چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
 

ترم دوم    ورودی بهمن95  نیمسال اول97-96   شروع کلاس 25/6/96           پایان کلاس 20/10/96

رمز درس

نام درس

تعداد واحد

محل تشکیل کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

228

دستگاه اسکلتی تئوری

2

دانشکده پزشکی

شنبه 13/8/96

12تا13

229

"       "       عملی

4/0

آزمایشگاه

آناتومیعملی اسکلتی چهارشنبه 20/10/96

8تا10(3و4)

10تا12(1و2)      

 

4131

128

253

میان ترم

زبان پیش2

زبان عمومی

زبان تخصصی1

 

4

3

3

دانشکده پزشکی

 

دوشنبه 20/9/96

شنبه 18/9/96

یک شنبه 19/9/96

 

12تا13

12تا13

12تا13

334

دستگاه تنفس تئوری

25/1

دانشکده پزشکی

شنبه 11/9/96

12تا13

335

دستگاه تنفس  عملی

2/0

آزمایشگاه

آناتومی عملی تنفس یکشنبه 26/9/96

امتحان تئوری فیزیولوژی عملی تنفس یکشنبه 3/10/96

 

امتحان عملی فیزیولوژی عملی تنفس چهارشنبه 6/10/96

13تا30/15

 

12تا13

 

 

 

12تا30/13

 

347

دستگاه قلب  عملی

2/0

آزمایشگاه

آناتومی عملی قلب چهارشنبه 13/10/96

 

امتحان عملی فیزیولوژی عملی قلب

دوشنبه 18/10/96

 

امتحان تئوری فیزیولوژی عملی قلب شنبه 23/10/96

10تا12(1و4)

30/13تا30/15(3و2)

 

10تا12 (2و3)

30/13تا30/15 (1و4)

 

 

12تا13

346

دستگاه قلب و عروق تئوری

5/2

دانشکده پزشکی

شنبه 30/10/96

12تا13

215

بهداشت

 

2

دانشکده پزشکی

 

چهارشنبه 4/11/96

10تا12

798

دانش خانواده و جمعیت

2

دانشکده پزشکی

شنبه 7/11/96

10تا12

252

روانشناسی

2

دانشکده پزشکی

سه شنبه 10/11/96

12تا13

 

4131

128

253

پایان ترم

زبان پیش2

زبان عمومی

زبان تخصصی1

 

4

3

3

دانشکده پزشکی

 

چهارشنبه 18/11/96

سه شنبه 17/11/96

یکشنبه 15/11/96

 

12تا13

12تا13

12تا13

113

تربیت بدنی1

1

واحد تربیت بدنی

_

 

 

جمع واحد

55/16

 

 

 

 

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.