چهارشنبه ١٦ آذر ١٤٠١ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
 

 

 

 

 

 

ID تاریخ ثبت نام مجري  رشته مجري رتبه علمي مجري محل خدمت مجري عنوان نوع پژوهش ميزان بودجه
1 13740613 محمد بيات آناتومي استاديار دانشكده پزشكي بررسي تاتْير هورمون جنسي برترميم استخوان در موش هاي صحرايي نر تجربي  
2 13740627 عليرضا ظهيرالدين روانپزشكي استاديار امام حسين(ع) مقايسه اتْر درماني ليتيوم وپيريدوكسين در سندرم ll.p.dd    
3 13740702 معصومه عالي مقام ميكروبيولوژي استاديار بوعلي اتْرات درماني سه داروي آلبندازول ، مبندازول، مترونيدازول تحليلي  
4 13740730 محترم نجفي ENT استاديار لقمان غربالكري وتعيين كاهش شنوايي نوزادان متولد شده درمركز لقمان حكيم بااستفاده ازABR ,otoacoustic Emission توصيفي  
5 13740718 شورا ماني قلم پوست استاديار لقمان بررسي تاتْير كرايوسرجري در درمان بازال سل كارسينوما  
6 13740703 هايده شيخ الاسلامي داخلي اطفال استاديار بوعلي مقايسه اتْر درماني وعوارض كيناكرين بافورازوليدون در درمان ژيارديازيس تجربي  
7 13740523 محمدرضا كلانتر معتمدی جراحي عمومي استاد شهدا بررسي اتْرات ترومبوكتومي در ترومبوز حاد وريد ايلوفمورال تحليلي  
8 13740712 محمدرضا زالي داخلي گوارش استاد طالقاني بررسي شيوع هليكوباكترپيلوري در بيماريهاي پپتيك سالمندان وجوانان توصيفي  
9 13740809 محمدرضا زالي داخلي گوارش استاد طالقاني مطالعه ومقايسه اتْردرماني اينترفرون a در درمان هپاتيت مزمن فعال B,C  در بيماران مراجعه كننده به مراكز طالقاني و امام حسين (ع) تجربي  
10 13740712 مريم السادات حسيني زنان و زايمان استاديار امام حسين(ع) بررسي سرانجام باروري پس از حاملگي نابجا درزنان مراجعه كننده به بيمارستانهاي آموزشي دانشكاه علوم پزشكي شهيد بهشتي توصيفي  
11 13740726 جلال الدين خوشنويس جراحي عمومي استاديار شهدا بررسي اتْر فرمالين برميزان انقباض طول مارژين هاي تومورهاي لوله كوارش تحليلي  
12 13740825 محسن حجتي جراحي عمومي دانشيار لقمان بررسي رابطه  PH  معده باكانسرهاي كولوركتال تحليلي  
13 13740912 محمد غفراني داخلي اطفال استاديار مفيد مقايسه اتْر ايمنوگلوبولين وريدي به تنهايي وتوام با پردنيزولون با دوز بالا در درمان كودكان مبتلا به گيلن باره كارآزمايي باليني  
14 13740810 سيدمحمد همايوني داخلي گوارش استاديار شهدا مقايسه اتْر دو رژيم داروئي حاوي بيسموت وفاقد آن در درمان عفونت ناشي از هليكو باكتر پيلوري در بيماران مبتلا به زخم دوازدهه كارآزمايي باليني  
15 13740815 همايون كوهي كمالي قلب وعروق استاديار طالقاني  بررسي تاتْير نيفيديپين بصورت زير زباني برنارسايي دياستوليك بطن چپ كارآزمايي  
16 13740717 حشمت ا... ازهر زنان و زايمان استاديار امام حسين(ع) بررسي عوامل موتْر در برداشت زودرس نورپلانت در خانم هاي مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر تهران توصيفي  
17 13740306 محمدرضا زالي داخلي گوارش استاد طالقاني بررسي علل درد شكم در بين بيماران مبتلا به ديابت تحليلي  
18 13741123 فاطمه فدايي فتح آبادي آناتومي استاديار آناتومي بررسي هيپوتيروئيدي مادري برتكامل اسكلت در موشهاي صحرايي حامله تجربي  
19 13741123 بهزاد عين اللهي داخلي كليه استاديار لباف نژاد بررسي ضايعات بدخيم دستكاه تناسلي تحتاني در بيماران پيوند كليه ومقايسه آن با كروه كنترل
20 13740419 محمدعلي جوادي چشم استاد لباف نژاد بررسي اتيولوژي وتاتْير قطره سيپروفلوكساسين برزخم هاي باكتريايي قرنيه مراجعين به مركز شهيد لباف نژاد در سال 1374 40,052,500
21 13740328 حميد سهراب پور داخلي ريه استاد لباف نژاد بررسي پرحساسيتي مجاري هوايي در مجروحين شيميايي توصيفي 5,223,000
22 13741201 عليرضا نوري جراحي عمومي استاديار شهدا مقايسه اتْر بلوك سمپاتيك كمري از طريق كاتتر اپيدورال وروش متداول در بهبود زخم هاي پا در بيماران مبتلا به بركر
23 13740801 شهلا رودپيما داخلي اطفال دستيار طالقاني مقايسه وضعيت قلبي بيماران تالاسميك تحت درمان با ديسترال با كودكان غير تالاسميك تحليلي 500,000
24 13741110 فرهاد ملك زاد پوست استاديار لقمان بررسي اتْركرايوتراپي دربهبودAlopcia Areata كارآزمايي باليني  
25 13741123 ابوالفضل ابراهيمي ‏آناتومي استاديار دانشكده پزشكي بررسي خصوصيات آناتوميك واركونوميك پاي افراد بين سنين 5 الي 20سال باهيكل هاي مختلف در شهر تهران توصيفي  
26 13741123 ناهيد رستمي اطفال استاديار مهديه بررسي انسيدانس خونريزي داخل بطني در نوزادان با وزن 2000گرم وكمتر در بيمارستان مهديه توصيفي  
27 13741128 محسن وزيرنظام ENT استاديار لقمان بررسي تاتْيرمحل قراردادن لوله هاي تمپانوستومي درپرده صماخ برسرعت دفع آنها تجربي  
28 13741128 مهدي خواجوي ENT استاديار لقمان بررسي رابطه ماست سل هاي آدنوئيد با اوتيت مديا توام با افيوژن تحليلي  
29 13740601 روح اله مشيري ارتوپدي استاديار طالقاني مقايسه اتْر تعداد دوزهاي سفالوتين در پيشگيري از عفونت هاي ناشي از اعمال جراحي ارتوپدي كارآزمايي باليني  
30 13740427 سيدعباس صفوي ENT استاديار بوعلي بررسي رابطه شغل اپراتوري تلفن با ميزان شنوايي    
31 13740928 ژيلا بهزادي فيزيولوژي   دانشكده پزشكي بررسي تغييرات ناحيه اي ناشي ازبي خوابي كامل دردستگاه اعصاب مركزي درموش هاي صحرايي نر
32 13740715 مريم السادات حسيني زنان و زايمان استاديار امام حسين (ع) مقايسه نتايج حاصله از پاپ اسمير بااسپچولا وساتيوبراش كارآزمايي باليني  
33 13740928 يحيي همتي بريوانلو ميكروبيولوژي استاد دانشكده پزشكي بررسي ميزان شيوع ليتوسيپرابه روش MAT دربين كشتاركاههاي اطراف تهران در سال 1374 توصيفي  
34 13741115 سعيداله نوحي ENT استاديار طالقاني مقايسه عوارض دوتكنيك سوچورينك والكتروكواگولاسيون باي پولاردركنترل خونريزي آدنوتونسيلكتومي كارآزمايي باليني  
35 13741205 داود یادگاری عفوني     بررسي انواع هپاتيت مزمن فعال واتْراينترفرون برنوع B,C آن دربيماران مبتلا به هپاتيت توصيفي  
36 13741206 محمدغفراني اعصاب اطفال استاد مفيد بررسي مقايسه اي اتْرات پردنيزولون وسابريل دردرمان اينفانتيل اسپاسم كارآزمايي باليني  
37 13740701 يحيي همتي ميكروبيولوژي استاد دانشكده پزشكي بررسي عوامل باكتريايي موُتْردرعفونت پاي مبتلايان به ديابت مراجعه كننده به بيمارستان ‏آيت اله طالقاني وآنتي بيوگرام آنها توصيفي  
38 13740926 سيواك الياسيان جراحي عمومي استاديار بوعلي بررسي ارزش تست هاي روتين قبل ازاعمال جراحي الكتيو توصيفي  
39 13740926 طيبه جاهدبزرگان زنان و زايمان استاديار بوعلي بررسي مقايسه اي روش پاپ اسميربه تنهايي وتوام بااسيداستيك در تشخيص نإوپلاسم سرويكس كارآزمايي باليني  
40 13741215 سيدعباس صفوي ENT استاديار بوعلي بررسي تاتْيرتزريق اپي نفرين برميزان خونريزي درعمل جراحي لوزه برداري كارآزمايي باليني  
41 13741104 فاطمه قطبي اطفال استاديار طالقاني بررسي بروز اسكاركليوي به دنبال اولين عفونت كليوي دركودكان كارآزمايي باليني  
42 13750119 حسين صفدري ج مغزواعصاب استاديار امام حسين (ع) بررسي اختلالات سيستميك در بيماران باضربه سرشديد توصيفي  
43 13750125 اميدواررضايي ج مغزواعصاب استاديار لقمان اتْرات ونتريكولستومي بطن سوم بانورواندوسكوپ درمقايسه با شانت ونتركولو پريتونه آل درهيدروسفالي انسدادي كارآزمايي باليني  
44 13741023 منوچهر حكمت ج قلب استاديار مدرس بررسي تاتْير امنتوم برافزايش جريان خون كرونري ميوكارد كارآزمايي باليني  
45 13741020 بهمن مالك بيهوشي استاديار   مقايسه زايلوكاإين 2% و5% در ايجاد آنستزي اسپاينال مناسب  
46 13741220 حسين سالور چشم استاديار لباف نژاد بررسي اتْر ليزر سبز آرگون دردرمان Trichiasis توصيفي  
47 13741019 مجيدعلي عسگري ارولوژي استاديار مدرس مقايسه روش برش برداري متوالي باروش معمول براي تشخيص سرطان پروستات درمبتلايان به بزركي خوش خيم آن تجربي  
48 13740906 پرويز وحداني عفوني استاديار لقمان بررسي عفونت هاي پنوموككي مقاوم به درمان ومقايسه تاتْير درماني سفرياكسون باوانكومايسين توام باريفام1سين مصاحبه اي  
49 13740908 ناصر سيم فروش ارولوژي استاد لباف نژاد بررسي اختلالات سيستم ادراري در دوران جنيني وپي كيري ودرمان موارد شناخته شده پس از تولد در بيمارستان لباف نژاد در سال 74 توصيفي  
50 13741123 علي اصغر حليمي اصل داخلي اطفال استاديار شهدا ارزيابي تست PPD واسكار BCG نوبت دوم در خانه هاي بهداشت شهرستان ورامين توصيفي  
51 13750126 محمدرضا رزاقي ارولوژي     بررسي مقايسه اي اتْرات ليزر پروستاتكتومي و TURP دردرمان BPH نيمه تجربي  
53 13741123 عباس قجرزاده زنان و زايمان استاديار بوعلي اندازه كيري مقدار پتاسيم در عروق جفتي در خانم هاي حامله پره اكلامپسي واكلامپسي وطبيعي توصيفي  
54 13750226 نريمان مصفا ايمونولوژي استاديار دانشكده پزشكي انجام پيوند رحم در Rat وبررسي نتايج آن از نظر ايمنولژي باروري تجربي  
55 13750301 محمدحسين پورغلامي فارماكولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسي اتْر ضد تشنجي پروژسترون ومتابوليت آن در مدل تجربي كيندلينك الكتريكي در موش هاي صحرايي نر تجربي  
56 13750301 پروانه وصال پاتولوژي استاديار لقمان بررسي ارزش تشخيص مناطق سازماندهي هستكي نقره در ارزيابي تومورهاي پستان تجربي  
57 13750215 بلقيس اولادي زنان و زايمان استاديار مهديه بررسي تاتْير بتامتازون در پيشكيري از سندرم ديسترس تنفسي نوزادان درزايمان زودرس
58 13750415 شورا ماني قلم پوست استاديار لقمان بررسي سطح سرمي تستوسترون توتال و DHEAS در 20 مورد خانم مبتلا به آكنه ولكاريس درمركز لقمان حكيم كارآزمايي باليني  
59 13741212 سياوش افشار داخلي استاديار مدرس تعيين اتْر پودر سيردركاهش مقدار تري كليسريد سرم افراد مبتلابه تري كليسريدمي بدون درنظر كرفتن اتيولوژي آن، سن وجنس مراجعين به درمانكاه وبخش داخلي مركز شهيد مدرس توصيفي  
60 13750209 شيرين بيرنگ راديولوژي استاديار لقمان بررسي سن استخوان افراد كمتراز18 سال براساس رشد استخواني مچ دست در شهرتهران توصيفي  
61 13750327 محمدرضا بديعي جراحي عمومي استاديار امام حسين (ع) بررسي ميزان شيوع HIV Ab در بيماران تروماي مراجعه كننده به بيمارستان امام حسين (ع) در سال 1375 توصيفي  
62 13750309 سوسن پارساي تغذيه دانشيار دانشكده پزشكي تعيين شاخص هاي سلامت در دختران مراجعه كننده به مراكز مشاوره ازدواج تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي توصيفي  
63 13750411 سيدعلي مير‏‏دهقان چشم استاديار لباف نژاد بررسي اپيدميولوژيك علل نابينايي دركودكان درمدارس نابينايان توصيفي  
64 13750423 ناهيد رستمي داخلي اطفال استاديار مهديه بررسي اتْر بتادين در پيشكيري از كونژكتيويت نوزادان تجربي  
65 13750404 كورش قره گوزلي داخلي اعصاب استاديار لقمان مقايسه اتْر والپروات سديم وآمي تريپتلين درپروفيلاكسي ميگرن بدون اورا كارآزمايي باليني  
66 13750410 لطيف گچكار عفوني استاديار لقمان يافته هاي سونوگرافيك شكمي درمبتلايان به تيفوئيد توصيفي  
67 13750420 مصطفي حمديه روانپزشكي استاديار امام حسين (ع) ارتباط خودكشي وافسردكي موردي-شاهدي  
68 13750529 سهيلا نصيري پوست استاديار لقمان بررسي ميزان شيوع خالهاي مادرزادي درنوزادان زنده متولدشده توصيفي  
69 13750501 عباس بصيري ارولوژي دانشيار   بررسي نقش كموتراپي وكموراديوتراپي كارآزمايي باليني  
70 13750503 یوسف صادقي آناتومي استاديار دانشكده پزشكي مطالعه ساختمان لايه عضلاني حلقوي وسلولهاي اينترستيشيال كاخال تجربي  
71 13750710 فرشا‏د عليزاده منصوري فيزيولوژي مربي دانشكده پزشكي بررسي اتْرات تجويز مزمن مرفين بريادگيري وايجاد LTP درناحيه CA1 مقاطع زنده هيپوكامپ تجربي  
72 13750701 ساعد شهابي انكل شناسي استاديار دانشكده پزشكي بررسي شيوع ليشمانيوز درجوندكان منطقه جنكلي سمسكنده ساري  
73 13750615 زينب اميري مقدم داخلي اطفال استاديار امام حسين (ع) بررسي ميزان شيوع بيماريهاي مادرزادي قلب(CHD) درنوزادان زنده متولدشده درمركز امام حسين(ع) توصيفي  
74 13750828 زينب اميري مقدم داخلي اطفال استاديار امام حسين (ع) بررسي عوامل مساعد كننده بيماريهاي مادرزادي قلب ازبدو تولد تا13 سالكي توصيفي  
75 13750601 ميترا رفيع زاده پاتولوژي استاديار بوعلي بررسي ارزش تشخيص شمارش نواحي سازماندهي هستكي درافتراق ضايعات ملانوسيتي خوش خيم وبدخيم نيمه تجربي  
76 13750615 رضا ميري قلب وعروق استاديار بوعلي بررسي اتْر تزريق عضلاني برميزان افزايش آنزيم lpk درافراد طبيعي تحليلي  
77 13750610 ويولت اميرجلالي پزشكي هسته اي استاديار لباف نژاد بررسي قدرت تشخيص تكنسيم - سولفوركولوإيد(سديم - فيتات) درعارضه ردحاد پيوند كليه تحليلي  
78 13740708 محمدحسين پورغلامي فارماكولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسي اتْرات استروژن ومكانيسم هاي احتمالي آن برتشنج ايجادشده به روش آميكدال كيندلينك درموش صحرايي نر تجربي  
79 13740709 هلن نيري راديولوژي استاديار امام حسين (ع) بررسي ارزش تشخيصي سونوكرافي واژينال درسرطان آندومتر كارآزمايي باليني  
80 13750710 محمدرضا برقي ارولوژي استاديار شهدا بررسي يافته هاي سونوگرافيك ‏دربيماران باBPH وتاتْير آنها درنحوه درمان نهايي توصيفي  
81 13750722 جعفر مفيد جراحي عمومي استاديار طالقاني مقايسه ميزان عود درعمل جراحي فتق مغبني بااستفاده ازmesh وبدون استفاده ازآ، تجربي  
82 13750724 ابوالفضل افشارفرد جراحي عمومي استاديار   بررسي مقايسه أي دوروش گاستروپلاستي عمودي وباي پس معده همراه با باقي گذاشتن كيسه كوچك در درمان چاقي تجربي  
85 13751015 فريبا فياض ميكروبيولوژي     بررسي اثر ضد ميكروبي صمغ گياه prunus serotina در invitro برروي برخي ازباكتريهاي بيماريزا درانسان ومقايسه آن باديسك هاي آنتي بيوتيكي رايج تجربي  
86 13751101 فرخ سعيدي جراحي عمومي استاد مدرس طراحي وساخت ترمومترمري ، وحرارت سنجي مري درافراد سالم ومبتلابه سرطان مري بعدازصرف مايعات باحرارت هاي مختلف تجربي  
87 13751103 فاطمه قطبي داخلي اطفال استاديار طالقاني بررسي رابطه مدت مصرف آمينوگليكوزيدها و واكنش شنوايي brain stem درنوزادان كارآزمايي باليني  
88 13751105 محمدرضا رزاقي ارولوژي استاديار شهدا نتايج ختنه در دوران نوزادي ازسال 75 لغايت 76 درمركز شهدا توصيفي  
89 13751123 آرمان مشايخي چشم استاديار لباف نژاد بررسي شيوع ناخنك وعوامل موثر درابتلا به آن درافراد بالاتر از 18 سال درمنطقه دماوند درسال 1376 توصيفي  
90 13751123 مريم السادات حسيني زنان و زايمان استاديار امام حسين(ع) بررسي ارتباط تماس حرفه أي باگازهاي بيهوشي وسقط خودبخودي درپرسنل بيمارستانهاي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي شهرتهران درسال 1375
91 13751123 زهره امين زاده عفوني استاديار لقمان بررسي اپيدميولوژيك عفونت هاي انگلي در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهرستان ورامين توصيفي  
92 13751127 كامران بديع زاده ارتوپدي استاديار طالقاني بررسي ميزان شيوع پاتلا آلتا درمراجعين به درمانگاههاي ارتوپدي بيمارستانهاي طالقاني و خاتم الانبياء تهران درسال 1376 توصيفي  
93 13750701 يحيي همتي ميكروبيولوژي استاد دانشكده پزشكي بررسي اثر ضدميكربي عصاره ميوه گياه فلفل سبز    
94 13750809 محمد غفراني اعصاب اطفال استاد مفيد بررسي اتيولوژيك عقب ماندگي ذهني كودكان 15-4 ساله مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني كودكان مفيد
95 13750812 محمدحسين عميد داخلي اطفال استاديار مفيد بررسي ضرورت پونكسيون مايع مغزي- نخاعي دربيماران بااولين تب وتشنج كه درعرض دوسال به اورژانس مركز مفيد مراجعه كرده اند توصيفي  
96 13751007 آرمان مشايخي چشم استاديار لباف نژاد مقايسه تاثير بستن فشاري چشم وعدم بستن آن برترميم اپي تليوم قرنيه بعدازعمل هاي جراحي ويتره ورتين كارآزمايي باليني  
97 13750818 بهروز شفقي پاتولوژي استاديار   ايجاد نظام هماهنگ وثبت اطلاعات تومورها درطول يكسال 76-75 دربيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي توصيفي  
98 13751127 فرزانه شريفي اقدس ارولوژي استاديار لباف نژاد بررسي شيوع ريفلاكس ادراري مثانه به حالب درخواهران وبرادران فرد مبتلا به ريفلاكس توصيفي  
99 13750823 غلامرضا خاكپور ارولوژي استاديار شهدا بررسي مقايسه أي اثرات تبخير كردن پروستات ازطريق مجرا TEV-P و TUR-P در درمان بزرگي خوش خيم پروستات كارآزمايي باليني  
100 13750912 غلامرضا خاكپور ارولوژي استاديار شهدا بررسي P53  دركارسينوم ترانزيشيال مثانه ورابطه آن بامراحل ، درجات عود وپيشرفت بيماري توصيفي  
101 13750910 آرمان مشايخي چشم استاديار لباف نژاد بررسي مقايسه أي اثرات درماني دوروش جراحي اسكيپنز وكاستوديس در درمان جداشدگي شبكه ناشي ازپارگي كارآزمايي باليني  
102 13751001 جعفر كورانلو جراحي اطفال دانشيار طالقاني مقايسه دوروش جراحي آبدومينوپرينئال پولترو و PSARP كارآزمايي باليني  
103 13751001 علي استكي مهندسي پزشكي استاديار دانشكده پزشكي اندازه گيري ومدلسازي گشتاور غيرفعال درمفصل مچ پا تجربي  
104 13751010 محمدمهدي قيامت بيهوشي استاديار لقمان مقايسه اثرات دو روش بيهوشي عمومي و ونتيلاسيون خودبخودي و ونتيلاسيون كنترل شده درلاپاراسكوپي باگازدي اكسيدكربن برميزان افزايش دي اكسيدكربن انتهاي بازدم كارآزمايي باليني  
105 13751010 حسين بنازاده ج عروق استاديار طالقاني بررسي سلامت اهداكنندگان كليه توصيفي  
112 13751220 محسن خواجوي ENT استاديار لقمان بررسي اثر يك دوز سفالوتين وريدي درپيشگيري ازعفونت دراعمال جراحي تميزسروگردن كارآزمايي باليني  
113 13751225 سيدرضا موسوي ج عمومي استاديار   مقايسه نتايج جراحي لترال اينترنال اسفنكترتومي نوع باز وبسته درمبتلايان به فيشر آنال كارآزمايي باليني  
114 13751220 عباس بصيري ارولوژي دانشيار لباف نژاد بررسي  TURپروستات تحت بيحسي موضعي يانخاعي    
115 13760215 پريچهر كيميايي زنان و زايمان استاديار مهديه مقايسه اثرات بستن يانبستن پريتوان جداري روي عوارض پس ازسزاربن  
116 13760304 سيدجليل حسيني ارولوژي استاديار شهدا بررسي تركيب انواع سنگ هاي ادراري فوقاني دربيمارستانهاي شهداي تجريش ولباف نژاد توصيفي  
117 13760222 مرتضي جباري مقدم بيهوشي استاديار امام حسين(ع) بررسي تاثير Gelfoam آغشته به مرفين درفضاي اپيدورال دركنترل درد بعدازعمل كارآزمايي باليني  
118 13760318 عليرضا نصرالهي داخلي كليه استاديار شهدا بررسي ميزان كيفيت همودياليز و وضعيت تغذيه أي بااستفاده از KT/V وسرعت كاتابوليسم پروتئين دربيماران تحت پوشش مركز دياليز سوده توصيفي  
119 13760231 غلامرضا خاكپور ارولوژي استاديار شهدا مقايسه اثرات درماني BCG بادوز پائين ودوز بالادردرمان كانسر سطحي مثانه كارآزمايي باليني  
120 13760320 نويد اسفندياري ايمونولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسي فراواني آنتي باديهاي ضد كلاميديا تراكوماتس درخانم هاي نازا باعلت لوله أي توصيفي  
121 13760315 ابوالحسن احمدياني فارماكولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسي ارتباط سيستم سروتونرژيك بابيدردي ناشي ازگنادكتومي رت هاي نر به روش تست فرمالين باكمك تكنيك ميكرودياليزنخاعي تجربي  
122 13760402 منوچهر دوايي ج عمومي استاد امام حسين(ع) بررسي اپيدميولوژيك سرطان درمراكز أسيب شناسي تهران بزرگ توصيفي  
123 13760318 اكرم ابوالحسن زاده أناتومي استاديار دانشكده پزشكي بررسي سفالومتري 300 نفر ازدانشجويان مذكر ومونث 18 تا22 ساله توصيفي  
124 13760429 ابوالفضل افشارفرد ج عمومي استاديار شهدا تعيين نقش كلانژيوگرافي رايج وانتخابي حين عمل كله سيستكتومي كارآزمايي باليني  
125 13760429 حميرا معصومي پاتولوژي استاديار شهدا بررسي ارزش تشخيصي روش ميكروسكوپي درمقايسه باكشت ادرار درتشخيص باكتريوري دربالغين مراجعه كننده به أزمايشگاه بيمارستان شهداي تجريش تحليلي  
126 13760513 اسداله سعادت نياكي بيهوشي استاديار امام حسين(ع) بررسي تاثير افزودن نئوستيگمين به ليدوكائين دراعمال جراحي فتق مغبني  
127 13760507 سيدمحسن نايب پور پوست استاديار داروسازي بررسي اثرات سروتونين برروي خواص وابسته به سرعت گره دهليزي بطني درمدل تجربي گره دهليزي بطني ايزوله خرگوش تجربي  
128 13760521 فرشته معتمدي فيزيولوژي استاد دانشكده پزشكي نقش گيرنده NMDA وكانالهاي كلسيمي وابسته به ولتاژ درLTP ناحيه CA1 هيپو كامپ راتهاي وابسته به مورفين تجربي  
129 13760615 معصومه جرجاني فارماكولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسي چگونگي بروز وگسترش پديده تولرانس نسبت به اوپتوئيدها دربافت ايزوله حيوانات آزمايشگاهي مبتلا به كلستاز حاد وتاثير آن برپاسخدهي سيستم غيرآدرنرژيك - غيرآدرنرژيك تجربي  
130 13760608 عباس حاج فتحعلي هماتولوژي استاديار شهدا بررسي شيوع آنتي فسفوليپيدآنتي بادي درخانم هاي باسابقه اتلاف حاملگي مكرر - خانم هاي باسابقه سقط يامرگ جنين تكراري مراجعه كننده به مراكز آموزشي درماني علوم پزشكي شهيد بهشتي درسالهاي 75-76 توصيفي  
131 13760619 ساعد شهابي انگل شناسي دانشيار دانشكده پزشكي بررسي توكسوپلاسموزيس درمبتلايان به نقص ايمني روش PCR,IFA توصيفي  
132 13760407 كريم حداديان ج مغزواعصاب استاديار لقمان بررسي اپيدميولوژيك ديسك وتنگي كانال كمري درمراكز جراحي اعصاب وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي
133 13760511 كورش قره گوزلي داخلي اعصاب استاديار لقمان بررسي قدرت علائم باليني تشخيص سندرم كارپال تونل توصيفي  
134 13760610 فريده سيدين بروجني بيوشيمي   دانشكده پزشكي تعيين بهره هوشي تعدادي ازكودكان مبتلابه فنيل كتون اوري تحت درمان توصيفي  
135 13760710 ناصر سيم فروش ارولوژي استاد لباف نژاد بررسي نتايج استفاده ازآپانديس به روش insitu براي ساختن مجراي تخليه ادرار دربيمارستانهاي لبافي نژاد وبقيه اله وشهداي تجريش توصيفي  
136 13760710 اسداله سعادت نياكي بيهوشي استاديار امام حسين(ع) اثرتركيب سه گانه مورفين- فنتانيل - ماركائين داخل نخاعي جهت انجام زايمان بدون درد كارآزمايي باليني  
137 13760715 معصومه محكم داخلي اطفال استاديار لقمان بررسي شيوع تب وتشنج ونتايج درمان آن دركودكان ساكن در مناطق توصيفي  
138 13760714 مسعود سهيليان چشم استاديار لباف نژاد بررسي الگوهاي بيماري يووئيت درمركز ارجاعي سطح سوم چشم توصيفي  
139 13760803 سهيلا نصيري پوست استاديار لقمان بررسي رابطه هپاتيت C باليكن پلان تحليلي  
140 13760720 محسن حجتي ج عمومي استاديار   مقايسه تاثير دو روش جراحي كله سيستكتومي لاپاراسكوبيك باز وبسته برتستهاي كبدي دربيمارستان لقمان حكيم تحليلي  
141 13760810 حسين اسديان داخلي غدد استاديار طالقاني بررسي ميزان روي - مس - آهن - منيزيوم ومنگنز دربيماران ديابتي نوع II وسالم IGI توصيفي  
142 13760815 بهار جعفري بروجردي پاتولوژي استاديار طالقاني مقايسه نقاط سازمان دهنده هستكي درتومورهاي خوش خيم وبدخيم تيروئيد دربيماران تيروئيدكتومي شده مركز طالقاني تحليلي- تجربي  
143 13760715 احمدرضا فرسار داخلي اطفال استاديار دانشكده پزشكي بررسي تاثير كلاسهاي آمادگي دوران بارداري برسلامت مادران ونوزادان كارآزمايي باليني  
144 13760817 عبدالمجيد بحرينيان روانشناس باليني استاديار امام حسين(ع) بررسي وضعيت سلامت رواني دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  
145 13760805 بيژن اعظم زنگنه روانپزشكي استاديار امام حسين(ع) بررسي تجربيات نزديك به مرگ دربيماران ايست قلبي توصيفي  
146 13760815 محمدرضا معتمدي قلب وعروق استاد مدرس مقايسه تاثيرات كاربردكيسه شن و D-Divice بعدازكاتتريزاسيون كارآزمايي باليني  
147 13760815 ماهيار آذر روانپزشكي استاديار امام حسين(ع) بررسي تاثير ليتيوم تنها وتوام باداروهاي نورولپتيك درغلظت خوني ليتيوم درمبتلايان به اختلال دوقطبي
148 13760821 فريد ايمان زاده داخلي اطفال استاديار شهدا بررسي اپيدميولوژيك حوادث دركودكان كمتراز6 سال تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي توصيفي  
149 13760825 شيده مهرمفخم ايمونولوژي مربي دانشكده پزشكي بررسي رابطه كانديديازيس ناشي ازپروتز دنداني باگروههاي خوني A,B,O درمراجعين به دانشكده هاي دندانپزشكي شهيد بهشتي تهران تحليلي  
150 13760825 شهريار رحماني ج عمومي استاديار امام حسين(ع) جداسازي باكتريهاي هوازي وبي هوازي دركله سيستيت حاد و آنتي بيوگرام آنها دربيمارستان امام حسين توصيفي  
151 13760828 سيدجواد سيدطبايي انگل شناسي مربي دانشكده پزشكي كارآيي روش وسترن بلات درتشخيص لشمانيوز احشايي وپوستي كارآزمايي باليني  
152 13761015 مهتا فاطمه بصير داخلي اطفال استاديار شهدا بررسي سطح سرميhydroxychole calciferol  25  دربندناف نوزادان فول ترم طبيعي متولد شده درزايشگاه مهديه توصيفي  
153 13761020 منوچهر ايلخاني داخلي اعصاب استاديار لقمان بررسي قدرت تشخيصي نقشه برداري مغز درحمله هاي گذراي ايسكمي تجربي  
154 13760324 نويد سعادت داخلي غدد استاديار طالقاني بررسي اثرات متفورمين وگلي بكلاميد دربيماران چاق مبتلا به ديابت غيروابسته به انسولين
155 13761022 جعفر نصوحي زنان و زايمان استاديار شهدا مقايسه درمان باكتري اوري بدون علامت باروشهاي تك دوز ودرمان 7 روزه درخانم هاي حامله بااستفاده ازآمپي سيلين وسفالكسين
156 13761104 لطيف گچكار عفوني استاديار لقمان بررسي فراواني عفونت كلاميديايي به كمك روش ايمنولوژي (ELIZA) دربيماران 45-15 ساله بستري در بيمارستان لقمان حكيم توصيفي  
157 13761116 داوود يادگاري عفوني دانشيار لباف نژاد مقايسه اثر اينترفرون a بالاميوودين در درمان بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن B كارآزمايي باليني  
158 13761116 مرتضي صافي قلب وعروق استاديار مدرس بررسي اثر پيوند عروق كرونرCABG برعملكرد بطن چپ LVEF  دربيماران مبتلابه ايسكمي قلبي توصيفي  
159 13761120 نايب پور فارماكولوژي استاديار دانشكده داروسازي بررسي اثرات ديلتيازوم برروي خواص وابسته به سرعت گره دهليزي بطني درمدل تجربي گره دهليزي - بطني ايزوله خرگوش تجربي  
160 13761201 پريچهر كيميايي زنان و زايمان استاديار مهديه بررسي تاثير نحوه خارج سازي جفت برعوارض عفوني پس ازعمل سزارين وطول مدت عمل وميزان خونريزي حين عمل
161 13761209 كورش قره گوزلي داخلي اعصاب استاديار لقمان بررسي سطح سرمي منگنز ، علائم وعوارض عصبي آن درشاغلين شركت معادن منگنز ايران توصيفي  
162 13761211 آمنه شيرين ظفرقندي زنان و زايمان استاديار مهديه بررسي تاثير اپي زيوتومي روي طول مرحله دوم عوارض زودرس زايمان كارآزمايي باليني  
163 13761211 پريچهر كيميايي زنان و زايمان استاديار مهديه بررسي قدرت تشخيصي سونوگرافي واژينال درتعيين پاتولوژيهاي حفره رحمي تجربي- تشخيصي  
164 13761211 فريده شاهنده راديولوژي استاديار   تعيين سن جنين براساس اندازه گيري دورشكم تعيين استاندارد ايران  
166 13761220 فيروزه جزايري تغذيه كارشناس ارشد دانشكده پزشكي شيوع P.K.U درنوزادان متولد شده درمناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي درسال 1377 توصيفي  
167 13761220 نويد اسفندياري ايمونولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسي مقايسه اي روشهاي الايزا ، آگلوتيناسيون و MAR براي رديابي آنتي باديهاي ضداسپرم تجربي - تشخيصي  
168 13761223 مريم افراخته زنان و زايمان استاديار شهدا تعيين سن جنين براساس طول استخوان كتف توصيفي  
169 13761220 بهروز شهراد راديوتراپي استاديار امام حسين(ع) بررسي اپيدميولوژيك سرطان دربيماران مراجعه كننده به بخش راديوتراپي انكولوژي بيمارستان امام حسين (ع) درسالهاي 71 الي 75 توصيفي  
170 13761220 حبيب اله سعادت قلب وعروق استاديار مدرس مقايسه روش PISA با PHT و Planimetry درارزيابي شدت تنگي دريچه ميترال دربيماران مراجعه كننده به مركز مدرس درسال 77-78 كارآزمايي باليني  
171 13770210 حبيب اله سعادت قلب وعروق استاديار مدرس بررسي رابطه قد باشدت بيماري كرونري مقطعي  
172 13770131 معصومه ثابت كسايي فارماكولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسي اثرات بيدردي باكلوفن (آگونيست GABAB) وضدافسردگي هاي سه حلقه اي در درد مزمن به روش فرمالين تست تجربي  
173 13770123 نويد اسفندياري ايمونولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسي اثرات ايمنوتراپي درايجادآبستني موفق درخانم هاي مبتلابه سقط مكرر خودبخودي تجربي- تشخيصي  
174 13750201 سيد جليل حسيني ارولوژي استاديار شهدا بررسي موفقيت روش هاي اخذاسپرم ازاپيديديم يابيضه دربيماران باآزواسپرمي انسدادي وميزان باروري، حاملگي باليني وتولد نوزاد زنده توسط اين روش ها تجربي  
175 13770801 زهره  امين زاده عفوني استاديار لقمان بررسي اپيدميولوژيك عفونت هاي انگلي(روده اي) درفروشندگان موادغذايي شهرستان سنندج توصيفي  
176 13770208 فريدون بهرامي قلب وعروق استاديار لقمان رابطه عفونت كلاميديايي باانفاركتوس ميوكارد    
177 13770220 سعيد مالك بيهوشي استاديار بوعلي مقايسه بيددري بعدازعمل لوزه با بلوك عصب گلوسوفارنژال درچين هاي قدامي وخلفي لوزه بااستفاده ازگزيلوكائين 1و2درصد تجربي  
178 13770222 محمد بيات آناتومي استاديار دانشكده پزشكي بررسي اثرمصرف چاي خوراكي كومبوجا برالتيام زخم بازپوستي درموش صحرايي تجربي  
179 13770223 مهيار جان احمدي فيزيولوژي استاديار دانشكده پزشكي تعيين ويژگيهاي الكتروفيزيولوژيك كانال هاي وابسته به ولتاژ كلسيمي وبررسي اثرات فلزات سنگين بااستفاده ازثبت داخل سلولي تجربي  
180 13770229 ژیلا بهزادی فيزيولوژي دانشيار دانشكده پزشكي اثر ويتامين E بربهبود تغييرات رفتاري- ساختماني بدنبال آسيب سيتم دوپامينرژيك ميگرواسترياتال براثر تزريق يكطرفه هيدروكسي دوپامين به داخل استرياتوم Rat تجربي  
181 13770315 سيدرضا موسوي نسب ج عمومي استاديار شهدا بررسي قدرت تشخيصي F.N.A درتشخيص ندول هاي تيروئيد تجربي  
182 13770412 حميد سهراب پور داخلي ريه استاد لباف نژاد بررسي مقايسه أي  اثرات درمان  فورموترول وسالبوتامول  برعلائم باليني وتست هاي تنفسي تجربي 14,659,000
183 13770315 حميرا معصومي پاتولوژي استاديار شهدا تعيين قدرت تكنيك ايمنوهيستوشيمي p53 در تشخيص افتراقي آستروسيتوم ازگليوز واكنشي تحليلي  
184 13770415 فاطمه فلاح ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسي ارتباط بين تعداد جرم زنده واكسن BCG واندازه واكنش توبركولين درنوزادان تحليلي  
185 13770425 زهره امين زاده عفوني استاديار لقمان بررسي ميزان آگاهي ونگرش دندانپزشكان شهرستان ورامين نسبت به بيماري هپاتيت B درسال 1377 توصيفي  
186 13770315 حسين گودرزي ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسي شيوع هليكوباكترپيلوري درپلاك دنداني مبتلايان به ضايعات دستگاه گوارش توصيفي  
187 13770421 ربابه رضايي پوركاردوست ايمونولوژي دانشيار 13770421 بررسي اثرات ايمنوتراپي به روش القاء تحمل دهاني دربيماري لوپوس اريتماتوز سيستميك مدلهاي حيواني تجربي  
188 13770428 بهرام كاظمي دمنه انگل شناسي استاديار دانشكده پزشكي بررسي وتشخيص تريكوموناواژيناليس باروش PCR ومقايسه آن باروش هاي كشت ومشاهده مستقيم
189 13770425 ناهيد رستمي داخلي اطفال استاديار مهديه ارزيابي وپيش بيني شدت زردي درنوزادان ، باتعيين ميزان بيلي روبين در24 ساعت اول تولد تجربي -تشخيصي  
190 13770425 فخرالملوك ياسايي زنان و زايمان استاديار مهديه بررسي رابطه افزايش وزن مادر باوزن هنگام تولد درزنان باردار تحليلي  
191 13770401 گيتا اسلامي ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسي عوامل باكتريايي هوازي وبي هوازي دربيماران مبتلابه سينوزيت مزمن دربيمارستانهاي طالقاني واميراعلم توصيفي  
192 13770507 حميد رضواني داخلي استاديار بوعلي بررسي رابطه عفونت هليكوباكترپيلوري بابيماريهاي ايسكميك قلب  
193 13770507 حسين سالور چشم استاديار لباف نژاد بررسي رابط بلفاروپتوز مادرزادي و وضعيت انكساري چشم درمراجعه كنندگان به درمانگاه استرابيسم مركز شهيد لباف نژاد تحليلي موردي شاهدي
194 13770520 زهره آزادفر عفوني استاديار لقمان بررسي شيوع ناقلين بيني استافيلوكوك اورئوس درپرسنل ومراجعين به درمانگاههاي عفوني وداخلي بيمارستان لقمان درسال 77 وتعيين الگوي مقاومت آنتي ميكروبيال توصيفي  
195 13770506 سيدمحمدهادي خرازي راديولوژي استاديار شهدا بررسي شيوع تنوعات آنوماليهاي مادرزادي قوس آئورت دربيماران مراجعه كننده به بخش آنژيوگرافي بيمارستان شهدا درسال 77-78 توصيفي  
196 13770510 حميد بهنيا زنان و زايمان استاديار امام حسين(ع) بررسي اثرروغن بادام وگلسيرين براسترياي حاملگي تجربي  
197 13770519 عباس دانشمند بيهوشي استاديار شهدا مقايسه اثرلارنگوسكوپي بدون لوله گذاري برروي تغييرات قلبي عروقي دربيماران جراحي هاي انتخابي تحليلي موردي شاهدي
198 13770525 محمد غفراني اعصاب اطفال استاد مفيد بررسي مقايسه أي اثرات mogadon , ACTH دردرمان اينفانتيل اسپاسم تجربي  
199 13770630 محمدحسين رادافشار بيهوشي استاديار   بررسي اثرتحريك اعصاب ازطريق پوست بربي دردي ازقبل ايجادشده وكاهش درد بعدازاعمال جراحي قسمت تحتاني شكم دربيمارستانهاي وابسته به دانشگاه شهيد بهشتي كارآزمايي باليني  
200 13770525 هادي خرازي راديولوژي استاديار شهدا تعيين ارزش تشخيصي كاورنوزومتري جاذبه أي براساس كاورنوزومتري پمپ وارزيابي مكانيزم مسدودشدن سيستم وريدي آلت تناسلي درنعوظ باكاورنوزومتري وكاورنوزوگرافي تجربي  
201 13770511 زهره امين زاده عفوني استاديار لقمان رابطه سن باتظاهرات راديولوژيك سل موردي-شاهدي  
202 13770715 سيدمرتضي انتظاري چشم استاديار   بررسي تاثير لوودوپا -كاربي دوپا برعملكرد بينايي بيماران مبتلا به ايسكمي قدامي غيرشرياني عصب بينايي كارآزمايي باليني  
203 13770715 فاروق اوريج فيزيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسي اثرات هورمون رشد وفاكتور رشد شبه انسولين برترشح هورمون تستوسترون درموش صحرايي نابالغ نر تجربي  
204 13770726 محمد غفراني اعصاب اطفال استاد مفيد بررسي تاثير لاميكتال بصورت add-on تراپي دركنترل تشنجات مقاوم اطفال دربيمارستان تجربي  
205 13770805 محمد بيات آناتومي استاديار دانشكده پزشكي مطالعه ليگامان متقاطع قدامي خرگوش بوسيله ميكروسكوپ الكتروني اسكن تجربي  
206 13770805 محمد بيات آناتومي استاديار دانشكده پزشكي بررسي تاثير تابش ليزركم توان هليوم نئون برمورفولوژي سطح استخوان تيبياي خرگوش بوسيل ميكروسكوپ الكتروني اسكن تجربي  
207 13770805 يوسف صادقي آناتومي استاد دانشكده پزشكي بررسي مبدا ، مسير ومقصد رشته هاي عصبي ميلين دار دركپسول هاي خارجي منتهايي مغز انسان تجربي  
208 13770811 بهرام كاظمي انگل شناسي استاديار دانشكده پزشكي تهيه پروتئين مناسب به منظور واكسيناسيون عليه ساركوسيستيس تجربي  
209 13770901 حسينعلي جلوه مقدم بيهوشي استاديار اختر بررسي اثرات موضعي پتيدين براعصاب محيطي دراعمال جراحي اندام فوقاني كارآزمايي باليني  
210 13770820 مجتبي مجتهدزاده داخلي گوارش استاد علوم پزشكي تهران مقايسه فارماكوكينيتيكي وفارماكوديناميكي تزريق وريدي مداوم راني تيدين ، ساخت داخل بانمونه خارجي وتاثيرآن بر PH معده بيماران بخش ICU دربيمارستان شريعتي بنيادي-تجربي  
211 13770825 داوود يادگاري عفوني دانشيار لباف نژاد بررسي روند ازدست دادن پادتن مادري سرخك دركودكان زير9 ماه تهران توصيفي  
212 13770912 ساغر صالحپور زنان و زايمان استاديار مهديه بررسي ميزان بارداري ومنظم شدن سيكل هاي قاعدگي مبتلايان به سندرم تخمدان پلي كيستيك مقاوم به درمان طبي پس ازالكتروكوترلاپارسكوپيك تخمدان دربيمارستان مهديه تجربي  
213 13770915 زهره امين زاده عفوني استاديار لقمان بررسي ميزان نگرش ودانش كاركنان بهداشتي بخش هاي عفوني بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي درمورد راههاي سرايت بيماري توصيفي  
214 13770921 شيده مهرمفخم ايمونولوژي مربي دانشكده پزشكي بررسي رابطه تيتر CRPسرم ومايع نخاع بانوع باكتريال و ويرال مننژيت درمراجعين به بيمارستان لقمان تحليلي  
215 13771212 فريد دادخواه ارولوژي استاديار مدرس بررسي نقش بيوپسي بيضه درايجاد وياافزايش آنتي اسپرم دربيماران نابارور كارآزمايي باليني  
216 13771012 عبدالكريم دانش ارولوژي استاديار لباف نژاد بررسي مقايسه أي تاثير دوروش جراحي اينگوينال وخلف صفاقي بربهبود كيفي اسپرم درمبتلايان به واريكوسل كارآزمايي باليني  
217 13771012 محمد شهيدي دادرس پوست استاديار بوعلي مقايسه اثر پالس تراپي در درمان  متداول استروئيد در درمان پمفيگوس دربيمارستانهاي بوعلي ولقمان كارآزمايي باليني  
218 13771019 محسن حجتي ج عمومي دانشيار لقمان بررسي ارتباط غلظت كلسترول وتري گليسريد خون، كلسترول كيسه صفرا بابروز سنگ كيسه صفرا دربيماران مراجعه كنند ه به بيمارستان لقمان حكيم كارآزمايي باليني  
219 13771018 احمدرضا فرسار داخلي اطفال استاديار مفيد بررسي تاثير آموزش دركاهش اضطراب مادران پس ازاولين تب وتشنج كودك تحليلي  
221 13771022 ماهيار آذر روانپزشكي استاديار امام حسين(ع) بررسي ارتباط اختلال عملكرد جنسي باوضعيت رواني درزنان مراجعه كننده به كلينيك روانپزشكي موردي-شاهدي  
222 13771105 پريچهر كيميايي زنان و زايمان استاديار مهديه بررسي اثرات رژيم غذايي پس از سزارين روي عوارض گوارشي وسيربهبودي بيمار توصيفي  
224 13771106 سيديوسف حسيني ارولوژي استاديار مدرس مقايسه درمان اينتراوزيكال تركيبي نصف دوز از BCG وميتومايسين C بادرمان اينتراوزيكال به تنهايي دربيماران مبتلابه تومور سطحي مثانه كارآزمايي باليني  
225 13771120 ساغر صالحپور زنان و زايمان استاديار مهديه بررسي اثر متفورمين برتنظيم قاعدگي در زنان مبتلابه نشاگان كيست چندگانه كارآزمايي باليني  
226 13771201 عباس بصيري ارولوژي دانشيار لباف نژاد بررسي مقايسه أي فاكتورهاي بيوشيميايي درافراد سنگ ساز كلسيمي وافراد نرمال درمراجعه كنندگان به مركز پزشكي لبافي نژاد كارآزمايي باليني  
227 13771201 حبيب اله پيروي ج عمومي دانشيار طالقاني بررسي نتايج اتصال دوسرشريان به روش تكسكوبيك تجربي  
228 13771225 سهراب شهرزادي ج مغزواعصاب استاديار شهدا بررسي ميزان ايمپدانس الكتريكي تومورهاي مغزي دربيماران ارجاعي به مركز پزشكي شهداي تجريش درسال 1378 توصيفي  
229 13771215 حسينعلي شريفيان ENT استاد لقمان مقايسه اثرپلامين مالئات و fiuticasomepropionate بر رنيت آلرژيك درمراجعين به درمانگاه گوش وحلق وبيني بيمارستان لقمان كارآزمايي باليني  
230 13771225 محمدمهدي امام روماتولوژي استاديار لقمان تعيين دانسيته استخواني نرمال درافراد 20-40 ساله مقيم تهران توصيفي 11,205,000
231 13780117 حسين گودرزي ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسي شيوع باكتريهاي مقاوم به وانكومايسين مشابه استرپتوكك دربيماران مبتلابه باكتريمي توصيفي  
232 13780120 گيتا اسلامي ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسي شيوع باكتريهاي مولد سقط هاي عفوني ومكانيسم ايجاد كننده آنها دربيمارستانهاي دانشگاهي توصيفي  
233 13780124 فاطمه فلاح ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسي روش هاي تشخيصي توبركلوز درافراد مبتلابه پريكارديت سلي دردومركز درماني شهيد مدرس وامام خميني درسال 1378 كارآزمايي باليني  
234 13771216 فريبا شيرواني داخلي اطفال استاديار بوعلي بررسي ميزان آگاهي ونگرش پزشكان عمومي وتخصصي اطفال فارغ التحصيل جديد وقديم شهرتهران نسبت به مسائل رايج طب اطفال درسال 1377 توصيفي  
235 13780203 حسين گودرزي ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي ميزان شيوع هپاتيت C دراهداكنندگان خون درپايگاه انتقال خون درتهران توصيفي 11,685,000
236 13751005 عليرضا نصراللهي داخلي كليه استاديار شهدا بررسي ميزان ريسركولاسيون فيستول هاي شرياني - وريدي دربيماران همودياليزي مزمن توصيفي  
237 13751025 عباس بصيري ارولوژي دانشيار لباف نژاد بررسي قدرت PSA,DRE,TRUS,سونوگرافي ازراه شكم درتشخيص كانسر پروستات تحليلي  
238 13781208 فريده اسفندي بيوشيمي استاديار دانشكده پزشكي بررسي اثر ويتامين E,C تكميلي روي غلظت سرمي چربي درافراد مبتلابه هيپرليپيدميا 752,000
239 13780405 سيدرضا هاشمي اطفال- روانپزشكي استاديار مفيد بررسي رابطه پي آمدهاي رواني ناسازگار باشيوه هاي فرزندپروري درشهرتهران تحليلي-موردي-شاهدي
240 13771201 سيدرضا موسوي ج عمومي استاديار شهدا تعيين قدرت تشخيص F.N.A  درمقايسه بابيوپسي توده پستان  
241 13780120 عباس فروتن فيزيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسي اثر داروي دي سيكلومين هيدروكلرايد برآريتمي فيزيولوژيك تنفسي گره سينوسي درانسان
242 13780222 حميدرضا اصلاني ارتوپدي استاديار لقمان بررسي اپيدميولوژيك Genuvarum در دانش آموزان شهرتهران درسال تحصيلي 82-83 توصيفي 29,600,000
243 13780208 ربابه رضايي پور ايمونولوژي استاد دانشكده پزشكي مطالعه الكتروفورتيك مايع مغزي - نخاعي(CSF) بيماران مبتلابه اسكلروز متعدد ومقايسه اين يافته ها بااندكس IgG حاصل ازمطالعه سرم و CSF اين بيماران
244 13780210 يوسف صادقي آناتومي استاديار دانشكده پزشكي مطالعه سلولهاي اينترستشيال كاخال ولايه عضلاني حلقوي درايليوم انسان بوسيله ميكروسكوپ الكتروني انتقالي
245 13780201 بلال آدي بيگ داخلي اعصاب استاديار شهدا بررسي شاخص هاي اپيدميولوژيك بيماري اسكلروسيس درشهر تهران توصيفي  
247 13780509 عليرضا موسوي جراحي اپيدميولوژي استاديار دانشكده پزشكي مطالعه ميزان بروز اسهال مسافران درمسافرين خارجي كه جهت مطالعه خورشيدگرفتگي به ايران سفر مي نمايند توصيفي 19,860,000
248 13780317 تقي اسماعيلي روانپزشكي استاديار مفيد انطباق وهنجاريابي رشد ذهني گريفیس درميان جمعيت هاي بهنجار ونابهنجار صفر تادو ساله ودو تا هشت ساله كودكان تهراني بنيادي- كاربردي 69,600,000
249 13780425 ابوالفضل افشارفرد ج عمومي استاديار شهدا مقايسه كارآيي فيستولهاي شرياني- وريدي در دو ناحيه Sunffbox  وراديان جهت همودياليز دربيماران مبتلابه نارسايي مزمن كليوي موردي شاهدي  
250 13780425 محمدعلي حسينيان ج ترميمي استاديار 15 خرداد بررسي تاثير زالو در پيوند انگشت وفلپ هاي آزاد وپايه دار تجربي  
251 13780715 فرهاد ملك زاد پوست استاديار لقمان بررسي رابطه عفونت Helico bacter pylori باكهيرمزمن موردي - شاهدي 4,975,000
252 13780620 پروانه وصال پاتولوژي استاديار لقمان بررسي وضعيت ليپيدهاي خون دركودكان مبتلابه لوسمي لنفوبلاستيك حاد مراجعه كننده به بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي توصيفي  
253 13780614 ناهيد مستقل زنان و زايمان استاديار مهديه مقايسه اثر مترونيدازول ، اريترومايسين برروند زايمان زودرس كارآزمايي باليني 467,500
254 13780717 بهروز شفقي پاتولوژي استاديار امام حسين(ع) اثرمهاري ماده سورفكتانت MBZ-124 درايجاد وانتشار متاستاتيك تومور ناشي از ساركوماي متيل كولانترن بنيادي  
255 13780815 فرهاد ملك زاد پوست استاديار لقمان مقايسه اثر فلوكونازول وگريزئوفولوين در درمان درماتو فيتوزيس كارآزمايي باليني  
256 13780812 هوشنگ ساغري عفوني استاد لقمان بررسي وضعيت عفونت HTLV-1 درايران توصيفي  
257 13780812 مصطفي شريفيان داخلي اطفال استاديار مفيد بررسي كارآيي بتا-2- ميكروگلوبولين ادرار درتشخيص ريفلاكس وزيكواورترال 10,040,000
258 13780724 لطيف گچكار عفوني استاديار لقمان بررسي رابطه عفونت كلاميديا پنومونيه باسكته مغزي حاد موردي - شاهدي 6,575,000
259 13780906 فرامرز مصفا بيهوشي استاديار اختر مقايسه اثر مپريدين سيستميك ولوكال بربيدردي پس ازعمل بلوك بير موردي- شاهدي 5,845,300
260 13780407 مريم خشنودشريعتي داخلي اطفال استاديار مهديه بررسي اثر اپي زيوتومي برأپگار و PH شريان نافي توصيفي 8,500,000
261 13780906 فرشاد روشن ضمير فارماكولوژي دانشيار دانشكده پزشكي بررسي دخالت سيستم نيترانرژيك درگسترش پديده هاي وابستگي وتولرانس نسبت به مرفين وكلونيدين دربافت ايزوله حيوانات آزمايشگاهي مبتلابه كلستازحاد بنيادي  
262 13780510 محمد غفراني داخلي اطفال استاد مفيد بررسي  تاثير مصرف ايمونوگلوبولين وريدي بعنوان درمان كمكي دركنترل تشنج مقاوم اطفال كارآزمايي باليني  
263 13780920 مهرداد توفيق رفيعي ج عمومي استاديار بوعلي بررسي جنس سنگ هاي صفراوي وعوامل موثر برايجاد سنگ صفراوي درسال توصيفي  
264 13780927 ساعد شهابي انگل شناسي دانشيار دانشكده پزشكي بررسي رابطه ژيارديازيس بانقص ايمني درمراجعه كنندگان به بيمارستانهاي طالقاني و 501 ارتش توصيفي  
265 13781001 حسين گودرزي ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي مقايسه روش مولكولي (RNA,16S) وروش باكتريولوژيك درتشخيص مننژيت باكتريال تجربي 7,550,000
266 13780916 ناصر سيم فروش ارولوژي استاد لباف نژاد بررسي نقش يورتروليتوتومي لاپارسكوپيك بدون استنت وبدون بخيه روي حالب دردرمان سنگ هاي حالبي تجربي 20,620,000
267 13780915 شايسته خراساني زاده بيهوشي استاديار مهديه بررسي وضعيت سطح بي حسي ايجاد شده دربيهوشي اسپاينال براي عمل سزارين توصيفي  
268 13781022 محمدمهدي قيامت بيهوشي استاديار لقمان بررسي تاثير مايع فوليكول تخمدان بيماران نازائي تحت بيهوشي با propofol  برروي رشد جنين موش درآزمايشگاه تجربي 5,600,000
269 13780925 حبيب اله سعادت قلب وعروق استاديار مدرس بررسي عيار آنتي بادي ضد استرپتوكيناز دربيماران قلبي مراجعه كننده به بخش قلب بيمارستان شهيد مدرس وافراد سالم توصيفي 35,603,000
270 13781103 محمدتقي ياسمي روانپزشكي دانشيار امام حسين(ع) بررسي رابطه اختلالات روانپزشكي مادران باقطع شيردهي درمادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي ودرماني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تحليلي 6,585,000
271 13781105 فريبا قلمكارپور پوست استاديار بوعلي مقايسه ضد آفتابهاي لوتسين وسي گل درپيشگيري ازآفتاب سوختگي تحليلي 3,293,000
272 13781105 هدايت اله الياسي بيهوشي استاد طالقاني بررسي مقايسه اي اثرات شياف ايندومتاسين باپتيدين تزريقي درتسكين درد بعدازعمل جراحي سزارين تحليلي 5,772,000
273 13781119 محمدرضا جليلي آناتومي استاديار دانشكده پزشكي مطالعه موقعيت سوراخ فك پائين وفاصله آن ازساير لندماركهاي استخوان بوسيله روش راديوگرافي درافراد مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي كاربردي-توصيفي 5,390,000
274 13781201 گيتا اسلامي ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي تشخيص كلاميديا پنومونيه درپلاك هاي آترواسكلروتيك بيماران مبتلا به بيماري آترواسكلروتيك عروق دربيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي توصيفي 15,000,000
275 13781123 عليرضا فرهنگ داخلي اعصاب استاديار لقمان مقايسه تاثير دوز بالا وپائين والپروآت سديم درپيشگيري ازحملات ميگرن تحليلي 12,580,000
276 13781218 عليرضا ظهيرالدين روانپزشكي استاديار امام حسين(ع) بررسي شيوع افسردگي در دانش آموزان پسر ودختر سال دوم و سوم دبيرستان شهرستان فيروزكوه توصيفي 7,140,000
277 13781220 پرويز طوسي پوست استاد لقمان بررسي رابطه عفونت Helicobacter pylori با آكنه روزاسه تحليلي 14,455,000
278 13781220 حسين گودرزي ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسي شيوع كورينه باكتريوم اوره ليتيكوم در ادرار بيماران پيوند كليوي مراجعه كننده به بيمارستانهاي لبافي نژاد وسينا در سالهاي 78-79 توصيفي 14,860,000
279 13781225 سهيلا نصيري پوست استاديار لقمان بررسي رابطه مقدار سلنيم خون با بيماري پسوريازيس تحليلي 6,270,000
280 13781225 محمداسماعيل اكبري ج عمومي استاديار شهدا بررسي اثرات انكوژن HER-2-neu برروي طول عمر بيماران باسرطان پستان توصيفي 34,160,000
281 13781225 حسين گودرزي ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسي فنوتيپيك بيوتايپ هاي التور،كلاسيك وپيريوكلرا توصيفي 13,600,000
282 13790117 محمد شهيدي دادرس پوست استاديار بوعلي بررسي ارتباط پسوريازيس با افزايش ليپيدهاي خون تحليلي 6,840,000
283 13790117 جعفر پسندمعصومي علوم آزمايشگاهي استاديار دماوند بررسي كارآيي آزمايشگاهها ومقايسه محيط هاي كشت خون معمولي و Diphasic درجداسازي ميكروب ها ازمبتلايان به بيماريهاي عفوني تحليلي 19,000,000
284 13790121 افسانه الياسّي فيزيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسي اثر D-گلوكز برهيپراسيديتي ناشي ازپنتاگاسترين ، كرباكول وهيستامين درموش بزرگ آزمايشگاهي تجربي 14,205,000
285 13790220 ابوالفضل موفق ژنتيك استاديار دانشكده پزشكي بررسي جامع نارسايي هاي كروموزومي وتغييرات مولكولي سرطان هاي خون حاد در زيرمجموعه اي ازجمعيت مبتلاي ايران توصيفي  
286 13790213 محمد بيات آناتومي استاديار دانشكده پزشكي بررسي اثر ليزر كم توان هليوم - نئون برالتيام زخم سوختگي درموش صحرايي تجربي 14,866,000
287 13781120 جمال سادات گوشه ج ترميمي استاد 15خرداد بررسي ميزان شيوع كارپال تونل سندرم دربيماران دياليزي كه ازشانت شرياني وريدي استفاده مي كنند توصيفي 11,600,000
288 13790401 گيتا اسلامي ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي تشخيص ويروس سيتومگال وهليكوباكترپيلوري درپلاك هاي آترواسكلروتيك دربيماران مبتلا به بيماري عروق كرونر دربيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 80-79 توصيفي 31,780,000
289 13790428 فاطمه فکری علوم جانوري كارشناس دانشكده پزشكي تهيه بانك اطلاعاتي طرح هاي تحقيقاتي در دانشكده پزشكي كاربردي 11,350,000
290 13790215 احد زرگري زاده ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی و رديابي عفونت هليكو باكتر پيلوري دربيماران مبتلا به زخم معده و اثني عشر با واكنش زنجيره پلي مراز تحليلي 12,250,000
291 13781120 پرويز طوسي پوست استاديار لقمان بررسي رابطه هپاتيت C با كهير مزمن تحليلي 5,180,000
297 13790528 بهرام يغمائي بيوشيمي استاد بيوشيمي اندازه گيري داكسي پيريدينو لين ادرار در مبتلا يان به استئو بروز نوع  I و مقايسه آن با نتايج سنجش تراكم استخوان 13,000,000
298 13781218 حسين نايب آقايي ج مغزواعصاب استاديار امام حسين(ع) بررسي نتايج ديسكتومي قدامي گردن بافيوژن بين مهره أي وبدون فيوژن بين مهره أي توصيفي 5,080,000
539 13781226 مهدي خواجوي ENT استاديار لقمان مقايسه اثر قطره گوشي سيپروفلوكساسين وجنتامايسين براوتيت چركي مزمن گوش مياني كارآزمايي باليني 6,140,000
541 13781225 مهدي خواجوي ENT استاديار لقمان بررسي قدرت سي تي اسكن كرونال محدود در تشخيص سينوزيت مزمن توصيفي 10,200,000
542 13790323 بهمن مالك بيهوشي استاديار طالقاني بررسي Awerness و Recall حين بيهوشي درمعتادان ترياك تحليلي 10,005,000
544 13790425 فريبا قلمكارپور پوست استاديار بوعلي بررسي رابطه بيماريهاي تيروئيد باآلوپسي آره آتا تحليلي 0
545 13790502 سيدجليل حسيني ارولوژي استاديار شهدا بررسي ميزان انزال زودرس در جامعه و مردان عقيم توصيفي 7,590,000
546 13790602 اكرم ابوالحسن زاده آناتومي استاديار دانشكده پزشكي بررسي الگوي فراسنجهاي تن سنجي در دانش آموزان 10-7 ساله شهرتهران سال تحصيلي 79-78 توصيفي 8,586,000
547 13790516 زهره امين زاده عفوني استاديار لقمان بررسي اثر اقامت بيمار دربيمارستان برفلور ميكروبي اورفانكس توصيفي 0
550 13790718 محمد مظفر ج عمومي استاديار شهدا مقايسه نتايج زيبايي بيوپسي Excional توده پستان در دو  روش دوختن زيرجلد وجلد وكاپيتوناژ تحليلي 0
551 13790629 محمدحسن نمازي قلب وعروق استاديار مدرس بررسي نتايج زودرس اكوكارديوگرافي وعوارض حاصله ازكميشورتومي دريچه ميترال ازطريق وريدي پركوتانه  (PTMC) دربيماران باتنگي دريچه ميترال دربيمارستان مدرس توصيفي 2,000,000
552 13790307 فرهاد حاج شيخ الاسلامي قلب وعروق استاديار طالقاني بررسي شيوع بيماريهاي عملكرد تيروئيد دربيماران بستري در ccu دربيمارستانهاي طالقاني ومدرس توصيفي 2,000,000
553 13790302 داوود يادگاري عفوني دانشيار لباف نژاد بررسي طرح مقاومت وحساسيت ميكروارگانيسم هاي جداشده ازمراجعين به بيمارستان مفيد invitro سال 1378 تحليلي 2,000,000
554 13790217 لادن آجري زنان و زايمان استاديار شهدا بررسي اثر استفاده از بي حس كننده هاي موضعي درتسكين درد بعدازعمل سزارين در بيمارستان شهدا تحليلي 2,000,000
556 13790627 ساعد شهابي انگل شناسي دانشيار دانشكده پزشكي بررسي رابطه ژيارديازيس بانقص ايمني درمراجعه كنندگان به بيمارستان طالقاني و501ارتش تحليلي 2,000,000
557 13790801 سيدعبدالمجيد بحرينيان روانشناس باليني استاديار طالقاني بررسي وسنجش ميزان پايبندي پاره أي ازگرايش هاي مذهبي به ويژه نماز در دانشجويان پزشكي مقطع باليني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي توصيفي 1,000,000
558 13790509 رضا توكليان روانپزشكي استاديار امام حسين(ع) بررسي مقدماتي اثر داروي فلاكستين براختلال بيش فعالي- كم توجهي در كودكان ونوجوانان مراجعه كننده به بيمارستان امام حسين(ع) درنيمسال دوم 1378 توصيفي 2,000,000
559 13790606 رضا توكليان روانپزشكي استاديار امام حسين(ع) مقايسه مشخصات باليني كودكان ونوجوانان مانيك با وبدون سابقه اختلال بيش فعالي كم توجهي بستري در بيمارستان امام حسين(ع) دي ماه 1378 لغايت تيرماه 1379 توصيفي 2,000,000
560 13790728 شهريار باقري ارتوپدي استاد اختر بررسي 6 سال جراحي باززانو(منيسكتومي) دربين ورزشكاران ايران درسال 1373-1378 دربيمارستان اختر وفدراسيون  پزشكي جمهوري اسلامي ايران توصيفي 1,000,000
561 13781005 فهيمه لولاگر كتابداري كارشناس ارشد دانشكده پزشكي فهرست پايان نامه هاي مرتبط بارشته هاي ميكروبيولوژي درمقاطع كارشناسي ارشد ، دكتراي عمومي وPh.D دردانشگاههاي شهرتهران ازسال 1360 تاپايان 1377 توصيفي 0
562 13790420 خديجه  بشر كتابداري كارشناس ارشد دانشكده پزشكي فهرست بندي پايان نامه هاي مرتبط بارشته هاي ايمونولوژي درمقاطع كارشناسي ارشد، دكتراي عمومي و Ph.D دانشگاههاي تهران ازسال 1360 تا1379 توصيفي 0
563 13790214 محمدرضوان نوبهار بيهوشي استاديار مدرس بررسي مقايسه اي تاثير روشهاي ترانسفوزيون Acute Normovolemic Hemodilation  و  Preoperative Blood Dunation درجراحي قلب باز تحليلي 11,220,000
564 13780530 علي استكي مهندسي پزشكي استاديار دانشكده پزشكي ساخت دستگاه پخش صداهاي قلبي ريوي ازطريق ترانس ازوفاژيال دراتاق عمل تجربي 0
565 13780827 حسين نايب آقايي ج مغزواعصاب استاديار امام حسين(ع) بروز مننژيت بعدازضربه سر توصيفي 0
566 13790307 ژيلا نجفي راديولوژي استاديار اختر ارزيابي راديوگرافيك راههاي تنفسي فوقاني قبل ازبيهوشي درلوله گذاري مشكل نزد بيماران كارآزمايي باليني 14,660,000
567 13790325 نويد اسفندياري ايمونولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسي استفاده سلولهاي گرانولوزا به عنوان سوبسترا دررديابي آنتي باديهاي ضد تخمدان به روش IIF توصيفي 0
568 13790704 رضا ميري قلب وعروق استاديار امام حسين(ع) بررسي باليني فلبوتومي بعنوان يك روش جهت پيشگيري ثانويه ازبيماريهاي عروق كرونر كارآزمايي باليني 0
569 13790801 محمد بيات آناتومي استاديار دانشكده پزشكي اثر ليزر كم توان برتغييرات ناشي ازبيحركتي در استخوان  تيبيا وغضروف مفصلي زانوي خرگوش توصيفي 0
571 13790815 سيدعبدالمجيد بحرينيان روانشناس باليني استاديار طالقاني بررسي شيوع وشدت جرائم درانواع بيماران رواني ارجاع شده به بخش روانپزشكي سازمان پزشكي قانوني كشور ازشهريور 79 تا شهريور 80 توصيفي 0
572 13790809 پروانه وصال پاتولوژي استاديار لقمان بررسي وضعيت مبتلايان به كانسر سرويكس ازنظر آلودگي با Human papiloma virus دردانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي توصيفي 3,993,800
573 13790815 محمد كاظميان اطفال- نوزادان استاديار مفيد بررسي فراواني كاهش شنوايي درنوزادان بستري دربخش نوزادان وNICU ازبهمن 79 لغايت بهمن 80 توصيفي 14,650,000
574 13790901 محمود پروين پاتولوژي استاديار لباف نژاد بررسي وتعيين رابطه تعداد مناطق نقره دوست هستك بادرجه بدخيمي تومور ترانزيشنال مثانه توسط ميكروسكوپ نوري تحليلي 0
575 13790905 پرويز طوسي پوست استاديار لقمان بررسي اثرات درمان وعوارض ناشي ازتجويز PUVA  سيستميك دربيماري پوستي(بيماري ويتيليگو) توصيفي 11,610,000
576 13790907 مرتضي صافي قلب وعروق استاديار مدرس بررسي مقايسه اي نتايج تست ورزش ، آنژيوگرافي كرونر و QT درحين استراحت و ورزش دربيماران مشكوك به CAD تحليلي 11,770,000
577 13790908 فائزه احمدي پوست استاد لقمان بررسي اثر سم بوتولينوم آ داخل جلدي در درمان فوكال هيپر هيدروزيس دربيمارستان لقمان حكيم توصيفي 9,100,000
578 13790913 شورا ماني قلم پوست استاديار لقمان بررسي ارتباط ويتليگو بااختلالات عملكرد تيروئيد تحليلي 0
581 13761209 عباس حاج فتحعلي هماتولوژي استاديار شهدا بررسي اثر سيپروفلوكساسين درپيشگيري ازتب درمبتلايان نوتروپنيك ناشي ازبدخيمي هاي خوني بدون تب توصيفي 0
583 13771107 ساغر صالحپور زنان و زايمان استاديار مهديه بررسي ارزش تشخيصي هيستروسالپنگوكنتراست سونوگرافي درآنوماليهاي حفره رحم و وضعيت لوله هاي فالوپ ازنظر بازو بسته بودن ومقايسه آن باهيستروسالپنگوگرافي، لاپاراسكوپي وهيستروسكوپي دربيماران مراجعه كننده تحليلي 0
584 13780222 حميد سهراب پور داخلي ريه استاد لباف نژاد بررسي تغييرات سلولهاي اپي تليال سيستم تنفسي تحتاني بااستفاده SCANING ELECTRO MICROSCOPY برروي نمونه هاي T.B.L.B رزمندگاني كه درمعرض گاز خردل قرار گرفته اند توصيفي 0
585 13781104 محمدعلي حيدرنيا پزشكي اجتماعي استاديار دانشكده پزشكي بررسي شيوع تصادفات ناشي ازوسايل نقليه درشهر تهران درسال 1378 توصيفي 0
586 13781205 عباس فروتن فيزيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسي اثر فرمولاسيون خوراكي درافراد سالم ازنظر توانايي تحمل آن وتغييرات حجمي والكتروليتي و اسيد وباز درسرم وادرار تحليلي 0
587 13790222 محمداسماعيل اكبري ج عمومي استاديار شهدا بررسي اثر زردچوبه برالتيام زخم جلدي حاد در موش تجربي 0
588 13781103 محمدمهدي امام روماتولوژي استاديار لقمان تعيين دانسيته استخواني Titalbody  نرمال درافراد 30-20 ساله مقيم تهران درسال 78 و79 توصيفي 0
589 13790207 محمدمهدي امام روماتولوژي استاديار لقمان بررسي تاثير هيستركتومي قبل ازيائسگي برروي دانسيته استخواني تحليلي 0
590 13790610 سيدسعيد صدر روانپزشكي استاديار امام حسين(ع) بررسي همبستگي سلامت رواني باپيشرفت ونگرش تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تحليلي 11,224,200
591 13790523 اكرم ابوالحسن زاده آناتومي استاديار دانشكده پزشكي بررسي اسكلت طبيعي ناحيه پا درزنان ومردان بالغ مراجعه كننده به بيمارستان طالقاني تهران توصيفي 0
592 13790318 سهيلا نصيري پوست استاديار لقمان بررسي رابطه خويشاوندي بابيماران مبتلابه پمفيگوس ولگاريس باوجود آنتي بادي برعليه آن تجربي 7,830,000
593 13780925 حبيب اله  پيروي ج عمومي دانشيار طالقاني مقايسه روشهاي CDC و Eliza درتشخيص پس زدن پيوندهاي آلوگرافت  كليه تحليلي 0
594 13781115 عادل ابراهيم پور ارتوپدي استاديار اختر بررسي ميزان موفقيت انسزيون خلفي وفيكساسيون Medio- Lateral در درمان شكستگي سوپراكونديلاري كه احتياج به عمل دارند توصيفي 0
595 13790620 بهرام يغمائي بيوشيمي استاد دانشكده پزشكي بررسي تغييرات كمي نيتريت درسرم بيماران RA وارتباط آن بافعاليت هاي RA ومقايسه دو روش فلوئورومتري وگريس دررابطه با اندازه گيري نيتريت تحليلي 0
596 13790705 فرزانه بتول رحيمي پاتولوژي دانشيار طالقاني بررسي ميزان آلودگي جدار آنوريسم آئورت شكمي به سيتومگالوويروس و هليكوباكترپيلوري دربيمارستان طالقاني درسه ماهه سوم سال 1379 توصيفي 0
598 13790715 علي اكبر عامري راديولوژي استاديار امام حسين(ع) ارزش انجام سونوگرافي پستان بدنبال ماموگرافي مشكوك يانامشخص كانسرهاي پستان تحليلي 0
599 13790220 ابوالفضل افشارفرد ج عمومي استاديار شهدا مقايسه كارآيي وعوارض بستن ونبستن ديستال وريد درفيستولهاي شرياني وريدي ناحيه Snuff Box دربيماران همودياليزي تحليلي 9,020,000
600 13790808 سيداحمد حسنتاش ج قلب دانشيار مدرس نتايج اعمال جراحي قلب باز در بالغين در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي وبررسي آنها باتوجه به Risk Stratification توصيفي 12,290,000
601 13790615 بهرام يغمائي بيوشيمي استاد دانشكده پزشكي بررسي ارتباط ميزان مس ، روي ، قند ، كلسترول ، تري گلسريد ، CPK، LDH سرم باتعداد گرفتگي عروق كرونر قلب تحليلي 0
612 13790901 سيدسعيد صدر روانپزشكي استاديار امام حسين(ع) بررسي ميزان شيوع نسبي رفتارهاي وسواسي دربيماران وسواسي مراجعه كننده به  بيمارستان امام حسين (ع) درسال 1378 توصيفي 2,000,000
658 13790927 حسين داهيفر داخلي اطفال استاديار شهدا تعيين أنتي بادي Hepatities BS دركودكان واكسينه شده  باواكسن  R-DNA كوبايي توصيفي 0
659 13790920 محمد شهيدي دادرس پوست استاديار بوعلي بررسي اثر درماني پالس داخل وريدي استروئيد همراه باسيكلوسپورين خوراكي درموارد شديد آلوپسي آره آتا كارآزمايي باليني 0
660 13790915 بهرام نصري رازين عفوني استاديار بوعلي بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي وتعيين سروتيپ هاي شيگلاهاي جدا شده ازبيماران مبتلابه شيگلوز طي سالهاي 78 و79 دربيمارستان بوعلي توصيفي 11,460,000
661 13790901 محمود پروين پاتولوژي استاديار لباف نژاد بررسي وتعيين رابطه تعدا مناطق نقره دوست هستك بادرجه بدخيمي تومور ترانزيشنال مثانه  توسط ميكروسكوپ نوري تحليلي 0
662 13790901 منوچهر ايلخاني داخلي اعصاب استاديار لقمان بررسي قدرت تشخيص پتانسيل برانگيخته حسي درتشخيص سندرم كانال مچ دست (كارپال تونل) توصيفي 2,000,000
664 13790907 محمدحسن نمازي قلب وعروق استاديار مدرس مقايسه اثرات تجويز آدنوزين درحين بالون آنژيوبلاستي تجربي 14,190,000
665 13791205 عليرضا ظهيرالدين روانپزشكي استاديار امام حسين(ع) بررسي ميزان اختلالات رواني درمعتادان به مواد افيوني مراجعه كننده به دومركز درماني درسطح شهرتهران توصيفي 0
666 13791125 توفيق جوادزاده پاتولوژي استاديار مدرس عرضه سيالوسيل Tn روي سلولهاي كارسينوماتوز وارزش تشخيصي آن درافتراق سلولهاي كارسينوماتوز بدخيم ازسلولهاي مزوتليال خوش خيم درتراوشات حفرات سروزي بدن تحليلي 0
675 13791001 سيميندخت شعائي عفوني استاديار بوعلي بررسي اپيدميولوژيك وباليني موارد مثبت تستهاي غيرتره پونمايي درمراجعين به آزمايشگاه مركزي بيمارستان بوعلي ازمردادماه 1379 لغايت شهريورماه 1380 توصيفي 0
676 13791015 عليرضا رجائي داخلي استاديار لقمان مقايسه تراكم استخواني دربيماران پيوند كليه قبل وبعدازپيوند دربيمارستانهاي دانشگاه در سالهاي 1381-1379 كارآزمايي باليني 14,840,000
677 13790929 سيدمسعود قوام قلب وعروق استاديار شهدا بررسي رابطه ميزان هموسيستين خون با CAD در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تحليلي 0
678 13791129 رضا ميري قلب وعروق استاديار امام حسين(ع) بررسي ارزش استفاده ازليدهاي خلفي الكتروكارديوگرام درتشخيص انفاركتوس ديواره خلفي قلب كارآزمايي باليني 10,950,000
679 13791015 سيدمحمود نبوي عفوني استاديار بوعلي قدرت تشخيص فريتين مايع مغزي نخاعي درافتراق مننژيت باكتريايي ازويروسي تجربي 15,892,800
681 13791210 محمدحسن بهرامي طب فيزيكي استاديار شهدا بررسي اثر موضعي ژل پيروكسيكام بااولتراسوند در درمان استئوآرتريت زانو تجربي 12,617,000
682 13791205 حميرا معصومي پاتولوژي استاديار شهدا بررسي ميزان شيوع عفونت هاي باكتريال بيمارستاني دربيماران بستري دربيمارستان شهدا تجريش درطول يكسال توصيفي 6,980,000
683 13791216 محمود پروين پاتولوژي استاديار لباف نژاد بررسي ارزش رنگ آميزي Agnor درافتراق بين هيپرپلازي خوش خيم پروستات وآدنوكارسينوم پروستات تجربي 0
684 13791210 عبدالجليل كلانترهرمزي ج ترميمي استاديار 15 خرداد بررسي ميزان شكاف لب وكام وعوامل خطرساز درنوزادان متولد شده در مركز آموزشي درماني دانشگاهي تهران درسال 1380 توصيفي 13,960,000
685 13800118 سيدسعيد صدر روانپزشكي استاديار امام حسين(ع) بررسي رابطه تك فرزندي وچند فرزندي بااختلال رفتار ايذايي وكمبود توجه در دانش آموزان دبستاني شهرتهران كارآزمايي باليني 0
686 13800120 عبدالرحمن نجل رحيم داخلي اعصاب استاديار شهدا بررسي عملكرد حافظه بيماران مالتيپل اسكلروزيس مراجعه كننده به كلينيك مطالعاتي MS تحليلي اپيدميك 7,350,000
687 13800120 محمدحسن حيدري آناتومي استاديار دانشكده پزشكي مطالعه تاثير اشعه ليزرپوينترها برفراساختار شبكيه چشم خرگوش به وسيله ميكروسكوپ الكتروني ترانسميشن (T.E.M) توصيفي 0
688 13800208 علي استكي مهندسي پزشكي استاديار دانشكده پزشكي بررسي امکان اندازه گيري لرزش دست بيماران مبتلابه پاركينسون با استفاده از دوربين ويدئوئی تجربي 13,370,000
689 13800201 ابوالفتح اميني افشار بيولوژي مربي دانشكده پزشكي بررسي مشخصات نرون هاي قشر بينائي مغز باتكنيك گلژي درخرگوش بوسيله ميكروسكوپ الكتروني توصيفي 0
694 13790920 عباس حاج فتحعلي هماتولوژي استاديار شهدا بررسي تاثير فيلترهاي كاهش دهنده لكوسيتها درپيشگيري ازآلوايمونيزاسيون ناشي ازترانسفوزيون دربيماران لوسمي حاد دربيمارستان شهدا 0
695 13780607 احمد حسيني آناتومي دانشيار دانشكده پزشكي بررسي اثرانجماد شيشه أي برفراساختار سلولي جنين موش درمرحله 4 سلولي بوسيله ميكروسكوپ الكتروني بنيادي 0
696 13790901 مريم وثوقيان بيهوشي استاديار طالقاني مقايسه آناليز گازهاي خون شرياني باگازهاي خون مويرگي شرياني شده دربيماران هيپرليمك بسنري درICU تجربي 2,000,000
697 13791125 بهرام يغمائي بيوشيمي استاد دانشكده پزشكي بررسي ژنوتيپ هاي P53  مبتلايان به سرطان مثانه ومقايسه آن باگروه كنترل تحليلي 0
1048 13791001 سيدمنصور رايگاني داخلي اعصاب استاديار شهدا مقايسه درمانهاي دستي ستون فقرات وفيزيوتراپي در درمان كمردرد مكانيك طب فيزيكي - توانبخشي 0
1054 13800120 جعفر نصوحي زنان و زايمان استاديار شهدا بررسي تاثير بازگذاشتن پريتوان احشايي وجداري برسير باليني بعدازعمل ابدومينال هيستركتومي 0
1056 13800227 حميرا معصومي پاتولوژي استاديار شهدا بررسي شيوع كلاميديا تراكوماتيس درعفونت هاي مقاربتي مقاوم به درمان درمراجعه كنندگان به مركز بهداشت تهران وبيمارستان شهدا تجريش توصيفي 0
1057 13800229 عليرضا رجائي روماتولوژي استاديار لقمان بررسي اثر HRT بردانسيته استخواني زنان پس ازيائسگي دربيمارستان لقمان حكيم 14,850,000
1059 13800307 بهرام يغمائي بيوشيمي استاد دانشكده پزشكي تاثير آگونيست هاي اوپيوئيدي وسيستم اوپيوئيدرژيك روي برخي عوامل مترشحه ازبافت اديپوز در RAT هاي چاق شده بارژيم پرازانرژي تجربي 14,950,000
1064 13800401 سهيلا نصيري پوست استاديار لقمان بررسي وضعيت مبتلايان به پمفيگوس ولگاريس ازنظر آنتي بادي سرمي ونماي باليني درمراجعين به بخش پوست بيمارستانهاي لقمان وبوعلي درسال 1380 توصيفي 9,540,000
1065 13800301 پرويز طوسي پوست استاد لقمان بررسي اپيدميولوژيك بيماران مبتلابه  تومورهاي بدخيم جلدي مراجعه كننده به  درمانگاههاي پوست بيمارستانهاي  لقمان وبوعلي 1380-1381 توصيفي 6,390,000
1434 13800308 ترانه استكي پرستاري مربي دانشكده تغذيه تاثير مصرف زنجبيل روي چربيهاي خون  بيماران هيپركلستروميا كارآزمايي باليني 16,573,940
1435 13800410 گلرخ مليحي فارماكولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسي اثرضد آريتمي لاموتريژين برروي دهليز ايزوله خوكچه هندي تجربي 5,940,000
1436 13800405 محمد يوسف حيدري قلب وعروق استاديار بوعلي بررسي اثرات درماني دم كرده گل شقايق دربيماران دچارفشارخون كارآزمايي باليني 0
1437 13801409 پرويز وحداني عفوني استاديار لقمان مقايسه روشهاي مختلف حرارت دهي كنسروهاي موادغذايي در بي اثر ساختن سم بو توليسم توصيفي 13,360,000
1438 13800409 زهره امين زاده عفوني استاديار لقمان بررسي وضعيت ppd  و پديده يادآوري وتست پوستي استاندارد آنرژي در بيماران همودياليزي مزمن مراجعه كننده به بيمارستان لباف نژاددر سال 1380 توصيفي 14,000,000
1440 13800505 بهرام يغمائي بيوشيمي استاد دانشكده پزشكي تعيين ژنوتيپ  ژنهاي سم زدا و تومور ساپرسورژنها دربيماران باسرطان سينه دربيماران مصرف كننده  قرصهاي ضد بارداري توصيفي 0
1445 13800505 گيتا اسلامي ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي تعيين ميزان شيوع مقاومت باكتريهاي بيهوازي درعفونتهاي پوستي بيماران مراجعه كننده به بيمارستانهاي آموزشي درماني تهران توصيفي 15,000,000
1447 13800505 شورا ماني قلم پوست استاديار شهدا بررسي وضعيت مبتلايان به اگزماي دست ازنظر  patch testدر مراجعين به درمانگاههاي پوست بيمارستان لقمان وبوعلي درسال 81-1380 توصيفي 7,520,000
1448 13800528 محمد حسين سلطانزاده داخلي اطفال استاد امام حسين(ع) بررسي اپيدميولوژيك عوامل باكتريال كنژنكتيويتهاي نوزادي درمراجعين به بيمارستانهاي امام حسين(ع)ورسالت طي سالهاي 80و81 توصيفي 14,760,000
1449 13800514 فرج  تابعي مهندسي پزشكي مربي دانشكده پزشكي كنترل كيفيت سيستم هاي سونوگرافي داپلرتوسط فانتوم نخي تجربي 6,040,400
1451 13800710 مجتبي نواب پور مهندسي پزشكي     شناسايي وتحليل متغيرهادرروش فوتوالكترون تراپي با استفاده فانتوم بدن تجربي 0
1453 13800603 فريده اسفندي بيوشيمي استاديار دانشكده پزشكي اندازه گيري مقادير اينترلوكين-6درسرم ومقايسه آن با ميزان اين ماده دربافت تومورال بيماران مبتلابه بدخيمي هاي گوارشي وارتباط آن باپيشرفت وتهاجم بيماري تحليلي 12,830,000
1454 13800717 فرخنده پوراسماعيلي ژنتيك استاديار دانشكده پزشكي بررسي تنوعات اللي ژنهاي استئوپروز (VDR,ER,B-TGF) درزنان ايراني توصيفي 71,069,500
1455 13800720 فرزانه جدلي پاتولوژي استاديار مفيد مقايسه رنگ آميزي هاي اختصاصي بوسيله "اتولازاختصاصي نرونها" وپروتيئن 100-Sبا رنگ آميزي معمولي دربيماري هيرشپرونگ تحليلي 11,609,000
1456 13800420 محمدحسن نمازي قلب وعروق دانشيار مدرس بررسي تاثير آنژيوپلاستي عروق كرونربرتوان انجام تست ورزش دربيمارستان شهيدمدرس تحليلي 2,000,000
1457 13800620 مرتضي صافي قلب وعروق استاديار مدرس بررسي ومقايسه اثرسه رژيم درماني باقرص تيكلوپيدين درپيشگيري ازبروز ترومبوزحاد وتحت حاد استنت دربيماران پس ازعمل آنژيوپلاستي بااستنت تحليلي 2,000,000
1458 13800710 مرتضي صافي قلب وعروق استاديار مدرس بررسي نتايج درمان انواع تاكيكاردي هاي حمله اي فوق بطني بااستفاده ازامواج راديوفركانسي دربيمارستان شهيدمدرس طي سال هاي 1379-1378 تحليلي 2,000,000
1460 13800710 معصومه ثابت كسايي فارماكولوژي دانشيار دانشكده پزشكي بررسي ومقايسه  درد پس ازجراحي درموشهاي صحرايي معتاد به مورفين وموشهاي غيرمعتاد كارآزمايي باليني 1,000,000
1463 13800320 بهرام يغمائي بيوشيمي استاد دانشكده پزشكي بررسي رابطه موتاسيونهاي ژن PO3 درمبتلايان به  سرطان پستان  مصرف كننده قرصهاي ضدبارداري توصيفي 14,980,000
1464 13800710 محمدحسن نمازي قلب وعروق استاديار مدرس بررسي عوامل پيشگويي كننده دربروز عوارض داخل بيمارستاني PTCA دربيمارستان شهيدمدرس تحليلي 2,000,000
1465 13800721 محمدعلي حيدرنيا پزشكي اجتماعي استاديار دانشكده پزشكي بررسي رابطه بيماريها باافت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي(ورامين) توصيفي 0
1466 13800302 سيدعبدالمجيد بحرينيان روانشناس باليني دانشيار طالقاني بررسي اپيدميولوژيك سوء مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي توصيفي 11,749,000
1467 13800401 فريده اسفندي بيوشيمي استاديار دانشكده پزشكي تاثيراپي نفرين ويوهيمبين (آگونيست وآنتاگونيست آدرنرژيك) برروي برخي ازعوامل مترشحه ازبافت اديپوزدرRat هاي نرچاق شده بوسيله رژيم غذايي پرانرژي تجربي 14,950,000
1468 13800205 مرتضي صافي قلب وعروق استاديار مدرس مقايسه استراحت 3 ساعته با استراحت 6 ساعته ازنظر ايجادعوارض عروقي درهفته اول پس ازانجام آنژيوگرافي عروق كرونر كارآزمايي باليني 9,608,000
1469 13800301 عليرضا نوري ج عمومي استاديار شهدا مقايسه نتايج كله سيستكتومي لاپارسكوپيك در درمان كله ليتيازيس وكله سيست حاد كارآزمايي باليني 2,000,000
1470 13800205 ژيلا نجفي راديولوژي استاديار اختر تعيين قدرت تشخيص سونوگرافي درپارگي منيسك زانوبراساس يافته هاي آرتروسكوپي كارآزمايي باليني 9,620,000
1471 13800503 پرويز مافي ج ترميمي دانشيار 15 خرداد مناسب ترين نيمرخ نسج نرم صورت  مردان و زنان  ايراني توصيفي 14,890,000
1472 13800316 فريده شيوا داخلي اطفال استاديار طالقاني بررسي همبستگي Passive-Smoking وبيماريهاي تنفسي درمراجعه كنندگان ( 6ماه- 5سال9 به بيمارستانهاي طالقاني وطرفه درسال 1380 تحليلي 0
1474 13800501 اكرم ابوالحسن زاده آناتومي استاديار دانشكده پزشكي بررسي الگوي فراسنج هاي تن سنجي در دانش آموزان 14-11 ساله شهرتهران درسال تحصيلي 82-81 توصيفي اپيدميك 9,885,000
1475 13800404 محمدعلي حيدرنيا پزشكي اجتماعي استاديار دانشكده پزشكي مقايسه اثردرماني طب سوزني بادرمان حمايتي درسندرم حمايتي كانال مچ دستي كارآزمايي باليني 0
1476 13800625 عليرضا موسوي جراحي اپيدميولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسي ميزان بقاء بيماران سرطاني ارجاعي به بخش راديوتراپي انكولوژي بيمارستان امام حسين(ع) و بيمارستان جرجاني  1380-1370 توصيفي 14,900,000
1480 13800205 احمدرضا فرسار داخلي اطفال استاديار مفيد تعيين سطح متوسط سرب خون دركودكان 6-1ساله مناطق چهارگانه تهران 0
1493 13800914 نريمان مصفا ايمونولوژي دانشيار دانشكده پزشكي بررسي فعاليت چسبندگي ماكروفاژهاي خون محيطي موش درحضورمحرك فوربول ميرستات استات(PMA) توصيفي 1,000,000
1495 13800322 منوچهر ايلخاني داخلي اعصاب استاديار لقمان بررسي ميزان حساسيت پتانسيل هاي برانگيخته حسي درتشخيص بيماري مرالژيا پاراستتيكا توصيفي 0
1497 13790920 فاطمه فلاح ميكروبشناسي استاديار دانشكده پزشكي تهيه آ نتي ژن 60 ازمايكوباكتريم بوو يس تخفيف  حدت يافته  BCG  جهت تشخيص بيمار ي  سل تجربي 15,000,000
1498 13800805 ليلا نبئي پوست استاديار شهدا بررسي اثرIntense Pulsed light source  برموهاي ناخواسته كارآزمايي باليني 4,790,000
1501 13800816 مريم وثوقيان بيهوشي استاديار طالقاني بررسي مقايسه اي مدت زمان بي حسي درآنستزي اسپينال بين افراد معتادبه ترياك وافراد غيرمعتاد كارآزمايي باليني 6,657,600
1502 13801017 شكراله عبداله زاده روانپزشكي استاديار امام حسين(ع) بررسي تاثيركلوزاپين بر الكتروانسفالوگرافي (EEG) بيماران اسكيزوفرني مزمن 0
1503 13801025 فرشته معتمدي فيزيولوژي استاد دانشكده پزشكي اثرهورمونهاي جنسي بريادگيري وحافظه درموشهاي آزمايشگاهي نروماده معتادبه مورفين تجربي 1,000,000
1504 13800820 مريم وثوقيان بيهوشي استاديار طالقاني بررسي تاثير مايع درماني بركاهش عوارض بعدازاعمال جراحي سرپائي 0
1505 13801008 معصومه عاليمقام عفوني استاديار لباف نژاد بررسي رابطه عفونت اوره آپلاسما اوره آليتيكوم باسقط جنين تحليلي 2,000,000
1506 13800901 فرزانه بتول رحيمي پاتولوژي استاد طالقاني بررسي رابطه پيش آگهي بيماران مبتلابه كانسر پستان درجه I,II بدون گرفتاري غدد لنفاوي باماركرهاي پروليفراتيو Ki67, Repp 86 درطي ده سال گذشته تحليلي 0
1509 13801207 سيد رضا موسوي ج عمومي دانشيار شهدا مقايسه كارآئي فيستول گذاري بروش لوپ با استفاده از وريد صافن و استفاده از گورتكس در ران براي انجام همودياليز مزمن تحليلي مداخله اي 7,460,000
1510 13801130 زهره امين زاده عفوني استاديار لقمان بررسي شيوع بيماريهاي انگلي روده اي در بين متقاضيان كارت بهداشتي شهرستان ورامين در سال 1381 توصيفي اپيدميك 9,490,000
1511 13801127 عليرضا موسوي جراحي اپيدميولوژي استاديار دانشكده پزشكي تدوين نرم افزار مشاوره اي با توانائي ارتباط متقابل ( Interactive ) براي متدولوژي تحقيق توصيفي 30,000,000
1512 13801127 فريده اسفندي بيوشيمي استاديار دانشكده پزشكي بررسي موتاسيون K-ras  در بيماران مبتلا به سرطان كلوركتال و مقايسه آن با گروه شاهد تحليلي مداخله اي 13,510,000
1514 13800814 فرزانه ( بتول ) رحيمي پاتولوژي استاد طالقاني مقايسه نتايج بدست آمده از تست PT  و APTT به روش معمول و روش پيشنهادي كميته استانداردهاي آزمايشگاهي 0
1516 13791011 سميندخت شعائي عفوني استاديار بوعلي بررسي اپيدميولوژيك و باليني موارد ثبت تستهاي غير تره پونمتئي در مراجعين به آزمايشگاه مركزي بيمارستان بوعلي از مرداد ماه 1379 تا شهريور ماه 1380 توصيفي 0
1519 13801211 ژاله رجوي چشم استاد امام حسين(ع) بررسي اثر عمل ترابكولكتومي بر ايجاد و يا پيشرفت كدورت عدسي 0
1521 13801208 دكتر علیرضا رجائي روماتولوژي استاديار لقمان مقايسه آينده نگر اثرات درماني سه روش مختلف غير جراحي در بيماران Tennis elbow تجربي 24,705,000
1525 13800820 محمد حسن حيدري آناتومي استاديار دانشكده پزشكي بررسي اولترا استراكچرال بافت اپي تليال معده انسان آلوده به هليكوباكتر پيلوري با استفاده از ميكروسكوپهاي الكتروني اسكنينگ و ترانسميشن 13,130,000
1526 13801117 ژاله محسني فر پاتولوژي استاديار طالقاني مقايسه لام فروزن  تهيه شده با استفاده از فرمالين ، اتانول مطلق و اسيد استيك گلاسيال بالام فروزن به روش روتين تحليلي 11,925,000
1527 13801127 عليرضا موسوي جراحي اپيدميولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسي ميزانهاي بقا بيماران سرطاني ارجاعي به بخش راديوتراپي و انكولوژي بيمارستان شهدا ( 1370-1379 ) 0
1529 13801116 حسين داهيفر اطفال- نوزادان استاديار شهدا تعيين يافته هاي آزمايشگاهي بيماري نرمي استخوان (Rickets )  در دختران سنين 12-15 سال در دو منطقه شمال و جنوب شهر تهران در سال 1380 توصيفي 0
1530 13791213 ژيلا نجفي راديولوژي استاديار اختر مقايسه دو روش راديوگرافي زانو با فلكسيون 45 درجه PA  و راديوگرافي استاندارد ايستاده در تشخيص زودرس استئوآرتريت زانو در بيمارستان اختر 0
1531 13801025 محمد تقي صالحيان ج عمومي استاديار طالقاني بررسي رابطه جراحي به روش Reconstraction Ligation  با نتايج درمان در معتادان تزريقي مبتلا به آنوريسم كاذب عفوني در بيمارستان طالقاني طي سالهاي 75-80 تحليلي 13,900,000
1532 13800815 عليرضا رجائي روماتولوژي استاديار لقمان بررسي رابطه تعداد زايمان با دانسيته استخوان در زنان 40-50 ساله غير يائسه در بيمارستان لقمان تحليلي 0
1533 13801222 محمد حسن نمازي قلب وعروق استاديار مدرس مقايسه تاثير درماني و عوارض تجويز كلوپيد اگرل و تيكلوپدين بعد از آنژيوپلاستي عروق كرونر تجربي 0
1534 13810119 معصومه جرجاني فارماكولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسي جذب خوراكي دفروكسامين مسيلات و اثر افزاينده هاي جذب بر آن به صورت  EX VIVO ,IN VIVO 0
1537 13810121 دكتر بهرام يغمائي بيوشيمي استاد دانشكده پزشكي بررسي ارتباط سرطان پستان با  ژنوتيپ پروموتور ژن GSTT1 با ميزان آن تحليلي 29,000,000
1539 13810203 محمد اسدپور پيرانفر قلب وعروق استاديار طالقاني بررسي ميزان فاكتورهاي انعقادي II , 7II ,XIII وآپوپروتئين هاي E,J در بيماران آترواسكلروزي 0
1540 13810224 محمد اسدپور پيرانفر قلب وعروق استاديار طالقاني بررسي دگرگوني ميزان CRP و فيبرينوژن بدنبال دريافت آسپيرين در بيماران قلبي و عروقي تحليلي تشخيصي 17,280,000
1541 13801222 سهيلا نصيري پوست استاديار لقمان بررسي رابطه مقدار VIT A و VIT E خون با پسوريازيس تحليلي 12,180,000
1543 13801222 ليلا نبئي پوست استاديار بوعلي بررسي اثر Diode Caser بر موهاي ناخواسته   2,370,000
1544 13801218 محمد حسن نمازي قلب وعروق استاديار مدرس مقايسه اثر ضد انعقادي سه فراورده تجاري مختلف وارفارين تحليلي مداخله اي 500,000
1545 13801127 عليرضا موسوي جراحي اپيدميولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسي ميزانهاي بقا بيماران سرطاني ارجاعي به بخش راديوتراپي و انكولوژي بيمارستان شهدا  79-70 0
1547 13810229 پروين ياوري اپيدميولوژي دانشيار دانشكده پزشكي بررسي فراوانيهاي ابتلا و مرگ ومير ناشي از سرطان در جمهوري اسلامي ايران از سال 1370 لغايت 1380 0
1548 13801222 پرويز طوسي پوست استاد لقمان بررسي افسردگي دربيماران مبتلابه پسوريازيس مراجعه كننده به بيمارستانهاي لقمان وبوعلي سال 80-81 توصيفي اپيدميك 3,230,000
1553 13810703 اسدالله  سعادت نياكي بيهوشي دانشيار امام حسين(ع) بررسي ميزان مورتاليتي در بخش مراقبتهاي ويژه بيمارستان امام حسين در نيمه نخست 1379 به نسبت كشورهاي توسعه يافته توصيفي 0
1557 13801207 سرور اسدي عفوني استاديار لباف نژاد بررسي قدرت روش شناسائي سريع آنتي ژن در تشخيص فارنژيت استرپتوكوكي بتا همولتيك گروه A كارآزمايي باليني 14,960,000
1558 13810202 بهرام مفيد راديوتراپي استاديار شهدا بررسي رابطه بيماريهاي تيروئيد با سرطان سينه تحليلي مداخله اي 15,000,000
1559 13810202 تورج شفقي ارتوپدي استاديار امام حسين(ع) بررسي اثر پانسمان عسل بر ترميم زخم فاشياتومي ساق clinical Trial 500,000
1560 13810208 جعفر پسند معصومي ميكروبيولوژي استاديار لباف نژاد طراحي و ساخت مدل جديدي از بطري كشت خون ومقايسه كارآيي آن بانوع معمولي درتهيه محيط كشت خون ديفازيك تجربي 29,570,000
1561 13810222 محمد شهيدي دادرس پوست استاديار بوعلي مقايسه اثر محلولهاي دهانشويه سوكرالفيت و تتراسايكلين بر آفت راجعه دهاني 12,525,000
1562 13810307 محمد حسن نمازي قلب وعروق استاديار مدرس بررسي ارتباط سطح پلاسمايي هموسيستئين با بيماري عروق كرونر در بيمارستان شهيد مدرس تحليلي 24,855,000
1563 13810322 ليلا نبئي پوست استاديار بوعلي بررسي اثر Finasteride بصورت قرص Propecia در Androgenetic Alopecia در خانمهاي مجرد 14,997,000
1565 13810325 فريبا قلمكار پور پوست استاديار بوعلي بررسي اثر ايزوتر تينوتئين بر تراكم استخوان و هموستاز كلسيم در آكنه ولگاريس 9,300,000
1568 13810203 اسماعيل حسن پور ج پلاستيك استاديار 15 خرداد بررسي مقايسه اي صافي هاي نو و بازيافت شده توسط هيپوكلريت سديم 0/1 درصد در فيلترهاي همودياليز سري A 14,880,000
1569 13810409 اميرهوشنگ محمدعليزاده داخلي گوارش استاديار طالقاني بررسي فراواني مري بارت در بيماران اندسكپي شده در مركز تحقيقات گوارش و كبد دانشگاه در سال 1381 توصيفي 60,197,500
1570 13810403 ليلا نبئي پوست استاديار بوعلي بررسي شيوع بيماريهاي پوستي در مهد كودكهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي 0
1571 13810401 سعيد اميني افشار عفوني استاديار لباف نژاد بررسي رابطه سطح سرمي آدنوزين داميناز با بيماري سل ريوي در بيماران مراجعه كننده به مراكز بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 81 لغايت 82 تحليلي 8,450,000
1576 13810307 پرويز وحداني عفوني دانشيار لقمان بررسي مقاومت  به متي سيلين بروش MIC در استافيلوكوك هاي آرئوس جدا شده مراجعين به بخش عفوني بيمارستان لقمان در سال 1381 توصيفي اپيدميك 14,540,000
1577 13810218 مهوش آگاه بيهوشي استاديار لباف نژاد مقايسه روشهاي IV sedation و طب سوزني در سنگ شكني كليه تحليلي مقايسه اي 7,136,000
1581 13810211 محمود نبوي عفوني استاديار امام حسين(ع) بررسي اثر ميزوپروستول( PGE1) بر هپاتيت B حاد كارآزمايي باليني 14,820,000
1582 13810402 احمد حسيني آناتومي استاديار دانشكده پزشكي بررسي اثر كاربامازپين بر فراساختار عصب بينائي جنين Rat تجربي 2,000,000
1583 13810401 هدايت اله الياسي بيهوشي استاديار طالقاني بررسي ميزان درد پس از عمل جراحي الكتيو پستان با تكنيك بلوك پاراورتبرال در مقايسه با بيهوشي عمومي تحليلي مقايسه اي 2,000,000
1584 13810401 مهدي خواجوي ENT استاديار لقمان مقايسه تاثير درماني سيپروفلوكساسين موضعي و خوراكي در موارد اوتيت مدياي مزمن فعال در بيمارستان لقمان حكيم تحليلي مداخله اي 2,000,000
1585 13810401 مهدي خواجوي ENT استاديار لقمان مقايسه اتوتوكسيسيتي سيپروفلوكساسين موضعي و سيستميك در درمان اوتيت مياني مزمن تحليلي مداخله اي 2,000,000
1590 13800715 مهدي بينا روانپزشكي دانشيار امام حسين(ع) بررسي نقش آموزش مهارتهاي ارتباطي و حل مساله اجتماعي در ارتقاي سطح عزت نفس، كاركردهاي هوشي و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان مقطع سوم دبستان دولتي شهيد جاويد تحليلي 9,644,000
1593 13800907 حسين بنازاده ج عمومي استاديار امام حسين(ع) بررسي تاثير وريد آلوگرافت منجمد شده جهت Vascular access  در بيماران نارسائي مزمن كليه فاقد وريد مناسب 20,950,000
1594 13810416 بهنام منصوري داخلي اعصاب استاديار امام حسين(ع) بررسي حداقل زمان لازم براي شناسائي هيجان موجود در تصاوير ساده و حقيقي چهره هاي انسان در مركز امام حسين ( ع ) در سال تحصيلي 1381 8,720,000
1598 13810307 سهيلا نبئي پوست استاديار لقمان بررسي رابطه ميزان روي سرمي و داخل سلولي با آكنه ولگاريس 0
1599 13810527 محمد غفراني اعصاب اطفال استاد مفيد بررسي نتايج درماني پروپوفول و میدوزولام در درمان استاتوس اپي لپتيكوس كودكان در بيمارستان مفيد كارآزمايي باليني 0
1601 13810514 معصومه جرجاني فارماكولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسي اثر مسموميت حاد و مزمن سرب بر پديده آپوپتوزيس در هيپوكمپ موش صحرائي 2,000,000
1602 13810602 نرگس بيرقي روانپزشكي استاديار طالقاني بررسي وضعيت مشاوره اي روانپزشكي و ويژگي هاي آن مركز آموزشي درماني آيت اله طالقاني سال 81-80 توصيفي 9,120,000
1603 13810818 عبدالرحمن نجل رحيم داخلي اعصاب دانشيار شهدا طراحي آزمون تشخيص مناطق آسيب ديده مغز با استفاده از مشخصات گفتاري در افراد دچار اختلال حركتي گفتار بدنبال CVA در مرحله حاد و تعيين قدرت تشخيص آن كارآزمايي باليني 0
1606 13810602 ناصرعلي حجتي قلب وعروق استاديار مدرس بررسي ماركرهاي اتوايميون در بيماران مبتلا به آترواسكلروز عروق كرونر در بيمارستان شهيد مدرس 13,000,000
1607 13810624 عبدالحسين باستاني بيوشيمي استاديار دانشكده پزشكي تعيين رابطه آنتي اكسيدانهاي تام ، آسيب پذيري گلبولهاي قرمز و ميزان گلوتاتيون و ميزان فعاليت گلوتاتيون پراكسيداز با سندرم كرونري تحليلي 14,997,000
1608 13810514 حسينعلي جلوه مقدم بيهوشي استاد مدرس بررسي علل مرگ و مير حين بيهوشي در متوفيان اتوپسي شده پزشكي قانوني ايران و نسبت آن به كل متوفيان اتاق عمل توصيفي اپيدميك 20,360,000
1609 13810824 نريمان مصفا ايمونولوژي دانشيار دانشكده پزشكي بررسي اثر تحريكي DNA باكتريال بر عملكرد سيستم ماكروفاژي درلاواژ پريتونئال موش BALB/C تجربي 1,000,000
1612 13810912 محمدحسن بهرامي طب فيزيكي استاديار شهدا بررسي شيوع آناستوموز مارتين - گروبر در افراد سالم 45-15 ساله بروش الكترودياگنوز در بيمارستان شهداي تجريش توصيفي اپيدميك 2,000,000
1613 13810405 هدايت اله الياسي بيهوشي استاد دانشكده پزشكي بررسي تاثير كرايو آنالژزيا بر ميزان درد پس از توراكوتومي تجربي 2,000,000
1614 13810917 فاطمه فلاح ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي تعيين فراواني مننژيت سلي و بروسلوزي در كودكان مبتلا به مننژيت مراجعه كننده به مراكز درماني دانشگاهي  تهران و شهريار كرج در مدت يكسال توصيفي 17,742,500
1615 13810927 هوشنگ خزان انگل شناسي استاديار دانشكده پزشكي بررسي رابطه مالاريا با تالاسمي ماژور در شهرستان ايرانشهر تحليلي 21,200,000
1620 13810715 حسين داهيفر اطفال- نوزادان استاديار شهدا تعيين مصونيت ناشي از واكسن سرخك در كودكان 6-7 ساله تهراني توصيفي اپيدميك 26,360,000
1621 13810402 پرويز وحداني عفوني دانشيار لقمان فراواني آلودگي به ويروسهاي هپاتيت  B و C و HIV و سفليس در صد كودك خياباني جنوب شهر تهران توصيفي 29,969,000
1622 13811008 زهره  امين زاده عفوني دانشيار لقمان بررسي شيوع ناقلين بيني استافيلوكوك اورئوس در بيماران همودياليزي مزمن مراجعه كننده به بخش همودياليز بيمارستان شهيد دكتر لبافي نژاد در سال 1380 و تعيين الگوي مقاومت آنتي باكتريال توصيفي اپيدميك 2,000,000
1623 13810828 ابوالفضل موفق ژنتيك استاديار دانشكده پزشكي ارتباط ناهنجاريهاي كروموزومي و فعاليت كل آنزيم هاي سم زداي GST در پرسنل شاغل در بخش هاي راديوتراپي در شهر تهران سال 81-82 تحليلي اپيدميك 15,439,000
1624 13810720 محمدحسن نمازي قلب وعروق استاديار مدرس بررسي اثر فوليك اسيد بر ميزان restenosis پس از Stent  PTCA تجربي 13,156,000
1625 13810513 مسعود مرداني عفوني دانشيار لقمان تعيين شيوع و محتمل ترين راه انتقال عفونت ثانويه در افراد در تماس با موارد تب هموراژيك كريمه - كنگو در استانهاي سيستان و بلوچستان و اصفهان توصيفي اپيدميك 28,970,250
1626 13811028 محمد غفراني اعصاب اطفال استاد مفيد تعيين اثر ايمونوگلوبولين وريدي با دوز بالا در مقايسه با ايمونوگلوبولين با دوز پاپين در بيماران مبتلا به سندرم گيلن باره در مركز آموزشي در ماني مفيد تحليلي 21,920,000
1629 13810722 سيداحمد حسنتاش قلب وعروق دانشيار مدرس نتايج استفاده از Intra-aortic balloon pump در اعمال جراحي قلب و عوامل مؤثر بر موفقيت در استفاده از آن در چند مركز جراحي قلب تهران از اول سال 1374 تا آخر نيمه اول سال 1381 0
1630 13810706 گيتا اسلامي ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسي شيوع ميكروارگانيسمها در افراد مبتلا به عفونت تنفسي در مراجعه كنندگان به مراكز درماني دانشگاه شهيد بهشتي سال 1381-1382 توصيفي اپيدميك 29,990,000
1631 13810819 هوشنگ ساغري عفوني استاد لقمان بررسي اثر ضد باكتريائي linezolid بر كوكوسهاي پاتوژن گرم مثبت ( بصورت In vitro ) كارآزمايي باليني 29,810,000
1633 13811120 داود يادگاري عفوني استاد لباف نژاد بررسي طرح مقاومت و حساسيت ميكروارگانيسم هاي جدا شده در بيمارستان خاتم الانبياء به روش In vitro در سال 79-80' توصيفي 2,000,000
1634 13810826 هاله طالايي عفوني استاديار لقمان بررسي مقايسه اي سفتازيديم وامي پنم  در بيماران تب دار نوتروپنيك در بخش هماتولوژي بيمارستانهاي طالقاني ومدرس سال 81-82 كارآزمايي باليني 28,608,000
1635 13810812 محمدرضا نظري پويا علوم آزمايشگاهي استاد دانشكده پزشكي بررسي توكسوپلاسموزيس نهفته در افزايش تصادفات رانندگي در رانندگان تهران در سال 81 0
1637 13810626 مريم السادات معين آزاد ته داخلي استاديار مهديه مقايسه اثر  و عوارض جانبي دو داروي هيدرالازين و متيل دوپا در درمان كوتاه مدت هيپرتانسيون زنان باردار مبتلا به پره اكلامپسي شديد 0
1638 13810819 عباس مومن زاده داخلي اطفال استاد شهدا بررسي ارزش معاينه كلينيكي در فارنژيت استرپتوكوكي و مقايسه آن باRapid Test در بيماران مراجعه كننده به پلي كينيك قدس كارآزمايي باليني 17,018,000
1641 13811225 مجتبي نواب پور راديوتراپي   پيراپزشكي مطالعه آثار فوتوالكترون تراپي بر روي بيماران مبتلا به سرطان 0
1642 13810626 زهره امين زاده عفوني استاديار لقمان بررسي وضعيت افراد تحت همودياليز مزمن از نظر عفونت سايتومگالوويروس در بيمارستان دكتر لباف نژاد در سال 1381 توصيفي 0
1643 13810821 چنگيز ايرانپور روانپزشكي استاديار امام حسين(ع) بررسي تغييرات سلامت رواني و سازگاري زناشوئي بدنبال تولد فرزند در زنان توصيفي 10,540,000
1644 13811003 فرزانه(بتول) رحيمي پاتولوژي دانشيار طالقاني بررسي ميزان آلودگي جدار  آنوريسم آئورت شكمي به سيتومگالوويروس ، هليكوباكترپيلوري و كلاميدياپنومونيه به روش PCR در بيمارستان طالقاني در سال 81-82 توصيفي 0
1645 13820207 علي اصغر كلاهي بهداشت استاديار دانشكده پزشكي ارزيابي كارآيي الكتروكارديوگرام در پيش آگهي دردهاي قلبي كارآزمايي باليني 2,000,000
1646 13820207 منوچهر ايلخاني داخلي اعصاب استاديار لقمان بررسي ميزان حساسيت و ويژگي  دو روش CMV و CMR در تشخيص سندرم تونل كارپال تجربي 2,000,000
1647 13820207 سعيد اميني افشار عفوني استاديار لباف نژاد بررسي فعاليت ويروس هپاتيت B در حاملين سالم آن ، تهران ، 1381 توصيفي 2,000,000
1648 13820207 سيدمنصور رايگانی طب فيزيكي استاديار شهدا بررسي هدايتي شاخه پالمار كوتانئوس عصب مديان PCBMN در افراد سالم در بيمارستان شهداي تجريش توصيفي 2,000,000
1649 13820207 نريمان مصفا ايمونولوژي دانشيار دانشكده پزشكي تاثير گليكاسيون محيط كشت برروي عملكرد فاگوستيك و انفجار تنفسي ماكروفاژهاي پريتونئال موش BALB/C تجربي 1,000,000
1650 13820207 ژاله رجوي چشم دانشيار امام حسين(ع) بررسي اپيدميولوژيك گلوكوم بعر از جراحي كاتاراكت مادرزادي مركز آموزشي درماني امام حسين (ع) سالهاي 1368 تا 78 توصيفي 2,000,000
1651 13820217 حسين بنازاده ج عمومي دانشيار امام حسين(ع) بررسي كارآئي Reconstraction (بازسازي) وريدي با استفاده از ژوگولار كرايو شده گوسفند 0
1652 13820223 سعيد اميني افشار عفوني استاديار لباف نژاد بررسي قدرت تشخيصي كلسترول وبيلي روبين مايع پلور درافتراق اگزودا ازترانسودا كارآزمايي باليني 2,000,000
1653 13811203 محمدمهدي امام روماتولوژي استاديار لقمان بررسي رابطه ميزان  تراكم استخواني با سرطان پستان ( مرتبط بامركز تحقيقات  تغذيه) تحليلي 29,702,000
1655 13811028 سيدمهدي صميمي اردستاني روانپزشكي استاديار امام حسين(ع) بررسي تاثير ايم پرامين در جلوگيري از حملات پره سينكوپ و سينكوپ در بيماران با اختلال ترس از خون و جراحت 0
1656 13811108 حسن بشيري بد انگل شناسي استاد دانشكده پزشكي بررسي سطح آمينوترانسفرازها در عفونتهاي تك انگلي   0
1658 13820223 بهنام منصوري داخلي اعصاب استاديار امام حسين(ع) تحقيق جامع و گزارش يك مورد از بيماري نادر كري خالص كلمه Pure word Deafness موردي 10,000,000
1659 13811214 سيد حسن تنكابني اطفال- نوزادان استاديار مفيد اثر قطع فنوباربيتال بر كاركرد شناختي - هوشي كودكان ( مرتبط با مركز تحقيقات كليه  ) تحليلي 26,320,000
1660 13811214 ربابه رضائي پور ايمونولوژي استاد دانشكده پزشكي مطالعه بر روي تاثير فركانسهاي مختلف ميدان مغناطيسي بر سيستم ايمني هومورال - سلولي و بيان ژن هاي سايتوكاين ساز تجربي 29,940,000
1661 13820310 آذر فلاح اطفال- نوزادان استاديار لقمان بررسي ميزان فشار خون در كودكان دبستاني 7-11 ساله شهر تهران در سال 1381 ( مرتبط با مركز تحقيقات كليه ) توصيفي 2,000,000
1662 13820310 معصومه عاليمقام عفوني استاديار لباف نژاد بررسي همبستگي سطح خوني سيكلوسپورين با بروز عفونت ويروس سايتومگال در بيماران دريافت كننده پيوند كليه در بيمارستان لباف نژاد تهران از سال 1378 لغايت 1381 ( مرتبط بامركز تحقيقات كليه) توصيفي 2,000,000
1663 13820123 علي اكبر سليماني رهبر ميكروبيولوژي دانشيار دانشكده پزشكي بررسي اثر غلظت هاي مختلف ويوله دوژانسيان بر رشد باكتريهاي فلور طبيعي حلق تجربي 0
1664 13811214 اكرم ابوالحسن زاده آناتومي استاديار دانشكده پزشكي بررسي الگوي فراسنج ها و نماگرهاي تن سنجي در دانش آموزان 18-15 سال در سال82 توصيفي 21,140,000
1665 13811008 حميد سهراب پور داخلي دانشيار لباف نژاد بررسي شيوع پرحساسيتي راههاي هوائي افراد در معرض آزبست ( كارگران كارخانه ايرانيت ) بدون علايم كلينيكي و آزمايشگاهي مراجعه كننده به بيمارستان لبافي نژاد توصيفي 0
1666 13811226 مهوش آگاه بيهوشي استاديار لباف نژاد بررسي تاثير موسيقي بر درد بعد از عمل ( مرتبط با مركز تحقيقات چشم ) كارآزمايي باليني 21,107,200
1667 13820125 محمد غفراني داخلي اطفال استاد مفيد مقايسه اثر ليدوكائين داخل وريدي و ميدازولام در درمان استاتوس اپي لپتيكوس كودكان در بيمارستان مفيد (مرتبط بامركز تحقيقات علوم اعصاب) تحليلي 14,260,000
1668 13820201 ماهيار آذر روانپزشكي استاديار امام حسين(ع) بررسي  سرعت اثر و عوارضي داروي سيتالوپرام بر بيماري افسردگي و مقايسه آن با تاثير داروي فلوكستين تجربي 0
1670 13820210 هانيه ژام پاتولوژي استاديار مهديه بررسي رابطه كوريوآمنيونيت ساب كلينيكال با زايمانهاي پره ترم ( مرتبط با مركز تحقيقات بيولوژي سلولي و مولكولي ) تحليلي 9,382,000
1671 13811226 حسينعلي جلوه مقدم بيهوشي استاديار مدرس بررسي اثر محافظتي داروي X در پيشگيري از چسبندگي پريكارد به بافتهاي مجاور بدنبال توراكوتومي در موش صحرایی (مرتبط بامركز تحقيقات سل) تجربي 30,000,000
1673 13820118 مسعود مرداني عفوني دانشيار لقمان بررسي ارزيابي روش اندازه گيري اينترفرن گاما (َQ_IFN)  و تست توبركولين (PPD) در تشخيص سل نهفته  و HIV مثبت در افراد بستري در بيمارستان لقمان و مسيح دانشوري ( مرتبط با مركز تحقيقات بيماريهاي ريوي ) كارآزمايي باليني 23,800,000
1676 13820118 نورالدين پيرموذن ج توراكس استاديار مدرس بررسي وجود آنتي ژن در گردش سرم مبتلايان به كيست هيداتيد مراجعه كننده به بيمارستان شهيد مدرس در طي سالهاي 1381-82 ( مرتبط با مركز تحقيقات گوارش ) توصيفي 30,000,000
1677 13820328 لطيف گچكار عفوني دانشيار لقمان بررسي سرواپيدميولوژيك كيست هيداتيد درمناطق شهري روستائي شميرانات تهران وبررسي قدرت IFA درتشخيص آن درسال 1382 توصيفي 0
1678 13820324 سعيداله نوحي ENT استاديار طالقاني بررسي نقش اكتينوميكوز درهيپرتروفي انسدادي لوزه توصيفي 16,510,000
1679 13820827 مصطفي شريفيان اطفال- نوزادان استاديار مفيد بررسي عوارض سيستم ادراري در بيماران مبتلا به انواع اسپاينال ديس رافيسم در بيمارستانهاي شهيد لبافي نژاد و مفيد ( مرتبط با مركز تحقيقات كليه ) توصيفي 1,000,000
1681 13820217 طاهره ثقه الاسلام روانشناس باليني استاديار لقمان بررسي جامع وضعيت روان بيماران قلبي و عروقي قبل  و بعد از عمل By Pass كارآزمايي باليني 11,570,000
1683 13820223 علي اكبر نصيري افشار ENT استاديار طالقاني تاثير عمل آدنوتانسيلكتومي بر سطوح Igm و IgA و  IgG سرم افراد زير 10 سال كارآزمايي باليني 6,540,000
1685 13821020 فريد ايمانزاده اطفال- نوزادان استاديار مفيد بررسي عوامل مستعد كننده به عفونت هليكواكترپيلوري در بيماري پپتيك اطفال در بيماران آندوسكوپي شده در بيمارستان مفيد تهران از مهر 1381 تا مهر 1382 ( مرتبط بامركز تحقيقات گوارش) توصيفي 2,000,000
1686 13821020 معصومه محكم اطفال- نوزادان استاديار مفيد بررسي اختلالات الكتروليتي و اسيد و باز در بيماران مبتلا به عفونت هاي ادراري در بيمارستان كودكان مفيد شهر تهران از اسفند ماه 1381 تا مرداد ماه 1382 (مرتبط بامركز تحقيقات كليه) توصيفي 2,000,000
1688 13820328 مريم افراخته زنان و زايمان استاديار شهدا بررسي مقايسه اي نتايج آزمون پاپانيكولائو در آزمايشگاههاي شهر تهران و اوتاوا تحليلي مقايسه اي 0
1690 13820328 جلال الدين خوشنويس ج عمومي استاديار شهدا تهيه بانك مديريت پايان نامه هاي دانشكده پزشكي توصيفي 30,000,000
1691 13820814 سرور اسدي عفوني استاديار لباف نژاد بررسي اثر سينرژستيك جنتامايسين و داروهاي ضد ديواره هاي In Vitro عليه سويه هاي آنتروكوكوس فكاليس جدا شده از بيماران بستري شده در بيمارستان لبافي نژاد توصيفي 29,330,000
1693 13820429 محمد غفراني اطفال- نوزادان استاد مفيد تعيين آنتي بادي كارديو ليپين آنتي بادي دربيماران تشنجي وگروه كنترل دربيمارستان كودكان مفيد( مرتبط بامركز تحقيقات  علوم اعصاب) تحليلي 11,770,000
1694 13820513 پروين ياوري اپيدميولوژي دانشيار دانشكده پزشكي بررسي عوامل مرتبط باسرطان پستان درزنان مراجعه كننده به بيمارستان شهدا تهران درسال 1382-83 موردي- شاهدي 29,908,000
1695 13820818 پروين ياوري اپيدميولوژي دانشيار دانشكده پزشكي ايجاد بانك اطلاعاتي و  بررسي خصوصيات اپيدميولوژيك بيماران سرطاني مراجعه كننده به مركز آموزشي پزشكي درماني بيمارستان شهدا سالهاي 1352 لغايت 1382 توصيفي 30,000,000
1697 13821216 نريمان مصفا ايمونولوژي دانشيار دانشكده پزشكي بررسي اثر تحريكي DNA باكتريال بر عملكرد فاگوسيت هاي خون محيطي انسان تجربي 1,000,000
1699 13820328 اسماعيل حاجي نصراله ج عمومي دانشيار لقمان بررسي اپيدميولوژي 20 ساله آپانديسيت دربيمارستان لقمان حكيم وكاربرد نرم افزاري رايانه جهت هدايت تشخيص آپانديسيت 0
1700 13821015 علي اصغر حليمي اصل داخلي اطفال استاديار شهدا مقايسه نتايج پروكلسي تونين و كشت  در تشخيص عفونت باكتريال در كودكان مبتلا به بدخيمي دچار تب 28,605,000
1701 13821001 آزاده جولائي ج عمومي استاديار مهديه بررسي تاثير افزايش تعداد برش غده لنفاوي سانتينل و افزودن ايمونوهيستوكميستري بر تشخيص متاستاز سرطان پستان 21,325,000
1702 13821028 سعيداله نوحي ENT استاديار طالقاني بررسي ميزان شيوع ائوزينوفيلي دربين بيماران مبتلابه رينوسيتوزيت مزمن ومقايسه شيوع ائوزينوفيلي دربين بيماران مبتلا به رينوسينوزيت مزمن باكتريال وآلرژيك مراجعه كننده به درمانگاه ENT  بيمارستان طالقاني درسال 82-83 توصيفي 0
1703 13820728 ناصر جلالي پزشكي قانوني دانشيار لقمان بررسي رابطه SAPS II باميزان مورتاليتي دربيماران دچار مسموميت شديد با منوكسيد كربن موردي- شاهدي 0
1704 13820821 پيمان محمدي تربتي پاتولوژي استاديار لباف نژاد مقايسه نتايج سطح سرمي LDL كلسترول به روش آنزيماتيك باروش محاسباتي فريدوالد (مرتبط بامركز تحقيقات غدد) 8,260,000
1705 13820425 مرتضي مهاجر روانپزشكي استاد طالقاني شيوع اضطراب وافسردگي بين بيماران  پذيرش شده دربخش هاي داخلي بيمارستان هاي امام حسين(ع) وطالقاني (مرتبط بامركز تحقيقات  علوم اعصاب) توصيفي 11,260,000
1706 13820721 سعيداله نوحي ENT استاديار طالقاني برررسي تاثير عمل جراحي راينوپلاستي بركيفيت زندگي كارآزمايي باليني 17,670,000
1707 13830122 محمدمهدي امام روماتولوژي استاديار لقمان بررسي تراكم استخواني پري آرتيكولر متاكارپو فالانژيال بيماران مبتلا به Early Rhevmatiod Arthrtis تحليلي 14,320,000
1708 13821120 گيتا اسلامي ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسي ميزان شيوع باكتريهاي ايجاد كننده آرتريت سپتيك و تعيين حساسيت و مقاومت باكتريهاي جدا شده از بيماران مراجعه كننده به مراكز دانشگاهي در سال 83-84 30,000,000
1709 13820811 فرزانه ابراهيمي فرد ج عمومي استاديار مدرس بررسي اثر موضعي انسولين كريستال و سرم نرمال سالين بر التيام زخم هاي فشاري clinical Trial 19,486,000
1710 13821220 علي اكبر نصيري افشار ENT استاديار طالقاني بررسي باكتريولوژيك و آنتي بيوگرام عفونت مزمن گوش مياني در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه گوش و حلق و بيني بيمارستان طالقاني توصيفي 0
1711 13830118 معصومه محكم داخلي اطفال استاديار مفيد بررسي عملكرد كليوي در مبتلايان تالاسمي ماژور مراجعه كننده به بيمارستان مفيد در سال 1383 كاربردي 26,552,000
1712 13830219 سعيد اله نوحي ENT استاديار طالقاني بررسي اثر داروهاي هموپاتي بر روي بيماران وزوز گوش به علت تروماي صوتي 1,370,000
1713 13830324 عبداله فضل عليزاده راديوتراپي استاديار امام حسين(ع) بررسي تاثير كاهش دوره راديوتراپی كمكي بعد از ماستكتومي بر ميزان عود موضعي در بيماران مبتلا به سرطان پستان 2,000,000
1714 13830324 علي اصغر كلاهي بهداشت استاديار دانشكده پزشكي بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي پاكدشت نسبت به ايدز در سال 1382 1,000,000
1715 13830324 شهناز آرمين داخلي اطفال استاديار مفيد بررسي ارتباط سطح لاكتات سرم و پيش آگهي در بيماران بستري شده در بخش PICU بيمارستان مفيد در سال 1382 2,000,000
1716 13830324 جلال الدين خوشنويس ج عمومي استاديار شهدا مقايسه كارآئي و عوارض انواع گرافتهاي عروقي در بيماران دياليزي در بيمارستان شهدا 2,000,000
1717 13830324 علي اصغر كلاهي بهداشت استاديار دانشكده پزشكي بررسي شيوع سوء مصرف مواد مخدر و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي سال تحصيلي 82-81 2,000,000
1718 13830324 فريد ايمانزاده داخلي اطفال استاديار مفيد رابطه عفونت هليكوباكترپيلوري والدين با ابتلاي كودكان آنها 2,000,000
1719 13830324 منوچهر اردشير پور داخلي اطفال استاديار مفيد بررسي ميزان فراواني روتاويروس و شناسائي سروتيپ هاي آن در شيرخوران و كودكان زير 5 سال مبتلا به گاستروانتريت حاد بستري شده بيمارستان كودكان مفيد از پائيز 1381 تا پائيز 1382 2,000,000
1720 13830212 يوسف سمناني روانپزشكي استاديار امام حسين(ع) بررسي گروههاي خوني و RH در اختلال خلقي دو قطبي نوع I در بيماران بستري در بيمارستان امام حسين در سال 1383 توصيفي 0
1721 13830219 فاطمه فلاح ميكروبيولوژي دانشيار دانشكده پزشكي جداسازي عوامل باكتريال هوازي وبيهوازي مطلق ومايكوباكتريال اززخم پاي مبتلايان به ديابت درمراكز درماني دانشگاه شهيد بهشتي وتعيين حساسيت ومقاومت آنتي بيوتيكي آنها توصيفي 20,150,000
1725 13830221 مجتبي قدياني داخلي استاديار مدرس بررسي اثربخشي پروتكل درماني Irinotecon+ Cisplatin درمبتلايان سرطان معده متاستاتيك بدون سابقه شيمي درماني 0
1726 13830510 معصومه فلاحيان زنان و زايمان استاديار طالقاني بررسي وضعيت سقط عمدي درمراجعين به بيمارستان طالقاني طي سالهاي 1380-81 كاربردي 2,000,000
1727 13830510 سيدحسين مرتضوي راديوتراپي استاديار امام حسين(ع) محاسبه درصد حجم ريه اشعه خورده در راديوتراپي تانژانت  سرطان پستان با استفاده ازسيمولاتور كاربردي 2,000,000
1729 13830324 محمدمهدي امام روماتولوژي استاديار لقمان بررسي ارزش تشخیصی  Anti- Cyclic Citrullinated Peptides Antibody درتشخيص آرتريت روماتوئيد مقطعي 30,000,000
1737 13830602 عصمت باروتی زنان و زايمان دانشيار بوعلي مقايسه تاثير برموکريپتين و کابرگولين بر مبتلايان به هيپرپرولاکتينمی clinical Trial 15,849,000
1738 13830719 هاله طالائی عفوني استاديار لقمان بررسی ميزان سيتوکينهای اختصاصی در هيپرترمی ناشی از مسموميت های شايع با ( Opioid , TCA ) بخش مسمومين لقمان سال 1383 0
1741 13830228 پيمان محمدی تربتی پاتولوژي استاديار لباف نژاد مقايسه نتايج سنجش سطح خونی هموگلوبين A2 به روش کروماتوگرافی تعويض کاتيونی دستگاه Hb Gold با روش مرجع ميکروکروماتوگرافی كاربردي 16,668,000
1742 13830410 حسين داهيفر اطفال- نوزادان استاديار شهدا تعيين وضعيت آنتی بادی بيماری سرخجه در کودکان کلاس اول ابتدائی 7-6 ساله شهر تهران قبل و بعد از بسيج واکسيناُسيون 30,000,000
1748 13830615 عليرضا رجائی روماتولوژي استاديار لقمان بررسی سطح سرمی 25 هيدروکسی ويتامين D وتغييرات فصلی آن درافراد سالم شهرتهران درسالهای 1383-84 98,962,000
1749 13830811 زهره امين زاده عفوني استاديار لقمان بررسی اپيدميولوژيک زنان باردار مراجعه کننده به زايشگاه نيک نفس شهرستان رفسنجان ازنظر HBSAg درسال 1382 2,000,000
1750 13830721 سعيداله نوحی ENT استاديار طالقاني بررسی فراوانی بيماری ريفلاکس معده به مری در بيماران با علائم راههای هوايی فوقانی گوارشی مراجعه کننده به درمانگاه ENT بيمارستان طالقانی در سالهای 1384-1383 توصيفي 21,830,000
1751 13830826 يوسف سمنانی روانپزشكي استاديار امام حسين(ع) بررسی عوارض شناختی ناشی از شوک درمانی الکتريکی در بيمارانی که لیتیوم دريافت ميکنند clinical Trial 3,100,000
1755 13840921 سیداسماعیل حسن پور ج پلاستيك دانشيار 15 خرداد تاثیر پیشگیرانه اولئیک اسید موضعی روی سوروایوال فلپ پوستی خرگوش تجربي 28,613,710
1756 13830901 مهوش آگاه بيهوشي استاديار لباف نژاد بررسی اثر داروی Phos C6 هومیوپاتی بر بروز تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی استرابیسم clinical Trial 15,280,000
1757 13840406 مهوش آگاه بيهوشي استاديار لباف نژاد مقایسه کارآئی های هاپینوزیس و سدیشن وریدی در رژیونال آنستزی در اعمال جراحی چشم كارآزمايي باليني 12,705,000
1758 13841117 حبیب امامی اپيدميولوژي   مسيج دانشوري بررسی میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد تغذیه ای ورزشکاران مراجعه کننده به یک مجموعه ورزشی در تهران 1384 0
1769 13841115 سیدعباس صفوی نائینی ENT دانشيار طالقاني بررسی ششیوع اختلالات آنزیمی کبد ناشی از نشت هالوتان از دستگاههای بیهوشی در پرسنل اتاقهای عمل و مقایسه آن با بخش های جراحی در بیمارستان طالقانی در سال 1385 0
1770 13841103 عبدالجلیل کلانتر هرمزی ج پلاستيك دانشيار 15 خرداد بررسی اثر تزریق موضعی گزیلوکائین ، بوتوکسین و عمل جراحی در بهبود سردردهای میگرنی و مقایسه آن با گروه کنترل كارآزمايي باليني 0
1771 13841007 احمد عامری راديوتراپي استاديار امام حسين(ع) ایجاد بانک اطلاعاتی و بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک بیماران سرطانی مراجعه کننده به بخش انکولوژی رادیوتراپی جرجانی بیمارستان امام حسین (ع) در سالهای 1351 تا 1384 0
1772 13840630 فریبا عربگل اعصاب اطفال استاديار امام حسين(ع) بررسی تاثیر ربوکستین در درمان افسردگی کودکان و نوجوانان در بیمارستان امام حسین (ع) كارآزمايي باليني 0
1773 13840716 حمیدرضا حقیقت خواه راديولوژي استاديار شهدا استفاده از سی تی آنژیوگرافی CTA در تشخیص زودرس آنوریسم های مغزی و مقایسه آن با آنژیوگرافی DSA و نتایج جراحی 14,350,000
1774 13840720 یاسمن متقی پور روانپزشكي استاديار طالقاني بررسی مشخصه های دموگرافیک ،بیماری و درمان در بیماران سایکوز بار اول در بخش های روانپزشکی بیمارستانهای طالقانی و امام حسین (ع) تهران 1379-83 توصيفي 0
1775 13840727 علی دباغ بيهوشي استاديار طالقاني بررسی تاثیر تجویز محلول سولفات منیزیوم وریدی بر پیامدهای کوتاه مدت عمل جراحی در بیماران کاندید انجام اعمال جراحی تحت بیهوشی عمومی كاربردي 0
1776 13840730 مریم السادات حسینی زنان و زايمان دانشيار امام حسين(ع) بررسی میزان تیتر آنتی بادی تیروئید در مبتلایان به سقط در مراجعین به بیمارستان امام حسین (ع) در سال 1384 توصيفي 0
1777 13840811 احمد عامری راديوتراپي استاديار امام حسين(ع) بررسی اثر شیلدینگ حد تحتانی فیلدهای لگنی در بیماران مبتلا به کانسر رکتوم بر میزان دوز رسیده به بیضه ها و اثر آن بر سطح سرمی هورمونهای جنسی 0
1778 13840821 علیرضا رجائی روماتولوژي استاديار لقمان بررسی اثر گلوکز آمین در درمان علائم استئوآرتریت زانو و قند خون در بیماران دیابتی 0
1779 13840827 سیدمحمد جزایری ارتوپدي استاديار اختر اثر ضد دردی تزریق داخل مفصلی مورفین در مقایسه با ترامادول پس از اعمال جراحی آرتروسکوپیک زانو 8,860,000
1780 13840929 سیدمرتضی کاظمی ارتوپدي استاديار اختر مقایسه دو داروی Aprotinini  و  TraNEXAMIC Acid در میزان خونریزی حین عمل جراحی هیپ 0
1781 13841003 محسن روزرخ ج اطفال استاديار مفيد بررسی نتایج انفیوژن داروی روپیواکائین اکستراپلورال در کاهش درد بعد از عمل جراحی توراکوتومی نوزادان و شیرخواران زیر یکسال در بیمارستان مفید كارآزمايي باليني 15,650,000
1782 13841005 محمد غفرانی اعصاب اطفال استاد مفيد بررسی نقش سدیم والپروات وریدی در دروان استاتوس اپی لپتیکوس کودکان 0
1783 13840226 ربابه طاهری پناه زنان و زايمان استاديار امام حسين(ع) تعیین ارتباط رویت هتروژن پری اندوسرویکس در سه ماهه دوم حاملگی با وقوع زایمان زودرس كاربردي 21,160,000
1784 13840310 عباس صفوی نائینی ENT دانشيار طالقاني بررسی تاثیر محلول رقیق شده سرکه و مقایسه آن با پلاسبو بر روی بیماران مبتلا به استوماتیت مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی clinical Trial 0
1785 13840316 ربابه طاهری پناه زنان و زايمان استاديار امام حسين(ع) تعیین همبستگی بین گازهای خونی ( شریان و ورید بند ناف ) و آپگار نوزادان تازه متولد شده در بیمارستان امام حسین (ع) 19,092,000
1789 13840318 مصطفی علوی مقدم طب حوادث استاديار امام حسين(ع) مقایسه اثر متوکسی فلوران استنشاقی با فنتانیل وریدی در ایجاد بی دردی حین جا اندازی شکستگی استخوانهای بلند در بخش اورژانس بیمارستان امام حسین (ع) 0
1790 13840323 پروانه کریم زاده اعصاب اطفال استاديار مفيد بررسی اثرات والپروات سدیم در کودکان دچار تاخیر تکاملی و نوار مغز غیر طبیعی و بدون تشنج بالینی در پیشرفت تکاملی - رفتاری آنان 30,000,000
1791 13840323 مریم السادات حسینی زنان و زايمان دانشيار امام حسين(ع) مقایسه نتایج بیوپسی اندومتر با Pipelle و Uterobrush با هیسترکتومی بیماران کاندید هیسترکتومی مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) 21,826,500
1792 13840415 گیتا اسلامی ميكروبيولوژي دانشيار دانشكده پزشكي بررسی نقش پاپیلوما ویروس انسانی با روش PCR همراه با پلی مورفیسم ژنتیکی ژنهای سم زدا در افراد مبتلا به سرطان مثانه 29,990,000
1793 13840418 محسن روزرخ ج اطفال استاديار مفيد اثرات ارتشاح داروی بوپیواکائین در پاسخ های کورتیزول و پرولاکتین ، انسولین و گلوکز در درد پس از عمل جراحی فتق ناحیه اینگوئینال اطفال 7-3 ساله بیمارستان مفید 20,960,000
1794 13840429 ربابه طاهری پناه زنان و زايمان استاديار امام حسين(ع) مقایسه تاثیر قرص جلوگیری از حاملگی و سیپروترون کمپاند بر کاهش سطح سرمی آنتی ژن اختصاصی پروستات در زنان مبتلا به هیرسوتیسم 16,220,000
1795 13840630 سیدمرتضی کاظمی ارتوپدي استاديار اختر بررسی تاثیر محل استئوتومی در جابجایی سطح کشکک زانو و عوارض آن توصيفي 0
1796 13840630 سیدمرتضی کاظمی ارتوپدي استاديار اختر بررسی تست های آزمایشگاهی موثر در تشخیص زودرس عفونت در شکستگیهای باز اندام تحتانی كارآزمايي باليني 0
1798 13840522 فریده اسفندی بيوشيمي استاديار دانشكده پزشكي بررسی ارتباط موتاسیون های P53  با سرطان دهان   28,530,000
1799 13840525 علی حقیقی انگل شناسي استاديار دانشكده پزشكي تعیین اثرات ضد آمیبی عصاره سیرو آویشن بر روی تروفوزوتیت انتاموبا هیستولیتیکا در شرایط آزمایشگاهی كاربردي 14,970,000
1800 13840615 احمد عامری راديوتراپي استاديار امام حسين(ع) بررسی میزان تغییرات حجمهای ریوی و سطح اشباع اکسیژن بافتی در رادیوتراپی کانسر پستان و مقایسه آن در دو روش 2 فیلد و تک فیلد كاربردي 0
1801 13840613 زهره امین زاده عفوني استاديار لقمان بررسی فراوانی عفونت های گرم منفی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در بیمارستان لقمان سال 82 2,000,000
1802 13840613 علی اصغر کلاهی پزشكي اجتماعي استاديار دانشكده پزشكي بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در مورد بیماری ایدز در سال 1381 2,000,000
1803 13840613 نریمان مصفا ايمونولوژي دانشيار دانشكده پزشكي بررسی فعالیت سیتوتوکسیک سلولهای تک هسته ای خون محیطی به کمک محرکهای بتا گلوکان - زایموزان 2,000,000
1807 13830929 محمد بیات آناتومي دانشيار دانشكده پزشكي بررسی اثر تابش لیزر کم توان هلیوم -نئون روی خصوصیات فراساختاری و بافت شناسی و میزان تکثیر فیبروبلاستهای استخراج شده از موشهای دیابتی شده با استرپتوز وتوسین تجربي 0
1808 13831015 فریدون عزیزی داخلي غدد استاد طالقاني طراحی و توسعه و نگهداری وب سایت مجله پژوهش در پزشکی 28,123,000
1811 13831112 ناهید رستمی اطفال- نوزادان استاديار طالقاني اندازه گیری غیر تهاجمی بیلی روبین برای شناسایی نوزادان ایرانی در معرض خطر زردی شدید قبل از ترخیص از بیمارستان 24,700,000
1812 13831112 فاطمه صغری اصفهانی هماتولوژي دانشيار طالقاني بررسی تاثیر درمان ضد هلیکو باکترپیلوری بر افزایش پلاکت در بیماران مبتلا به ایمیون ترومبوسیتوپنی پورپورا كارآزمايي باليني 28,656,000
1814 13831112 علی حقیقی انگل شناسي استاديار دانشكده پزشكي بررسی میکروسکوپی و افتراق انتامبا هیستولیتیکا از انتامبادیسپار با روش PCR در مراکز درمانی زاهدان كاربردي 0
1815 13831112 علی حقیقی انگل شناسي استاديار دانشكده پزشكي شناسایی و توصیف ژن گلوکز فسفات ایزومراز زایمودم II انتامباهیستولیتیکا 0
1816 13831118 حمید بهنیا زنان و زايمان استاديار امام حسين(ع) بررسی توان تشخیصی power doppler در تعیین بدخیمی تومورهای تخمدان قبل از انجام لاپاراتومی 24,220,000
1817 13831218 محمد غفرانی اعصاب اطفال استاد مفيد بررسی تاثیر Oxcarbazepine به صورت داروی کمکیadd-on therapy در کنترل تشنجات مقاوم اطفال در بیمارستان کودکان مفید clinical Trial 11,770,000
1819 13840205 محمد غفرانی اعصاب اطفال استاد مفيد بررسی مقایسه ای اثر والپروات سدیم و فنوباربیتال و افزایش خون بیماران صرعی مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید تجربي 0
1820 13840205 محمدتقی ارزانیان خون اطفال استاديار مفيد بررسی فراوانی هلیکوباکترپیلوری درکودکان مبتلابه ایمیون ایدیوپاتیک ترومبوسیتوپنیک پورپورای مزمن و اثردرمان ضد هلیکوباکترپیلوری برآن 18,507,000
1822 13840207 ربابه طاهری پناه زنان و زايمان استاديار امام حسين(ع) بررسی میزان فری تین سرم خون زنان باردار در سه ماهه دوم و سوم حاملگی و ارتباط آن با پیش آگهی حاملگی 13,680,000
1824 13840212 ناهید رستمی نوزادان استاديار طالقاني بررسی اپیدمیولوژی مرگ و میر نوزادان نارس در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه ع پ ش بهشتی در سال 83 توصيفي 0
1826 13840214 لطیف گچکار عفوني دانشيار لقمان طراحی و ساخت سیستم آزمایشی کالیبراسیون دستگاههای اندازه گیری فشارخون و دماسنج پزشکی با کاربرد و دسترسی آسان 0
1827 13840218 ابوالفضل موفق ژنتيك استاديار دانشكده پزشكي بررسی نقایص کروموزومی در معتادین به انواع مواد مخدر در زیر مجموعه جمعیت ایران توصيفي 1,000,000
1833 13840208 سیداحمد حسنتاش ج قلب دانشيار مدرس نتایج استفاده از وسائل کمکی قلب در اعمال جراحی قلب و عوامل موثر بر موفقیت در استفاده از آن در دو مرکز جراحی قلب از سال 81-74 2,000,000
1835 13840226 علی اکبر اسماعیلی جاه ارتوپدي استاديار اختر بررسی تاثیر و مقایسه میان سه روش کاهش در Femoral nerve block, Facia Iliack block و تزریق فنتانیل قبل از انجام بی حسی نخاعی ساده د رموقعیت خوابیده در شکستگی شفت فمور كارآزمايي باليني 8,513,400
1839 13830719 هاله طالائی عفوني استاديار لقمان بررسی فراوانی رابدومیولیز در بیماران بستری در بخش مسمومین بیمارستان لقمان 1383 29,650,000
1841 13830721 فرج تابعی فيزيك پزشكي مربي دانشكده پزشكي بررسی میزان پرتوگیری ناشی از آزمایش های تشخیصی پزشکی هسته ای در تهران در سالهای 1378 الی 1383 30,000,000
1844 13830802 محترم نجفی ENT دانشيار لقمان طرح مقایسه اثرات درمانی و تحمل پذیری Cetirizine رازک ایران و KRKA اسلونی در درمان رینیت آلرژیک فصلی كارآزمايي باليني 23,859,120
1846 13830802 عبدالکریم پژومند پاتولوژي دانشيار لقمان مقایسه تاثیر ترکیب آمینوفیلین، اپی نفرین با گلوکاگون در درمان مسمومیت با آنتاگونیست های بتا كارآزمايي باليني 0
1847 13830810 عباس مومن زاده داخلي اطفال استاد شهدا بررسی قدرت تست سریع ایمونوکروماتوگرافی در تشخیص عفونت روتاویروس در کودکان مبتلا به گاستروآنتریت ویروسی حاد 29,480,000
1849 13830819 فریبا فیاض ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی اثر گیاه Rubia tinctorum(روناس) بر روی باکتریهای بیماری زا در انسان و مقایسه اثر ضد میکروبی آن با آنتی بیوتیکهای رایج تجربي 28,146,000
1851 13830908 ابوالفضل موفق ژنتيك استاديار دانشكده پزشكي بررسی کاریوتایپ و fish  در بیماران مبتلا به سرطانهای  مزمن خون ، ترانس لوکاسیون ها ی احتمای  پروتوانکوژنهای sis-abl, bcr كاربردي 0
1853 13841005 صدراله معتمد ج پلاستيك دانشيار 15 خرداد بررسی نتایج بکارگیری تکنیک گسترش بافت در ترمیم اسکار ناشی از سوختگی های سرو گردن در بیمارستان 15 خرداد تهران از سال 85-1383 19,877,000
1854 13840630 محسن روزرخ ج اطفال استاديار مفيد بررسی عوارض کاربرد کاتترهای وریدی مرکزی زیر جلدی کاشته شده در کودکان مبتلا به بدخیمی در بیمارستان مفید توصيفي 15,000,000
1855 13840727 علی دباغ بيهوشي استاديار طالقاني بررسی تاثیر تزریق گلبول قرمز فشرده بر پارامترهای گازخون شریانی در بیماران تحت بیهوشی عمومی كاربردي 29,900,000
1856 13841110 مرتضی صانعی طاهری راديولوژي استاديار لقمان بررسی فراوانی ندولهای تیروئیدی اتفاقی در مراجعه کنندگان سونوگرافی کاروتید و یا سونوگرافی گردن بدون بروز مشکلات تیروئیدی در بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توصيفي 0
1857 13841130 فرامرز مصفا بيهوشي استاديار اختر بررسی تاثیر وراپامیل موضعی در میزان بی حسی ناشی از لیدوکائین در بلوک منطقه ای ورید به روش IVRA در جراحی های اندام فوقانی كاربردي 0
1861 13841007 محمدرضا فراهانچی ارتوپدي استاديار اختر بررسی میان مدت نتایج جراحی شکستگیهای اینترتروکانتریک در افراد بالای 50 سال که از سال 1373 تا 1383 به بیمارستان اختر مراجعه کرده اند. توصيفي 5,675,000
1863 13840630 رزیتا داوری روانپزشکی اطفال استاديار امام حسين(ع) مقایسه الگوی همبودی اختلال وسواسی- اجبار در کودکان و بزرگسالان مبتلا به اختلال دوقطبی در بیمارستان امام حسین توصيفي 10,900,000
1864 13850625 امیرهوشنگ محمدعلیزاده داخلي استاديار طالقاني بررسی شیوع Anti-Tpo و Anti-TG در مبتلایان به هپاتیت c مزمن قبل از درمان با اینترفرون آلفا و تعیین نقش پیشگویی کننده عوامل احتمالی در بروز آنها 2,000,000
1866 13850317 پرویز پاکزاد ايمونولوژي استاد دانشكده پزشكي مقایسه اثرات انتی اکسیداتیو گیاه گل گاوزبان با چای سیاه ایرانی بر روی ماکروفاژهای موش و تعیین غلظت سایتوکاینهای اینترفورن گاما، INF-a, IL-6 در مایع روئی کشت ماکروفاژها تجربي 15,000,000
1867 13850328 داور امانی ايمونولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی سطح سرمی و پلی مورفیسمهای ژن TGF-B1 در بیماران پره اکلامپسیPreeclampsia موردي 0
1869 13850501 عبدالجلیل  کلانتر هرمزی جراحی پلاستیک دانشيار 15 خرداد بررسی اثر تزریق زیر جلدی لیدوکائین اپینفرینه در سه غلظت 50000/ 1 و 000000/ 1 و 200000/ 1 در ایجاد نکروز بافتی در اندام انتهایی خرگوش تجربي 10,994,355
1874 13850420 پرویز پاکزاد ايمونولوژي استاد دانشكده پزشكي بررسی اثر توام ویتامین A و لیزر بر القا آپوپتوز و تکثیر سلولی در رده سلولی سرطان پستان انسانی (MCF7) 29,645,000
1877 13841130 ثمین علوی هماتولوژي استاديار مفيد تعیین رابطه شیمی درمانی با وضعیت سیستم ایمنی هومورال در مبتلایان به بدخیمی هماتولوژیک پس از قطع شیمی درمانی موردي 0
1880 13830728 محمد بیات آناتومي دانشيار دانشكده پزشكي بررسی تأثیر فاکتور رشد محرک اندوتلیال عروق بر قدرت کشش و تغییرات ضخامت فیبریلهای کلاژن لیگمان طرفی داخلی آسیب دیده موش صحرائی بنیادی 0
1881 13830728 مارینا پورافکاری راديولوژي استاديار طالقاني بررسی فراوانی تکرار کلیشه های تصویر برداری و عوالمل مرتبط با آن در مراکز تصویر برداری بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توصيفي 0
1882 13840923 فرامرز مصفا بيهوشي   اختر مقایسه دو روش سوپر اکلاویکولار و روش اصلاح شده انتراسکالن در برقراری بی حسی عصب اولنار در جراحیهای ارتوپدی اندام فوقانی سال 1384 در بیمارستان اختر 0
1883 13840318 دکتر مصطفی علوی مقدم عفوني استاديار امام حسين(ع) بررسی Out come درCPR های انجام شده در بخش اورژانس بیمارستان امام حسین و بیمارستان شهداء در سال 1384 0
1884 13851005 محسن روزرخ ج اطفال استاديار مفيد بررسی قدرت نمونه برداری فروزن سکشن در تشخیص بیماری مگاکولون مادرزادی در بیمارستان مفید 5,560,000
1886 13850907 عباس ارجمند شبستری راديولوژي استاديار طالقاني بررسی همبستگی کلسیفیکاسیون محل دوشاخه شدن شریان کاروتید مشترک با درصد تنگی در شریان کاروتید داخلی در CT آنژیوگرافی توصيفي 0
1887 13850926 محمد تقی ارزانیان هماتولوژي استاديار مفيد بررسی اثر داروی L- Aspargnas بر سطح چربی های خون کودکان مبتلا به لوکمی لمفوبلاستیک حاد كارآزمايي باليني 0
1889 13851104 نوشابه پژهان بيوشيمي PHD دانشكده پزشكي بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن GST-O1 و GST-M (آنزیم گلوتاتیون S- تراسفراز کلاس µ و ω ) با بیماری آلزایمر و گروه کنترل 0
1899 13851124 محمد صمدیان ج مغزواعصاب استاديار لقمان مطالعه اثر بخشی دکمپرسیون زودرس جراحی در بیماران با آسیب نخاعی کامل از سطح T1 تا L بنیادی 0
1900 13851129 علی اصغر کلاهی پزشكي اجتماعي دانشيار دانشكده پزشكي بررسی نظرات دانشجویان پزشکی درباره درس تماس با جامعه و عوامل مرتبط با آن در سال 1386 كاربردي 15,914,000
1901 13830802 مهوش آگاه بيهوشي استاديار لباف نژاد بررسی مقایسه ای ماسک لارنژیال کلاسیک cobra peri- Larngeal Airway كارآزمايي باليني 30,730,000
1906 13851223 حسینعلی جلوه مقدم بيهوشي استاديار مدرس تعیین ارتباط میان عمق سدیشن در بی حسی نخاعی شیوع دلیریوم و پیامدهای عملی طولانی مدت در افراد مسن با ترمیم شکستگی هیپ در بیمارستان اختر كاربردي 0
1907 13851220 علی اکبر اسماعیلی جاه ارتوپدي دانشيار اختر بررسی تأثیر تزریق داخل مفصلی هیالورونیک اسید بر استئونکروز سرفمور در مدل حیوانی سگ 0
1908 13851129 علی اصغر کلاهی پزشكي اجتماعي دانشيار دانشكده پزشكي بررسی آگاهی و عملکرد پزشکان عمومی شاغل در محدوده شهر تهران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد نظام مراقبت از بیماریها و عوامل موثر بر آن در سال 1385 كاربردي 50,000,000
1909 13800120 مهدی حیدری منفرد بيهوشي استاديار شهدا مقایسه میزان خونریزی در جراحی TUR و ارتباط آن بانوع بیهوشی كارآزمايي باليني 0
1910 13860204 عبدالجلیل کلانترهرمزی ج پلاستيك دانشيار 15 خرداد بررسی نتایج روش جدید در شیوه انجام تکنیک رینوپلاستی بدون استفاده از تزریق لیدوکائین- آدرنالین كاربردي 0
1911 13860208 حمیدرضا حاتم آبادی طب حوادث استاديار امام حسين(ع) ارزیابی میزان هم خوانی تصمیم گیری بر اساس پروتکل کشوری پروفیلاکسی کزاز با Tetanus Quick Stick كاربردي 0
1912 13860506 فرید دادخواه ارولوژي استاديار مدرس بررسی نتایج مقایسه TESE تشخیص و بیوپسی نظام مند باTESE  درمانی و میزان موفقیت ICSI 1,000,000
1913 13830827 حبیب امامی اپيدميولوژي مربي ساير مراكز بررسی دانش و نگرش دانشجویان پزشکی نسبت به تغذیه و رژیم درمانی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1383 مقطعي 0
1914 13820827 منوچهر حکمت ج قلب استاديار مدرس بررسی ارتباط میان نیزان تروپونین با میزان مرگ و میر بیماریهای مادرزادی قلب به دنبال اعمال جراحی قلب در اطفال (بیمارستان شهید مدرس) 0
1915 13830928 علی افتخاریان ENT استاديار لقمان بررسی فراوانی هیپوکلسمی بعد از جراحی گردن در بخشهای گوش و حلق و بینی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1383-84 توصيفي 0
1916 13840808 فرهاد محولاتی اعصاب اطفال استاديار مفيد بررسی تأثیر آلوپورینول بر روی تشنج مقاوم به درمان کودکان بصورت اضافه نمودن دارو با انتخاب تصادفی نمونه ها به روش دوسوکور متقاطع 0
1917 13860410 احمد عامری راديوتراپي استاديار امام حسين(ع) بررسی ارتباط  هیپرمتیلاسیون پروموتورژنهای (( پی -16)) و (( رتنوئیک اسید رسپتور- بتا)) در مبتلایان به کانسرپروستات با وضعیت پروگنوستیک متفاوت (خوب و بد) كاربردي 29,660,000
1918 13860321 سیداسماعیل حسن پور ج پلاستيك دانشيار 15 خرداد ارائه مناسبترین روش پانسمان و برخورد با محل دهنده گرافت های پوستی نیمه ضخامت كاربردي 19,800,000
1919 13840818 اسماعیل حاجی نصراله ج عمومي دانشيار لقمان پیگیری نتایج طولانی مدت درمان جراحی بیماران مسموم با مواد سوزاننده در مراکز آموزشی لقمان حکیم به مدت 10 سال 10,720,000
1920 13820915 نعمت اله رستمی هماتولوژي استاديار طالقاني بررسی نتایج درمانی داروی Gemcitabine در مبتلایان سرطان پستان متاستاتک مراجعه کننده به بیمارتان طالقانی طی یک سال 0
1922 13860605 گیو شریفی ج مغزواعصاب استاديار لقمان بررسی فراوانی صرع مقاوم به درمانهای دارویی و عوامل همراه آن در مراجعین به مراکز دانشگاهی و انجمن صرع كارآزمايي باليني 10,000,000
1924 13860411 مهتاب پورزمانی بيهوشي استاديار لباف نژاد مقایسه اثرات ضد درد،تغییرات همودینامیک،زمان ریکاوری و عوارض انفوزیون remifentanil  با دوزهای تکراری وریدی alfentanil nv sk' a;kd ;gdi 0
1925 13841116 نرگس بیرقی روانپزشكي استاديار طالقاني بررسی میزان شیوع، ردیابی و دریافت درمان اختلالات روانپزشکی در بیماران بستری در بیمارستان طالقانی توصيفي اپيدميك 0
1928 13860709 علی اصغر کلاهی بهداشت استاد دانشكده پزشكي   The Effect of using sewerage system on incidence of Diarrhoea in months otd chidren in ahwaz, phase 1بررسی تاثیر استفاده از شبکه فاضلاب بر بروز اسهال در کودکان 6 تا 60 ماهه اهواز ، فاز 1 كاربردي 50,000,000
1929 13820207 علی اصغر کلاهی بهداشت دانشيار دانشكده پزشكي ارزیابی کارایی الکتروکاردیوگرام در پیش آگهی دردهای قلبی 2,000,000
1932 13851104 احمد عامری راديوتراپي استاديار امام حسين(ع) تاثیر و توکسیسیته کمورادیاسیون با سیس پلاتین در مقایسه با ترکیب سیس پلاتین و Gemcitabinen در کانسر سرویکس کارآزمائی بالینی فاز II كارآزمايي باليني 0
1935 13860612 سیدمحمد جزایری ارتوپدي استاديار اختر بررسی میان مدت نتایج درمان Club foot در کودکان زیر یکسال مراجعه کننده به بیمارستان اختر در سالهای 1383- 1373 كاربردي 15,595,000
1936 13860808 اسماعیل حاجی نصراله ج عمومي دانشيار لقمان بررسی نتایج تعبیه لوله بینی - معده ای در جراحی انتخابی لوله گوارش 25,000,000
1937 13861106 دکتر علی اصغر کلاهی بهداشت استاد دانشكده پزشكي بررسی وضعیت آموزش مادران در مورد تغذیه با شیر مادر در بیمارستان مهدیه در سال 1386 1,500,000
1938 13861225 نریمان مصفا ايمونولوژي استاد دانشكده پزشكي جداسازی و تخلیص زیر مجموعه B-1B از لنفوسیت های B خون بند ناف به منظور تولید IGM پلی اسپسفیک به کمک مارکر CD5 و Mac-1 بنیادی 2,205,000
1939 13861004 معصومه فلاحیان زنان و زايمان استاد طالقاني بررسی تأثیر دود سیگار بر بافت لوله فالوپ در موش RAT 3,000,000
1940 13861225 نریمان مصفا ايمونولوژي استاد دانشكده پزشكي جداسازی و تخلیص زیرگروه B-1b لنفوسیتهای B از خون بند ناف و مطالعه فعالیت شبه ماکروفاژی آنها در محیط کشت سلولی به کمک مارکرهای CD5-CD11b و HLA-DR 4,950,000
1941 13870417 علی اصغر کلاهی بهداشت دانشيار دانشكده پزشكي بررسی شیوع مصرف سیگار و عوامل موثر بر آن در جنوب شهر تهران در سال 1385 5,000,000
1942 13870312 علی اصغر کلاهی بهداشت دانشيار دانشكده پزشكي بررسی آگاهی و عملکرد مادران جنوب تهران نسبت به اسهال حاد در میان کودکان کمتر از پنج سال بنیادی 490,000
1943 13861127 حسن پیوندی ج عمومي استاديار لقمان بررسی محل آناتومیک ورید پرفوران اندام فوقانی در اجساد ارجاع شده به مرکز پزشکی قانونی تهران كاربردي 36,560,000
1944 13861105 زهره امین زاده عفوني دانشيار لقمان بررسی شیوع آنتی فسفولیپید آنتی بادی در معتادین تزریقی و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان های علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 1386-1387 كاربردي 29,990,000
1945 13870417 علی دباغ بيهوشي استاديار مدرس تدوین راهکارهای طب بالینی (گایدلاین های بالینی CPG ) و پروسیجرهای استاندارد عملکرد بالینی (SOP ) برای بیماری های شایع كاربردي 2,000,000
1946 13870221 فرح فرزانه زنان و زايمان استاديار طالقاني اهمیت Scc Ag در تعیین پیش آگهی و مرحله بیماری و حجم تومور و ... مقایسه آن با TPA و CEA  در سرطان سرویکس 29,840,000
1947 13870221 پرویز پاکزاد ايمونولوژي استاد دانشكده پزشكي مقایسه عملکرد میکروکپسولهای آلژینیت حاوی جزایر لانگراس با پوشش و بدون پوشش نورامینیک اسید در فعال کردن ماکروفاژهای پریتوئن موش دیابتی 0
1948 13861024 صدر... معتمد ج پلاستيك دانشيار 15 خرداد مقایسه حس تفکیک دو نقطه نوک انگشت در بیماران با ضایعات تروماتیک نوک انگشتان دست پس از بازسازی این ضایعات با دو روش متفاوت vy FLAP  ,  Neurovascular istandflap كاربردي 30,000,000
1949 13870319 روح اله یگانه ج عمومي استاديار لقمان مقایسه دو روش ( انما باسالین و تجویز قرص بیزاکودیل) برای آمادگی قبل از اعمال جراحی آنورکتال ( همورئید ، فیشر فیستول ) 0
1950 13870401 محمد صمدیان ج مغزواعصاب استاديار لقمان تعیین نتایج رزکسیون اندوسکوپیک کیست کلوئید بطن سوم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم در فاصله سالهای 1389-1386 0
1951 13851117 محسن روزرخ ج اطفال استاديار مفيد مقایسه نتایج درمانی روش های جراحی ترانس آنال پولترو یک مرحله ای بدون کولوستومی و پولترو داخل شکمی در اطفال مبتلا به بیماری هیرشپرونگ در بیمارستان کودکان مفید كارآزمايي باليني 0
1952 13870401 گیو شریفی ج مغزواعصاب استاديار لقمان بررسی اثر سمپاتکتومی آندوسکوپیک بر میزان تعریق کف دست در مبتلایان به هایپرهیدروزیس به هایپرهیدروزیس مراجعه کننده به بیمارستان لقمان در فاصله سالهای 1390-1387 0
1954 13870723 فرهاد صفری بيهوشي استاديار لقمان بررسی اثر اسمولول بر تغییرات همودینامیک، مدت تشنج و زمان ریکاوری در بیماران کاندید الکتروشوک درمانی(ECT ) 4,990,000
1955 13870723 فرهاد صفری بيهوشي استاديار لقمان مقایسه اثر میدازولام و فنتانیل اینتراتکال به همراه مارکائین بر طول مدت بلوک و همودینامیک در بیمارن معتاد (به مواد مخدر) کاندید اعمال جراحی اندام تحتانی 0
1956 13870723 فرهاد صفری بيهوشي استاديار   بررسی اثر میدازولام اینتراتکال بر همودینامیک و مدت بی دردی در بیماران کاندید عمل سزارین در بیمارستان لقمان حکیم 0
1957 13870501 علی اصغر کلاهی بهداشت دانشيار دانشكده پزشكي بررسی نظرات بیماران بیمارستان امام حسین نسبت به منشور حقوق بیماران در سال 1386 0
1958 13870724 علی اصغر کلاهی بهداشت دانشيار دانشكده پزشكي بررسی آگاهی مراقبین آسایشگاه خیریه کهریزک در مورد علائم و عوامل خطرساز سکته مغزی زمستان 1386 5,000,000
1959 13870214 ملیحه عرب زنان و زايمان   امام حسين(ع) طراحی مدل بر اساس یافته های سونوگرافی و سن در پیشگویی بدخیمی توده های تخمدانی 29,415,000
1960 13870513 فاطمه فلاح ميكروبيولوژي دانشيار دانشكده پزشكي تعیین ارتباط سطح سرمی Mannose-Binding Lectin MBL با بروز عفونت های باکتریال در کودکان مبتلا به لوسمی B 29,640,000
1962 13870619 حمیدرضا میرزایی راديوتراپي استاديار   بررسی گیرنده های فاکتور رشد اپیدرمال و عوامل همراه در مبتلایان به کارسینوم ترانزیشنال مثانه در مراجعه کنندگان به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی تهران در سالهای 1386-1388 32,500,000
1963 13870516 محمدحسن حیدری آناتومي استاديار دانشكده پزشكي مطالعه تشعشعات یونیزه طبیعی بر فارساختار لنفوسیت های خون محیطی ساکنان رامسر در سال 1387 0
1964 13870319 شهناز اتابک داخلي كليه استاديار مدرس بررسی تاثیر هپارین داخل صفاقی بر میزان التهاب مزمن در بیماران دیالیز صفاقی كارآزمايي باليني 0
1965 13870805 فروزان کریمی ايمونولوژي استاديار دانشكده پزشكي مقایسه اثر بازگشت فعال و غیر فعال بر فعالیت انفجار تنفسی نوتروفیل های ورزشکاران 16,824,000
1966 13870619 فرح فرزانه زنان و زايمان استاديار طالقاني بررسی ارتباط بین واژینوزباکتریال با تریکوموناس واژینالیس در نمونه های پاپ اسمیر تهیه شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی در نیمه دوم سال 1386 18,739,000
1970 13870729 مهران شاه زمانی ج قلب استاديار مدرس بررسی تأثیر سوفنتانیل اینتراتکال بر روی پاسخ استرس پس از جراحی بای پس کرونری الکتیو قلب باز 39,650,000
1971 13870727 حمیدرضا میرزایی راديوتراپي استاديار شهدا بررسی اثرسیبیلینین روی بیان مارکرهای دخیل در تکثیر رگزایی متاستاز درون کبدی و عود مجدد در ردهای اسلولی هپاتوسلولار کارسینوما 38,087,000
1972 13870513 فرح فرزانه زنان و زايمان استاديار طالقاني بررسی کارایی مسکن درمانی و توکولیز در کنترل زایمان زودرس در بیمارستان شهید آیت ا... طالقانی تهران در ده سال اخیر كاربردي 10,240,000
1973 13871014 حبیب اله پیروی ج عمومي استاد طالقاني بررسی سلولهای بنیادی در درمان بیماری برگر (Buergers disease ) 50,000,000
1974 13871021 گیو شریفی ج مغزواعصاب استاديار لقمان تعیین پیامد درمانی ناشی از جراحی قدامی- طرفی سگمان کوتاه در درمان بیرون زدگی دیسک توراسیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم در فاصله سالهای 1386تا 1388 10,000,000
1975 13871009 محسن وزیرنظامی ENT استاديار لقمان بررسی پلی مورفیسم ژن سایتوکاینهای التهابی در مبتلایان به سینوزیت مزمن با یا بدون پولیپوز و مقایسه آن با افراد سالم 46,630,000
1976 13870721 سهیلا روحانی انگل شناسي استاديار دانشكده پزشكي شناسایی الگوی پروتئینی کیست هیداتیک بارور و استریل در گوسفند 29,994,000
1978 13871115 فتحیه مرتضوی برنامه ريزي مربي   بررسی نظرات صاحب نظران و دست اندرکاران نظام سلامت در خصوص نقش فعلی و مطلوب پزشکان دکتری عمومی در نظام سلامت ایران 25,900,000
1980 13880406 حبیب اله پیروی ج عمومي استاد طالقاني بررسی اثر ساختار سه بعدی بر بیان مولکولهای HLA کلاس I و HLA-DR و HLA-6 در سلولهای اپی تلیال پرده آمنیون 50,000,000
1981 13880406 گیتا اسلامی ميكروبيولوژي دانشيار دانشكده پزشكي بررسی شیوع اینتگرون در اشرشیاکلی و کلبسیلا جدا شده از کودکان مبتلا به عفونت دستگاه ادراری مقاوم به چند داور با استفاده از روش PCR-RFLP 29,890,000
1982 13880406 حسین گودرزی ميكروبيولوژي دانشيار دانشكده پزشكي شناسایی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس نوع بیجینگ در نمونه های کشت مثبت بیماران ریوی: مقایسه روش PCR با MULTIPLEX PCR 29,950,000
1983 13880406 حسین گودرزی ميكروبيولوژي دانشيار دانشكده پزشكي مقایسه پاتوژنیسیته سویه های بیجینگ و غیر بیجینگ مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با استفاده از ژنهای فسفولیپاز C 29,640,000
1987 13871224 مریم بختیاری روانشناس باليني استاديار طالقاني بررسی اثر بخشی آموزش مدیریت والدین (PMT ) بر کاهش نمرات خرده مقیاسهای پرسشنامه ی تنیدگی والدین (PSI) و کاهش علائم اختلالات رفتار ایذایی 50,000,000
1988 13880306 حسین پاکدامن داخلي اعصاب استاديار لقمان بررسی  اثر کلسی تریول بر سطوح سرمی سیتوکین ها در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(ms ) 49,956,000
1989 13871214 ساغر صالحپور زنان و زايمان استاديار طالقاني تعیین ارتباط بین سطح CA125 سرم و مایع پریتوئن در زنان مبتلا به اندومتریوز لگنی 29,096,000
1990 13880406 محسن نوروزیان آناتومي استاديار دانشكده پزشكي تاثیر لیزر کم توان بر درمان زخمهای پوستی موشهای صحرایی نر هیپوتیروئید 31,140,000
1991 13880406 علی حقیقی انگل شناسي استاديار دانشكده پزشكي جداسازی و شناسایی ژنوتیپهای آکانتامبا از آبهای راکد شهر تهران 29,950,000
1992 13880406 محمد بیات آناتومي دانشيار دانشكده پزشكي مقایسه فرایند التیام جراحت تجربی تاندون آشیل  در موشهای سالم و موشهای دیابتی شده به وسیله استرپتوزوتوسین 30,000,000
1993 13880406 عبدالحسین باستانی بيوشيمي استاديار دانشكده پزشكي بررسی میزان تغییرات غلظت فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز، فاکتور رشد عصب، سروتونین و دوپامین در افراد روزه دار در تهران 35,000,000
1994 13880406 فروزان کریمی ايمونولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی تغییر در ترشح Transforming Growth Factor-beta در سلول سرطانی تخمدان، تحت تاثیر عصاره های آبی و الکلی گیاه دارویی Trachyspermum copticum 30,000,000
1997 13880306 حبیب اله سعادت قلب وعروق استاديار مدرس بررسی رابطه اعتیاد به تریاک با تغییر مقادیر سایتوکاینهای التهابی (IL-6, IL-1Ra ) در مبتلایان به CAD تحت تست ورزش پروگنوستیک مراجعه کننده به مرکز پزشکی شهید مدرس 50,000,000
1999 13880129 محمد بیات آناتومي استاد دانشكده پزشكي بررسی اثر تابش لیزر کم توان بر فرآیند التیام تاندون آشیل قطع شده به روش جراحی در موشهای صحرائی دیابتی شده بوسیله استرپتوزوتوسین 50,000,000
2001 13880615 ساغر صالحپور زنان و زايمان دانشيار طالقاني بررسی سطح سرمی هموسیستئین در مبتلایان به سندرم تخمدان پلی کیستیک در مقایسه با افراد سالم 48,800,000
2002 13880230 علی حقیقی انگل شناسي استاديار دانشكده پزشكي بررسی آنتی بادی های سرمی ضد آکانتاموبا در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و افراد سالم به روش الایزا در تهران سال 1388 26,500,000
2003 13880616 سیدمحمدجزایری ارتوپدي استاديار اختر بررسی رابطه پلی مورفیسم ژن Asporin با استعداد ابتلا به استئوآرتریت زانو 0
2004 13880406 علی ارحمی دولت آبادی طب حوادث استاديار امام حسين(ع) بررسی کارایی اندازه گیری سطوح پروکلسیتونین در تعیین پیش آگهی و تشخیص زودهنگام مقاومت باکتریایی در سپسیس در بخش اورژانس 0
2005 13880431 مریم نیتی انگل شناسي استاديار دانشكده پزشكي شناسایی ملکولی آمیب های آزادزی متعلق به خانواده والکامفیده در نمونه های آب تهران و شمال 50,000,000
2006 13880507 داور امانی ايمونولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی زیر جمعیت های سلولهای T تنظیمی ارتشاح یافته به بافت سرطان سینه انسان 0
2007 13880602 حسن پیوندی ج عمومي استاديار لقمان مقایسه دو روش CHEST TUBE و EARLY VATS در درمان آمپیم پلورال 0
2008 13880430 اسماعیل حاجی نصراله ج عمومي استاديار لقمان تعیین پیامد طولانی مدت تیمکتومی و عوامل همراه آن در مبتلایان به میاستنی گراویس مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم 0
2009 13880122 محمد بیات آناتومی استاد دانشكده پزشكي بررسی اثرات لیزر کم توان بر التیام زخم باز پوستی در موش های دیابتی شده بوسیله استرپتوزوتوسین بوسیله روشهای ارزیابی بیومکانیکی، بافت شناسی، میکروسکوپ الکترونی و بیولوژی مولکولی 49,892,000
2011 13880406 بهرام یغمایی بيوشيمي استاد دانشكده پزشكي تعیین فعالیت کاتالاز و ظرفیت تام انتی اکسیدانی به روش فلورومتری بصورت خوانش میکروپلیتی 31,400,000
2015 13880813 فاطمه فلاح ميكروبيولوژي استاد دانشكده پزشكي شناسایی قطعات اینتگرونی عامل مقاومتهای آنتی بیوتیکی در آنتروباکتریاسیه (ESBL )جدا شده از نمونه های ادرار بیماران پیوند کلیه مبتلا به UTI در بیمارستان لبافی نژاد با روش PCR در سال 1389-1388 49,000,000
2016 13880830 مهنوش فروغی ج قلب استاديار مدرس تأثیر انفوزیون محلول گلوکز- انسولین- پتاسیم بر سطح سرمی BNP در قبل و بعد از بای پس عروق قلبی 50,000,000
2017 13880714 مهدی حیدری منفرد بيهوشي استاديار شهدا مقایسه تاثیر پروپوفول و نسدونال بر علایم حیاتی و وضعیت بیماران در کولونوسکوپی 0
2018 13880902 پیمان محمدی تربتی پاتولوژي استاديار لباف نژاد بررسی ارتباط ژنوتایپ C677T در ژن MTHFR با سرطان پروستات در 70 مرد ایرانی مراجعه کننده به بیمارستان لبافی نژاد بنیادی 50,000,000
2019 13880621 احمد عامری راديوتراپي استاديار امام حسين(ع) مقایسه میزان پاسخ و توکسیسیته induction chemotherapy دو رژیم ( CF ( cisplatin/5f  و DcF/Docetaxel/cisplatin/5FU 50,000,000
2020 13880615 مصطفی حاجی ملاحسینی ايمونولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی اثرات تعدیل ایمنی کیتین بر ماکروفاژهای آلوده شده با انگل لیشمانیا 50,000,000
2021 13880625 سیدعباس صفوی نائینی ENT استاد طالقاني بررسی میزان شیوع و عوامل موثر بر کاهش شنوایی نوزادان در بیمارستان مهدیه و بیمارستان طالقانی شهر تهران كاربردي 0
2022 13880725 اسداله علیدوستی راديوتراپي استاديار امام حسين(ع) بررسی فراوانی افزایش بیان ژن ERCC1 و PRM1 و رابطه آن با پاسخ درمانی به کمورادیاسیون حاوی پلاتینیوم در بیماران کانسر سرویکس 50,000,000
2023 12880406 علی ارحمی دولت آبادی طب حوادث استاديار امام حسين(ع) بررسی کارایی اندازه گیری سطوح پروکلسی تونین در تعیین پیش آگهی و تشخیص زودهنگام مقاومت باکتریایی در سپسیس در بخش اورژانس 0
2024 13881020 علی حقیقی انگل شناسي استاديار دانشكده پزشكي تنوع ژنتیکی ژن دی هیدروپتروات سنتاز پلاسمودیوم ویواکس در استان هرمزگان، ایران كاربردي 49,000,000
2025 13881111 علی حقیقی انگل شناسي استاديار دانشكده پزشكي شناسایی  و کمیت سنجی DNA لیشمانیا اینفانتوم در نمونه خون بیماران بدون علامت و علامت دار لیشمانیازیس احشایی در مناطق اندمیک ایران به روش Real-Time PCR 44,500,000
2026 13881111 علی حقیقی انگل شناسي استاديار دانشكده پزشكي شناسایی  و کمیت سنجی DNA لیشمانیا اینفانتوم در نمونه خون سگ های مبتلای بدون علامت و علامت دار  لیشمانیازیس احشایی در مناطق اندمیک ایران به روش Real-Time PCR بنیادی 35,100,000
2027 13880911 شهناز اتابک داخلي كليه استاديار مدرس بررسی فشار شریان ریوی و عوامل مرتبط با آن در بیماران دیالیز صفاقی، بیمارستان مدرس نیمه اول سال 1388 43,050,000
2028 13881104 فاطمه فلاح ميكروبيولوژي استاد دانشكده پزشكي ارزیابی روی PFGE در مقایسه با روشهای اگلوتیناسیون و الیزا در تشخیص بروسلوز انسانی در بیمارستان امام خمینی شهرستان میانه در سال 89-1388 49,550,000
2029 13881104 فرید تحویلداری بیدرونی انگل شناسي استاديار دانشكده پزشكي تشخیص کریپتوسپوریدیوزیس با روش DFA در کودکان مبتلا به اختلالات گوارشی 47,500,000
2030 13881012 محمدرضا سهرابی بهداشت استاديار   بررسی اثر میدانهای الکتریکی قوی بر وقوع لوسمی لنفوبلاستیک حاد کودکان كاربردي 49,280,000
2031 13880813 اسماعیل حاجی نصراله ج عمومي استاديار لقمان بررسی پیامد رفع انسداد روده با گاستروگرافین در مبتلایان به انسداد روده باریک مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم 1387 و 1388 0
2032 13880923 سیدمحمدحسین قادریان ژنتيك استاديار دانشكده پزشكي بررسی پلی مورفیسم و بیان ژن های IL-6 و LRP5 و ارتباط آن با پلی مورفیسم ژن های ESR  و COL1A1 در بیماری اتئوپورز در مراجعه کنندگان به بیمارستان لقمان حکیم 0
2033 13881103 وحیده معین وزیری انگل شناسي استاديار دانشكده پزشكي بررسی اثرات شیرابه و ژل گیاه آلوئه ورا بر روی لیشمانیا ماژور با روش های In vitro و In vivo 30,000,000
2034 13881104 علی اصغر میرسعیدقاضی داخلي غدد استاديار   تعیین سطح سرمی 1 و 25 دی هیدروکسی کوله کلیسفرول پس از مصرف مقادیر متفاوت ویتامین D در جمعیت دانش آموزی روستاهای طالقان 0
2035 13880923 مصطفی حاجی ملاحسینی ايمونولوژي استاديار دانشكده پزشكي مطالعه روی بیان ژن IFN-alpha2b انسانی در فضای پری پلاسمیک باکتری E coli به منظور ایجاد یک حامل بیان ژن با قابلیت کاربرد در صنایع دارویی 49,990,000
2038 13870909 علی اصغر کلاهی بهداشت دانشيار دانشكده پزشكي بررسی شیوع سقط جنین در زنان جنوب تهران در سال 1386 0
2039 13881020 حسین گودرزی ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی نمونه های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از نمونه های چشمی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فارابی بنیادی 49,959,700
2040 13881217 حسین گودرزی ميكروبيولوژي استاد دانشكده پزشكي بررسی شیوع ژن sabA سویه های هلیکوباکترپیلوری در بیماران گوارشی بنیادی 49,996,000
2041 13890118 فروزان کریمی ايمونولوژي استاديار دانشكده پزشكي کلونینگ ژن MUC1 و بررسی پاسخ ایمنی سلولی و هومورال موش C57BL/6 در برابر پلاسمید حاوی ژن MUC1 0
2042 13880704 حسین پاکدامن داخلي اعصاب استاد لقمان سنجش سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D3 در بیماران ایرانی مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با شدت های مختلف بیماری و مقایسه آن با گروه کنترل 0
2043 13890124 عباس ارجمند شبستری راديولوژي استاد مدرس ارتباط چربی احشائی در سونوگرافی و بیماری عروق کرونر در سیتی اسکن مولتی دتکتور كاربردي 0
2044 13881020 احمد عامری راديوتراپي استاديار امام حسين(ع) بررسی تاثیر دهانشویه بنزین آمید از پیشگیری از موکوزیت ناشی از رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان های سر و گردن 48,000,000
2045 13881216 کامبیز عباچی زاده بهداشت استاديار دانشكده پزشكي طراحی مدل ارتقا فرآیند مدیریت اطلاعات مرگ و میر در شهر تهران كاربردي 0
2046 13880621 حسین پاکدامن داخلي اعصاب استاديار لقمان بررسی اثرات میتوکسانترون روی میزان ناتوانی وعود حملات در بیماران ایرانی مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شدید 0
2047 13881205 سعیداله نوحی ENT استاديار طالقاني بررسی اثر داروی اگزالی پلاتین بر آستانه شنوایی بیماران مبتلا به کانسر کولورکتال تحت درمان با این دارو 0
2048 13890304 معصومه دورقی ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي ارزیابی روشهای غیرتهاجمی تشخیص عفونت هلیکوپاکترپیلوری در کودکان دچار کم توانی ذهنی 49,066,000
2049 13881216 پروین یاوری اپيدميولوژي استاد دانشكده پزشكي بررسی چالش های روش شناختی گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1387 0
2050 13890118 مصطفی حاجی ملاحسینی ايمونولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی میزان سطح سرمی SCD27 در مبتلایان به HIV  و ارتباط آن با عفونت همزمان GBV-C 50,000,000
2051 13890205 فرج تابعی راديوتراپي استاديار طالقاني بررسی آهنگ دز بیماران سرطان تیروئید دردامان شده با I131 كاربردي 29,800,000
2052 13890214 علیرضا موسوی جراحی اپيدميولوژي استاديار دانشكده پزشكي برآورد سهم بروز سرطان پستان منتسب به عوامل خطر شناخته شده در جمعیت زنان ایرانی كاربردي 0
2053 13890212 سعیداله نوحی ENT استاديار طالقاني بررسی کارکرد بویایی در بیماران مبتلا به انحراف بینی قبل و بعد از جراحی سیتوپلاستی 0
2054 13890118 سیداسماعیل حسن پور ج ترميمي استاد 15 خرداد بررسی اپیدمیولوژیک ارتباط عوامل انسانی و  محیطی در گرایش به جراحی رینوپلاستی در شهر تهران كاربردي 0
2055 13890330 حسین گودرزی ميكروبيولوژي استاد دانشكده پزشكي بررسی پراکندگی کلونال و فنوتیپ سویه های اسینتوباکتربامانی دارای ژنهای blaox A-type جدا شده از بیماران بستری و محیط بیمارستان های تهران بنیادی 49,885,000
2056 13890214 سیدعلی ضیایی فارماكولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی اثر القاء آپوپتوز Umbelliprenin بر روی رده سلولی CLL 50,000,000
2057 13890212 منوچهر ایلخانی داخلي اعصاب استاديار لقمان بررسی قدرت آزمایش الکترومیوگرافی عضله استرنوکلئیدوماستوئیدین در تشخیص افتراقی بیماری موتونورن از بیماری تنگی کانال نخاع گردنی 44,515,000
2059 13890406 مریم نیتی انگل شناسي استاديار دانشكده پزشكي تعیین ژنوتایپ های آکانتامبادهای ایزوله شده از حواشی رودخانه های تهران و آب های مناطق تفریحی استان تهران و گیلان 0
2060 13890608 حسین گودرزی ميكروبيولوژي استاد دانشكده پزشكي بررسی پروفایل ژنتیکی اسینتوباکتربامانی مقاوم به چند دارو در بیمارستانهای تهران به دو روش PFGE و REP-PCR بنیادی 50,000,000
2061 13890304 حسین پاکدامن داخلي اعصاب استاديار لقمان بررسی شاخص های همه گیرشناسی سردرد در مناطق یک، شش، بیست و بیست و دو شهرداری تهران در سال 1389 بنیادی 0
2062 13890402 منوچهر ایلخانی ج مغزواعصاب استاديار لقمان بررسی ارزش تشخیصی پتانسیلهای برانگیخته سوماتوسنسوری در بیماری مرآلژی پارستتیک 0
2063 13890530 عصمت باروتی زنان و زايمان استاديار طالقاني بررسی میزان شیوع پلی مورفیسم های ژنی در آنزیم های CYPIA1 و CYP17 و CYP19 در خانم های ایرانی مبتلا به هیپرپلازی اندومتروکانسراندومتر كاربردي 0
2064 13890330 عباس پیریایی آناتومي استاديار دانشكده پزشكي مقایسه روند تکوین سلول های شبه کاردیومیوسیت مشتق از سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش با کاردیومیوسیتهای طبیعی بنیادی 0
2065 13890609 وحیده معین وزیری انگل شناسي استاديار دانشكده پزشكي بررسی تفاوت های ژنتیکی دو مورفوتایپ مختلف (major S.I  phlebotomus(Larrossius در دو منطقه اندمیک و غیراندمیک بیماری لیشمانیازیس احشایی بر اساس خصوصیات ژن rDNA-ITS2,EF-1a بنیادی 49,988,000
2067 13890602 محمدرضا سهرابی بهداشت استاديار دانشكده پزشكي بررسی شیوع چاقی و ارائه مدل پیشگویی آن در کودکان دبستانی شهر تهران در سال 1389 كاربردي 49,950,000
2071 13890406 محمدرضا سهرابی بهداشت استاديار دانشكده پزشكي اعتبار سنجی اطلاعات مرگ و میر با استفاده از اطلاعات کوهورت آینده نگر گلستان كاربردي 0
2072 13890718 مریم نیتی انگل شناسي استاديار دانشكده پزشكي تعیین آلودگی بخش های نقص سیستم ایمنی و چشم پزشکی بیمارستان های منتخب شهر تهران به آکانتامبا و زنوتایپینگ آنها 50,000,000
2073 13890721 حبیب اله پیروی ج عمومي استاد   بررسی اثر پرده آمنیون به عنوان جایگزین در مهندسی بافت حالب در یک مدل حیوانی 0
2075 13890713 سیدجواد سیدطبایی انگل شناسي استاديار دانشكده پزشكي ارزیابی کاربرد پروتئین نوترکیب gra7 و gra5 توکسوپلاسما گوندی در تشخیص توکسوپلاسموزیس به روش الایزا بنیادی 50,000,000
2076 13890815 فرشته کمانی ج عمومي   طالقاني بررسی کاربرد بیوپسی غده لنفاوی پیشاهنگ با روش اسکن رادیونوکلئید در جراحی کانسر معده بنیادی 49,830,000
2077 13890423 اسماعیل حاجی نصراله ج عمومي   لقمان بررسی قدرت فروزن در تعیین میزان سوختگی مری و معده پس از بلع مواد سوزاننده كاربردي 49,950,000
2078 13890713 سیدجواد سیدطبایی انگل شناسي استاديار دانشكده پزشكي کلون و بیان پروتئین نوترکیب gra7 و gra5 توکسوپلاسما گوندی در سلول پروکاریوت بنیادی 50,000,000
2079 13890416 مژده حاکمی والا ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي تعیین فراوانی و مکانیسم مولکولی مقاومت به کلاریترومایسین در بین سویه های هلیکوباکترپیلوری جدا شده  از بیماران با روش E-test  و Real time-PCR 46,090,000
2084 13890905 ساغر صالحپور زنان و زايمان استاديار طالقاني بررسی اثر venostat بر کاهش BMI در Polycystic Ovarian Syndrome 49,770,000
2085 13890822 ساغر صالحپور زنان و زايمان استاديار طالقاني بررسی اثر venostat بر کاهش سطح آندروژنهای سرم زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک 49,770,000
2086 13890923 نریمان مصفا ايمونولوژي استاد دانشكده پزشكي بررسی قدرت ایمنی زایی سلولهای اپی تلیال پرده آمنیون (hAEC ) در القای پاسخ ،ضد آدنوکارسینوم کولون در موش Balb/C بنیادی 50,000,000
2087 13890809 فروزان کریمی ايمونولوژي دانشيار دانشكده پزشكي بررسی اثر عصاره آبی بذر خشک شده گیاه زنیان روی بیان ژن و پروتئین سایتوکاین TGF-beta2 در سلولهای سرطان تخمدان انسانی حساس و مقاوم به سیس پلاتین بنیادی 49,400,000
2088 13890916 علیرضا موسوی جراحی اپيدميولوژي دانشيار دانشكده پزشكي برآورد هزینه اثربخشی واکسیناسیون رتاویروس در ایران كاربردي 0
2089 13890518 حسین گودرزی ميكروبيولوژي استاد دانشكده پزشكي بررسی عملکرد ژن پمپ های Efflux چند دارویی در سویه های اسینتوباکتربامانی در سطح رونویسی و فنوتیپی 0
2090 13890920 مازیار شجاعی داخلي اعصاب استاديار لقمان اثرات درمان بیماری ریفلاکس معده به مری (GERD ) بر شدت و دفعات حملات سردرد میگرنی بنیادی 0
2092 13891008 سعیداله نوحی ENT استاديار طالقاني بررسی تغییرات فراوانی شکستگی تروماتیک بینی در مراجعین بینی در مراجعین به بیمارستان طالقانی در طی سالهای 84-1388 0
2093 13890819 رضا لباف قاسمی عفوني استاديار ساير مراكز تعیین روایی و پایایی آزمون آسکی پره انترنی به منظور ارزیابی مهارت های علمی و نگرشی دانشجویان پزشکی سال ششم در آستانه ورود به دوره اینترنی (کارورزی) در دانشگاه علوم پزشکی شیراز بنیادی 0
2094 13891106 کامبیز عباچی زاده بهداشت استاديار دانشكده پزشكي طراحی و مقیاس معتبر و پایا جهت سنجش سلامت اجتماعی ایرانیان كاربردي 0
2095 13890325 فرحنوش دوستدار ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی نقش ژنهای مرتبط sensing Quorum در بیماریزایی ژنوتایپهای مختلف سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از کراتیت و التهاب ملتحمه چشم بنیادی 50,000,000
2096 13890823 محمدحسین قادریان ژنتيك   دانشكده پزشكي بررسی تغییرات بیان ژن های IDO و HGF در کشت همزمان سلولهای بنیادی مزانشیمی با لنفوسیت های T  تحریک شده در بیماران رد حاد پیوند کلیه بنیادی 49,690,000
2097 13891012 محمد بیات آناتومي استاد دانشكده پزشكي بررسی تغییرات ماتریکس متالوپروتئینازهای یک و سه  و مهارکننده یک آن در فاز حاد فراآیند التیام زخم های پوستی موش صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین در پی تجویز پنتوکسیفیلین بنیادی 0
2098 13891012 محمد بیات آناتومي استاد دانشكده پزشكي بررسی تغییرات ماتریکس متالوپروتئینازهای یک و سه و مهارکننده یک آن در فاز حاد فرآیند التیام زخم های حاد پوستی موش صحرایی سالم در پی تجویز پنتوکسیفیلین 0
2099 13890913 مژده حاکمی والا ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي تعیین رابطه ژنوتایپ سویه های هلیکوباکترپیلوری ایرانی با نوع گاستریت بنیادی 49,450,000
2100 13891203 فاطمه فلاح ميكروبيولوژي استاد دانشكده پزشكي بررسی پلی مورفیسم ژنی سویه پاستور(BCG (1173p2  مورد استفاده در مراکز درمانی به روش MIRU-VNTR-typing بنیادی 49,976,700
2101 13900204 ثریا صالح گرگری زنان و زايمان استاديار مهديه بررسی پیامدهای پری ناتال در زایمانهای پره ترم (34-24 هفته) در مادران زایمان کرده در بیمارستان مهدیه از آذر ماه 1389 الی آذر ماه 1391 كاربردي 0
2102 13890409 عباس پیریایی آناتومي استاديار دانشكده پزشكي بررسی روند تکوین سلولهای شبه کاردیومیوسیت مشتق از سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسان در محیط آزمایشگاه 0
2103 13841222 فرامرز مصفا بيهوشي استاديار اختر مقایسه شیوع سردرد پس از بی حسی نخاعی در بیمارارن ارتوپدی اندام تحتانی در دو روش مدین در پارامدین در بیمارستان اختر در سال 1385 0
2104 13840929 محمدرضا بیرانوند قلب وعروق استاديار لقمان بررسی قدرت دستگاه فونواستتکوسکوپ دیژیتال پورتابل طراحی شده در ایران در تشخیص بیماری های دریچه ای قلب 0
2105 13831023 نورمحمد عارفیان بيهوشي استاديار شهدا مقایسه اثر بیهوشی وریدی کامل توسط پروپوفول و رمی فنتانیل، بیهوشی استنشاقی توسط سوفلوران در جراحی دیسک کمر 0
2106 13850510 مهستی عمویی پزشكي هسته أي استاديار شهدا اندازه گیری درصد انتقال و زمان ماندگاری موثر نانو رادیوژنراتور مخصوص استئوسارکوما در بیمراارن کاندید فوتوالکترون تراپی توصيفي 0
2107 13840318 مصطفی علوی مقدم عفوني استاديار امام حسين(ع) بررسی نتایج Brain CT و Skull X- rag در بیماران ترومای خفیف سر مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین 0
2109 13890825 احمد عامری راديوتراپي استاديار دانشكده پزشكي مدلسازی پاسخ سلول های سرطانی به پرتو درمانی تقسیمی كاربردي 0
2110 13890930 مهدی تبرائی داخلي استاديار طالقاني بررسی کارایی سیبروفلوکساسین خوراکی در پیشگیری از تب نوتروپنی در بیماران تحت پیوند اوتولوک ریشه ای خونسار در بخش پیوند خون بیمارستان طالقانی 0
2111 13890809 محسن نوروزیان آناتومي استاديار دانشكده پزشكي بررسی اثرات موضعی ژل صبر زرد در مقایسه با هورمون های تیروئیدی بر روند بهبود زخم باز پوستی در موش صحرایی بنیادی 0
2112 13900205 محمدعلی حیدرنیا بهداشت استاديار دانشكده پزشكي بررسی مقایسه ای وضعیت تحصیلی دانشجویان پزشکی با و بدون پذیرش ریفرم كاربردي 0
2116 13891008 علی اصغر کلاهی بهداشت دانشيار دانشكده پزشكي مقایسه نظرات دانشجویان پزشکی فارغ التحصیل قبل و بعد اصلاحات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به مهارتهای علمی خود 49,999,900
2117 13900422 محسن احمدی مهندسي پزشكي استاديار دانشكده پزشكي طراحی و ساخت سیستم مدیریت انسولین برای بیماران دیابتی(پمپ انسولین) 50,000,000
2118 13900205 ساغر صالحپور زنان و زايمان استاديار طالقاني بررسی رابطه بین مقاومت به انسولین و هیپوتیروییدی ساب کلینیکال در بیماران مبتلا به سندرم تخمدانهای پلی کیستیک (PCOS ) مراجعه کننده به درمانگاه نازایی بیمارستان طالقانی در سال 91-1389 50,000,000
2119 13900508 علیرضا ابدی آمارزیستی دانشيار دانشكده پزشكي مقایسه بین مدل های ریسک جمعی و ضربی در تحلیل بقای داده های مربوطه به سرطان پستان بنیادی 43,080,000
2120 13900523 جلال زرین قلم فيزيولوژي   دانشكده پزشكي بررسی ارتباط تغییرات فعالیت آنزیم P38MAPK با سطوح سرمی IL-6 هیپرآلژزی و بیان گیرنده های اپیوییدی مو نخاعی طی التهاب (آرتریت) ناشی از CFA در موشهای صحرایی نر ویستار بنیادی 49,500,000
2121 13900505 ربابه طاهری پناه زنان و زايمان     بررسی ارزش تشخیصی اندازه گیری میزان alfa-MG1 amnisure مایع واژینال در تشخیص پارگی زودرس کیسه آمیوتیک كاربردي 0
2122 13900231 مریم نیتی انگل شناسي استاديار دانشكده پزشكي جداسازی و ژنوتاپینگ جنس آکانتامبا از چشمه های آب گرم استان اردبیل بنیادی 50,000,000
2124 13900204 فاطمه فلاح ميكروبيولوژي استاد دانشكده پزشكي تعیین ژنوتایپ OMP1 کلامدیا تراکوماتیس جدا شده از مبتلایان کونژنکتیویت فولیکولار مراجعه کننده به بیمارستان فارابی در سال 1390 به روش RFLP 44,938,100
2125 13900419 داور امانی ايمونولوژي استاديار دانشكده پزشكي تاثیر فعالیت های ورزشی قدرتی ،استقامتی بر سطوح سرمی سایتوکاین های TNFa/IFNy/TGFB 50,000,000
2126 13900502 فرحنوش دوستدار ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي آنالیز مولکولی سویه های مایکوباکتریوم بوویس (BCG) جدا شده از بیماران مبتلا به لنفادنیت ناشی از واکسیناسیون BCG به روش MIRU-VNTR typing 49,980,500
2127 13900720 پیمان محمدی تربتی پاتولوژي استاديار لباف نژاد بررسی موتاسیون های موجود در قسمت کد کننده ژن XRCC1 در 50 بیمار مبتلا به کارسینوم تمایز یافته تیروئید 114,650,000
2128 13900709 ابوالفضل موفق ژنتيك دانشيار دانشكده پزشكي بررسی ارتباط ژنوتیپ M235T  ژن آنژیوتانسینوژن با خطر ابتلا به پره اکلامپسی در زنان باردار جمعیت کرد استان کرمانشاه 49,960,000
2129 13900913 محمد صالحی آناتومي استاديار دانشكده پزشكي بررسی همبستگی بین سطح کلاسترین سیمن انسانی با کمبود پروتامین و فراگمانتاسیون DNA اسپرم 50,000,000
2130 13900727 سيدعبدالمجيد بحرينيان روانشناس باليني   طالقاني تعیین وضعیت عملکرد لب فرونتال و تمپورال در حافظه آینده نگر زمان محور و عوامل موثر بر آن در جمعیت سالمند و جوان در سال 1390 49,940,000
2131 13900829 پریسا طاهری تنجانی طب سالمندان استاديار طالقاني بررسی روایی و پایانی پرسشنامه انجام  فعالیت های روزانه زندگی (ADL) و انجام فعالیتهای روزانه با کمک وسایل  (IADL) در سالمندان ایرانی كاربردي 44,880,000
2132 13900711 شکوفه نوری بیوشیمی استاديار دانشكده پزشكي اثر سالویژنین تخلیص شده با گیاه گل مینا ( Tanacetum canesce ) با سرطان القا شده توسط رده سلولی MCF_7 در مدل موشی كاربردي 50,000,000
2133 13900919 هما مناهجی فيزيولوژي استاد دانشكده پزشكي بررسی نقش رسپتورهای TOLL-like4 و ایپوئیدی µ در ایجاد دردهای نوروپاتی و بروز پدیده تحمل به مورفین در یک مدل نوروپاتی (CCI) در موش صحرایی : نقش سلول های گلیا 50,000,000
2134 13901013 سید منصور رایگانی طب فيزيكي استاد شهدا مقایسه بهبود عملکرد و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو در دو گروه دریافت کننده PRP و گروه دریافت کننده exercise كارآزمايي باليني 165,544,000
2135 13900712 حسین دلاور کسمائی داخلي اعصاب   شهدا بررسی اثر درمانی t-PA همراه با cerebrolysin بر بیماران مراجعه کننده با تشخیص سکته مغزی ایسکمیک حاد در مقایسه با تجویز t-PA همراه با پلاسبو كاربردي 112,000,000
2136 13900930 سوده غفوری فرد ژنتيك استاديار دانشكده پزشكي بررسی بیان دو ژن اختصاصی بیضه (piwil2, PEPP)  در سرطان خون حاد بنیادی 50,000,000
2140 13901110 مصطفی حاجی ملاحسینی ايمونولوژي استاد   بررسی اثرات تعدیل ایمنی میکروپارتیکل های کیتین با اندازه کمتر از 40 میکرون در موش های balb/c آلوده به انگل لیشمانیا ماژور 49,900,000
2141 13901103 شکوفه نوری بيوشيمي استاديار دانشكده پزشكي بررسی مهار رشد سلولی القا شده سالویژنین و مکانیسم مولکولی آن در رده لوکمیا كاربردي 189,990,000
2142 13901027 بهرام کاظمی انگل شناسي استاد دانشكده پزشكي تهیه سازه ژنی برای ژن درمانی پایدار دیابت تیپ1   120,000,000
2143 13901125 محمد بیات آناتومي استاد دانشكده پزشكي بررسی تاثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی اتولوگ تیمار شده با فاکتورهای رشد بر التیام ژخم دیابتی بنیادی 25,000,000
2145 13901203 محمد صالحی آناتومي استاديار دانشكده پزشكي تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمال مغز استخوان انسان به دریچه قلب با استفاده از داربست تهیه شده از PGA , P4HB وکلاژن 50,000,000
2146 13910204 حسین دلاور کسمائی داخلي اعصاب   شهدا بررسی مشکلات رفتاری در کودکان مبتلا به صرع 6 تا 10 ساله در شهر تهران كاربردي 50,000,000
2147 13901210 پروین یاوری اپيدميولوژي   دانشكده پزشكي محاسبه تحلیل بقای بیماران به سرطان پستان با توجه به عوامل خطر رقابتی risks competing و مقایسه آن با مدل کاکس كاربردي 44,650,000
2148 13901103 محسن نوروزیان آناتومي   دانشكده پزشكي مقایسه اثر پروتئین مورفوژنتیک استخوانی 4 بر تمایز سلولهای بنیادی حاصل از انتقال هسته به رده سلولهای زایا در محیط کشت تعلیقی ساده و محیط های کشت سه بعدی شده با آلژینیت 50,000,000
2149 13910301 رضا توکلی ارتوپدي   امام حسين(ع) مقایسه اثر کورتیکواسترویید و PRP بر روی علائم بیماری plantar  fascitis 92,810,000
2150 13910120 سهیلا روحانی انگل شناسي استاديار دانشكده پزشكي اثر عصاره زرشک بر روی زنده ماندن پروتو اسکولکس اکینوکوکوس گرانولوزوس در آزمایشگاه بنیادی 0
2151 13910225 مریم واعظ جلالی ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي تعیین میزان شیوع عفونت HBV در بیماران مبتلا به کم توانی ذهنی بستری در مراکز نگهداری این بیماران در شهر تهران در سال 1391 ، با روش های سرولوژیکی، مولکولی و آنالیز ژنتیکی ویروس جدا شده از بیماران كاربردي 49,560,000
2152 13901125 مریم واعظ جلالی ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي تعیین ژنوتیپ ویروس هپاتیت B در معتادان تزریقی مبتلا به هپاتیت B بستری در بیمارستان لقمان بنیادی 49,940,000
2154 13910224 علی حقیقی انگل شناسي استاد دانشكده پزشكي تشخیص و افتراق انتامبا هیستولیتیکا، انتامبا دیسپار و انتامبا موشکوفسکی در نمونه های مدفوع  بیماران با اختلالات گوارشی با استفاده از روش multiplex real- time PCR كاربردي 49,980,000
2155 13910412 حمیرا زردوز فيزيولوژي استاديار دانشكده پزشكي اثر استرس مزمن در دوران بارداری بر ترشح انسولین از جزایر لانگرهانس جدا شده در موش های صحرایی نر نسل دوم بنیادی 50,000,000
2157 13910224 علی حقیقی انگل شناسي استاد دانشكده پزشكي شناسایی ژیاردیا لامبلیا و کریپتوسپوریدیوم در نمونه های مدفوع بیماران مبتلا به اختلالات گوارشی با روش multiplex real-time PCR كاربردي 49,790,000
2158 13910412 مهیار جان احمدی فيزيولوژي استاد دانشكده پزشكي بررسی تاثیر مصرف کانابینوئید اگزوژن win55212-2  در مرحله جنینی بر الگوی فعالیت انفجاری سلولهای پورکنژ کورتکس مخچه نوزادان موش صحرایی بنیادی 50,000,000
2159 13901115 فرح فرزانه زنان و زايمان دانشيار طالقاني تعیین ارزش PLGF در پیشگویی بروز پره اکلامپسی در زنان باردار 15-18 هفته با حداقل یک ریسک فاکتور كاربردي 50,000,000
2160 13910224 رضا شکرریز فومنی بهداشت استاديار دانشكده پزشكي بررسی تغییرات شاخص های آنتروپومتریک ( تن سنجی ) دانش آموزان مقطع ابتدایی دبستان های دولتی شهر تهران در ایام تعطیلات نوروز سال 1391 كاربردي 19,000,000
2161 13910403 ژاله رجوی چشم استاد امام حسين(ع) مقایسه قدرت تشخیص فتورفراکشن و سیکلواتور فراکشن برای تشخیص عیوب انکساری اطفال 6-12 ساله ساکن شهر تهران در سال91-92 50,000,000
2162 13910403 ژاله رجوی چشم استاد امام حسين(ع) شیوع آمبلیوپی آنیزومتروپیک در کودکان 6-12 سال ساکن شهر تهران در سال 91-92 كاربردي 49,984,051
2163 13910323 نریمان مصفا ايمونولوژي استاد دانشكده پزشكي بررسی نقش سلول های اپی تلیال پرده آمنیونی انسانی در کشت توام با سلول های رده منوسیتی ماکروفاژی انسان در القای تولید سلول دندریتیک مشتق از منوسیت تولروژنیک MDDC)  Monocyte Drived Dendritic Cell 50,000,000
2165 13910403 ژاله رجوی چشم استاد امام حسين(ع) شیوع آمبلیوپی استرابیسمیک در کودکان 12-6 ساکن شهر تهران در سال91-92 كاربردي 50,000,000
2166 13910503 ژاله رجوی چشم استاد امام حسين(ع) بررسی رابطه ی ضخامت ماکولا با آمبلیوپی   49,960,000
2167 13910128 سیداحمد رئیس السادات طب فيزيكي   مدرس مقایسه تاثیر تزریق موضعی پلاسمای غنی از پلاکت و خون اتولوگ در درمان اپی کندیلیت خارجی بنیادی 50,000,000
2168 13901103 محسن نوروزیان آناتومي دانشيار دانشكده پزشكي مقایسه اثر پروتئین مورفوژنتیک استخوانی 4 بر تمایز سلولهای بنیادی حاصل از انتقال هسته به رده سلولهای زایا در کشت تعلیقی ساده و محیط های کشت سه بعدی شده با آلژینیت 0
2170 13901129 شکوفه نوری بيوشيمي استاديار دانشكده پزشكي اثر ایمونومدولاتوری سیتوسترول تخلیص شده از گیاه مریم گلی salvia atropatana با سرطان القا شده توسط رده سلولی mcf-7  در مدل موشی كاربردي 50,000,000
2172 13910504 معرفت غفاری آناتومي   دانشكده پزشكي بررسی بیان ژنهای فاکتورهای رونویسی و متابولیکی میتوکندری ( nrf1/cox1 ) در روند بلوغ تخمکهای زنان سالم و بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک PCOS بنیادی 49,800,000
2173 13901210 یوسف صادقی آناتومي استاد دانشكده پزشكي تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت چربی موش های صحرایی بالغ  به سلولهای شوان و ارزیابی آنها در ترمیم ضایعه طناب نخاعی مدل Hemisection  به همراه داربست کلاژنی بنیادی 50,000,000
2174 13910701 میرداود عمرانی ژنتيك   دانشكده پزشكي بررسی توالی ژن nr5a1 در مردان مبتلا به آزواسپرمی غیر انسدادی بنیادی 49,970,000
2175 13910504 معرفت غفاری آناتومي   دانشكده پزشكي بررسی بیان ژنهای فاکتورهای رونویسی و متابولیکی میتوکندری(nrf1/cox1)  در تخمکهای بالغ متافاز ii پس از ivm تخمکهای نابالغ بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک PCO s كاربردي 162,106,000
2176 13910508 معرفت غفاری آناتومي   دانشكده پزشكي بررسی میزان بیان ژن های گیرنده های پروژسترون pra/prb و دو فاکتور تنظیم کننده فعالیت این گیرنده ها fkbp52/fkbp51  در بافت اندومتر زنان مبتلا به شکست مکرر لانه گزینی جنین بنیادی 83,750,000
2177 13910330 وحیده معین وزیری انگل شناسي   دانشكده پزشكي بررسی آلودگی پشه های کولیسیته ( دوبالان :کولیسیده) با آربو ویروس ها با تاکید بر فلاویویروس ها در استان های منتخب در ایران كاربردي 50,000,000
2178 13910619 محمد مهدی امام روماتولوژي   لقمان مقایسه تاثیر و ماندگاری اثردرمانی پلاکت تغلیظ شده خود بیمار با تزریق داخل مفصلی اسید هیالورونیک با وزن مولکولی پائین بر روی استئوآرتریت زانو كاربردي 50,000,000
2179 13910614 فرشید یگانه ايمونولوژي دستيار دانشكده پزشكي بررسی بیان ژن و سطح پلاسمایی آنزیم دی پپتیدیل پپتیداز iv در خون بیماران مبتلا به لوپوس اریتروماتوس و ارتباط آن با سطح پلاسمایی اینترفرون آلفا كاربردي 50,000,000
2180 13910406 سیدجواد سیدطبایی انگل شناسي   دانشكده پزشكي مطالعه میزان شیوع توکسوپلاسموزیس در کودکان مبتلا به لوسمی قبل و بعد از درمان كاربردي 0
2181 13910503 محمدحسن حیدری آناتومي   دانشكده پزشكي بررسی آزمایشگاهی بیان پروتئینهای bax و caspase سلولهای فیبروبلاست حاصل از بز شبیه سازی در مقایسه با سلولهای فیبروبلاست بز دهنده حاصل از لقاح به روش طبیعی بنیادی 50,000,000
2182 13910711 رضا میرفخرایی ژنتيك استاديار دانشكده پزشكي بررسی ارتباط میان چند شکلی ژنهای msh5 c85t و mlh3  c253t و ابتلا به آزواسپرمی غیر انسدادی در مردان نابارور ایرانی بنیادی 50,000,000
2183 13910719 معصومه رجبی بذل بيوشيمي استاديار دانشكده پزشكي ساخت ذرات فاژی نوترکیب نمایش دهنده اپی توپ های شاخصPSMA در سرطان پروستات بر روی پروتئین 8 فاژ و قابلیت تولید آنتی بادی كاربردي 50,000,000
2184 13910330 رضا ماستری فراهانی آناتومي دانشيار دانشكده پزشكي تکثیر سلولهای پیش ساز عصب مشتق از سلولهای پرتوان انسانی در بیوراکتور با استفاده از کوچک مولکولهای DHEA و CHIR99021 بنیادی 80,000,000
2185 13910406 عصمت باروتی زنان و زايمان   طالقاني مقایسه قدرت تشخیصی کیت AMNisure و نوار یک مرحله HCG در پارگی پیش از موعد پرده های جنینی كاربردي 0
2186 13910504 محمد بیات آناتومي استاد دانشكده پزشكي بررسی تاثیر کاربرد همزمان داروی Bisphosphonate و تابش لیزر کم توان بر بافت استخوانی استئوپوروتیک در مدل استئو پوروز تجربی ایجاد شده در پی مصرف یک داروی گلوکوکورتیکوئیدی در موشهای صحرایی 50,000,000
2188 13910517 کوروش قره گزلی داخلي اعصاب استاد لقمان بررسی تصادفی دوسوگور میزان اثر بخشی، عوارض جانبی و قدرت تحمل اکتوفرون در مقایسه با بتافرون در بیماران مبتلا به اسکلروز مولتیپل مراجعه كاربردي 259,500,000
2189 13910711 معرفت غفاری آناتومي دانشيار دانشكده پزشكي بررسی میزان بیان ژن رسپتور آلفا اینترلوکین-6،gp130 در لوله فالوپ زنان مبتلا به حاملگی نابجای لوله ای 50,000,000
2190 13910605 فرید تحویلدار بیدرونی انگل شناسي استاديار دانشكده پزشكي بررسی شیوع انگلهای روده ای در کودکان مهد کودکهای شهرستان کرج در سال 1391 كاربردي 50,000,000
2191 13910524 فرید تحویلدار بیدرونی انگل شناسي استاديار دانشكده پزشكي کاربرد ژن HSP70 در تشخیص گونه های مختلف لیشمانیای بیماریزا برای انسان كاربردي 49,970,000
2192 13910515 علیرضا ابدی بهداشت   دانشكده پزشكي معرفی داده های فازی و گسترش مدلهای مربوطه در حوزه پزشکی و کاربرد آن در تحلیل رابطه بی اشتهایی با میزان اسید فولیک خون در کودکان با استفاده از مدل های رگرسیون لجستیک فازی بنیادی 48,300,000
2193 13910822 محمدحسن حیدری آناتومي دانشيار دانشكده پزشكي بررسی غلظت سرمی بیومارکرپروستاسین در مقایسه با روشهای هیستوپاتولوژیک در افراد مبتلا به سرطان تخمدان 50,000,000
2196 13910810 عباس پیریایی آناتومي   دانشكده پزشكي بررسی اثرات محیط کشت  بهینه  مشتق از سلولهای بنیادی  مزانشیمی بر روی بهبود زخم موش های دیابتی 50,000,000
2197 13910928 مژده حاکمی والا ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی فراوانی افلاکس پمپ های AdeABCو AdeIJK و تعیین مشخصات فنوتیپی و مولکولی آنها در اسینتوباکترهای مقاوم به ایمی پنم بنیادی 50,000,000
2198 13911018 احمدرضا فرسار داخلي اطفال استاديار مفيد بررسی کیفیت زندگی کودکان مبتلا به صرع مراجعه کننده به مرکز پزشکی آموزشی درمانی مفید در سال 1392 كاربردي 50,000,000
2199 13910922 افسانه الیاسی فيزيولوژي   دانشكده پزشكي بررسی رفتار بیوفیزیکی کانال پتاسیمی وابسته به کلسیم در غشاء شبکه آندوپلاسمیک دانه دار هپاتوسیتها در موشهای دیابتی نوع 2 بنیادی 50,000,000
2200 13911011 سوده غفوری فرد ژنتيك استاديار دانشكده پزشكي بررسی میزان بیان دو ژن اختصاصی بیضه FBXO39و TDRD4 به روش Real Tim PCR در نمونه های Ductal Inasive Breast Carcinoma بنیادی 49,940,000
2201 13910911 سعید کلباسی داخلي غدد استاديار لقمان بررسی اثر سلنیوم بر روی اندازه گواتر در زنان مبتلا به تیروئیدیت هاشیماتو كاربردي 43,659,000
2202 13910531 فرید تحویلدار بیدرونی انگل شناسي   دانشكده پزشكي تشخیص اکینوکوکوزیس سگ در دوران پیش از آشکاری با ردیابی DNA در مدفوع به روش Real time PCR كاربردي 50,000,000
2204 13911026 دکتر افسانه الیاسی فيزيولوژي   دانشكده پزشكي بررسی خصوصیات الکتروفیزیولوژی تک کانال پتاسیمی وابسته به کلسیم و بیان پروتئینهای زیر واحد ساختمان آن در غشای داخلی میتوکندری مغز در شرایط آلزایمر بنیادی 50,000,000
2205 13911026 دکتر جلال زرین قلم فيزيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی نقش فیبرهایC در القای فعالیت میکروگلیاهای نخاعی و ارتباط احتمالی آنها با میزان بیان گیرنده های TRPV3 در نخاع طی آرتریت التهابی در موش های صحرایی نر بنیادی 50,000,000
2206 13910410 دکتر ابوالفضل موفق ژنتيك استاد دانشكده پزشكي شناسایی جهش های ژن پارکین در 50 بیمار ایرانی مبتلا به بیماری پارکینسون زودرس (جوانی) بنیادی 50,000,000
2207 13910209 دکتر ابوالفضل موفق ژنتيك استاد دانشكده پزشكي مطالعه هشت پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی مستعد کننده بیماری پارکینسون تک گیر دیررس و تعیین شیوع بازآرایی های ژنومی (تغییرات دزاگزونی) در شکل تک گیر زودرس و فامیلی بیماری پارکینسون در جمعیت ایران بنیادی 238,000,000
2208 13911013 دکتر داور امانی ايمونولوژي   دانشكده پزشكي بررسی اثرات کلرلا ولگاریس روی پاسخ های ایمنی در موش های BALB/C مبتلا به سرطان پستان القاء شده با رده سلولی 4T1 بنیادی 282,882,000
2209 13910827 دکتر وحیده معین وزیری انگل شناسي استاديار دانشكده پزشكي مطالعه مورفومتریک و تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف phlebotomus alexandri و بررسی آلودگی لیشمانیایی آنها با روش های مولکولی در استانم های خوزستان،فارس،کرمانشاه و آذربایجان شرقی بنیادی 50,000,000
2210 13911109 دکتر هما مناهجی فيزيولوژي استاد دانشكده پزشكي بررسی نقش آنزیم های iNOS و nNOS بر درد نوروپاتیک متعاقب ضایعه نخاعی کمری در موش صحرایی بنیادی 50,000,000
2211 13910510 دکتر سیدجواد سیدطبایی انگل شناسي   دانشكده پزشكي ارزیابی روش الایزا نقطه ای با استفاده از آنتی ژن نوترکیب سطحی مروزوآیت پلاسمودیوم ویواکس PVMSP-1  42 ومقایسه آن با روش لام میکروسکوپی بنیادی 50,000,000
2212 13910510 دکتر سیدجواد سیدطبایی انگل شناسي   دانشكده پزشكي بیان و خالص سازی پروتئین نوترکیب سطحی مروزوآیت پلاسمودیوم ویواکس(42) PVMSP-1 بنیادی 50,000,000
2213 13911026 دکتر ابوالفضل موفق ژنتيك استاد دانشكده پزشكي بررسی بیان ژن  LATS2 در بیماران AML Denovo بنیادی 49,970,000
2214 13910810 دکتر سعید کلباسی داخلي غدد   لقمان اثر کروم روی شاخص های متابولیک بیماران دیابتی تایپ 2 بنیادی 50,000,000
2216 13911129 مریم واعظ جلالی ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی تغییرات ژنتیکی ویروس هپاتیت B جداشده از اعضای خانواده افراد مبتلا به هپاتیت B بنیادی 50,000,000
2217 13910912 دکتر فیروز مددی ارتوپدي   اختر بررسی اثر نیکوتین و PLLA همزمان در HEALING استخوان RAT بنیادی 50,000,000
2218 13911026 دکتر افسانه الیاسی فيزيولوژي استاد دانشكده پزشكي تعیین زیرواحدهای ساختمانی کانالهای پتاسیمی در غشاء شبکه اندوپلاسمیک دانه دار هپاتوسیتها در موش های صحرایی نر بنیادی 50,000,000
2219 13910719 دکتر سوده غفوری فرد ژنتيك استاديار دانشكده پزشكي بررسی توالی اگزون های ژن PML در بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده بنیادی 49,540,000
2220 13911207 دکتر ژیلا بهزادی فيزيولوژي استاد دانشكده پزشكي قشر بارل و قشر حرکتی اولیه ویسکر در موش های هایپوتیروئید مادرزادی: ارزیابی نورون های حاوی NADPH-d/NOS متعاقب چیدن ویسکرها از دوره نوزادی تا بلوغ بنیادی 50,000,000
2221 13911207 دکتر عباس پیریائی آناتومي استاديار دانشكده پزشكي مقایسه پتانسیل درمانی سلول های بنیادی مزانشیمی بدست آمده از بافت چربی و مغز استخوان در آسیب حاد کبدی ناشی از تتراکلرید کربن در موش بنیادی 50,000,000
2222 13911223 حمیرا زردوز فيزيولوژي استاديار دانشكده پزشكي مطالعه اثرات نانو کمپلکس DIBc بر متابولیسم گلوکز و چربی در موش های صحرایی دیابتی شده با رژیم غذایی پر چرب streptozotocin 50,000,000
2224 13911207 دکتر عباس پیریایی آناتومي استاديار دانشكده پزشكي مقایسه پتانسیل درمانی سلول های بنیادی مزانشیمی بدست آمده از بافت چربی و مغز استخوان در آسیب حاد کبدی ناشی از تتراکلرید کربن در موش بنیادی 50,000,000
2225 13911030 فرشید یگانه ايمونولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی میزان بیان ژن و فعالیت آنزیماتیک آمینوپپتیداز N در بیماران لوپوس اریتوماتوس و مقایسه آن با گروه کنترل بنیادی 49,940,000
2226 13910114 اعظم نوری فراتقه پرستاري   مدرس مقایسه تاثیر ارزشیابی تکوینی بر مهارت تفسیر ECG در دو گروه با ارائه و بدون ارائه باز خورد، دستیاران قلب بیمارستانهای آموزشی درمانی مدرس و طالقانی سال 1391 كاربردي 25,000,000
2228 13910827 دکتر سیدحسین مجتهدی روانشناس باليني   طالقاني بررسی اثربخشی موسیقی درمانی گروهی فعال بر نشانه های مثبت ومنفی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن كاربردي 49,736,000
2229 13911226 دکتر محمدرضا سهرابی بهداشت دانشيار دانشكده پزشكي بررسی میزان رضایتمندی مراجعین به برنامه پیشگیری و کنترل دیابت در شهر تهران در سال 91-92 كاربردي 30,000,000
2231 13911117 دکتر مریم بختیاری روانشناس باليني   طالقاني مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی و درمان شناختی- رفتاری در بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی و افسردگی بنیادی 49,500,000
2232 13911223 دکتر مهیار جان احمدی فيزيولوژي استاد دانشكده پزشكي بررسی اثرات الکتروفیزیولوژیک مهار ترانسپورتر گلوتاماتی گلیالی بر نوروتوکسیسیتی القا شده توسط آمیلویید بتا در سلولهای هرمی ناحیه CA1 هیپوکامپ بنیادی 50,000,000
2233 13911216 دکتر فریده خدابنده پزشكي قانوني استاديار لقمان بررسی علل منجر به فوت در اجساد ترومائی با ترومای اولیه ناشی از تصادفات وسایل نقلیه ارجاعی به مرکز پزشکی قانونی تهران از آذر ماه 1391 لغایت اردیبهشت ماه 1392 بنیادی 47,000,000
2234 13910502 دکتر داور امانی ايمونولوژي   دانشكده پزشكي بررسی تاثیرات ایمونومدولاتوری مصرف خوراکی جلبک کلرلاولگاریس در موش های BALB/C بنیادی 288,020,000
2235 13920230 دکتر محمدرضا سهرابی بهداشت دانشيار دانشكده پزشكي بررسی کیفیت شنوایی به دنبال گوش دادن موسیقی با گوشی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی كاربردي 50,000,000
2236 13911002 دکتر ابوالفضل موفق ژنتيك استاد دانشكده پزشكي بررسی تغییرات بیانی هسته کینازی مسیر سالوادور-هیپو در بیماران denovo AML بنیادی 48,550,000
2237 13920223 دکتر حمیرا زردوز فيزيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی اثر استرس دوران شیرخوارگی بر بیان گلوکز ترانسپورتر 2 و ترشح انسولین از جزایر لانگر هانس جداشده در دوران بلوغ پس از القاء استرس در موش صحرایی نر بنیادی 50,000,000
2238 13920223 دکتر وحیده معین وزیری انگل شناسي استاديار دانشكده پزشكي تعیین گونه های لیشمانیا در بیماران مبتلا به لیشمانیازیس جلدی و پشه خاکی های شهرستان ورامین با روش PCR- RFLP بنیادی 49,990,000
2239 13920128 دکتر سید علی ضیایی فارماكولوژي دانشيار دانشكده پزشكي بررسی پایلوت اثر لوسارتان موضعی برای درمان کلوئید و اسکار بر جای مانده از زخمها بر روی پوست انسان بنیادی 46,000,000
2240 13920306 دکتر حسین گودرزی ميكروبيولوژي استاد دانشكده پزشكي آنتی بیوگرام سکانسینگ و شناسایی ژن های  blaTEM/ blaSHV/ blacTX  در E-COLi جدا شده از کودکان زیر 14 سال مبتلا به عفونت های دستگاه ادراری بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران بنیادی 226,900,000
2241 13911011 دکتر سیدجواد سیدطبایی انگل شناسي استاديار دانشكده پزشكي بررسی سرولوژی و مولکولار پارازیتولوژی توکسوپلاسموزیس چشمی در افراد مراجعه کننده به 5 مرکز چشم پزشکی شهر تهران به روش الایزا و PCR در سال1391-92 كاربردي 50,000,000
2243 13920321 دکتر سید منصور رایگانی طب فيزيكي استاد شهدا تعیین نقش سن،جنس و اندکس توده بدنی با فعالیت 6 دقیقه ای بنیادی 39,316,000
2244 13920228 دکتر محسن احمدی مهندسي پزشكي   دانشكده پزشكي طراحی و ساخت دوزیمتر پیشرفته 3 بعدی برای کنترل کیفی سیستم پرتو درمانی مبتنی بر فانتوم آب بنیادی 50,000,000
2245 13920328 دکتر نرگس حسین مردی فيزيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی اثر آسپرین و سدیم سالیسیلات بر حافظه فضایی و شکل پذیری سیناپس در موش های صحرایی بنیادی 50,000,000
2246 13920411 دکتر جلال زرین قلم فيزيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی تغییرات هایپر آلژزیا و میزان بیان هپسیدین کبدی به دنبال تجویز شلاتور سنتتیک آهن طی مراحل حاد و مزمن التهاب ناشی از ادجوانت در موش های صحرایی نرB بنیادی 50,000,000
2249 13920328 دکتر معصومه جرجانی فارماكولوژي استاد دانشكده پزشكي بررسی ارزش تشخیصی بیومارکرهای NF-H/NSE/GFAP  سرمی در تعیین شدت آسیب تروماتیک نخاعی و مقایسه آن با یافته های تصویربرداری در انسان كاربردي 50,000,000
2250 13920402 دکتر عباس پیریایی آناتومي استاديار دانشكده پزشكي بررسی تاثیر محیط کشت بهینه مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی بر بیان فاکتورهای رشد موثر در فرایند بهبود زخم پوستی موش های صحرایی دیابتی بنیادی 50,000,000
2251 13920118 دکتر فرید تحویلداری انگل شناسي استاديار دانشكده پزشكي بررسی تیتر آنتی بادی توکسوکاریازیس در افراد مبتلا به uveitis مراجعه کننده به بخش چشم پزشکی بیمارستانهای آموزشی شهر تهران بنیادی 50,000,000
2252 13920313 دکترمحمدعلی امام هادی پزشكي قانوني دانشيار لقمان بررسی آسیب های نخاعی در بیماران تروما به سر متوسط تا شدید در بیمارستان شهدای هفتم تیر طی سال 1392 بنیادی 49,600,000
2253 13920318 دکتر علی اصغر کلاهی بهداشت دانشيار دانشكده پزشكي ارزیابی عملکرد بالینی فارغ التحصیلان دوره پزشکی عمومی قبل و بعد از اصلاحات نسبت به برنامه مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال(مانا) كاربردي 50,000,000
2254 13920419 دکتر میرداود عمرانی ژنتيك استاد دانشكده پزشكي مطالعه پلی مورفیسم rs16917496c/T در بیماران مبتلا به سرطان پروستات و هایپرپلازی خوش خیم  پروستات بنیادی 50,000,000
2255 13920526 مهدی گودرزی ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی مقاومت داروئی،ژن های کد کننده توکسین و عوامل چسبنده مرتبط با استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران در ICU كاربردي 81,940,000
2256 13920419 دکتر میرداود عمرانی ژنتيك استاد دانشكده پزشكي بررسی توالی های اگزون های 4و5 و ارزیابی پلی مورفیسم های rs523349وrs9282858 ژن SRD5A2 در بیماران مبتلا به هایپوسپادیاس منفرد بنیادی 48,965,000
2257 13920501 دکتر محمد صالحی آناتومي استاديار دانشكده پزشكي بررسی اثر بلوغ آزمایشگاهی تخمک های نابالغ انسانی بر میزان بیان mir-15aو mir-16 در جنین های حاصل از تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم بنیادی 50,000,000
2258 13920125 عبدالجلیل کلانتر هرمزی ج پلاستيك استاد 15 خرداد بررسی میزان IQوEQ در بیماران دچار single suture synostosis عمل شده بین سالهای 1375 تا 1391 در بیمارستان فوق تخصصی مفید بنیادی 50,000,000
2260 13921104 دکتر محمد بیات آناتومي استاد دانشكده پزشكي بررسی تاثیر کاربرد همزمان داروی Bisphosphonate و تابش لیزر کم توان بر بیان ژنهای TGF-B1وCollagen Type1 و BMP2وTGF-1 بافت استخوانی استئوپوروتیک در مدل استئوپوروز تجربی ایجاد شده در پی مصرف داروی گلوکوکورتیکوئیدی(methylpredinosolone) در موشهای صحرایی بنیادی 50,000,000
2261 13920307 مصطفی حاجی ملا حسینی ايمونولوژي استاديار دانشكده پزشكي مطالعه اثرات تعدیل ایمنی میکروپارتیکل های کیتین داستیله و کیتین در موش های balb/c آلوده به انگل لیشمانیا ماژور كاربردي 50,000,000
2262 13920707 دکتر مریم نیتی انگل شناسي استاديار دانشكده پزشكي بررسی پاتوژنیسیته ژنوتایپ های آکانتامباهای ایزوله شده از مخاط افراد دریافت کننده داروهای سرکوب گر سیستم ایمنی بستری در بیمارستانهای منتخب شهر تهران بنیادی 49,160,000
2263 13920722 دکتر حسین گودرزی ميكروبيولوژي استاد دانشكده پزشكي ارزیابی تنوع ژنتیکی پاتوتایپ های اشرشیاکولی با روش RAPD-PCR در اشرشیاکولی های جداشده از نمونه های اسهال در بیمارستانهای منتخب شهر تهران در سال 1392 بنیادی 50,000,000
2264 13920402 دکتر شکوفه نوری بيوشيمي استاديار دانشكده پزشكي بررسی اثر اسکلارئول بر میزان تولیدNO و سایتوکاینهای التهابی بنیادی 49,750,000
2266 13920613 دکتر مهرناز مصداقی ايمونولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی نتایج تست تحریکی لنفوسیتی LTT  lymphocyte transformation test در بیمارانی که دچار واکنش های ازدیاد حساسیت بعد از مصرف داروهای ضد تشنج شده اند بنیادی 50,000,000
2268 13920722 دکتر ثریا صالح گرگری زنان و زايمان دانشيار مهديه بررسی شیوع کمبود ویتامین D در زنان باردار، هنگام زایمان در شهر تهران در سال 1394 كاربردي 80,000,000
2269 13920411 دکتر فرح فرزانه زنان و زايمان دانشيار امام حسين(ع) تشخیص غیرتهاجمی ضایعات پیش سرطانی دهانه رحم در محیط طبیعی با استفاده از طیف نگاری نوری فاز سوم كاربردي 50,000,000
2270 13910810 دکتر فارس نجاری پزشكي قانوني   ساير مراكز بررسی واریانسیون های عروق کرونر در جمعیت ایرانی در اجساد ارجاع شده به پزشکی قانونی تهران در سال 91 0
2271 13920811 دکتر معصومه ثابت کسایی فارماكولوژي استاد دانشكده پزشكي بررسی نقش فعال شدن سلولهای میکروگلیا بر تغییرات بیان ژن GABA-AوIba1وBDNFوKcc2 تحت تاثیر پاروکستین و مینوسیکلین در پیشگیری و درمان درد نوروپاتیک در مدل صدمه فشردگی مزمن عصب در موش صحرایی بنیادی 49,950,000
2272 13920918 دکتر عباس حق پرست فيزيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی اثر مهار گیرنده های AMPAوNMDA در دوره خاموشی بر بازگشت به مصرف مرفین در موش صحرایی:یک مطالعه رفتاری 50,000,000
2273 13920918 دکتر عباس حق پرست فيزيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی نقش گیرنده کانابینوئیدی نوع 1 هسته اکومبنس در دوره خاموشی و بازگشت به مصرف مورفین در مدل ترجیح مکانی شرطی بنیادی 50,000,000
2274 13920605 دکتر خجسته جوهرچی فارماكولوژي   دانشكده پزشكي بررسی سطح TNF-a در پلاسما و مقایسه میزان بیان ژن iNOS در بافتهای موش صحرایی در حالت دیابتیک و غیر دیابتیک در شرایط تحمل به مرفین بنیادی 50,000,000
2275 13920806 دکتر حوریه شمشیری میلانی زنان و زايمان استاديار دانشكده پزشكي ارائه الگوی مراقبت پس از زایمان در منزل و بررسی تاثیر آن بر سلامت مادر و شیرخوار بنیادی 50,000,000
2276 13920811 دکتر محمدحسن حیدری آناتومي دانشيار دانشكده پزشكي بررسی کارایی و ارزش تشخیصی سطح سرمی SHLA-G در مبتلایان به توده های سرطانی پروستات و مقایسه آن با یافته های پاتولوژیک بنیادی 50,000,000
2281 13910121 دکتر ساغر صالحپور زنان و زايمان   طالقاني پیش بینی نتیجه حاصل از سیکلهای IUI با استفاده از Data mining كاربردي 40,000,000
2282 13920820 دکتر منوچهر ایلخانی داخلي اعصاب   لقمان مقایسه تاثیر دو پروتکل درمانی rTMS در درمان آفازی حرکتی ناشی از سکته مغزی (CVA) كاربردي 41,000,000
2283 13920918 دکتر وحیده معین وزیری انگل شناسي استاديار دانشكده پزشكي بررسی پلی مورفیسم2 reticulocyte binding protein در ایزوله های plasmo dium vivax جدا شده از بیماران مبتلا به مالاریا در استان سیستان و بلوچستان كاربردي 50,000,000
2284 13921105 دکتر نرگس حسین مردی فيزيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی تاثیر مهار گیرنده های اورکسینی نوع یک در شکل پذیری سیناپسی نورون های ناحیه CA 1 هیپوکامپ موش های صحرایی وابسته به مرفین بنیادی 50,000,000
2285 13921108 دکتر افسانه الیاسی فيزيولوژي استاد دانشكده پزشكي بررسی اثر PH بر روی رفتار الکتروفیزیولوژی تک کانال کلر غشا رتیکولوم اندوپلاسمیک هپاتوسیت موش صحرایی بنیادی 50,000,000
2287 13921119 دکتر معصومه رجبی بذل بيوشيمي استاديار دانشكده پزشكي بیان آنتی ژن گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی 2 انسانی شاخص سرطان سینه در سیستم مخمری 50,000,000
2288 13921203 دکتر اذن اله آذرگشب بهداشت استاديار دانشكده پزشكي بررسی میزان فعالیت فیزیکی و ارتباط آن با رضایت شغلی در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی كاربردي 40,000,000
2289 13921119 دکتر حسین دبیری ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی مولکولی پیلی تیپ چهارم سودوموناس آئروجینوزا ایزوله شده از بیماران سیستیک فیبروزیس، سوختگی، محیطی 49,975,000
2290 13921018 عبدالجلیل کلانتر هرمزی ج پلاستيك استاد 15 خرداد طراحی دادگان اعمال جراحی ترمیمی دست برای سیستم تبدیل گفتار به متن بنیادی 40,000,000
2291 13921115 دکتر افسانه الیاسی فيزيولوژي استاد دانشكده پزشكي بررسی رفتار تک کانال و تعیین زیر واحدهای ساختمانی کانال پتاسیمی در غشاء شبکه اندوپلاسمیک دانه دار هپاتوسیتها در موشهای صحرایی نر در شرایط استرس شبکه آندوپلاسمی ناشی از غذای پر چرب بنیادی 50,000,000
2292 13921115 دکتر حمیرا زردوز فيزيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی اثر رژیم غذایی پرچرب مادر بر ترشح انسولین از جزایر لانگرهانس جدا شده از پانکراس موشهای صحرایی نر نسل اول در پاسخ به استرس مزمن بنیادی 50,000,000
2293 13921218 دکتر کامبیز عباچی زاده بهداشت استاديار دانشكده پزشكي بررسی تاثیر برنامه آموزش مبتنی بر جامعه بر نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال تحصیلی 91-92 كاربردي 0
2294 13921218 دکتر محمدرضا سهرابی بهداشت دانشيار دانشكده پزشكي بررسی رابطه تغییر برنامه آموزشی پزشکی عمومی و سلامت روان کارورزان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی كاربردي 25,000,000
2296 13921203 دکتر شکوفه نوری بيوشيمي استاديار دانشكده پزشكي بررسی اثر مهاری گلیکوزید کورکومین بر رشد سلولی و یا القاء آپپتوز بر رده سرطانی انسانی تومور پستان(MCF7) كاربردي 50,000,000
2297 13921108 دکتر داور امانی ايمونولوژي دانشيار دانشكده پزشكي بررسی رابطه تعداد سلولهای B تنظیمی( Regulatory B cells) و سطح سرمی اینترلوکین10(IL10) در سقط مکرر بدون علت بنیادی 150,000,000
2298 13921024 دکتر داور امانی ايمونولوژي دانشيار دانشكده پزشكي بررسی ارتباط میزان بیان و سطح سرمی مولکول تیوردوکسین(Trx) با بیماری مالتیپل اسکلروزیس بنیادی 50,000,000
2299 13921224 دکتر فرخنده پوراسماعیلی ژنتيك دانشيار دانشكده پزشكي بررسی تغییرات طولی تکرارهای CGG ژن FMR1 در زنان مبتلا به نارسایی زودرس تخمدان بنیادی 80,000,000
2301 13921207 دکتر سوده غفوری فرد ژنتيك استاديار دانشكده پزشكي مقایسه بیان ژن های اپوپتیک BIDو BAX و BAD در نمونه خون زنان با سابقه سقط مکرر با علت ناشناخته و زنان بارور سالم بنیادی 0
2303 13920806 دکتر امیرحسین عابدی یکتا پزشکی  ورزشی استاديار طالقاني تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی بر میزان آمیلوئید آسرم ، فاکتورهای التهابی IL-6 و TNF-a در زنان سالمند چاق بنیادی 50,000,000
2304 13921226 دکتر آرزو صیاد ژنتيك استاديار دانشكده پزشكي تعیین ارتباط توالی های ESS و ESE در اگزون شماره 6 گیرنده اینترلوکین-7 IL7RA با بیماری مولتی پل اسکلروزیز در ایران بنیادی 50,000,000
2305 13911207 دکتر سیدجواد سیدطبایی انگل شناسي استاديار دانشكده پزشكي مطالعه توکسوپلاسموزیس به روش PCR در جنین های با سقط خودبخودی در زایشگاه و بیمارستان شهید چمران شهر بروجرد كاربردي 0
2306 13920521 دکتر محمدعلی امام هادی پزشكي قانوني دانشيار دانشكده پزشكي بررسی ویژگی های دموگرافی زنان بستری در بخش مسمومین بیمارستان لقمان به دلیل اقدام به خودکشی به دنبال خشونتهای جنسی و جسمی طی سال 1392 بنیادی 41,500,000
2308 13921227 دکتر علی حقیقی انگل شناسي استاد دانشكده پزشكي بررسی فراوانی انگلهای روده ای و شناسایی مولکولی گونه های انتامبا هیستولیتیکا و کریپتوسپوریدیوم در مراجعین به اختلالات گوارش به مراکز درمانی شهرستان نهاوند در سال 1393 كاربردي 49,480,000
2309 13930409 دکتر سوده غفوری فرد ژنتيك استاديار دانشكده پزشكي مطالعه واریانت های ژنتیکی و سطح بیان ژن FoxP3 و نقش آن در رخداد سندرم حاد کرونر در جمعیت ایرانی بنیادی 79,200,000
2310 13930408 دکتر نرگس حسین مردی فيزيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی نقش آستروسیت های ناحیه هیپوکمپ در ایجاد وابستگی به مورفین و تحمل به اثرات ضد دردی آن بنیادی 80,000,000
2311 13930220 دکتر سیاوش پرورده فارماكولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی اثرات آلفا-ترپینئول بر آسیب حافظه ناشی از ایسکمی مغزی در رت بنیادی 50,000,000
2313 13921218 دکتر ژاله محسنی فر پاتولوژي دانشيار طالقاني مقایسه نتایج بررسی مارکر HER2 در نمونه های کانسر پستان فیکس شده در فرمالین در زمان های مختلف بنیادی 50,000,000
2314 13921213 دکتر عباس ارجمند شبستری راديولوژي دانشيار مدرس بررسی قابلیت اتساع (distensibility) آئورت توراسیک و ارتباط آن با وجود مورفولوژی و وسعت پلاک های آترواسکلروتیک آئورت در سی تی آنژیوگرافی قلب كاربردي 50,000,000
2315 13930321 دکتر معصومه رجبی بذل بيوشيمي استاديار دانشكده پزشكي بیان آنتی ژن نوترکیب NMP22 شاخص سرطان مثانه در سیستم پروکاریوت كاربردي 50,000,000
2316 13921207 دکتر ژاله محسنی فر پاتولوژي استاديار طالقاني مقایسه نتایج بررسی مارکر HER2 در نمونه های کانسر پستان فیکس شده در فرمالین در غلظت های مختلف بنیادی 0
2317 13930408 دکتر شکوفه نوری بيوشيمي استاديار دانشكده پزشكي مطالعه اثرات نسبت های ترکیبی مختلف سیس پلاتین و فیستین بر روی توقف رشد سلولی و القا آپوپتوز در رده سلول انسانی تومور پستان (MCF-7) كاربردي 80,000,000
2318 13930526 دکتر فارس نجاری پزشكي قانوني   شهدا بررسی علل مسمومیت بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی آیت اله کاشانی شهرکرد در سالهای 1387-92 كاربردي 0
2319 13930501 دکتر رضا میرفخرایی ژنتيك استاديار دانشكده پزشكي بررسی رابطه پلی مورفیسم های mir499aT>c و mir 196a 2 >T با خطر سقط مکرر ایدیوپاتیک بنیادی 78,370,000
2320 13930526 دکتر ژاله محسنی فر پاتولوژي   طالقاني بررسی میزان بیان افزایش یافته مارکر HER2-neu در آدنوکارسینومای معده و ارتباط آن با ویژگی های بالینی و پاتولوژیک تومور 50,000,000
2321 13930526 دکتر ترانه معینی زنجانی فارماكولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی اثر مینوسیکلین بر سلولهای کولورکتال (HT-29) در محیط آزمایشگاهی 80,000,000
2322 13930526 دکتر محمد بیات آناتومي استاد دانشكده پزشكي تاثیر کاربرد همزمان استروژن و تابش لیزر کم توان بر روی سلول های تمایز یافته استئوژنیک مغز استخوان در مدل استئوپوروز تجربی ایجاد شده در پی برداشتن تخمدان ها در موش های صحرایی در محیط کشت بنیادی 400,000,000
2323 13930519 دکتر سیدعباس فروتن فيزيولوژي دانشيار دانشكده پزشكي بررسی بیان پروتئین سورفکتانتی SP-A A و تعداد پنوموسیت های نوع -2 ریه جانبازان شیمیایی مبتلا به عوارض دراز مدت ریوی بنیادی 172,000,000
2324 13930526 دکتر کامبیز عباچی زاده بهداشت استاديار دانشكده پزشكي طراحی چارچوب مفهومی رفتارهای اجتماعی سالم و شاخص های مرتبط برای جامعه ایرانیان كاربردي 400,000,000
2325 13930415 دکتر فرخنده پوراسماعیلی ژنتيك دانشيار دانشكده پزشكي تعیین نوع سلول بیان کننده ژن و FABP انسان در Testis بنیادی 52,300,000
2326 13930525 دکتر محمد بیات آناتومي استاد دانشكده پزشكي بررسی تاثیر کاربرد لیزر کم توان بر مدل تجربی التیام شکستگی استخوان تیبیا در موشهای ماده مبتلا به دیابت نوع یک و استئوپوروز بنیادی 80,000,000
2327 13930601 دکتر عباس پیریایی آناتومي استاديار دانشكده پزشكي بررسی نقش هم کشتی سلول های بنیادی مزانشیمی، اندوتلیالی و پیش ساز کبدی در هیدروژن مشتق از ماتریکس کبد بر سازماندهی ساختاری شبه اندام کبدی بنیادی 453,345,500
2328 13930525 دکتر معرفت غفاری آناتومي دانشيار دانشكده پزشكي بررسی اثر آنزیم استئاروییل کوآدساتوراز 1 در بلوغ آزمایشگاهی تخمک ، تسهیم جنین و ترشح استروژن توسط سلول های گرانولوزا در زنان مبتلا به PCOS (طرح مشترک با تبریز) بنیادی 80,000,000
2329 13930602 دکتر معصومه ثابت کسایی فارماكولوژي استاد دانشكده پزشكي بررسی اثر پاروکستین و مینوسیکلین بر درد نوروپاتیک مدل فشردگی مزمن عصب: مطالعات رفتاری و مولکولی بنیادی 50,000,000
2330 13930529 دکتر فرحنوش دوستدار ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی ژنهای Quorum sensing در نمونه های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس بنیادی 79,100,000
2331 13930603 دکتر میرداود عمرانی ژنتيك استاد دانشكده پزشكي مطالعه همراهی ژنوتیپ های rs628031 SLCA1 و rs11212617ATM در بیماران مبتلا به دیابت نوع ll پاسخ دهنده به داروی متفورمین بنیادی 80,000,000
2333 13930630 دکتر سیدمحمدحسین قادریان ژنتيك دانشيار دانشكده پزشكي تعیین واریانت های عملکردی کاندید مرتبط با miRWA در ژنهای TcF و UBE2Z و MIR146a و تغییر تعداد نسخه ژن های MIR29 و MIR22 و بررسی همراهی آنها با بیماری شریان کرونر و عوامل خطر آن بنیادی 0
2334 13930525 دکتر خجسته جوهرچی فارماكولوژي استاديار دانشكده پزشكي مقایسه میزان بیان ژن ترانسپورترهای اسید آمینه های کاتیونیک (CAT-1 و CAT-2 ) در جنس نر در حالت دیابتیک و غیر دیابتیک در برخی از بافتهای موشهای صحرایی تحمل یافته به مورفین بنیادی 80,000,000
2335 13930501 دکتر مصطفی حاجی ملاحسینی ايمونولوژي استاديار دانشكده پزشكي مقایسه اثر پروپوفل و ایزوفلوران بر بیان ژن ykl-40 در سلول های خونی مبتلایان به سرطان پستان بنیادی 80,000,000
2336 13930526 دکتر رضا میرفخرایی ژنتيك استاديار دانشكده پزشكي بررسی فراوانی جهش های اگزون 2 ژنMED12 در نمونه های لیومیوم رحم بیمارستان میرزا کوچک خان تهران در سال 1393 78,330,000
2337 13930525 دکتر جلال زرین قلم فيزيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی نقش فراکتالکین سینوویال در القاء آپوپتوز ناشی از اینترلوکین-6 طی مدت آرتریت اجوانتی موشهای صحرایی نر بنیادی 80,000,000
2338 13930421 دکتر ترانه معینی زنجانی فارماكولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی کینتیک و بیان ژن آنزیم مالات دهیدروژناز MDH در کشت های سلولی رده MCF-7 و MDA-MB در شرایط طبیعی و هیپوکسی بنیادی 50,000,000
2339 13930502 دکتر محسن نوروزیان آناتومي دانشيار دانشكده پزشكي بررسی تاثیر محیط کشت بهینه سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسان بر قابلیت استخوان زایی سلول های بنیادی مزانشیمی در مدل کم کاری تیروئید 80,000,000
2340 13930525 دکتر سیداسماعیل حسن پور ج ترميمي استاد 15 خرداد بررسی نتایج درمانی رینوپلاستی به دو روش spreader graft و autospreader در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 15 خرداد تهران در سالهای 1391-1392 و 1393 بنیادی 78,950,000
2341 13930529 دکتر سیداسماعیل حسن پور ج پلاستيك استاد 15 خرداد مقایسه تاثیر استفاده موضعی EMLA و Capsasin در بهبود ایسکمی فلپ های پوستی رت كاربردي 79,245,000
2342 13930525 سیداسماعیل حسن پور ج پلاستيك استاد 15 خرداد بررسی اثر استفاده از لایه جدا کننده پانسمان محل دهنده گرافت پوستی با ضخامت نسبی در مقایسه با روش معمول در بیمارستان 15 خرداد بنیادی 50,000,000
2343 13930603 دکتر میرداود عمرانی ژنتيك استاد پيراپزشكي تعیین واریانت موجود در ژن has-mir-27a و بخش utr3 در igf2 و بررسی بیان این ژنها در بیماران مبتلا به دیابت تایپ 2 و گروه کنترل بنیادی 392,625,000
2344 13930603 دکتر بابک مصطفی زاده پزشكي قانوني دانشيار لقمان بررسی نگرش مدیران ارشد و اعضای هیئت علمی و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص فعالیتهای تخصصی رشته پزشکی قانونی در مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه از آبان93 لغایت مهر سال 94 كاربردي 0
2345 13930520 دکتر ژاله رجوی چشم استاد امام حسين(ع) مقایسه جراحی میکتومی و Anteriorization عضله مایل تحتانی در درمان پرکاری عضله مایل تحتانی و DVD كاربردي 60,000,000
2346 13930722 دکتر نریمان مصفا ايمونولوژي استاد دانشكده پزشكي بررسی سطح آنتی بادی سرمی در مبتلایان به عفونت بیمارستان آسینتوباکتربومانی و مقایسه آن با افراد سالم و پرسنل آی سی یو در بیمارستانهای تهران به منظور تعیین پپتید ایمونوژن کاندید واکسن كاربردي 80,000,000
2347 13930525 دکتر علی هاشمی ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي ارزیابی میزان بیان پمپ ترشحی MexCD-oprj با مقاومت به آنتی بیوتیک ها و دز انفکتانت ها در سویه های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران بستری با استفاده از تکنیک PCR Real-Time بنیادی 79,600,000
2348 13930526 دکتر علی هاشمی ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي تشخیص متالوبتالاکتامازها در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا و اسینتوباکتربامانی جدا شده از نمونه های بالینی مجروحین جنگ كاربردي 0
2349 13930425 دکتر فرشید یگانه ايمونولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی رابطه بیان ژن مولکول های CD13 و CD26 در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید بنیادی 75,890,000
2350 13930425 دکتر فرشید یگانه ايمونولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی رابطه فعالیت آنزیماتیک CD26/ CD10/ CD13 و غلظت آنتی بادی ضد پپتیدهای سیترولینه حلقوی (ACPA) در پلاسمای بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید بنیادی 76,700,000
2351 13930630 دکتر پروین یاوری بهداشت استاد دانشكده پزشكي تحلیل مکانی و تعیین الگوهای بروز سرطان های شایع و عوامل موثر بر آنها در ایران كاربردي 0
2352 13930705 دکتر محمدرضا سهرابی بهداشت دانشيار دانشكده پزشكي بررسی عوامل تعیین کننده مشارکت افراد خانواده فرد دیابتی در انجام آزمایش قند خون كاربردي 78,450,000
2353 13930630 دکتر بابک مصطفی زاده پزشكي قانوني دانشيار لقمان بررسی فراوانی اخذ رضایت نامه آگاهانه و برائت نامه استاندارد در نتایج پرونده های قصور پزشکی مرتبط با رشته های جراحی ارجاعی به کمیسیون های پزشکی قانونی استان تهران در سه ماهه سوم سال 1393 كاربردي 23,850,000
2354 13930502 دکتر محسن نوروزیان آناتومي دانشيار دانشكده پزشكي بررسی تاثیر محیط کشت بهینه سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسان بر قابلیت استخوان زایی سلولهای بنیادی مزانشیمی در موشهای صحرایی مبتلا به کم کاری تیروئید 80,000,000
2356 13930819 دکتر سیدامیر جلالی ايمونولوژي استاديار دانشكده پزشكي طراحی واکسنی موثر با استفاده از منوکلونال آنتی بادی انکپسوله شده در نانوپارتیکل های لیپوزومی و پپتید واکسن بر علیه سرطان (طرح مشترک) بنیادی  
2357 13930828 دکتر علیرضا موسوی جراحی بهداشت دانشيار دانشكده پزشكي ارزیابی و بررسی هدفمند و سیستماتیک مطالعات همگروهی آینده نگر انجام شده و یا در حال انجام با موضوع سالمندی (طرح مشترک) بنیادی 0
2358 13930706 دکتر علیرضا موسوی جراحی اپيدميولوژي دانشيار دانشكده پزشكي مرور ساختارمند و متاآنالیز میزان شیوع گونه های مختلف روتاویروس در ایران متاآنالیز مطالعات انجام گرفته در ایران 0
2359 13930421 دکتر نسرین سحرخیز زنان و زايمان   طالقاني بررسی مقایسه ای پروژسترون خوراکی با پروژسترون زیر جلدی و پروژسترون واژینال در حمایت از فازلوتئال در سیکل های ICSI_ET كاربردي 50,000,000
2360 13930519 دکتر آرزو صیاد ژنتيك استاديار دانشكده پزشكي بررسی بیان ژن و TRAIL در بیماران ایرانی مبتلا به مولتیپل اسکلروز ms پاسخ دهنده به بتا اینترفرون و غیر پاسخ دهنده به بتا اینترفرون بنیادی 80,000,000
2361 13930618 دکتر آرزو صیاد ژنتيك استاديار دانشكده پزشكي مقایسه میزان بیان زن MXA در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز ms پاسخ دهنده به بتا اینترفرون و غیر پلسخ دهنده به بتا اینترفرون بنیادی 80,000,000
2362 13930806 دکتر ژاله رجوی چشم استاد امام حسين(ع) بررسی اثر استفاده از سیستم تداخل (I-BiTTM) در درمان آمبلیوپی كاربردي 79,750,000
2363 13930729 دکتر ابوالفضل موفق ژنتيك استاد دانشكده پزشكي مطالعه همراهی بین پلی مورفیسم های ژن FOXP3 re3761548A/C and rs2232365A/G و استعداد به اسکلروزیس چند گانه در جمعیت ایرانی 0
2364 13920128 دکتر سیدعلی ضیایی فارماكولوژي دانشيار دانشكده پزشكي ابداع و ساخت دستگاه اتوماتیک ایجاد کننده سوختگی و استاندارد کردن درجه سوختگی در پشت موش صحرایی بنیادی 0
2365 13930918 دکتر سیدعلی ضیایی فارماكولوژي دانشيار دانشكده پزشكي بررسی اثر پانسمان های بر پایه پلیمرهای کیتوزان و PVA حاوی داکسی سایکلین، الانتویین و هیالورونیک اسید بر زخم دیابتی در موش های صحرایی نر بنیادی 545,500,000
2367 13930819 دکتر میرداوود عمرانی ژنتيك استاد دانشكده پزشكي بررسی متیلاسیون ژن سرکوب گر تومور p15INK4b در بیماران مبتلا به بیماری شریان کرونر و افراد سالم در ایران 204,117,000
2368 13930528 دکتر حمیرا زردوز فيزيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی اثر توام رژیم غذایی پرچرب و استرس حاد بر میزان ترشح انسولین از جزایر جدا شده پانکراس موشهای صحرایی در فازهای پرواستروس و دی استروس بنیادی 80,000,000
2369 13930630 دکتر بهرام مفید راديوتراپي دانشيار شهدا بررسی ریسک فاکتورهای موثر در بروز نوتروپنی ناشی از رژیم های شیمی درمانی حاوی تاکسان/پلاتینیوم كاربردي 79,596,400
2370 13930727 دکتر مهیار جان احمدی فيزيولوژي استاد دانشكده پزشكي بررسی اثر نوروتوکسیسیتی دو جزء فعال شده از سم عقرب (Buthotus Schach) بر ساختار اسپایک کلسیمی در نورونهای حلزون 80,000,000
2371 13930821 دکتر سیاوش پرورده فارماكولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی اثرات ضد دردی 6- هیدروکسی فلاون در موش بنیادی 57,314,600
2372 13930805 دکتر فرخنده پوراسماعیلی ژنتيك دانشيار دانشكده پزشكي بررسی طول نسبی تلومر در مبتلایان به نارسایی زودرس تخمدان در مقایسه با خانم های بارور سالم بنیادی 80,000,000
2373 13930916 دکتر میرداوود عمرانی ژنتيك استاد پيراپزشكي بررسی ارتباط بیان non-coding RNA ANRIL  با بیماری شریان کرونر بنیادی 340,530,000
2374 13930929 دکتر بابک مصطفی زاده پزشكي قانوني دانشيار لقمان بررسی یافته های ماکروسکوپی و میکروسکوپی مارک الکتریکی در اجساد ارجاعی به سالن تشریح پزشکی قانونی با شرح حال برق گرفتگی از مهر 93 تا شهریور 94 كاربردي 0
2375 13930630 دکتر سیدمحمدحسین قادریان ژنتيك دانشيار دانشكده پزشكي تعیین واریانت های عملکردی کاندید مرتبط با miRNA ها در ژن های TCF21/UBE2Z/MIR146a و تغییر تعداد نسخه ژن های MIR22و MIR429 و بررسی همراهی آنها با بیماری شریان کرونر و عوامل خطر آن بنیادی 380,305,000
2376 13930712 دکتر سیدعلی ضیایی فارماكولوژي دانشيار دانشكده پزشكي بررسی اثر سایتوتوکسیک داروهای فلودارابین، ریتوکسی ماب وسیکلوفسفامید بر سلولهای CLL در حضور Umbelliprenin بنیادی 80,000,000
2377 13930910 دکتر صدراله معتمد ج پلاستيك استاد 15 خرداد اثرات پرده جفتی انسان بر ساختار و حیات انواع مختلف گرافت غضروفی- مطالعه حیوانی كاربردي 203,559,600
2378 13930723 دکتر نریمان مصفا ايمونولوژي استاد دانشكده پزشكي بررسی تولید سایتوکاین TNF-a، بیان مارکر CD8 و تکثیر لمفوسیتهای خون محیطی بانوان چندزا در مجاورت و هم کشتی سلولهای توموری پستان، لاین MDA-231 و MCF-7 و مقایسه آن با بانوان بدون فرزند بنیادی 102,180,000
2379 13930729 دکتر مهدی گودرزی ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی فراوانی و خصوصیات مولکولی اینتگرونها در اسینتوباکتر بومانی های جدا شده از بیماران بستری در بخش ICU بیمارستان به وسیله واکنش زنجیره ای پلیمراز و تعیین توالی 137,950,000
2380 13930729 دکتر ابوالفضل موفق ژنتيك استاد دانشكده پزشكي مطالعه همراهی بین پلی مورفیسم های ژن rs3761548 (rs3FOXP  و A/G2232365َA/C و استعداد به اسکلروزیس چندگانه در جمعیت ایرانی 79,750,000
2381 13931020 دکتر ساغر صالحپور زنان و زايمان دانشيار طالقاني بررسی اثر تزریق نرمال سالین به داخل حفره رحم در روز 3 تا 5 سیکل تحریک تخمدانی روی نتایج بالینی سیکل های تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم- انتقال جنین ICSI-ET- در بیماران با شکست مکرر لانه گزینی كاربردي 44,452,500
2382 13930630 دکتر زهره قلاوند ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی ژنهای bap، omPA و csuAB/BABCDE موثر در پاتوژنز عفونت بیمارستانی سویه های اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران و محیط بیمارستان امام حسین ع شهر تهران بنیادی 78,850,000
2383 13930821 دکتر محمدعلی امام هادی پزشكي قانوني فلوشيب دانشكده پزشكي بررسی فراوانی پرونده های شکایت از قصور پزشکی در رشته بیهوشی در اداره کل پزشکی قانونی استان تهران طی سالهای 86 لغایت 92 كاربردي 30,000,000
2384 13930526 دکتر علی هاشمی ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي تعیین فراوانی ژنهای IMP/VIM و NDM در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا و اسینتوباکتر بامانی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستانهای طالقانی، بقیه الله و شهید مطهری در سال 93-94 كاربردي 79,750,000
2385 13930525 دکتر علی هاشمی ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي تعیین میزان بیان پمپ ترشحی MexCD-oprJ در سویه های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران بستری با استفاده از تکنیک Real-Time PCR بنیادی 79,600,000
2386 13930929 دکتر سوده غفوری فرد ژنتيك استاديار دانشكده پزشكي بررسی اثر سوپرناتانت لاکتوباسیلوس رامنوسوس و لاکتوباسیلوس کریسپاتوس بر بیان ژنهای E/RICTOR4وEIF1KB6MTORوPRKCAوRPS در رده سلولی 231MDA-MB كاربردي 100,000,000
2387 13930618 دکتر فاطمه فلاح ميكروبيولوژي استاد دانشكده پزشكي بررسی حضور فاکتورهای کلونیزاسیون و بیماری زایی انتروکوکوس فکالیس در نمونه های ادرار و مدفوع بیماران مبتلا به عفونت ادراری و توانمندی استقرار در رده سلولی اپی تلیال دستگاه ادراری در سال 93-94 بنیادی 80,000,000
2388 13930916 دکتر میرداوود عمرانی ژنتيك استاد پيراپزشكي تعیین هاپلوتایپ های موجود در بالا دست ژن 1k3map و بخش utr ژن 1wfs و واریانت ساختاری cnv429miR و بیان 429hsa-miR و 1wfs در بیماران مبتلا به دیابت تایپ 2 و گروه کنترل بنیادی 371,790,000
2389 13930819 دکتر امیرحسین عابدی یکتا پزشکی  ورزشی استاد طالقاني تاثیر تمرین ترکیبی بر طول تلومر در بیماران انفارکتوس قلبی بنیادی 177,000,000
2390 13931027 دکتر ترانه معین زنجانی فارماكولوژي استاديار دانشكده پزشكي تاثیر مینوسیکلین بر مهاجرت ، تهاجم و چسبندگی سلول های رده 29HT سرطان کولورکتال انسان در سیستم کشت ترانس ول بنیادی 80,000,000
2391 13931022 دکتر معصومه ثابت کسایی فارماكولوژي استاد دانشكده پزشكي بررسی اثر پاروکستین و مینوسیکلین بر آسیب حافظه ناشی از ایسکمی مغزی در رت بنیادی 80,000,000
2392 13931029 دکتر پژمان ساسانپور مهندسي پزشكي استاديار دانشكده پزشكي مدل سازی عددی روش درمانی هایپرترمیا با نانوساختارهای طلا بنیادی 100,000,000
2393 13931126 دکتر محمد صالحی بیوتکنولوژی پزشکی استاديار دانشكده پزشكي تولید مدل موشی Knockout 4TLR كاربردي 100,000,000
2394 13931028 دکتر نسیم زمانی مسمومین استاديار   مقایسه اثر نالوکسان و بوپره نورفین بر علائم محرومیت و برگشت علائم سندرم اوردوزاوپیوییدی در بیماران وابسته به متادون: یک مطالعه آزمایشی كاربردي 100,000,000
2395 13931104 دکتر محمد بیات آناتومي استاد دانشكده پزشكي بررسی اثر توام تابش لیزر کم توان هلیوم- نئون و محیط کشت بهینه سلول های بنیادی مزانشیمی بر التیام زخم باز پوستی در موش های دیابتی نوع یک بنیادی 149,200,000
2396 13930805 دکتر معرفت غفاری نوین آناتومي دانشيار دانشكده پزشكي بررسی میزان بیان ژنوم جنینی (EGA) در جنین های حاصل از تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم به تخمک های انسانی بالغ شده در محیط آزمایشگاه بنیادی 0
2397 13930929 دکتر حمیرا زردوز فيزيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی اثر رژیم غذایی پرچرب با و بدون استرس روانی مزمن بر غلظت های پلاسمایی لپتین و کورتیکوسترون و میزان ترشح انسولین از جزایر جدا شده پانکراس در موش های صحرایی نر بنیادی 80,000,000
2398 13930522 دکتر شکوفه نوری بيوشيمي استاديار دانشكده پزشكي بررسی اثرات سایتوتوکسیک نسبت های ترکیبی سیس پلاتین و فیستین بر روی رشد سلولهای سینه رده MCF-7 0
2399 13930819 دکتر علی اصغر کلاهی پزشكي اجتماعي دانشيار دانشكده پزشكي بررسی آگاهی از روشهای بیهوشی زایمان سزارین در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران سال 1393 0
2400 13931205 دکتر نرگس حسینمردی فيزيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی تاثیر مهار سلولهای گلیال هیپوکامپ در طی روند اعتیاد بر شکل پذیری سیناپسی نورون های ناحیه 1CA هیپوکامپ موش های صحرایی وابسته به مورفین بنیادی 0
2401 13931104 دکتر سودابه درویش زنان و زايمان استاديار طالقاني مقایسه اثر قرص دیکلوفناک پتاسیم (کاتافلام) و شیاف دیکلوفناک سدیم بر کاهش درد پس از عمل در بیمارانی که تحت سزارین الکتیو با بیحسی نخاعی قرار گرفته اند كاربردي 0
2402 13931009 دکتر معرفت غفاری نوین آناتومي دانشيار دانشكده پزشكي بررسی اثر تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم بر میزان بیان miR302- و ژنهای دخیل در Gene  Activation Embryonic در تخمکهای انسانی بالغ شده در محیط آزمایشگاه بنیادی 79,743,181
2403 13931028 دکتر سیدمحمود هاشمی ايمونولوژي استاد دانشكده پزشكي بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی فعال شده با لایزت لیشمانیا ماژور یا LPS بر فعالیت ماکروفاژهای صفاقی موش بنیادی 109,243,700
2404 13931009 دکتر محمد صالحی آناتومي استاديار دانشكده پزشكي بررسی اثر ملاتونین بر تغییرات اپی ژنتیک در طی فرایند بلوغ آزمایشگاهی تخمک موش كاربردي 80,000,000
2405 13931009 دکتر محمد صالحی بیوتکنولوژی پزشکی استاديار دانشكده پزشكي بررسی اثر کاهش بیان Let-7a بر روند تکوین و لانه گزینی جنین های حاصل از بلوغ آزمایشگاهی تخمک كاربردي 80,000,000
2406 13931104 دکتر بهرام کاظمی بیوتکنولوژی پزشکی استاد دانشكده پزشكي بررسی اثر dsrna در تحریک سلولهای ماکروفاژ انسان بنیادی 79,550,000
2407 13931211 دکتر حسین دبیری ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي شناسایی و بررسی الگوی ژنتیکی سویه های مایکوباکتریوم غیر توبرکلوزیس جدا شده از نمونه های محیطی و بالینی بیمارستانهای شهر تهران با استفاده از روش PCR-RFLP و تعیین توالی در سال 94-95 بنیادی 120,800,000
2408 13931028 دکتر رسول قاسمی فيزيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی اثر انسولین داخل هیپوکمپ بر اختلال حافظه ناشی از التهاب نورونی و نقش مسیر سیگنالینگ MAPK در رتهای بالغ كاربردي 150,000,000
2409 13931028 دکتر احمد عامری راديوتراپي دانشيار امام حسين(ع) بررسی ارتباط بیان ژن ERCC1 با میزان پاسخ به درمان کموتراپی اینداکشن با پایه پلاتینیوم در کانسرهای اپیتلیالی سر و گردن كاربردي 170,680,000
2410 13931028 دکتر حمید نظریان آناتومي استاديار دانشكده پزشكي بررسی تاثیر Thymoquinone بر روند بلوغ تخمک های تخمدان پلی کیستیک در موشهای مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک كاربردي 221,590,000
2411 13931125 دکتر مهتاب شعبانی داخلي گوارش استاديار طالقاني تاثیر نانوپارتیکل طلا در معرض پرتو لیزر بر میرایی سلولهای سرطانی آدنوکارسینوم مری كاربردي 80,000,000
2413 13931127 دکتر لیلا نظری زنان و زايمان استاديار   بررسی مقایسه ای TENS و موسیقی در کاهش درد بیماران در طی لیبر و پس از زایمان بنیادی 80,000,000
2414 13930821 دکتر عباس ارجمند شبستری راديولوژي   مدرس بررسی نمره کلسیم شریان های کرونری در گیرندگان رادیوتراپی قفسه سینه با روش محافظت شده قلبی در بیمارستان امام حسین ع در سالهای 94-95 كاربردي 51,370,000
2415 13931129 دکتر بهاره حاجی خانی ميكروبيولوژي   دانشكده پزشكي تهیه قطعه پروتئینی نوترکیب OmpA40-108 اسینتوباکتر بومانی و ارزیابی آنتی ژنیسیته آن كاربردي 77,850,000
2416 13931217 دکتر مهنوش فروغی ج قلب دانشيار مدرس بررسی تاثیر اریتروپویتین در کاهش آسیب ایسکمی خون رسانی مجدد  پس از عمل جراحی بای پس کرونر كاربردي 162,150,000
2417 13931104 دکتر حسین قنبریان بیوتکنولوژی پزشکی استاديار دانشكده پزشكي بررسی اثر RNA غیر کد کننده SK7 بر تکثیر سلولهای سرطانی انسانی MCF7/HEK و A547 كاربردي 120,000,000
2418 13930902 دکتر حسین دبیری ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب Pila-Pilq سودوموناس آئروژینوزا در میزبان بیانی DL3   E.coli   BL21 بنیادی 79,995,000
2419 13931211 دکتر سیاوش پرورده فارماكولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی اثرات درمانی و پیشگیری پاروکستین و مینوسیکلین در برابر آسیب حافظه ناشی از ایسکمی مغزی در رت بنیادی 80,000,000
2420 13930821 دکتر حمید نظریان آناتومي استاديار دانشكده پزشكي بررسی اثر یونوفور کلسیمی بر فعال شدن اووسیت و کیفیت پرونوکلئوس و جنین 8 سلولی در مردان اولیگوآستنوتراتوزواسپرمی نابارور مبتلا به نقص PLC بنیادی 79,850,000
2421 13930819 دکتر سیدجواد سیدطبایی انگل شناسي استاديار دانشكده پزشكي تشخیص اووسیست های کریپتوسپوریدیوم از نمونه آب تصفیه خانه های تهران قبل و بعد از تصفیه به روش Real time  LAMP كاربردي 80,000,000
2422 13930910 دکتر گیتا اسلامی ميكروبيولوژي استاد دانشكده پزشكي تاثیر پروتئین نوترکیب pila-pilq سودوموناس آئروژینوزا بر میزان القای تولید 17IL در مدل حیوانی موش Balb به روش الایزا بنیادی 79,985,000
2423 13930910 دکترگیتا اسلامی ميكروبيولوژي استاد دانشكده پزشكي بررسی تاثیر پروتئین نوترکیب pila-pilq سودوموناس آئروژینوزا بر قطبیت سلولهای 17Th در مدل حیوانی موش Balb/C به روش فلوسایتومتری بنیادی 79,960,000
2424 13940131 دکتر ترانه معینی زنجانی فارماكولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی اثرات ترکیبی راپامایسین و اگزامات در مهار رشد سلولهای سرطان سینه رده MDA-MB 231 و MCF-7 كاربردي 80,000,000
2425 13931118 دکتر عباس حق پرست فيزيولوژي استاد دانشكده پزشكي بررسی اثر تزریق داخل هسته اکومبنس آگونیست کانابینوئید (2-55،212WIN) بر طول دوره خاموشی و بازگشت ترجیح مکانی شرطی در رتهای آزمایشگاهی كاربردي 49,300,000
2426 13940216 سوده غفوری فرد ژنتيك استاديار دانشكده پزشكي بررسی ارتباط بیان 2 ژن غیر کد کننده PTPRG-as1 و SOX2OT با آدنوکارسینوم مجرایی پستان كاربردي 80,000,000
2427 13931225 دکتر محسن نوروزیان آناتومي دانشيار دانشكده پزشكي مقایسه تغییرات متیلیشن ژنوم بلاستوسیست های تولید شده با دو روش: 1-تزریق سلول های بنیادی جنینی موشی mESC ترانسفکت شده فاقد عملکرد ژنهای Rag 1&2 به جنین های مرحله مورولا 2-تزریق سازه ژنی به داخل پرونوکلئوس نر موش سوری بنیادی 264,200,000
2429 13931028 دکتر محسن نوروزیان آناتومي دانشيار دانشكده پزشكي ترمیم نقص های استخوانی جمجمه در موش های صحرایی با کم کاری تیروئید، با استفاده از محیط کشت بهینه سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسان بنیادی 80,900,000
2430 13940115 دکتر مریم بختیاری روانشناس باليني استاديار طالقاني بررسی اثر بخشی روان درمانی تکمیلی (ATP) بر کیفیت زندگی، افسردگی و اضطراب بیماران تحت پیوند مغز استخوان كاربردي 28,000,000
2431 13931206 دکتر علی هاشمی ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي بررسی میزان بیان ژن OprD و پمپ MexAB-OprM در پسودوموناس آئروژینوزای مقاوم به کارباپنم ها با استفاده از روش Real-Time PCR در بیمارستان شهیدمطهری تهران كاربردي 79,850,000
2432 13931028 دکتر ترانه معینی زنجانی فارماكولوژي استاديار دانشكده پزشكي مقایسه اثرات سیتوتوکسیک کاربامازپین و والپروئیک اسید و تعیین میزان VEGF و B catenin و APP بر رده سلولی SW480 سرطان کولون انسان بنیادی 80,010,000
2434 13940209 دکتر حسین درویش ژنتيك استاديار   مطالعه همبستگی دو پلی مورفیسم rs707284 و rs7598440 در ژن ERBB4 و پلی مورفیسم rs490460 در ژن BACE1 با اسکیزوفرنی در جمعیت ایرانی بنیادی 0
2435 13940115 دکترسیدعبدالمجید بحرینیان روانشناس باليني دانشيار طالقاني اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شدت علائم و کیفیت زندگی اختلال اضطراب اجتماعی فراگیر و تعیین میانجی های درمانی آن كاربردي 54,230,000
2436 13940115 دکترسیدعبدالمجید بحرینیان روانشناس باليني دانشيار طالقاني بررسی روایی و پایایی پرسش نامه های تعهد و پذیرش اضطراب اجتماعی، باورپذیری افکار و احساسات اضطرابی و پرسش نامه زندگی ارزشمندانه در دانشجویان علوم پزشکی شهید بهشتی بنیادی 35,100,000
2437 13940220 دکتر میرداوود عمرانی ژنتيك استاد دانشكده پزشكي بررسی تاثیر مهار مسیر انتقال پیام BMP بر روی بیان مارکرهای نورونی در سلولهای بنیادی مزانشیمی جدا شده از خون محیطی كاربردي 194,400,000
2438 13931023 دکتر ابوالفضل موفق ژنتيك استاد دانشكده پزشكي بررسی تغییرات بیانی ژنهای Bif و Beclin-1  و عوامل همراه آن در بیماران مبتلا به لوکمی میلوئیدی حاد مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی طی سالهای 1390-94 بنیادی 79,900,000
2439 13940319 دکتر عباس پیریایی آناتومي استاديار دانشكده پزشكي بررسی تاثیر محیط کشت بهینه سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان و تابش لیزر کم توان بر عملکرد فیبروبلاست های دیابتی در in vitro كاربردي 8,000,000
2440 13931028 دکتر فاطمه فدایی فتح آباد آناتومي دانشيار دانشكده پزشكي بررسی تغییرات اپی ژنتیک و بیان ژنهای ایمپرینتینگ و تعیین کننده رده سلولی در بلاستوسیست های تراریخته موش سوری كاربردي 111,750,000
2441 13940125 دکتر سیدعلیرضا موسوی جراح پزشكي اجتماعي دانشيار دانشكده پزشكي مطالعه کوهورت سالمندی كاربردي 0
2442 13940401 دکتر علی هاشمی ميكروبيولوژي استاديار دانشكده پزشكي شناسایی عناصر الحاقی IS903/IS26/ISEcp1 در سویه های اشریشیاکلی و کلبسیلا پنومونیه دارای ژن CTX-M جدا شده از کودکان مبتلا به لوسمی با استفاده از روشهای Sequencing و PCR كاربردي 79,610,000
2443 13931028 دکتر محسن نوروزیان آناتومي دانشيار دانشكده پزشكي ترمیم نقص های استخوانی جمجمه در موشهای صحرایی با کم کاری تیروئید، با استفاده از محیط کشت بهینه سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسان بنیادی 80,900,000
2444 13940125 دکتر حسین درویش ژنتيك استاديار دانشكده پزشكي آنالیز ژن های شناخته شده بیماری پارکینسون اتوزومی مغلوب در 100 خانواده ایرانی كاربردي 520,340,000
2445 13940327 دکتر سمیرا محمدی یگانه بیوتکنولوژی پزشکی دانشكده پزشكي بررسی همبستگی میزان بیان RhoA و miR-31 در بیماران مبتلا به سرطان پستان: مطالعه آزمایشی كاربردي 80,000,000

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.