جمعه ٠٣ آذر ١٣٩٦ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > برنامه کلاس ها > برنامه کلاس های دوره استاژری 
 
 
  •  

مدرس

تاریخ

روز ، هفته ، ساعت

نام درس

 

دوشنبه  6/6/96شنبه 18/6/96

دوشنبه هفته اول ساعت 10-8

شنبه هفته سوم ساعت 15-13

اعصاب

دوشنبه 3/7/96 شنبه 15/7/96

دوشنبه 1/8/96 شنبه 13/8/96

دوشنبه 29/8/96شنبه 11/9/96

دوشنبه 27/9/96شنبه 9/10/96

دوشنبه 25/10/96 شنبه 7/11/96

 

چهارشنبه 15/6/96 چهارشنبه 22/6/96

چهارشنبه هفته دوم ساعت 10-8

چهارشنبه هفته سوم 15-13

خون

چهارشنبه 12/7/96 چهارشنبه 19/7/96

چهارشنبه10/8/96 چهارشنبه 17/8/96

چهارشنبه 8/9/96  چهارشنبه15/9/96

چهارشنبه  6/10/ 96چهارشنبه 13/10/96

چهارشنبه 4/11/96 چهارشنبه 11/11/96

 

14/6/96

سه شنبه هفته دوم

ساعت 13-8

روماتولوژی

11/7/96

9/8/96

7/9/96

5/10/96

3/11/96

 

دوشنبه 6/6/96 شنبه 11/6/96 شنبه 25/6/96

دوشنبه هفته اول ساعت 12-8

شنبه هفته دوم ساعت 15-13

شنبه هفته چهارم  ساعت 15-13

 

غدد

دوشنبه 3/7/96 شنبه 8/7/96 شنبه 22/7/96

دوشنبه 1/8/96شنبه 6/8/96 شنبه 20/8/96

دوشنبه 29/8/96 شنبه 4/9/96 شنبه 18/9/96

دوشنبه 27/9/96 شنبه 2/10/96 شنبه 16/10/96

دوشنبه 25/10/96 شنبه 30/10/96 شنبه 14/11/96

دوشنبه 23/11/96 شنبه 28/11/96 شنبه 12/12/96

 

 

27/6/96

دوشنبه هفته چهارم

ساعت 12-8

 

زنان

22/8/96

14/12/96

 

12/6/96

یکشنبه هفته دوم

ساعت 12-8

ریه

9/7/96

7/8/96

5/9/96

30/10/96

1/11/96

29/11/96

 

چهارشنبه 8/6/96 چهارشنبه 15/6/96

چهارشنبه هفته اول

ساعت 10-8

چهارشنبه هفته دوم

ساعت 15-13

قلب

چهارشنبه 5/7/96 چهارشنبه 12/7/96

چهارشنبه 3/8/96 چهارشنبه 10/8/96 

چهارشنبه 1/9/96 چهارشنبه8/9/96

چهارشنبه 29/9/96 چهارشنبه  6/10/96

چهارشنبه 27/10/96 چهارشنبه 4/11/96

چهارشنبه 25/11/96 چهارشنبه 2/12/96

 

یکشنبه 5/6/96 دوشنبه 6/6/96

یکشنبه هفته اول ساعت 10-8

دوشنبه هفته اول ساعت 15-13

نفرولوژی

یکشنبه 2/7/96  دوشنبه 3/7/96

یکشنبه 30/7/96 دوشنبه 1/8/96

یکشنبه 28/8/96 دوشنبه 29/8/96

یکشنبه 26/9/96 دوشنبه 27/9/96

یکشنبه 24/10/96 دوشنبه 25/10/96

یکشنبه 22/11/96 دوشنبه 23/11/96

 

دوشنبه 6/6/96 شنبه 11/6/96

دوشنبه هفته اول ساعت 10-8

شنبه هفته دوم ساعت 15-13

چشم

دوشنبه 3/7/96 شنبه 8/7/96

دوشنبه  1/8/96 شنبه 6/8/96

دوشنبه 29/8/96 شنبه 4/9/96

دوشنبه 23/11/96 شنبه 28/11/96

 

 

21/6/96      28/6/96

سه شنبه هفته سوم ساعت 10-8

سه شنبه هفته چهارم ساعت 8-10

اطفال

14/9/96   21/9/96

8/12/96    15/12/96

 

8/6/96

چهارشنبه هفته اول ساعت 15-13

ENT

5/7/96

3/8/96

1/9/96

25/11/96

 

14/6/96     4/7/96

سه شنبه هفته دوم ساعت 15-13

سه شنبه هفته پنجم ساعت 15-13

جراحی

9/8/96     30/8/96

5/10/96     26/10/96

1/11/96

 

13/6/96

دوشنبه هفته دوم ساعت 15-13

ارولوژی

10/7/96

8/8/96

6/9/96

4/10/96

2/11/96

30/11/96

 

5/6/96   12/6/96

یکشنبه هفته اول ساعت 15-13

یکشنبه هفته دوم ساعت 15-13

پوست

2/7/96   9/7/96

30/7/96   7/8/96

28/8/96   5/9/96

26/9/96   3/10/96

24/10/96   1/11/96

22/11/96   29/11/96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه 11/6/96 دوشنبه13/6/96 دوشنبه 27/6/96

شنبه هفته دوم ساعت 10-8

دوشنبه هفته دوم ساعت 15-13

دوشنبه هفته چهارم ساعت 15-13

عفونی

شنبه 8/7/96 دوشنبه 10/7/96 دوشنبه 24/7/96

شنبه 6/8/96 دوشنبه 8/8/96 دوشنبه 22/8/96

شنبه 4/9/96 دوشنبه 6/9/96 دوشنبه 20/9/96

شنبه 2/10/96 دوشنبه 4/10/96 دوشنبه 18/10/96

شنبه 30/10/96 دوشنبه 2/11/96 دوشنبه 16/11/96

 

8/6/96   15/6/96   22/6/96

چهارشنبه هفته اول

جهارشنبه هفته دوم

چهارشنبه هفته سوم

ساعت 10-8

گوارش

5/7/96   12/7/96   19/7/96

3/8/96   10/8/96   17/8/96

1/9/96   8/9/96   15/9/96

29/9/96   6/10/96   13/10/96

27/10/96   4/11/96   11/11/96

25/11/96   2/12/96   9/12/96

 

یکشنبه 5/6/96     شنبه 11/6/96

یکشنبه 19/6/96  شنبه 25/6/96

یکشنبه هفته اول ساعت 10-8

شنبه هفته دوم ساعت 15-13

یکشنبه هفته سوم ساعت 10-8

شنبه هفته چهارم ساعت 15-13

روان پزشکی

یکشنبه 2/7/96  شنبه 8/7/96

یکشنبه 16/7/96  شنبه 22/7/96

یکشنبه 30/7/96 شنبه 6/8/96

یکشنبه 14/8/96  شنبه 20/8/96

یکشنبه 28/8/96  شنبه 4/9/96

یکشنبه 12/9/96 شنبه 18/9/96

یکشنبه 26/9/96 شنبه 2/10/96

یکشنبه 10/10/96  شنبه 16/10/96

یکشنبه 24/10/96 شنبه 30/10/96

یکشنبه  8/11/96  شنبه 14/11/96

یکشنبه 22/11/96 شنبه 28/11/96

یکشنبه  6/12/96  شنبه 12/11/96

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.