بسمه تعالی

برنامه راهبردی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی

بیانیه چشم انداز (1404- 1401)

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی بر آن است تا با ارایه مطلوب ترین خدمات آموزشی، درمانی و پژوهشی در حیطه علوم پزشکی؛ در سال 1404 بعنوان موفق ترین

دانشکده پزشکی کشور و پویاترین دانشکده پزشکی نسل چهارم (مرکز تحول فرهنگی، تکنولوژیک، علمی با مشارکت فعال در امور سیاستگذاری مرتبط با علوم پزشکی و سلامت) در سطح منطقه شناخته شود.

 ارزش هایی که ما در این راه به آنها پایبندیم عبارتند از:

  •  اهمیت تعلیم و تربیت خصوصا در زمینه سلامت انسان در آموزه های اعتقادی
  •  تعهد، تخصص و پویایی در دانشکده با تمرکز بر ارزش های معنوی
  •  جایگاه دانشجو بعنوان محور خدمات دانشکده
  •  توجه به آموزش بالینی و تسریع فرایندهای ارتقای دانشکده به آموزش های بالینی
  •  اعضای هیات علمی بعنوان سرمایه اصلی و عامل تعالی مستمر دانشکده
  •  کارشناسان و کارکنان ساعی و تلاش گر بعنوان پشتیبان همه جانبه امور دانشکده
  •  التزام به احکام پزشکی و مراعات حقوق انسانی و شرافت خدمت به انسان ها
  •  

ما به امید روزی هستیم که در فهرست 100 دانشکده پزشکی برتر دنیا قرار بگیریم

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب