چهارشنبه ٠١ خرداد ١٣٩٨ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
صفحه اصلي > امتحانات 
 
 

 

 

جدول برنامه امتحانات دانشجویان پزشکی

 نیمسال دوم 98-97تا پایان خرداد98

 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

آزمون درس

ورودی

مکان

1

چهارشنبه

1/3/98

12-13

امتحان تئوری فیزیولوژی عملی دستگاه تنفس

مهر97

کلاسهای دانشکده

2

دوشنبه

6/3/98

12-13

امتحان تئوری فیزیولوژی دستگاه اعصاب

بهمن 96

کلاسهای دانشکده

3

چهارشنبه

8/3/98

12-13

دستگاه تنفس

مهر97

کلاسهای دانشکده

4

یکشنبه

12/3/98

13:30 -15:30

آناتومی وبافت شناسی عملی دستگاه گوارش

مهر96

بخش آناتومی

5

دوشنبه

13/3/98

13:30 - 15:30

آناتومی وبافت شناسی عملی دستگاه تنفس

مهر97

بخش آناتومی

6

دوشنبه

13/3/98

13:30-13

تماس با جامعه 2- part2

مهر 93

کلاسهای دانشکده

7

شنبه

18/3/98

12-13

میان ترم زبان عمومی

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

8

شنبه

18/3/98

13:30 - 17:30

باکتری شناسی عملی

بهمن95

آزمایشگاه میکروب شناسی

9

یکشنبه

19/3/98

8-10

پاتولوژی1

مهر95

کلاسهای دانشکده

10

یکشنبه

19/3/98

12-13

دستگاه گوارش

مهر96

کلاسهای دانشکده

11

سه شنبه

21/3/98

12-13

دستگاه پوست

بهمن 96

کلاسهای دانشکده

12

چهارشنبه

22/3/98

12:30-13

پزشکی قانونی

مهر 93

کلاسهای دانشکده

13

شنبه

25/3/98

8-12

آناتومی وبافت شناسی عملی دستگاه تولید مثل

بهمن95

بخش آناتومی

14

شنبه

25/3/98

12-13

میان ترم زبان تخصصی1

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

15

چهارشنبه

29/3/98

12-13

دستگاه تولید مثل

بهمن95

کلاسهای دانشکده

 

                                                

 

واحدامتحانات21/2/98

 

 

 

 

قابل توجه دانشجویان پزشکی

کار آموزان (روزانه و پردیس) 

بدینوسیله به اطلاع میرساند:

 

آزمون پایان بخش زنان روزچهارشنبه مورخ 11/2/98 ساعت12 در کلاسهای  دانشکده  برگزار میگردد.

 واحد امتحانات  دانشکده26/1/98

 

 

 

 

جدول برنامه امتحاناتدانشجویان پزشکی

 نیمسال دوم 98-97تا پایان اردیبهشت98

 

 

 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

آزمون درس

ورودی

مکان

1

  دوشنبه

2/2/98

12تا13

انگل شناسی 1

بهمن 96

کلاسهای دانشکده

2

سه شنبه

3/2/98

12تا13

دستگاه اسکلتی 1

مهر97

کلاسهای دانشکده

3

چهارشنبه

4/2/98

10تا13

فیزیولوژی عملی  دستگاه خون

مهر96

آزمایشگاه فیزیولوژی

4

چهارشنبه

4/2/98

12تا13

مهارت ارتباطی

مهر95

کلاسهای دانشکده

5

شنبه

7/2/98

12تا13

دستگاه غدد

بهمن95

کلاسهای دانشکده

6

یکشنبه

8/2/98

12تا13

تئوری فیزیولوژی عملی  دستگاه خون

مهر96

کلاسهای دانشکده

7

شنبه

14/2/98

12تا13

دستگاه شنوایی

بهمن95

کلاسهای دانشکده

8

یکشنبه

15/2/98

12تا13

سمیولوژی قلب و ریه

مهر95

کلاسهای دانشکده

9

دوشنبه

16/2/98

12تا13

دستگاه اسکلتی2 

مهر97

کلاسهای دانشکده

10

سه شنبه

17/2/98

10تا12

آناتومی  عملی دستگاه شنوایی

بهمن95

بخش آناتومی

11

شنبه

21/2/98

12تا13

میان ترم زبان پیش

بهمن97

کلاسهای دانشکده

12

  دوشنبه

23/2/98

12تا13

دستگاه اعصاب 2

بهمن 96

کلاسهای دانشکده

13

چهارشنبه

25/2/98

8تا12

فیزیولوژی عملی  دستگاه اعصاب

بهمن 96

آزمایشگاه فیزیولوژی

14

چهارشنبه

25/2/98

12تا13

باکتری شناسی 1

بهمن95

کلاسهای دانشکده

15

شنبه

28/2/98

12تا13

فیزیولوژی مقدمات 2

بهمن97

کلاسهای دانشکده

16

شنبه

28/2/98

12:30تا13

سمیولوژی خون و غدد

مهر95

کلاسهای دانشکده

17

یکشنبه

29/2/98

12تا13

میان ترم زبان تخصصی2

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

 

                                                

 

واحدامتحانات20/1/98

 

 

 

 

قابل توجه دانشجویان پزشکی

روزانه و پردیس

بدینوسیله به اطلاع میرساند:

 

آزمون دستگاه اعصاب 1 روزیکشنبه مورخ 25/1/98 ساعت12 در کلاسهای  دانشکده  برگزار میگردد.

 واحد امتحانات  دانشکده

18/1/98

 

 

 

 

 

جدول برنامه امتحانات دانشجویان پزشکی نیمسال دوم 98-97تا پایان فروردین98

 

 

 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

آزمون درس

ورودی

مکان

1

 دوشنبه

19/1/98

12تا13

دستگاه اعصاب 1

بهمن 96

کلاسهای دانشکده

2

چهارشنبه

21/1/98

8تا12

آناتومی وبافت شناسی عملی دستگاه غدد

بهمن95

بخش آناتومی

3

شنبه

24/1/98

12تا13

بافت شناسی مقدمات  1

بهمن97

کلاسهای دانشکده

4

چهارشنبه

28/1/98

8تا12

آناتومی وبافت شناسی عملی دستگاه اعصاب

بهمن 96

بخش آناتومی

 

 

 

 

 

واحدامتحانات22/12/97

 

 

 

 

قابل توجه دانشجویان پزشکی

ورودی مهر 93

روزانه و پردیس

 بدینوسیله به اطلاع میرساند:

آزموندانش خانواده روزدوشنبه مورخ 6/12/97ساعت 12:30 در کلاسهای  دانشکده  برگزار میگردد.

 

واحد امتحانات  دانشکده

30/11/97

 

 

 

جدول برنامه امتحانات دانشجویان پزشکی

 نیمسال اول 98-97تا پایان اسفند97

 

 

 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

آزمون درس

ورودی

مکان

1

چهارشنبه

1/12/97

13 - 12

مهارت مطالعه

مهر97

کلاسهای دانشکده

2

شنبه

4/12/97

13 - 12

فارسی

مهر97

کلاسهای دانشکده

3

دوشنبه

6/12/97

13 - 12

ITنظری

مهر97

کلاسهای دانشکده

4

یکشنبه

12/12/97

12 – 8

بافت و آناتومی عملی خون

مهر96

بخش آناتومی

5

شنبه

18/12/97

13 – 12:30

پزشکی قانونی

ماقبل بهمن92

کلاسهای دانشکده

6

یکشنبه

19/12/97

13 - 12

دستگاه خون

مهر96

کلاسهای دانشکده

7

سه شنبه

21/12/97

13 - 12

دستگاه اعصاب1

بهمن96

کلاسهای دانشکده

8

چهارشنبه

22/12/97

13 - 12

جنین شناسی مقدمات1

بهمن 97

کلاسهای دانشکده

 

 

واحدامتحانات15/11/97

 

 

 

قابل توجه دانشجویان پزشکی

ورودی بهمن97

بدینوسیله به اطلاع میرساند:

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی روزشنبه مورخ13/11/97ساعت 12 در کلاس شهید احدی دانشکده  برگزار میگردد.

واحد امتحانات  دانشکده

16/10/97

 

 

 

 

 

 

قابل توجه دانشجویان پزشکی

ورودی بهمن94روزانه و پردیس 

بدینوسیله به اطلاع میرساند:

آزمونایمنی بیمار روزچهارشنبه مورخ24/11/97ساعت 14:30 در کلاسهای  دانشکده  برگزار میگردد.

 

واحد امتحانات  دانشکده

16/10/97

 

 

 

قابل توجه دانشجویان پزشکی

روزانه و پردیس 

بدینوسیله به اطلاع میرساند 

آزمونEBM2(ورودی مهر و بهمن 93) روز سه شنبه مورخ 25/10/97ساعت 12:30 در کلاسهای  دانشکده  برگزار میگردد.

واحد امتحانات  دانشکده

10/10/97

 

 

 

 

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان پزشکی

ورودی بهمن91 و ماقبل

روزانه و پردیس 

بدینوسیله به اطلاع میرساند:

آزمون دانش خانواده روزدوشنبه مورخ 17/10/97ساعت 12:30 در کلاسهای  دانشکده  برگزار میگردد.لطفا جهت انتخاب واحد تا تاریخ 12/10/97 به واحد علوم پایه مراجعه شود.

 

واحد امتحانات  دانشکده

28/9/97

 

 

 

 

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان پزشکی

ورودی بهمن92روزانه و پردیس 

بدینوسیله به اطلاع میرساند: 

آزمون تماس با جامعه 2روزچهارشنبه مورخ 28/9/97ساعت 12:30 در کلاسهای  دانشکده  برگزار میگردد.

واحد امتحانات  دانشکده

25/9/97

 

 

 

 

قابل توجه دانشجویان پزشکی

ورودی بهمن91

 بدینوسیله به اطلاع میرساند: 

آزمون دانش خانواده و جمعیت روزدوشنبه مورخ 17/10/97ساعت 12:30 در کلاسهای  دانشکده  برگزار میگردد.

 

واحد امتحانات  دانشکده

17/9/97

 

 

قابل توجه دانشجویان پزشکی

 

روزانه و پردیس 

بدینوسیله به اطلاع میرساند:

 

آزمون پایان بخش زنان روزچهارشنبه مورخ 21/9/97اعت 12 در کلاسهای  دانشکده  برگزار میگردد.

 

واحد امتحانات  دانشکده

29/8/97

 

 

 

قابل توجه دانشجویان پزشکی

ورودی بهمن92روزانه و پردیس

بدینوسیله به اطلاع میرساند: 

آزمون تماس با جامعه 2 روزدوشنبه مورخ 28/8/97ساعت 13 در کلاسهای  دانشکده  برگزار میگردد.

 واحد امتحانات  دانشکده9/8/97

 

 

 

 

 

قابل توجه دانشجویان پزشکی

روزانه و پردیس 

بدینوسیله به اطلاع میرساند:

آزمون دستگاه اسکلتی (1) روزشنبهمورخ 12/8/97 و  دستگاه اسکلتی (2) روزدوشنبهمورخ 21/8/97ساعت 12در کلاسهای  دانشکده  برگزار میگردد.

واحد امتحانات  دانشکده

29/7/97

 

 

 

 

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان پزشکی

روزانه و پردیس 

بدینوسیله به اطلاع میرساند: 

آزمون پایان بخش زنان روزچهارشنبهمورخ 25/7/97ساعت 12 در کلاسهای  دانشکده  برگزار میگردد.

واحد امتحانات  دانشکده

10/7/97

 

 

         

جدول برنامه امتحاناتدانشجویان پزشکی

 نیمسال اول 98-97تا پایان آبان 97

 

 

 

 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

آزمون درس

ورودی

مکان

1

یکشنبه

13/8/97

13 - 12

دستگاه غدد

مهر95

کلاسهای دانشکده

2

دوشنبه

14/8/97

13 - 12

دستگاه اسکلتی

بهمن96

کلاسهای دانشکده

3

سه شنبه

15/8/97

13 - 12

انگل شناسی1

مهر96

کلاسهای دانشکده

4

شنبه

19/8/97

13 - 12

بافت شناسی مقدمات1

مهر97

کلاسهای دانشکده

5

یکشنبه

20/8/97

15:30 - 10

عملی فیزیولوژی خون

بهمن95

آزمایشگاه فیزیولوژی

6

یکشنبه

20/8/97

13 - 12

پاتولوژی1

بهمن94

کلاسهای دانشکده

7

دوشنبه

21/8/97

13:30 - 10

بافت و آناتومی عملی اعصاب

مهر96

بخش آناتومی

8

شنبه

26/8/97

13 - 12

دستگاه شنوایی

مهر95

کلاسهای دانشکده

9

یکشنبه

27/8/97

12 - 10

عملی فیزیولوژی اعصاب

مهر96

آزمایشگاه فیزیولوژی

10

يکشنبه

27/8/97

13 - 12

جنین شناسی مقدمات1

مهر97

کلاسهای دانشکده

11

يکشنبه

27/8/97

13 - 12

سمیولوژی خون و غدد

بهمن94

کلاسهای دانشکده

12

سه شنبه

29/8/97

13 - 12

کتبی عملی فیزیولوژی خون

بهمن95

کلاسهای دانشکده

13

سه شنبه

29/8/97

12 - 8

 آناتومی عملی شنوایی

مهر95

بخش آناتومی

14

چهارشنبه

30/8/97

13 - 12

کتبی عملی فیزیولوژی اعصاب

مهر96

کلاسهای دانشکده

 

                                                

 

واحدامتحانات18/7/97

 

 

 

جدول برنامه امتحاناتدانشجویان پزشکی

 نیمسال اول 98-97تا پایان مهر97

 

 

 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

آزمون درس

ورودی

مکان

1

شنبه

7/7/97

14 - 12

تعیین سطح زبان انگلیسی

مهر97

کلاس شهید احدی

2

یکشنبه

8/7/97

12 - 8

بافت و آناتومی عملی خون

بهمن95

بخش آناتومی

3

دوشنبه

9/7/97

13 - 12

پزشکی قانونی

مهر92

کلاسهای دانشکده

4

يکشنبه

15/7/97

13 - 12

دستگاه خون

بهمن95

کلاسهای دانشکده

5

چهارشنبه

18/7/97

13 - 12

دستگاه اعصاب 1

مهر96

کلاسهای دانشکده

6

چهارشنبه

25/7/97

12 - 8

بافت و آناتومی عملی غدد

مهر95

بخش آناتومی

 

چهارشنبه

25/7/97

13 - 12

سمیولوژی قلب و ریه

بهمن 94

کلاسهای دانشکده

 

                                                

 

واحدامتحانات31/6/97

 

 

 

     جدول برنامه امتحاناتدانشجویان پزشکی

 نیمسال دوم 97-96تا پایان خرداد97

 

 

 

ایام هفته

تاریخ

ساعت

آزمون درس

ورودی

مکان

1

چهار شنبه

2/3/97

12 تا 13

میان ترم زبان تخصصی2

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

2

شنبه

5/3/97

12 تا 13

میان ترم زبان پیش 2

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

3

یکشنبه

6/3/97

12 تا 13

میان ترم زبان تخصصی1

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

4

سه شنبه

8/3/97

12 تا 13

میان ترم زبان عمومی

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

5

شنبه

12/3/97

10 تا 17:30

باکتری شناسی عملی

بهمن 94

آزمایشگاه میکروب شناسی

6

شنبه

12/3/97

12 تا 13

میان ترم زبان پیش 1

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

7

یکشنبه

13/3/97

12 تا 13

دستگاه تنفس

مهر96

کلاسهای دانشکده

8

یکشنبه

13/3/97

13:30 تا 15:30

آناتومی و بافت عملی تولید مثل

بهمن 94

بخش آناتومی

9

شنبه

19/3/97

10تا12

فارماکولوژی 1

مهر94

کلاسهای دانشکده

10

شنبه

19/3/97

12 تا 13

دستگاه پوست

بهمن95

کلاسهای دانشکده

11

یکشنبه

20/3/97

12 تا 13

دستگاه گوارش

مهر96

کلاسهای دانشکده

12

یکشنبه

20/3/97

13:30 تا 15:30

آناتومی و بافت عملی تنفس

مهر96

بخش آناتومی

13

چهار شنبه

23/3/97

12 تا 13

باکتری شناسی تئوری

بهمن 94

کلاسهای دانشکده

14

یکشنبه

27/3/97

8 تا 10

تماس زودرس با بیمار2

بهمن 94

کلاسهای دانشکده

15

یکشنبه

27/3/97

12 تا 13

پاتولوژی 1

مهر94

کلاسهای دانشکده

16

يکشنبه

27/3/97

13:30 تا 15:30

بافت عملی پوست

بهمن95

بخش آناتومی

17

دوشنبه

28/3/97

12 تا 13:30

فیزیولوژی کتبی عملی تنفس

مهر96

کلاسهای دانشکده

18

سه شنبه

29/3/97

12 تا 13

انسان در اسلام

بهمن 94

کلاسهای دانشکده

 

واحدامتحانات15/2/97

 

 

 

 

قابل توجه دانشجویان پزشکی

روزانه وپردیس 

 

بدینوسیله به اطلاع میرساند

 

 آزمونهای روزیکشنبهمورخ8/11/96  دانشکده پزشکی  برگزارنمیشود. تاریخ برگزاری متعاقبا اعلام میگردد.

                                                                                              واحد امتحانات  دانشکده

8/11/96

 

 

 

قابل توجه دانشجویان پزشکی

 

بدینوسیله به اطلاع میرساند

تاریخ  آزمونهای لغو شده دانشکده پزشکی  به شرح ذیل می باشد:

تماس با بیمار 1 شنبه 14/11/96 ساعت 9

 

انگل شناسی 2 شنبه 14/11/96ساعت 10

روانشناسی دوشنبه 16/11/96 ساعت 9

تغذیه دوشنبه16/11/96 ساعت 10

پاتولوژی 2 شنبه 21/11/96 ساعت 10

مکان: کلاسهای دانشکده پزشکی

واحد امتحانات  دانشکده

                                                                                           9/11/96

 

 

 

 

جدول برنامه امتحانات دانشجویان پزشکی

نیمسال اول 95-94تا پایان مهر94

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

آزمون درس

ورودی

مکان

1

یکشنبه

5/7/94

15-10

آناتومی عملی خون

بهمن92روزانه

بخش آناتومی

2

چهارشنبه

8/7/94

13-10

آناتومی عملی خون

بهمن92پردیس

بخش آناتومی

3

شنبه

11/7/94

17-12

آناتومی عملی غدد

مهر92

بخش آناتومی

4

دوشنبه

13/7/94

13-12

دستگاه خون

بهمن92و پردیس

کلاسهای دانشکده

5

دوشنبه

20/7/94

13-12

دستگاه اعصاب part I

مهر93

کلاسهای دانشکده

6

سه شنبه

21/7/94

13-12

دستگاه غدد

مهر92

کلاسهای دانشکده

 

 

 

قابل توجه دانشجویان پزشکی

روزانه وپردیس ورودی بهمن96

 بدینوسیله به اطلاع می رساند 

آزمون تعیین سطح زبان روز شنبه مورخ 96/11/14 ساعت 13-12 در کلاس شهید احدی برگزار می گردد

واحد امتحانات  دانشکده

18/10/96

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.