دوشنبه ٢٠ مرداد ١٣٩٩ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
 

اساسنامه آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی

كليات

آزمایشگاه مرکزی مستقر در دانشکده پزشکی با تلاش در جهت متمرکز نمودن و ساماندهي امکانات و تجهيزات پيشرفته مورد نياز گروه هاي مختلف آموزشي، بهره وري بهينه از امکانات موجود،صرفه جویی در خرید هزینه کرد بیت المال انجام پژوهش ها در مسیری با حداقل چالش ها،  امکان بهره وری از     داده ها در آینده، ایجاد ارتباط بیشتر در بین پژوهشگران و انتقال اطلاعات، پرهيز از انحصاري شدن دستگاه ها و تجهيزات موجود و دسترسی اعضاي هيات علمي، پژوهشگران و دانشجويان به فضاها و امکانات پژوهشی با اولويت اعضاي هيات علمي، پژوهشگران و دانشجويان گروه هاي آموزشي دانشكده پزشكي ايجاد می گردد. با توجه به تجربيات گذشته، ذكر اين نكته ضروري است كه کلیه دستگاه ها و وسایلی که برای آزمایشگاه مرکزی از طریق دانشکده خریداری می شود جهت استفاده عموم محققین و مطابق با ضوابط و دستورالعمل هاي مصوب شوراي راهبردی آزمايشگاه مركزي است.

ماده 1: تعريف

آزمايشگاه مركزي دانشكده پزشكي تا زمان تاسیس آزمایشگاه مرکزی بر اساس طرح تفصیلی دانشگاه عبارتست از فضای فیزیکی موجود در طبقه زیر همکف دانشکده پزشکی با هدف گسترش فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي از طريق فراهم نمودن امكانات آزمايشگاهي شامل فضاهاي دستگاه ها و تجهيزات مناسب در دانشكده پزشكي تاسيس مي گردد.

*تبصره 1: امکان گسترش بيشتر آزمايشگاه مذكور با عقد تفاهم نامه های همکاری بین گروههای آموزشی و معاونت پژوهشی دانشكده پزشكي  به صورت استفاده از دستگاههای گروهها قابل انجام است.

ماده 2: اهداف

اهداف کلی تشکیل آزمایشگاه مرکزی بشرح زیر است:

1-2 استفاده بهینه از تجهیزات آزمایشگاهی -در سطح دانشکده پزشکی

2-2 ارائه خدمات در زمینه تأمین نیازهای مشترك آزمایشگاهی گروه های مختلف آموزشی موجود در دانشکده به اعضاي هيات علمي و دانشجویان دانشکده پزشکی.

* تبصره2: آزمایشگاه با رعایت اولویت ها، در حد امکان از طريق سيستم رزرو الكترونيكي و دریافت هزینه، سعی در ارائه خدمات پژوهشی به ساير دانشكده هاي وابسته به دانشگاه هاي دولتي و غير دولتي، سازمان ها، شرکت ها ، مراکز علمی و محققين متقاضی را خواهد داشت.

* تبصره3:  خدمات این آزمایشگاه، آموزشي-پژوهشي و توسعه ای بوده و در این راستا گام بر می دارد و ارائه خدمات روتین درمانی در شان و وظیفه این آزمایشگاه نخواهد بود.

3-2 تسهيل و ارتقاء پژوهش و آموزش در گروه هاي آموزشي و افزايش همكاري هاي بين گروهي در دانشکده پزشکی

 

ماده 3: ارکان آزمایشگاه مرکزی

1-3 سرپرست آزمايشگاه مركزي

2-3 شورای راهبردی آزمایشگاه مركزي

ماده4: اعضای شورای راهبردی آزمایشگاه مرکزی

1-4 رئيس دانشكده پزشكي

2-4 سرپرست آزمایشگاه مركزي به پیشنهاد معاونت پژوهشی دانشکده و حكم رئیس دانشکده پزشکی به مدت دو سال تعیین می شود.

3- 4 معاون پژوهشی دانشکده پزشكي

4-4 معاون امور اداري و مالي دانشكده پزشكي

5- سه نفر از اعضای  هیات علمی خبره دانشکده پزشکی به پیشنهاد معاونت پژوهشی دانشکده و با ابلاغ ریاست محترم دانشکده به مدت 2 سال تعيين مي شوند.

* تبصره 4: دبير جلسات شورای راهبردی آزمایشگاه مركزي، معاون پژوهشی است.

ماده 5: وظایف شورای راهبردی آزمایشگاه مركزي

1-5 بررسی و تصویب خط مشی، و دستورالعمل ها و آيين نامه هاي اجرايي و فني آزمایشگاه مركزي

2-5 ارتقاء فعاليت هاي پژوهشي در گروه هاي آموزشي دانشكده پزشكي و همکاری با ساير دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی و نيز سایر مراکز آموزشی- پژوهشی داخل و خارج کشور با توجه به اولويت هاي شوراهاي پژوهشي دانشكده و دانشگاه.

3-5 بررسی و تصویب نیازهای آزمایشگاه مركزي و تعیین نحوه هزینه اعتبارات مربوطه

4-5 بررسي و تاييد گزارش مالي و گزارش عملكرد شش ماهه و ارائه  آن به ریاست محترم دانشکده پزشکی

5-3 ارائه پيشنهادات و راهكارها در جهت ارتقاء كمي و كيفي آزمايشگاه

6-5 اظهار نظر در مورد نياز سنجي هاي تجهيزات گروه هاي مختلف آموزشي دانشكده پزشكي

7-5 تدوين آيين نامه داخلي

تبصره 5: در صورت تغيير در مفاد اساسنامه آزمايشگاه مركزي، بايد جلسه ای  با اطلاع قبلي اعضا و با حضور رياست محترم دانشكده پزشكي تشكيل و هر گونه تغييري با موافقت و تاييد 5 نفر حاضر در جلسه به تصويب برسد.

8-5 اطلاع رسانی  موثر به گروه های آموزشی و سایر موسسات ذینفع

*تبصره6: قوانين، مقررات و دستورالعمل هاي تدوين شده در شورای راهبردی آزمايشگاه مركزي نبايستي مغاير با دستورالعمل ها و مقررات دانشگاه باشد.

9-5 تصمیمات شورای راهبردی با بیش از 50% آرا قابل اجرا است.

ماده 6: وظایف سرپرست آزمایشگاه مركزي

1- 6 تهيه و تنظيم دستورالعمل ها و آيين نامه هاي مرتبط با آزمايشگاه مركزي جهت پيشنهاد به شورای راهبردی آزمايشگاه مركزي

2-6 تهيه و تنظيم گزارش عملكرد شش ماهه و گزارش مالي جهت ارائه به شوراي راهبردی آزمايشگاه مركزي

3-6 انجام مكاتبات و مذاكرات مرتبط با آزمايشگاه مركزي

4-6 پیگیری و اجرای مصوبات شورای راهبردی آزمایشگاه مرکزی

ماده7:  نیروی انسانی آزمایشگاه

1-7 بکارگیری حداقل 4 نفر پرسنل با حداقل مدرک کارشناسی آزمایشگاه یا رشته مرتبط كه يك نفر از آنها به عنوان ناظر فنی در آزمايشگاه مركزي عهده دار مدیریت امور داخلي آزمايشگاه خواهد بود.

2-7 متصدي امور عمومي يك نفر

* تبصره7: آزمايشگاه مركزي  در انجام فعالیت های پژوهشی عضو هيات علمي ثابت و مستقر نخواهد داشت.

* تبصره8:  ناظر فنی نا به پیشنهاد سرپرست آزمایشگاه و با ابلاغ معاون اداری و مالی دانشکده انتخاب می شود.

3-7 حداقل 2 نفر نیروی خدماتی

ماده8: نحوه ارائه خدمات

1-8 ارائه خدمات آزمايشگاه مركزي به تمام گروه های آموزشی دانشکده پزشكي و نيز محققين ساير مراكز در چارچوب و دستورالعمل هاي مصوب شورای راهبردی آزمايشگاه مركزي و با رعایت اولویت ها انجام خواهد شد.

 

ماده 9: نحوه تامین هزینه های آزمایشگاه 

1- 9 هزينه استفاده از دستگاه ها و خدمات بر اساس جدول تنظيمي در نرم افزار ثبت نام و رزرو الكترونيكي كه جزئيات و بهاي هر يك از خدمات به تفكيك در آيين نامه اجرايي ذكر خواهد شد، محاسبه و دريافت خواهد شد.

2- 9 كليه درآمدهاي آزمايشگاه مركزي دانشكده پزشكي صرف  هزینه ها و در راستای گسترش و توسعه آزمايشگاه صرف خواهد شد.

3- 9 معاونت محترم امور اداري و مالي دانشكده پزشكي موظف است در خصوص هزينه كرد نگهداري، تعمير و تجهيز آزمايشگاه مركزي با توجه به اعتبارات دانشكده، آزمايشگاه مذكور را در اولويت قرار دهد.

اساسنامه آزمايشگاه مركزي دانشكده پزشكي در 9 ماده و 8 تبصره در جلسه  مورخ  24 /11/1394 در جلسه هیات رییسه دانشکده پزشکی به تصویب رسید.

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.