شنبه ٣٠ تير ١٣٩٧ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
صفحه اصلي > آزمون جامع علوم پایه 
 
 

جدول زمانی و نکات مهم آزمون:

زمان برگزاری آزمون کتبی: روز پنجشنبه -  17 اسفند راس ساعت 9 صبح

توزیع کلید : روز پنجشنبه -  17 اسفند 

جمع آوری اعتراضات : روز پنجشنبه -  17 اسفند  الی شنبه 19 اسفند ساعت 12 شب

اعلام نتایج :

نمرات نهایی آزمون جامع علوم پایه اسفند 96

 

شماره دانشجویی وضعیت دانشگاه
942315510 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
942315063 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315051 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
942315022 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
942315513 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315035 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315068 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315004 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315064 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315044 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315027 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315513 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315029 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
942315067 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315015 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315070 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315067 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315085 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315047 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315088 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315073 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315057 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315060 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315062 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315082 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315045 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315010 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315017 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315052 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315034 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315511 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
942315007 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315056 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315063 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315025 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315501 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315503 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315081 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315041 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315018 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315072 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315507 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315001 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315016 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
942315511 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315006 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315012 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315030 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315502 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315074 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
943315002 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315504 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315075 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315038 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315033 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
942315026 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315003 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
942315006 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315021 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315059 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315024 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315066 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315048 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315022 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315505 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315032 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315042 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315039 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
931315005 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315043 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315510 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315009 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315002 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315037 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315086 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315011 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315055 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315506 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315090 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
931315016 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315508 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315061 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315076 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315080 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315013 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315049 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315087 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315089 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315512 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
942315003 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315509 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315084 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315083 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315008 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315077 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315091 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
931315072 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315069 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
942315005 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
932315533 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315020 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315019 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
942315045 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315036 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
912315058 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315054 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
932315508 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
931315056 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315058 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315046 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315053 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
932315525 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
892315014 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315005 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315050 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315023 مردود دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
932315529 مردود دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315079 مردود دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
941315514 مردود دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
931315008 مردود دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
911315033 مردود دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
922315507 مردود دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
943315001 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- پردیس 
943315502 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- پردیس 
943315022 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- پردیس 
943315020 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- پردیس 
944315026 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- پردیس 
943315007 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- پردیس 
943315503 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- پردیس 
943315021 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- پردیس 
943315027 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- پردیس 
943315024 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- پردیس 
9433315018 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- پردیس 
943315010 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- پردیس 
943315009 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- پردیس 
933315003 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- پردیس 
943315004 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- پردیس 
943315501 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- پردیس 
933315504 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- پردیس 
943315006 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- پردیس 
933315069 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- پردیس 
913152028 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- پردیس 
943315012 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- پردیس 
943315008 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- پردیس 
943315025 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- پردیس 
944315502 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- پردیس 
933315011 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- پردیس 
943315011 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- پردیس 
934315509 قبول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- پردیس 
934315508 مردود دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- پردیس 
943315015 مردود دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- پردیس 
893152041 مردود دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- پردیس 
923152501 مردود دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- پردیس 
893152021 مردود دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- پردیس 
9414257 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414204 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414208 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414213 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414272 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414215 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414262 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414222 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414227 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414238 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414236 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414270 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414261 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414228 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414239 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414220 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414246 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414237 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414221 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414207 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414224 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
93242018 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414250 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414226 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414243 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414217 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414274 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414252 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414260 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414265 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414233 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414251 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414273 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414225 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414253 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414212 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414229 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414232 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414235 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414206 قبول دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414266 مردود دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9414259 مردود دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
93142051 مردود دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
9411001065 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001114 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001102 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001085 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9311001061 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001106 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001121 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001122 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001116 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001040 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001041 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001046 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001033 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001094 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001005 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001012 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001118 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001062 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001007 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001039 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001083 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001045 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001128 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001080 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001072 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001026 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001130 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001076 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001125 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001008 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001060 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001004 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001037 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9311001034 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001044 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001049 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001104 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001015 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001103 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001112 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001108 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001024 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001051 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001066 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9311001303 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001092 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001086 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001099 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001006 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001131 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001017 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001089 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001002 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9311001109 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9311001104 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001132 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001079 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001032 قبول دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001087 مردود دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001081 مردود دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
9411001153 مردود دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

 سوالات و پاسخنامه:

پاسخنامه گروه الف                       دفترچه سوالات گروه الف

پاسخنامه گروه ب                          دفترچه سوالات گروه ب


آدرس: تهران -ولنجک-میدان دانشگاه-بلوار دانشجو-کوچه کودکیار-دانشکده پزشکی شهید بهشتی

 

 
 
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران میدان شهید شهریاری - خیابان کودکیار - دانشکده پزشکی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : msp@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.