزشی) مطلوب بود؟
بله                  خیر                        تاحدودی

6- آیا نحوه ی ارزیابی پایان دوره و آزمون مناسب بود؟
بله                  خیر                        تاحدودی

7- آیا امتحان پایان دوره با مطالب ارائه شده در طول دوره تطابق داشت؟
بله                  خیر                        تاحدودی

8- آیا تعداد شرح حال گیری، معاینه و ارائه آن توسط شما  مناسب بود؟
بله                  خیر                        تاحدودی

9- آیا میزان مخاطب بودن شما در آموزش مناسب بود؟
بله                  خیر                        تاحدودی

10- لطفا در مورد پرسپتور، به سوالات جدول زیر پاسخ دهید؟

10-1- پرسپتور در ابتدای دوره، اهداف و برنامه ی آموزشی را به طور واضح توضیح داد.   

بله                  خیر                        تاحدودی
10-2- تدریس پرسپتور ، سازماندهی منظم و منطقی داشت.
بله                  خیر                        تاحدودی
10-3- پرسپتور پرسش و پاسخگویی به سوالات را در دانشجویان ترغیب می کرد.
بله                  خیر                        تاحدودی
10-4- پرسپتور به خوبی از بیماران در آموزش خود استفاده می کرد.
بله                  خیر                        تاحدودی
10-5- پرسپتور سؤالات درسی دانشجويان را به طور مناسب پاسخ می داد.
بله                  خیر                        تاحدودی
10-6- پرسپتور به خوبی دانش قبلی دانشجو را ارزیابی کرده و توضیحات خود را با آن منطبق می کرد.
بله                  خیر                        تاحدودی
10-7- پرسپتور  برای آموزش به دانشجویان، شور و اشتیاق داشت.
بله                  خیر                        تاحدودی
10-8- رفتار پرسپتور با دانشجوی پزشکی، محترمانه بود.
بله                  خیر                        تاحدودی
10-9- پرسپتور دانشجویان را موظف به شرح حال گیری و معاینه ی بیماران نموده و اشکالات آنها را رفع می نمود.
بله                  خیر                        تاحدودی
10-10- پرسپتور در طول دوره، در خصوص کسب توانمندی های بالینی مرا تحت نظر داشته و از میزان توانمندی های من به خوبی آگاه بود.
بله                  خیر                        تاحدودی
10-11- پرسپتور برای دانشجو الگوی رفتاری و حرفه ای مناسبی به عنوان یک پزشک بود.
بله                  خیر                        تاحدودی
10-12- دسترسی به پرسپتور به سهولت امکان پذیر بود.
بله                  خیر                        تاحدودی
10-13- پرسپتور برای حل مشکلات آموزشی دانشجویان در طول دوره ی کارآموزی، تلاش می کرد.
بله                  خیر                        تاحدودی


11- آیا در جایگاه های آموزشی زیر، رضایت از کیفیت تدریس مدرس داشته اید؟

استاد
درمانگاه:              بله            خیر               تاحدودی
     راند:                بله           خیر                تاحدودی
     مورنینگ:        بله            خیر                تاحدودی
     اورژانس:         بله         خیر                 تاحدودی
     اتاق زایمان:    بله           خیر                تاحدودی
     اتاق عمل:      بله            خیر               تاحدودی

دستیار
     درمانگاه:     بله             خیر                تاحدودی
      راند:            بله              خیر               تاحدودی
     مورنینگ:      بله              خیر               تاحدودی
     اورژانس:      بله              خیر               تاحدودی
     اتاق زایمان:  بله             خیر                تاحدودی
     اتاق عمل:   بله              خیر               تاحدودی


12- آیا مهارتهای زیر به شما تدریس شد؟
      زایمان طبیعی                                      بله             خیر          تاحدودی
     تخلیه سقط ناقص با پنس جفت              بله             خیر          تاحدودی
     مانورهای کنترل خونریزی بعد از زایمان   بله             خیر          تاحدودی
     پاپ اسمیر                                             بله             خیر          تاحدودی

13- لطفا در مورد کیفیت ارائه ی دروس، جدول زیر را تکمیل نمایید؟
           آیا محتوای کلاس فارماکولوژی با محتوای بالینی بخش تطابق داشت؟ بله               خیر             تاحدودی
           اکولوژی با محتوای بالینی بخش تطابق داشت؟                                 بله               خیر              تاحدودی
           آیا محتوای کلاس پاتولوژی با محتوای بالینی بخش تطابق داشت؟      بله               خیر             تاحدودی
           آیا محتوای کلاس رادیولوژی با محتوای بالینی تطابق داشت؟             بله               خیر             تاحدودی

14- لطفا نقاط قوت بخش را بنویسید.
*

15- لطفا نقاط ضعف بخش را بنویسید.
*

16- لطفا نام بهترین اساتید این بخش را بنویسید.
*


17-  لطفا در مورد اساتید گروه، به سوالات جدول زیر پاسخ دهید؟
     17-1- استاد، در ابتدای آموزش، اهداف بالینی مورد انتظار از دانشجو را به خوبی مشخص می کرد.    
              بله                  خیر               تاحدودی
     17-2- توضیحات استاد ساختار منطقی و منظمی داشت.                                                           
              بله                  خیر                تاحدودی
     17-3- استاد، پرسش و پاسخ به سوالات را در دانشویان ترغیب می کرد.                                     
              بله                  خیر                تاحدودی
     17-4- استاد، به خوبی از بیماران در آموزش خود استفاده می کرد.                                               
             بله                  خیر                تاحدودی
     17-5- استاد، به طور مناسب به سوالات دانشجویان پاسخ می داد.                                              
              بله                  خیر                تاحدودی
     17-6- استاد، به خوبی دانش قبلی دانشجو را ارزیابی کرده و توضیحات خود را با آن منطبق می کرد.   
              بله                 خیر                تاحدودی
     17-7- استاد، برای آموزش به دانشجویان، شور و اشتیاق داشت.                                                  
              بله                  خیر                تاحدودی
     17-8- رفتار استاد با دانشجوی پزشکی ، محترمانه بود.                                                               
              بله                  خیر                تاحدودی
     17-9- استاد، دانشجویان را موظف به شرح حال گیری و معاینه ی بیماران می کرد.                           
              بله                  خیر                تاحدودی
     17-10- استاد، در مورد عملکرد دانشجو، بازخوردهای موثری را ارائه می کرد.                                   
                بله                  خیر                تاحدودی
     17-11- استاد، برای دانشجو الگوی رفتاری و حرفه ای مناسبی به عنوان یک پزشک بود.                   
                بله                  خیر                تاحدودی

                                              
پیوندهای مهم
دانشکده پزشکی

اداره فناوری اطلاعات
و ارتباطات دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات درمانی شهید بهشتی

  وزارت بهداشت و درمان
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران میدان شهید شهریاری - خیابان کودکیار - دانشکده پزشکی - طبقه اول - واحد انفورماتیک 
تلفن : 23872550 - 021
پست الکترونیک: itmsp@sbmu.ac.ir
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.