چهارشنبه ٣٠ آبان ١٣٩٧ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
 
 
 فرم ارزشیابی کارآموزان - بخش آموزشی جراحی عمومی - چهار هفته ای


مرکز آموزشی :  *


تاریخ دوره :    

نام پرسپتور:    *


دانشجوی عزیز( آقا  / خانم) پرسشنامه ی زیر به منظور ارزشیابی بخش های کارآموزی و کمک به ارتقای آموزش این دوره تهیه شده است.
از اینکه با حوصله و دقت کافی آن را تکمیل می نمایید، متشکریم.


کمیته ارزشیابی دفتر توسعه و مطالعات آموزش پزشکی دانشکده پزشکی

1- یا در ابتدای دوره، اهداف  برنامه آموزشی ( عناوین مباحث، محل و ساعت کلاس ها، نام اساتید، تاریخ و نحوه ی امتحان و...) به شما ارائه گردید ؟
بله خیرتاخدودی


2-در صورتی که در ابتدای دوره، اهداف برنامه به شما ارائه شده، آیا میزان برنامه ی اجرا شده در طول دوره مطابق با برنامه ی ارائه شده در ابتدای دوره بود؟
بله خیر تاحدودی3-  آیا مهارت شرح حال گیری و معاینه بالینی به شما آموزش داده شد؟
بله خیر تاحدودی


4- آیا از راهنمای مطالعه در طی دوره استفاده کردید ؟
بله خیر تاحدودی


5-آیا امکانات آموزشی بخش ( سمعی بصری و فضای آموزشی) مطلوب بود ؟
بله خیر تاحدودی


6-آیا نحوه ی ارزیابی پایان دوره و آزمون مناسب بود ؟  
بله خیر تاحدودی


7- یا امتحان پایان دوره با مطالب ارائه شده در طول دوره تطابق داشت؟
بله خیر تاحدودی


8- یا تعداد شرح حال گیری، معاینه و ارائه آن توسط شما  مناسب بود؟
بله خیر تاحدودی


9- آیا میزان مخاطب بودن شما در آموزش مناسب بود؟ 
بله خیرتاحدودی10- لطفا در مورد پرسپتور، به سوالات جدول زیر پاسخ دهید؟

   پرسپتور در ابتدای دوره، اهداف و برنامه ی آموزشی را به طور واضح توضیح داد.
   بله خیر تاحدودی
 
    تدریس پرسپتور ، سازماندهی منظم و منطقی داشت.
  
  بله خیر تاحدودی

    پرسپتور پرسش و پاسخگویی به سوالات را در دانشجویان ترغیب می کرد.
   
بله خیرتاحدودی

    پرسپتور به خوبی از بیماران در آموزش خود استفاده می کرد.
  
  بله خیر تاحدودی

    پرسپتور سؤالات درسی دانشجويان را به طور مناسب پاسخ می داد.
   
بله خیر تاحدودی

    پرسپتور به خوبی دانش قبلی دانشجو را ارزیابی کرده و توضیحات خود را با آن منطبق می کرد.
  
  بله خیر تاحدودی

    پرسپتور  برای آموزش به دانشجویان، شور و اشتیاق داشت.
  
  بله خیر تاحدودی

    رفتار پرسپتور با دانشجوی پزشکی، محترمانه بود.
   
بله خیر تاحدودی

    پرسپتور دانشجویان را موظف به شرح حال گیری و معاینه ی بیماران نموده و اشکالات آنها را رفع می نمود.
   
بله خیر تاحدودی

    پرسپتور در طول دوره، در خصوص کسب توانمندی های بالینی مرا تحت نظر داشته و از میزان توانمندی های من به خوبی آگاه بود.
   
بله خیر تاحدودی

    پرسپتور برای دانشجو الگوی رفتاری و حرفه ای مناسبی به عنوان یک پزشک بود.
  
  بله خیر تاحدودی

   دسترسی به پرسپتور به سهولت امکان پذیر بود.
  
بله خیر تاحدودی

    پرسپتور برای حل مشکلات آموزشی دانشجویان در طول دوره ی کارآموزی، تلاش می کرد.
   بله خیر تاحدودی

11- آیا در جایگاه های آموزشی زیر، رضایت از کیفیت تدریس مدرس داشته اید؟
استاد

   درمانگاه
بله خیر تاحدودی

   راند
بله خیر تاحدودی

   مورنینگ
بله خیر ناحدودی

   اورژانس
بله خیر تاخدودی

   اتاق عمل
بله خیر تاخدودی

دسبیار

   درمانگاه
بله خیر تاحدودی

   راند
بله خیر تاحدودی

   مورنینگ
بلهخیر  تاحدودی

   اورژانس
بله خیر تاحدودی

   اتاق عمل
بله خیر تاحدودی

12-یا مهارت های زیر به شما تدریس شد ؟

   شستشو و پانسمان زخم  
بله خیر تا حدودی

   بخیه زدن  
بله خیر تاحدودی

   تعبیه NG Tube    
بله خیر تاحدودی
 
   رگ گیری    
بله خیر تاحدودی

   توراکوستومی   
بله خیر تاحدودی

   کریکوتیروتومی   
بله خیر تاحدودی

   توراکوسنتز   
بله خیر تاحدودی

   پاراسنتز شکمی   
بله خیر تاحدودی

   کار کردن در شرایط استریل   
بله خیر تاحدودی

13-طفا در مورد کیفیت ارائه ی دروس، جدول زیر را تکمیل نمایید؟

  آیا محتوای کلاس فارماکولوژی با محتوای بالینی بخش تطابق داشت؟ 
بله خیر تاحدودی

  آیا محتوای کلاس پاتولوژی با محتوای بالینی بخش تطابق داشت؟
بله خیر تاحدودی

  آیا محتوای کلاس رادیولوژی با محتوای بالینی بخش تطابق داشت؟
بله خیر تاحدودی

14- لطفا نقاط قوت بخش را بنویسید.

*


15-    لطفا نقاط ضعف بخش را بنویسید.

*


16-    لطفا نام بهترین اساتید این بخش را بنویسید.


*


17- لطفا در مورد اساتید گروه، به سوالات جدول زیر پاسخ دهید؟

  استاد، در ابتدای آموزش، اهداف بالینی مورد انتظار از دانشجو را به خوبی مشخص می کرد.
  بله خیر تاحدودی

  توضیحات استاد ساختار منطقی و منظمی داشت.
 
بله خیر تاحدودی

  استاد، پرسش و پاسخ به سوالات را در دانشجویان ترغیب می کرد.
 
بله خیر تاحدودی

  استاد، به خوبی از بیماران در آموزش خود استفاده می کرد.
 
بله خیر تاحدودی

  استاد، به طور مناسب به سوالات دانشجویان پاسخ می داد.
  بله خیر تاحدودی

  استاد، به خوبی دانش قبلی دانشجو را ارزیابی کرده و توضیحات خود را با آن منطبق می کرد.
 
بله خیر تاحدودی

  استاد، برای آموزش به دانشجویان، شور و اشتیاق داشت.
  بله خیر تاحدودی

  رفتار استاد با دانشجوی پزشکی ، محترمانه بود.
 
بله خیر تاحدودی

  استاد، دانشجویان را موظف به شرح حال گیری و معاینه ی بیماران می کرد.
  بله خیر تاحدودی

  استاد، در مورد عملکرد دانشجو، بازخوردهای موثری را ارائه می کرد.
  بله خیر تاحدودی

  استاد، برای دانشجو الگوی رفتاری و حرفه ای مناسبی به عنوان یک پزشک بود.

 
بله خیر تاحدودی

 
پیوندهای مهم
دانشکده پزشکی

اداره فناوری اطلاعات
و ارتباطات دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات درمانی شهید بهشتی

  وزارت بهداشت و درمان
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : msp@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.