شنبه ٠٥ خرداد ١٣٩٧ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
صفحه اصلي > اعضای هیئت علمی 
 
 
نام خانوادگی - نام  رشته  Latin name   Scopus link  Scholar link Research gate link ORCID link
تحویلدار بیدرونی - فرید  انگل شناسی و قارچ شناسی Tahvildar-biderouni Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
حقیقی - علی  انگل شناسی و قارچ شناسی Haghighi - A Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
خزان - هوشنگ انگل شناسی و قارچ شناسی Khazan - H Scopus h-index   REEARCHGATE ID  
روحانی کلاگری - سهیلا  انگل شناسی و قارچ شناسی Rouhani, Soheila Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
سیدطبایی - سید جواد  انگل شناسی و قارچ شناسی Seyyed Tabaei - S Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
قجری - علی  انگل شناسی و قارچ شناسی Ghajari - A Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
معین وزیری - وحیده  انگل شناسی و قارچ شناسی Moin-Vaziri - V Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
لطفعلی-انسیه انگل شناسی و قارچ شناسی Lotfali, Ensieh Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
نیتی - مریم  انگل شناسی و قارچ شناسی Niyyati, Maryam Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
امانی سقزچی -  داور  ایمنی شناسی  Amani - D Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
جلالی - سید امیر  ایمنی شناسی  Jalali - S Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
حاجی ملا حسینی  - مصطفی  ایمنی شناسی Haji Molla Hoseini -M Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
ستاری - ماندانا  ایمنی شناسی  Sattari -M  Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
کریمی - فروزان ایمنی شناسی  Karimi - F Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
مصفا - نریمان  ایمنی شناسی  Nariman -N Scopus h-index   REEARCHGATE ID ORCID ID
نمکی-سعید ایمنی شناسی Namaki -S Scopus h-index      
اسماعیلی  - مرتاض ایمنی شناسی  Esmaeil - E Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
مصداقی - مهرناز  ایمنی شناسی Mesdaghi -  M Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
هاشمی - سید محمود  ایمنی شناسی  Hashemi - S Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
یگانه - فرشید  ایمنی شناسی  Yeganeh - F Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
محمدی یگانه - سمیرا  بیوتکنولوژی   Mohammadi-Yeganeh - S Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
بنده پور _ مژگان  بیوتکنولوژی   Bandehpour - M Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
کاظمی - بهرام  بیوتکنولوژی   Kazemi - B Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
جاجرمی - وحید  بیوتکنولوژی   Jajarmi - V Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
قنبریان - حسین  بیوتکنولوژی   Ghanbarian - H Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
صالحی - محمد  بیوتکنولوژی   Salehi - M Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID  
رجبی بذل - معصومه بیوشیمی  rajabibaz-M Scopus h-index Scholar h-index   ORCID ID
سلامی - سیامک  بیوشیمی  Salami -  S Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
سیرتی ثابت - مجید  بیوشیمی   Sirati-Sabet - M Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
کریما - اویس  بیوشیمی  Karima -  O Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
نوری - شکوفه  بیوشیمی  Noori -  S Scopus h-index      
نیک ضمیر - عبد الرحیم  بیوشیمی  Nikzamir -  A Scopus h-index   REEARCHGATE ID ORCID ID
یغمایی - بهرام  بیوشیمی  Yaghmaei -  B Scopus h-index      
 امینی - عبد اله  بیولوژی و علوم تشریحی  Amini . A Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
بیات - محمد  بیولوژی و علوم تشریحی  Byat . M Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID  
پیریایی - عباس  بیولوژی و علوم تشریحی  Piryaei . A Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
حیدری - محمد حسن  بیولوژی و علوم تشریحی  Heidari . M . h Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID  
صادقی - یوسف  بیولوژی و علوم تشریحی  Sadeghi . Y Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
عباس زاده - حجت اله بیولوژی و علوم تشریحی  Abbaszadeh . H Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
 عبدالهی فر - محمد امین  بیولوژی و علوم تشریحی  Abdollahifar . m Scopus h-index Scholar h-index   ORCID ID
علی آقایی - عباس بیولوژی و علوم تشریحی  Aliaghai . a Scopus h-index      
غفاری نوین - معرفت  بیولوژی و علوم تشریحی  Ghaffari Novin -  M Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
 فدایی فتح ابادی - فاطمه بیولوژی و علوم تشریحی  Fadaei -  Fatemeh scopus h-index      
ماستری فراهانی - رضا  بیولوژی و علوم تشریحی  Farahani -  R Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
 نظریان - حمید  بیولوژی و علوم تشریحی  Nazarian . H  Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
نوروزیان  - محسن  بیولوژی و علوم تشریحی  Noroozian .M  Scopus h-index      
بحرینیان - عبد المجید  روانشناسی بالینی  Bahreynian, A. Scopus h-index     ORCID ID
بختیاری - مریم  روانشناسی بالینی  Bakhtiari, Maryam Scopus h-index      
ثقه السلام - طاهره بیگم  روانشناسی بالینی  Seghatoleslam, Tahereh Scopus h-index Scholar h-index   ORCID ID
رازجویان - کتایون  روانشناسی بالینی  Razjooyan, Katayoon Scopus h-index Scholar h-index   ORCID ID
سیف الهی - معصومه  روانشناسی بالینی  Seifollahi, Masoumeh Scopus h-index      
نوری - محمد  روانشناسی بالینی           
متقی پور - یاسمن  روانشناسی بالینی  Mottaghipour, Yasaman Scopus h-index Scholar h-index    
واثق - ساسان روانشناسی بالینی  Vasegh, Sasan Scopus h-index Scholar h-index   ORCID ID
زارعین دولاب - سعید  زبان Zarein-dolab - S Scopus h-index Scholar h-index    
عظیمی - هادی زبان  Azimi - H Scopus h-index Scholar h-index   ORCID ID
حمید قائدی ژنتیک  Hamid,Ghaedi Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
زهرا فاضلی عطار ژنتیک  Zahra ,Fazeli attar Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
پوراسماعیلی - فرخنده  ژنتیک  Pouresmaeili, Farkhondeh Scopus h-index Scholar h-index   ORCID ID
درویش - حسین  ژنتیک  Darvish, Hossein Scopus h-index Scholar h-index    
صیاد - آرزو  ژنتیک  Sayad, Arezou Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
عمرانی - میر داوود  ژنتیک  Omrani, Mir Davood Avood Scopus h-index   REEARCHGATE ID ORCID ID
غفوری فرد - سوده  ژنتیک  Soudeh Ghafouri-Fard Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
قادریان - سید محمدحسین  ژنتیک  Ghaderian, Sayyed Mohammad Hossein Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
موفق -  ابوالفضل  ژنتیک  Movafagh, Abolfazl Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
میرفخرایی - رضا  ژنتیک  Mirfakhraei, Reza Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
یاسایی - وحید رضا  ژنتیک  Yassaee, Vahid Reza Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
احمدیانی - ابوالحسن  فارماکولوژی Ahmadiani -  A Scopus h-index Scholar h-index   ORCID ID
پرورده - سیاوش  فارماکولوژی  Parvardeh - S Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
جرجانی _ معصومه  فارماکولوژی Jorjani -  M Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
جمشیدی - حمید رضا  فارماکولوژی Jamshidi -  H Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID  
حائری - علی  فارماکولوژی Haeri, A Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID  
زارعی - مالک فارماکولوژی Zarei, M Scopus h-index Scholar h-index    
ضیایی - سید علی  فارماکولوژی Ziai, Seyed Ali Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
ثابت کسایی - معصومه  فارماکولوژی SabetKassaei, M Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID  
جوهرچی - خجسته فارماکولوژی Joharchi - K Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
غلامین - بابک  فارماکولوژی Gholamine -  B Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID  
معینی زنجانی - ترانه  فارماکولوژی Moini Zanjani -  T Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID  
الیاسی - افسانه  فیزیولوژی  Eliassi - A Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
معتمدی - فرشته  فیزیولوژی  Motamedi - F Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
شاردی مناهجی - هما  فیزیولوژی  Manahej -H: Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
بهزادی - ژیلا فیزیولوژی  Behzadi - G Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
زرین قلم - جلال فیزیولوژی  Zaringhalam - J Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
حسین مردی - نرگس  فیزیولوژی  Hosseinmardi - N Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
جان احمدی - مهیار  فیزیولوژی  Janahmadi - M Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
زردوز - حمیرا  فیزیولوژی  Zardooz - H Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
قاسمی - رسول  فیزیولوژی  Ghasemi - R Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
اسلامی - گیتا  میکروبیولوژی Eslami -G Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
حاجی خانی - بهاره  میکروبیولوژی Hajikhaki - B Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
حاکمی والا - مژده  میکروبیولوژی Hakemivala - M Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
دبیری - حسین  میکروبیولوژی Dabiri - H Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
دوستدار - فرحنوش  میکروبیولوژی Doustdar - F Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
فلاح - فاطمه  میکروبیولوژی Fallah - F Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID  ORCID ID
فیاض - فریبا میکروبیولوژی Fayyaz - F Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
قاضی - مونا  میکروبیولوژی Ghazi - M Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
قلاوند - زهره  میکروبیولوژی Ghalavand - Z Scopus h-index Scholar h-index   ORCID ID
 گودرزی - حسین میکروبیولوژی Goudarzi - H  Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
گودرزی - مهدی میکروبیولوژی Goudarzi - M Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
واعظ جلالی - مریم  میکروبیولوژی Vaezjalali - M Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
فقیه لو - ابراهیم میکروبیولوژی Faghihloo, Ebrahim Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
 هاشمی  - علی  میکروبیولوژی Hashemi - A Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
احمدی - محسن  مهندسی پزشکی   Ahmadi, Mohsen Scopus h-index      
استکی - علی مهندسی پزشکی  Esteki, Ali Scopus h-index Scholar h-index   ORCID ID
ساسان پور یزدی - پژمان  مهندسی پزشکی  Sasanpour, Pezhman Scopus h-index Scholar h-index    
شاهقدمی - رضا  مهندسی پزشکی  Shahghadami, Reza Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID  
دیوبند - محمد رضا  مهندسی پزشکی   Deevband, Mohammad Reza Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
رفیعی تبار - هاشم  مهندسی پزشکی  Rafii-Tabar, Hashem Scopus h-index      
مستعار - احمد  مهندسی پزشکی  Mostaar, Ahmad Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
ابراهیم پور - عادل ارتوپدی Ebrahimpour - Adel Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
امامی مقدم تهرانی  - محمد ارتوپدی Emami moghaddam tehrani - M Scopus h-index      
اخوت پور - محمدعلی ارتوپدی Okhovatpoor -  M Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID  
اصلانی - حمیدرضا  ارتوپدی Aslani -  H Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID  
جزایری - سید محمد ارتوپدی Jazayeri, Seyyed Mohammad Scopus h-index Scholar h-index    
سیدحسین زاده اردبیلی - حمیدرضا  ارتوپدی Hosseinzadeh - Hamid Reza Seyyed Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID  
عباسیان - محمدرضا ارتوپدی Abbasian -  Mohammad Reza Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID  
عبدالله زاده لاهیجی - فریور ارتوپدی Lahiji -  Farivar Abdollahzadeh Bdollahzadeh Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
کاظمی - سید مرتضی   ارتوپدی kazemi - seyed morteza Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID  
کاظمیان - غلامحسین   ارتوپدی  Kazemian - Gholam Hosein Scopus h-index Scholar h-index    
کرمی  - محسن ارتوپدی Karami - Mohsen Scopus h-index Scholar h-index   ORCID ID
کیهانی - سهراب   ارتوپدی Keyhani -  Sohrab Scopus h-index Scholar h-index   ORCID ID
مددی - فیروز  ارتوپدی Madadi - Firooz Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
منافی راثی - علیرضا ارتوپدی Manafi Rasi -  Alireza Scopus h-index Scholar h-index    
مینایی - رضا  ارتوپدی Minaei - Reza Scopus h-index Scholar h-index    
وحید فرهمندی - منوچهر ارتوپدی Vahid Farahmandi - Manouchehr Scopus h-index Scholar h-index    
 عباس  - بصیری  ارولوژی Basiri, Abbas Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
برقی - محمد رضا ارولوژی Barghi, Mohammadreza Reza Scopus h-index Scholar h-index    
جوانمرد - بابک ارولوژی  Javanmard, Babak Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID  
حسینی - سید جلیل ارولوژی hosseini,seyedjalil Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID  
حسینی - سید یوسف ارولوژی Hosseini, Seyyed Yousof Ousof Scopus h-index Scholar h-index   ORCID ID
دادخواه - فرید ارولوژی  Dadkhah, Farid Scopus h-index Scholar h-index    
رادفر - محمدهادی ارولوژی Radfar, Mohammad Hadi Adi Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID  
رزاقی - محمد رضا ارولوژی Razzaghi, Mohammad Reza Scopus h-index Scholar h-index    
سلطانی - محمد حسین  ارولوژی soltani,mohammad hossin ossein Scopus h-index Scholar h-index    
سلیمانی - محمد جواد ارولوژی soleimani,mohammad javad Scopus h-index Scholar h-index    
سیم فروش - ناصر  ارولوژی Simforoosh, Nasser Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID  
شریفی اقدس - فرزانه  ارولوژی sharifi-aghdas,farzaneh Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID  
ضیایی - امیرمحسن ارولوژی Ziaee, Seyed Amir Mohsen Scopus h-index Scholar h-index   ORCID ID
طبیبی - علی  ارولوژی Tabibi, Ali Scopus h-index Scholar h-index   ORCID ID
علامه -  فرزاد ارولوژی allameh farzad Scopus h-index Scholar h-index REEARCHGATE ID ORCID ID
علی عسگری - مجید ارولوژی Ali-Asgari, Majid Scopus h-index Scholar h-index    
کاویانی - علی ارولوژی  Kavyani, Ali Scopus h-index Scholar h-index    
کرمی - حسین ارولوژی Karami, Hossein Scopus h-index Scholar h-index    
نورعلیزاده - اکبر ارولوژی Nouralizadeh, Akbar Scopus h-index Scholar h-index    
ادیب عشق - فاطمه اطفال Adibeshgh, F. Scopus h-index Scholar h-index    
ارزانیان - محمد تقی اطفال Arzanian, Mohammad Taghi Scopus h-index Scholar h-index    
افجه ای - ابوالفضل اطفال   Scopus h-index Scholar h-index    
امیری مقدم - زینب اطفال Amirimoghaddam, Zeinab Scopus h-index Scholar h-index    
ایمانزاده - فرید اطفال Imanzadeh, Farid Scopus h-index Scholar h-index    
آرمین - شهناز اطفال Shahnaz, Armin Scopus h-index Scholar h-index    
بصیر - فاطمه مهتا اطفال   Scopus h-index Scholar h-index    
بلورساز - سیدمحمرضا اطفال Boloursaz, Mohammad Reza Scopus h-index Scholar h-index    
رضایی- علیرضا اعصاب کودکان Alireza -Rezaii https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55387439100 Scholar h-index    
تنكابنی - سیدحسن اعصاب کودکان Tonekaboni, Seyed Hassan Assan Scopus h-index Scholar h-index    
جواد زاده - محسن اعصاب کودکان Javadzadeh, Mohsen Scopus h-index Scholar h-index    
چاوش زاده نطنزی -زهرا اطفال Chavoshzadeh, Zahra Scopus h-index Scholar h-index    
حسن زاد - مریم اطفال Hasanzad, Maryam Scopus h-index Scholar h-index    
حسینی شمس آبادی - رزیتا رضایی Hoseini, Rozita Scopus h-index Scholar h-index    
حسینی طباطبائی -سیدمحمدتقی اطفال   Scopus h-index Scholar h-index    
حفیظی - علی اطفال Hafizi, Ali Scopus h-index Scholar h-index    
حلیمی اصل - علی اصغر اطفال Halimi Asl, Aliasghar Asghar Scopus h-index Scholar h-index    
خان بابایی - قمرتاج اطفال Khanbabaei, Q Scopus h-index Scholar h-index    
خلیل زاده - سهیلا اطفال Khalilzadeh, Soheila Scopus h-index Scholar h-index    
جعفری - نرجس اعصاب کودکان Jafari, Narjes Scopus h-index Scholar h-index    
خوشنودشریعتی - مریم اطفال   Scopus h-index Scholar h-index    
دلیرانی - دلیرانی اطفال Dalirani, Reza Scopus h-index Scholar h-index    
رادفر - میتزا اطفال Radfar, Mitra Scopus h-index Scholar h-index    
رحمانی - خسرو اطفال   Scopus h-index Scholar h-index    
رفیعی طباطبائی - صدیقه اطفال   Scopus h-index Scholar h-index    
رفیعیان - سیما اطفال Rafieian, Sima Scopus h-index Scholar h-index    
سنائی دشتی - آناهیتا اطفال Sanaei, Anahita Scopus h-index Scholar h-index    
سیاری - علی اکبر اطفال   Scopus h-index Scholar h-index    
شربتدار علایی - محمدرضا اطفال   Scopus h-index Scholar h-index    
شكیبا - مرجان اطفال Shakiba, Marjan Scopus h-index Scholar h-index    
شمسیان - بی بی شهین  اطفال Shamsian, Bibi Shahin Scopus h-index Scholar h-index    
شیاری - رضا اطفال Shiari, Reza Scopus h-index Scholar h-index    
شیروانی - فریبا اطفال Shiva, Farideh Scopus h-index Scholar h-index    
شیوا - فریده اطفال   Scopus h-index Scholar h-index    
صالح پور -شاداب اطفال   Scopus h-index Scholar h-index    
صانعی فرد - هدیه اطفال Saneifard, Hedyeh Scopus h-index Scholar h-index    
طباطبائی عقدائی - سید احمد اطفال Tabatabaei, Seyed Ahmad Scopus h-index Scholar h-index    
عشقی اطفال Eshghi, Peyman Scopus h-index Scholar h-index    
علائی - سهیلا اطفال Alaei, Fariba Scopus h-index Scholar h-index    
علوی بجستانی - ثمین اطفال Alavi, Samin A Scopus h-index Scholar h-index    
غفرانی - محمد اعصاب کودکان Ghofrani, Mohammad Scopus h-index Scholar h-index    
ناصحی - محمدمهدی اعصاب کودکان Nasehi, Mohammad Mehdi Ahdi Scopus h-index Scholar h-index    
فخرایی - سید حسین  اطفال Scopus - Author details -Nasehi, Mohammad Mehdi Ahdi Scopus h-index Scholar h-index    
فرسار - احمد رضا اطفال Farsar, Ahmad Reza Scopus h-index Scholar h-index    
فرنقی - فریبا اطفال Farnaghi, Fariba Scopus h-index Scholar h-index    
فلاحی - مینو اطفال Fallahi, Minoo Scopus h-index Scholar h-index    
فهیم زاد - سید علیرضا اطفال Fahimzad, Alireza Scopus h-index Scholar h-index    
قاسمی - عبدالرحیم اطفال Ghasemi, Abdolrahim Scopus h-index Scholar h-index    
قدملی - پرویز اطفال Ghadamli, Parviz Scopus h-index Scholar h-index    
قطبی اطفال Ghotbi, Fatemeh Scopus h-index Scholar h-index    
كاظمیان - محمد اطفال Kazemian, Mohammad Scopus h-index Scholar h-index    
تقدیری - محمدمهدی اعصاب کودکان Taghdiri, Mohammad Mehdi Scopus h-index Scholar h-index    
كریم زاده - پروانه اعصاب کودکان Karimzadeh-Parvaneh Scopus h-index Scholar h-index    
كریمی - عبد اله  اطفال Scopus - Author details -Karimzadeh, Parvaneh Scopus h-index Scholar h-index    
گودرزی پور - کورش اطفال Goudarzipour, Kourosh Scopus h-index Scholar h-index    
مجتهدزاده - سعید اطفال Mojtahedzadeh, Saied Scopus h-index Scholar h-index    
محكم - معصومه اطفال Mohkam, Masoumeh Scopus h-index Scholar h-index    
مصداقی - مهرناز اطفال Mesdaghi, Mehrnaz Scopus h-index Scholar h-index    
ممتازمنش - نادر اطفال Momtazmanesh, Nader Scopus h-index Scholar h-index    
منصورقناعی - رکسانا اطفال   Scopus h-index Scholar h-index    
منصوری خرقانی -محبوبه اطفال Mansouri, Mahboubeh Scopus h-index Scholar h-index    
موسوی - فریده اطفال Mousavi, Farideh Scopus h-index Scholar h-index    
مهدویانی - سیدعلیرضا اطفال Mahdaviani, Seyed Alireza Lireza Scopus h-index Scholar h-index    
مهدیزاده - مهشید اطفال Mehdizadeh, Mahshid Scopus h-index Scholar h-index    
مهرگان - فاطمه فرشته  اطفال Mehregan, Fatemeh Fereshteh Scopus h-index Scholar h-index    
نظری - شیوا اطفال Nazari, Sh H Scopus h-index Scholar h-index    
ولایتی - علی اکبر اطفال Velayati, Ali Akbar Kbar Scopus h-index Scholar h-index    
ابطحی - داریوش  بیهوشی  Abtahi, Dariush  Scopus h-index Scholar h-index    
ابراهیمی دهکردی - مسیح بیهوشی  Ebrahimi Dehkordi, Masih   Scholar h-index    
اردهالی - سیدحسین   Ardehali, Seyed Hossein Scopus h-index Scholar h-index    
اسدی - سامان بیهوشی  Asadi, Saman Scopus h-index Scholar h-index    
اقبالی - احمد بیهوشی    Scopus h-index Scholar h-index    
الیاسی - هدایت اله بیهوشی  Elyasi, Hedayatollah Scopus h-index Scholar h-index    
امی - داوود بیهوشی  Ommi, Davood Scopus h-index Scholar h-index    
آخوندی - عباسعلی بیهوشی  Akhoundi, Abbasali Scopus h-index Scholar h-index    
آقامحمدی - همایون بیهوشی  Aghamohammadi, Homayoun Scopus h-index Scholar h-index    
بهناز - فرانک بیهوشی  Behnaz, Faranak Scopus h-index Scholar h-index https://www.researchgate.net/profile/Faranak_Behnaz  
پارسا - طاهره بیهوشی  Parsa, Tahereh Scopus h-index Scholar h-index    
پورزمانی نجات كرمانی - مهتاب بیهوشی  Pourzamani, Mahtab Scopus h-index Scholar h-index    
توكل پور - علی اکبر بیهوشی    Scopus h-index Scholar h-index    
تیموریان - هومن بیهوشی  Teymourian, Hooman Scopus h-index Scholar h-index    
جباری مقدم - مرتضی بیهوشی  Jabbary Moghaddam, Morteza Scopus h-index Scholar h-index    
جعفری - علیرضا بیهوشی  Jafari, Alireza Reza Scopus h-index Scholar h-index    
جهانگیری فرد - علیرضا بیهوشی  Jahangirifard, Alireza Scopus h-index Scholar h-index https://www.researchgate.net/profile/Alireza_Jahangirifard  
جلوه مقدم - حسینعلی بیهوشی  Jelveh Moghadam, H. Scopus h-index Scholar h-index    
حسینی - بهنام بیهوشی    Scopus h-index Scholar h-index    
حاجی اسماعیلی - محمدرضا بیهوشی  Hajiesmaeili, Mohammadreza Scopus h-index Scholar h-index https://www.researchgate.net/profile/Mohammadreza_Hajiesmaeili  
حیدری منفرد - مهدی بیهوشی    Scopus h-index Scholar h-index    
خراسانی زاده - شایسته بیهوشی    Scopus h-index Scholar h-index    
خواجه نوری - رضا  بیهوشی  Khajenouri, Reza Scopus h-index Scholar h-index    
خوشنویس - سید حسن بیهوشی    Scopus h-index Scholar h-index    
دادخواه - پیمان بیهوشی   Dadkhah, Payam Scopus h-index Scholar h-index    
داهی طالقاتی - مستانه بیهوشی  Dahi-Taleghani, Mastane Scopus h-index Scholar h-index    
درخشان - حسن بیهوشی    Scopus h-index Scholar h-index    
دباغ - علی بیهوشی  Dabbagh, Ali  Scopus h-index Scholar h-index https://www.researchgate.net/profile/Ali_Dabbagh2  
دبیر - شیده بیهوشی  Dabir, Shideh Scopus h-index Scholar h-index    
رادپی - بدیع الزمان  بیهوشی  Radpey, Badiozaman Scopus h-index Scholar h-index    
رضوان نوبهار - محمد بیهوشی    Scopus h-index Scholar h-index    
رضوی - سید سجاد بیهوشی  Razavi, Seyed Sajjad Scopus h-index Scholar h-index    
رودنشین - فاطمه بیهوشی  Roodneshin, Fatemeh Scopus h-index Scholar h-index    
سعادت نیاكی - اسداله بیهوشی  Saadat Niaki, Asadolah Scopus h-index Scholar h-index    
سلیمی - علیرضا بیهوشی  Salimi, Alireza Reza Scopus h-index Scholar h-index    
سلیمی - سهراب بیهوشی    Scopus h-index Scholar h-index    
صادقی - افسانه بیهوشی  Sadeghi, Afsaneh Scopus h-index Scholar h-index    
صیادی - شهرام بیهوشی    Scopus h-index Scholar h-index    
صفری -فرهاد بیهوشی  Safari, Farhad Scopus h-index Scholar h-index    
طاهری - مهرداد بیهوشی  mehrdad taheri Scopus h-index Scholar h-index    
عبدالمحمدی - صادق بیهوشی  Abdolmohammadi, Sadegh Scopus h-index Scholar h-index    
عارفیان - نورمحمد بیهوشی    Scopus h-index Scholar h-index    
فانی - کمال بیهوشی  Fani, Kamal  Scopus h-index Scholar h-index    
فتحی - محمد  بیهوشی  Fathi, Mohammad  Scopus h-index Scholar h-index https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Fathi9  
فرزانگان - بهروز بیهوشی  Farzanegan, Behrooz Scopus h-index Scholar h-index    
فدائی زاده - لیدا  بیهوشی  Fadaizadeh, Lida Scopus h-index Scholar h-index    
قاسمی - مهشید بیهوشی  Ghasemi, Mahshid Scopus h-index Scholar h-index    
قرایی - بابک بیهوشی  Gharaei, Babak Scopus h-index Scholar h-index    
کریم زاده بیهوشی  Ghiamat, Mohammad Mehdi Scopus h-index Scholar h-index    
كامران منش - محمدرضا بیهوشی  Kamranmanesh, Mohammadreza Scopus h-index Scholar h-index    
كوچك - مهران بیهوشی  Kouchak, Mehran Scopus h-index Scholar h-index    
كوزه كنانی - حمیرا بیهوشی  Kouzekanani, Homeyra Scopus h-index Scholar h-index    
گوهرانی - رضا  بیهوشی  Goharani, Reza  Scopus h-index Scholar h-index    
مالك - بهمن بیهوشی  Malek, Bahman Scopus h-index Scholar h-index    
مالك - سعید بیهوشی  Malek, Saeed Scopus h-index Scholar h-index    
متقی - کامران بیهوشی  Mottaghi, Kamran Scopus h-index Scholar h-index    
مشاری - محمد رضا بیهوشی    Scopus h-index Scholar h-index    
مصفا - فرامرز بیهوشی  Mosaffa, Faramarz Scopus h-index Scholar h-index    
مسعودی- نیلوفر بیهوشی  massoudi, nilo  Scopus h-index Scholar h-index https://www.researchgate.net/profile/Nilofar_Massoudi  
معماری - الهام بیهوشی  Memary, Elham Scopus h-index Scholar h-index    
مهدوی - سیدعلیرضا بیهوشی  Mahdavi, Alireza Scopus h-index Scholar h-index    
مومن زاده - سیروس بیهوشی  Momenzadeh, Sirous Scopus h-index Scholar h-index    
میر خشتی - علیرضا بیهوشی  Mirkheshti, Alireza Scopus h-index Scholar h-index    
محسنی - غلامرضا بیهوشی  Mohseni, Gholamreza Reza Scopus h-index Scholar h-index    
میری - میرمحمد بیهوشی    Scopus h-index Scholar h-index    
نوری - حسین بیهوشی    Scopus h-index Scholar h-index    
نجات - رضا  بیهوشی    Scopus h-index Scholar h-index    
نشیبی - مسعود بیهوشی    Scopus h-index Scholar h-index    
نصیری سمنانی - مهرداد بیهوشی    Scopus h-index Scholar h-index    
نورائی - نوید بیهوشی  Nooraei, Navid Scopus h-index Scholar h-index    
هاشمی - سید مسعود بیهوشی  Hashemi, Masoud Scopus h-index Scholar h-index https://www.researchgate.net/profile/Seyed_Masoud_Hashemi  
هاشمیان - سیدمحمدرضا بیهوشی  Hashemian, Seyed Mohammadreza Scopus h-index Scholar h-index    
وثوقیان - مریم بیهوشی  Vosoughian, Maryam Scopus h-index Scholar h-index    
ابراهیمی - عبدالعلی پاتولوژی Ebrahimi, Abdolali Scopus h-index Scholar h-index    
احدی - مهسا  پاتولوژی   Scopus h-index Scholar h-index    
اکبری - حسن پاتولوژی Akbari, Hassan Mohammad Hosseini Scopus h-index Scholar h-index    
بیداری زره پوش - فرزانه  پاتولوژی Bidari-Zerehpoosh, Farahnaz Scopus h-index Scholar h-index    
 محمود - پروین  پاتولوژی  Mahmoúd Nadira - Parvin Scopus h-index Scholar h-index    
پورعبدالله - میهن پاتولوژی Poorabdollah, Mihan  Scopus h-index Scholar h-index    
ثابتی - شهرام پاتولوژی Sabeti, Shahram Scopus h-index Scholar h-index    
جدلی - فرزانه  پاتولوژی Jadali, Farzaneh Scopus h-index Scholar h-index    
جعفری  - بهار پاتولوژی Jafari, Bahar Scopus h-index Scholar h-index    
جوادی - عبدالرضا پاتولوژی Javadi, Abdolreza  Scopus h-index Scholar h-index    
خدامی - ملیحه پاتولوژی Khoddami, Maliheh Scopus h-index Scholar h-index    
رخشان - آزاده پاتولوژی Rakhshan, Azadeh Scopus h-index Scholar h-index    
رضایی-میتراسادات پاتولوژی   Scopus h-index Scholar h-index    
رفیع زاده - میترا پاتولوژی Rafiezadeh, Mitra Scopus h-index Scholar h-index    
زارع - خندان پاتولوژی Zare, Kh Scopus h-index Scholar h-index    
ژام - هانیه پاتولوژی Zham, Hanieh Scopus h-index Scholar h-index    
فروغی - فروغ پاتولوژی Foroughi, Forough Scopus h-index Scholar h-index    
قریب - آتوسا پاتولوژی Gharib, Atoosa Scopus h-index Scholar h-index    
کاظمی اقدم - مریم پاتولوژی Aghdam, Maryam Kazemi Scopus h-index Scholar h-index    
کاظمی نژاد - بهرنگ پاتولوژی Kazeminezhad, Behrang Scopus h-index Scholar h-index    
کریمی - شیرین  پاتولوژی Karimi, Shirin  Scopus h-index Scholar h-index    
محسنی فر - ژاله  پاتولوژی Mohsenifar, Zhaleh Scopus h-index Scholar h-index    
محمد طاهری - زهره پاتولوژی Mohammad Taheri, Zohreh Scopus h-index Scholar h-index    
محمدی - فروزان پاتولوژی Mohammadi, Forozan Scopus h-index Scholar h-index    
محمد ی تربتی - پیمان  پاتولوژی Torbati, Peyman Mohammadi  Scopus h-index Scholar h-index    
مرادی - افشین پاتولوژی Moradi, Afshin R. Scopus h-index Scholar h-index    
میرافشاریه -  عباس  پاتولوژی Mirafsharieh,  Abbas Scopus h-index Scholar h-index    
نیلی پور - یلدا  پاتولوژی Nilipour, Yalda  Scopus h-index Scholar h-index    
وحیدی - شیفته پاتولوژی Vahidi, Shifteh  Scopus h-index Scholar h-index    
هاشمی بهرمانی - محمد پاتولوژی Hashemi-Bahremani, Mohammad Scopus h-index Scholar h-index    
ابدی - علیرضا بهداشت و پزشکی اجتماعی Abadi, Alireza  Scopus h-index Scholar h-index    
آذرگشب - اذن اله بهداشت و پزشکی اجتماعی Azargashb, Azanollah Scopus h-index Scholar h-index    
بهادری منفرد بهداشت و پزشکی اجتماعی Bahadorimonfared, Ayad Scopus h-index Scholar h-index    
پارسای - سوسن  بهداشت و پزشکی اجتماعی Parsai, S. Scopus h-index Scholar h-index    
حیدرنیا بهداشت و پزشکی اجتماعی Heidarnia, Mohammad Ali Li Scopus h-index Scholar h-index    
سهرابی بهداشت و پزشکی اجتماعی  Sohrabi - Mohammad-Reza  Scopus h-index Scholar h-index    
شکرریز فومنی بهداشت و پزشکی اجتماعی  Shekarriz-Foumani - Reza  Scopus h-index Scholar h-index    
شمشیری میلانی بهداشت و پزشکی اجتماعی Shamshiri Milani, Hourieh Scopus h-index Scholar h-index    
طهمورس زاده - شاهرخ  بهداشت و پزشکی اجتماعی Tahmoureszade, Shahrokh Scopus h-index Scholar h-index    
عباچی زاده - کامبیز بهداشت و پزشکی اجتماعی Abachizadeh, Kambiz  Scopus h-index Scholar h-index    
عباسی - محمود بهداشت و پزشکی اجتماعی Abbasi, Mahmoud Scopus h-index Scholar h-index    
کلاهی - علی اصغر بهداشت و پزشکی اجتماعی Kolahi, Ali Asghar Scopus h-index Scholar h-index    
محسنی - مریم  بهداشت و پزشکی اجتماعی  Mohseni - Maryam Scopus h-index Scholar h-index    
موسوی جراحی بهداشت و پزشکی اجتماعی Mousavi-Jarrahi, Alireza Scopus h-index Scholar h-index    
یاوری - پروین  بهداشت و پزشکی اجتماعی Yavari, Parvin Scopus h-index Scholar h-index    
بابایی - دل آرا پزشکی خانواده    Scopus h-index Scholar h-index    
تدین - شبنم  پزشکی خانواده    Scopus h-index Scholar h-index    
تهرانی - شبنم  پزشکی خانواده    Scopus h-index Scholar h-index    
رازجویان - کتایون  پزشکی خانواده  Razjooyan, Katayoon Scopus h-index Scholar h-index    
عرشی شهنام  پزشکی خانواده  Arshi, Shahnam  Scopus h-index Scholar h-index    
امام هادی - محمد علی پزشکی قانونی  Emamhadi, Mohammadali  Scopus h-index Scholar h-index    
خدابنده- فریده  پزشکی قانونی  Khodabandeh, Farideh  Scopus h-index Scholar h-index    
کاظمی - شهروز  پزشکی قانونی    Scopus h-index Scholar h-index    
مصطفی زاده - بابک  پزشکی قانونی  Mostafazadeh, Babak  Scopus h-index Scholar h-index    
نجاری - فارس پزشکی قانونی  Najjari, Fayrouz  Scopus h-index Scholar h-index    
انصاری - مجتبی پزشکی هسته ای ansari - moitaba  Scopus h-index Scholar h-index    
پیرایش - الهه پزشکی هسته ای  pirayesh - elahe Scopus h-index Scholar h-index    
تابعی - فرج پزشکی هسته ای  tabeie - faraj Scopus h-index Scholar h-index   ;oi=ao">Scholar h-index    
محسنی - مریم  بهداشت و پزشکی اجتماعی  Mohseni - Maryam Scopus h-index Scholar h-index    
موسوی جراحی بهداشت و پزشکی اجتماعی Mousavi-Jarrahi, Alireza Scopus h-index Scholar h-index    
یاوری - پروین  بهداشت و پزشکی اجتماعی Yavari, Parvin Scopus h-index Scholar h-index    
بابایی - دل آرا پزشکی خانواده    Scopus h-index Scholar h-index    
تدین - شبنم  پزشکی خانواده    Scopus h-index Scholar h-index    
تهرانی - شبنم  پزشکی خانواده    Scopus h-index Scholar h-index    
رازجویان - کتایون  پزشکی خانواده  Razjooyan, Katayoon Scopus h-index Scholar h-index    
عرشی شهنام  پزشکی خانواده  Arshi, Shahnam  Scopus h-index Scholar h-index    
امام هادی - محمد علی پزشکی قانونی  Emamhadi, Mohammadali  Scopus h-index Scholar h-index    
خدابنده- فریده  پزشکی قانونی  Khodabandeh, Farideh  Scopus h-index Scholar h-index    
کاظمی - شهروز  پزشکی قانونی    Scopus h-index Scholar h-index    
مصطفی زاده - بابک  پزشکی قانونی  Mostafazadeh, Babak  Scopus h-index Scholar h-index    
نجاری - فارس پزشکی قانونی  Najjari, Fayrouz  Scopus h-index Scholar h-index    
انصاری - مجتبی پزشکی هسته ای ansari - moitaba  Scopus h-index Scholar h-index    
پیرایش - الهه پزشکی هسته ای  pirayesh - elahe Scopus h-index Scholar h-index    
تابعی - فرج پزشکی هسته ای  tabeie - faraj Scopus h-index Scholar h-index    
شاه حسینی - ثریا  پزشکی هسته ای Shahosseini - Sorayya Scopusp; بهداشت و پزشکی اجتماعی  Mohseni - Maryam Scopus h-index Scholar h-index    
موسوی جراحی بهداشت و پزشکی اجتماعی Mousavi-Jarrahi, Alireza Scopus h-index Scholar h-index    
یاوری - پروین  بهداشت و پزشکی اجتماعی Yavari, Parvin Scopus h-index Scholar h-index    
بابایی - دل آرا پزشکی خانواده    Scopus h-index Scholar h-index    
تدین - شبنم  پزشکی خانواده    Scopus h-index Scholar h-index    
تهرانی - شبنم  پزشکی خانواده    Scopus h-index Scholar h-index    
رازجویان - کتایون  پزشکی خانواده  Razjooyan, Katayoon Scopus h-index Scholar h-index    
عرشی شهنام  پزشکی خانواده  Arshi, Shahnam  Scopus h-index Scholar h-index    
امام هادی - محمد علی پزشکی قانونی  Emamhadi, Mohammadali  Scopus h-index Scholar h-index    
خدابنده- فریده  پزشکی قانونی  Khodabandeh, Farideh  Scopus h-index Scholar h-index    
کاظمی - شهروز  پزشکی قانونی    Scopus h-index Scholar h-index    
مصطفی زاده - بابک  پزشکی قانونی  Mostafazadeh, Babak  Scopus h-index Scholar h-index    
نجاری - فارس پزشکی قانونی  Najjari, Fayrouz  Scopus h-index Scholar h-index    
انصاری - مجتبی پزشکی هسته ای ansari - moitaba  Scopus h-index Scholar h-index    
پیرایش - الهه پزشکی هسته ای  pirayesh - elahe Scopus h-index Scholar h-index    
تابعی - فرج پزشکی هسته ای  tabeie - faraj Scopus h-index Scholar h-index    
شاه حسینی - ثریا  پزشکی هسته ای Shahosseini - Sorayya Scopus h-index Scholar h-index    
شفیعی - بابک  پزشکی هسته ای  shafiei - babak Scopus h-index Scholar h-index