لیست دستگاه ها و تجهیزات  آزمایشگاه مرکزی
ردیف نام دستگاه   مدل  تعداد وضعیت (سالم-فعال، سالم-غیرفعال، نقص فنی)
1 Spectrofluorimetry PerkinElmer-LS-45 1 سالم-فعال
2 Real-Time PCR Applied Biosystems-Step One Plus 1 سالم-فعال
3 Ice Maker AngelAntoni-CA24 1 سالم-فعال
4 Homogenizer IKA-T18 1 سالم-فعال
5 Hot Plate IKA-RH basic 1 سالم-فعال
6 Laboratory Freezer AngelAntoni-EKOBASIC 700/1 BT 1 سالم-فعال
7 Refrigerated Centrifuge Centurion Scientific-K241R 1 سالم-فعال
8 Gel Documentation UVItec Cambridge-UVIdoc HD5 1 سالم-فعال
9 Multimeter AZ-86505 1 سالم-فعال
10 Horizontal Electrophoresis BIO-RAD-Sub-cell GT 1 سالم-فعال
11 Vertical Electrophoresis BIO-RAD-Mini PROTEAN Tetra Cell 1 سالم-فعال
12 Vertical Mini Gel Electrophoresis BIO-RAD-Mini Trans-Blot cell 1 سالم-فعال
13 Power Supply BIO-RAD-PowerPac Basic 1 سالم-فعال
14 Digital Balances Precisa-LX220A 1 سالم-فعال
15 Multi-Mode Reader BioTek-Synergy HTX 1 سالم-فعال
16 Oven Jeio Tech-ON-02G 1 سالم-فعال
17 Pipettor Eppendorf-Manual 1 سالم-فعال
18 Autoclave Systec-VE-95 1 سالم-فعال
19 Nitrogen tanks MVE-XC 47/11 1 سالم-فعال
20 Freeze dryer Zirbus-VaCo 2 1 سالم-فعال
لیست دستگاه ها و تجهیزات گروه  آناتومی
1 سانتریفوژ Hettich-EBA-20 1 سالم
2 اسمومتر Gonotech-030 1 سالم
3 سیستم میکرواینجکشن Nikon Narishigie-NT.88-V3 1 سالم
4 انکوباتور Co2 Memmert 1 سالم
5 هود کلاس یک  HC1B ژال تجهیز 1 سالم
6 استریومیکروسکوپ Nikon-SM2800 1 سالم
7 سونیکاتور توسعه فناوری مافوق صوت 1 سالم
8 میکروسکوپ نوری Leica 1 سالم
9 mini shaker rpn-500 1 سالم
10 palm cycler پدیده نوژن پارس.CG-9600 1 سالم
11 Micro Fiuzh پدیده نوژن پارس.MFP-3500 1 سالم
12 Mini rocker پدیده نوژن پارس.MRP-25 1 سالم
13 هات پلیت شیکر دار پدیده نوژن پارس 1 سالم
14 electrophoresis power suply  پدیده نوژن پارس 1 سالم
15 electrophoresis power suply پدیده نوژن پارس 1 سالم
16 میکروفیوژ یخچالدار eppendorf- 5417R 1 سالم
17 بن ماری پدیده نوژن پارس 1 سالم
18 هود CHEMISAFE MONO 1 سالم
19 ژل داک KIAGEN 12.1 1 نیاز به تعمیر
20 انکوباتور EXIRHIRAD 1 سالم
21 دستگاه استرئوتاکس Stoelting 1 سالم
22 دستگاه Shuttle box تجهیز گستر ایرانیان 1 سالم
23 دستگاه Rotarod تجهیز گستر ایرانیان 1 سالم
24 دستگاه وسترن بلات   1 سالم
25 استیمولاتور  2021.تجهیز گسترامیدایرانیان 1 سالم
26 انکوباتور 1  memmert-DIN 12880-K1 1 سالم
27 انکوباتور 2 memmert-DIN 12880-K1 1 سالم
28 هود لامینار RAD TEB novin-Nano Rad 120 class2 1 سالم
29 هود لامینار JAL TAJHIZ-C2X 1 سالم
30 میکروسکوپ اینورت LABOMED-TCM-400 1 سالم
31 میکروسکوپ اینورت LABOMED-TCM-400 1 سالم
32 میکروسکوپ اینورت Nikon -E200 1 سالم
33 میکروسکوپ  فلوئوروسنت Nikon -TS100 1 نیاز به سرویس
34 دوربین  متصل به سیستم فلوروسنت Nikon-DSFi1C 1 سالم
35 استریو میکروسکوپ( لوپ) Leica 1 سالم
36 میکروسکوپ نوری LABOMED-CXRII 1 سالم
37 یخچال 80- درجه Prime Kaltis 1 سالم
38 سانتریفیوژ Eppendorf-5702 1 سالم
39 اسپین Labnet 1 سالم
40 ترازوی دیژیتال Sartorius-TE2145 1 سالم
41 pHمتر Sartorius.PB-11 1 نیاز به کالیبر
42 میکرو کیتور   1 سالم
43 بن ماری 1007 1 سالم
44 تیشوپروسسور مدیا طب سلامت 1 سالم
45 تیشوپروسسور MK1210. پویان 1 سالم
46 میکروسکوپ NIKON.SE 1 سالم
47 میکروسکوپ ZEISS.CARL 1 سالم
48 میکروسکوپ ZEISS.CARL 1 سالم
49 هات پلیت مگنت ALFA.D-500 1 سالم
50 پارافین دیس پنسر .پویان.MK1320 1 سالم
51 هود شیمیایی استیل اندیشمند پرداز 1 سالم
52 هود شیمیایی ام دی اف CHEMISAFE MONO 1 سالم
53 فور QUALTEX.OG24S 1 نیاز به تعمیر
54 فور HERAEUS 1 سالم
55 بن ماری .پویان.MK1410 1 سالم
56 میکروتوم LEICA.RM2145 1 سالم
57 میکروتوم انجمادی LEICA.CM18502 1 سالم
58 اتوکلاو ابزار طب ایران 1 نیاز به تعمیر
لیست دستگاه ها و تجهیزات گروه انگل شناسی
1 P CR  ((  TECHNE دستگاه   TECHNE 2 سالم-فعال
2 اسپکتروفتومتر  CECIL 2501 1 سالم-فعال
3 تانک  و پاور الکتروفورز عمودی  پایا پژوهش 2 سالم-فعال
4 تانک وپاور الکتروفورزافقی   اختریان ،BIO-RAD سالم-فعال
5 تانک و پاور western blot Dandiran 1 سالم-فعال
6 مینی سانتریفوژیخچالدار  اپندرف 5417R 1 سالم-فعال
7 مینی سانتریفوژمعمولی  Genofuge 16M 1 سالم-فعال
8 سانتریفوژ یخچالدار  3-18K سیگما 1 سالم-فعال
9 سانتریفوژ یخچالدارمعمولی  HERMLE Z 200A 2 سالم-فعال
10 انکوباتور یخچالدار شیکردار  فن آزماگستر 1 سالم-فعال
11 انکوباتور  بهداد 3 سالم-فعال
12 ترازوی حساس  sartorius Gc16035-OCE 2 سالم-فعال
13 الایزا ریدر  milkura 1 سالم-فعال
14 تانک ازت    50 لیتری  سالم-فعال
15 فریز 80- U570 1 سالم-فعال
16 بن ماری  بهداد 3 سالم-فعال
17 اتوکلاو  ابزار طب/ زعیم F74419 2 سالم-فعال
18 کرایوکات  Leica 1800 1 سالم-فعال
19 میکروتوم  Zrma 1 سالم-فعال
20 میکروسکوپ اینورت ZEISS 1عدد سالم-فعال
21 میکروسکوپ نوری zeiss 26 سالم-فعال
22 پمپ خلا DOA-V130-BN سالم-فعال
23 فور  Memm erT(s90184) 1 سالم-فعال
24 هود فیلتردار کاوه  سالم-فعال
25 Concentrator   DNA ایندرف 1 سالم-فعال
26 لوپ OPTLKA 5 سالم-فعال
27 UV Trans lluminator inGENIUS سالم-فعال
28 انکوباتور شیکردار  DAIKI)KBLee1001) سالم-فعال
29 دستگاه Real-Time مشترک با گروه ایمونولوژی (در گروه ایمونولوژی) CORBET6000 1 سالم-فعال
30 انکوباتورco2  لیتری  60 سینا  1 سالم-فعال
31 بن ماری خشک  فرآیند پردیس سینا  1 سالم-فعال
32 ماکروفر  بوتان 1 سالم-فعال
33 ورتکس  3×48 S  پایا پژوهش 2 سالم-فعال
34 دستگاه متر Ph فن آزما گستر  2 سالم-فعال
35 هیتر مغناطیسی  THERMOLYNE 2 سالم-فعال
36 دستگاه یخ ساز HOSHIZAKI سالم-فعال
37 ویبراتور Dandiran 1 سالم-فعال
38 یخچال فریزر SNOWA 2 سالم-فعال
39 بن ماری جوش فاطر الکترونیک  1 سالم-فعال
40 بن ماری جوش رازی رازی  1 سالم-فعال
41 Bive lignt trans iluminator سبز  1 سالم-فعال
42 تانک وپاور الکترنور نور آبی  سبز  سالم-فعال
43 یخچال پارس سالم-فعال
44 فریزر پارس 3 سالم-فعال
45 هود فیلتردار vemer 1 سالم-فعال
46 میکروسکوپ نوری nikon 9 سالم-فعال
47 میکروسکوپ نوری novel 1 سالم-فعال
48 اسپکتروفتومتر  فرژن پویش  1 سالم- فعال 
49 انکوباتور  بدون اسم  2 سالم- فعال 
50 ترازوی حساس  nuova 7 1 سالم- فعال 
51 دستگاه ph متر  فن ازما گستر  1 خراب
52 هیتر مغناطیسی  THERMOLYNE 1 سالم- فعال 
53 هیتر مغناطیسی  بدون اسم  1 خراب 
54 یخچال  سایوان  R134a 1 سالم- فعال 
55 یخچال  پارس  1 سالم- فعال 
56 فریزر پارس  1 سالم- فعال 
57 یخچال  فیلکو 1 خراب- اسقاطی
58 شیکر  سبلان ازمان تهران  1 سالم- فعال 
59 ورتکس  Extra Gene سالم- فعال
60 اتوکلاو  الکترو پاپ  1 سالم - فعال 
61 سانتریفوژ hettich 1 سالم - فعال 
62  لوپ اپتیکا  1 سالم - فعال  
63 میکروسکوپ معمولی  3zeizz  -  2  nikon 5 سالم و فعال 
64 هود فیلتردار  evirco 1 سالم و فعال 
65 بن ماری خشک  بدون نام  1 خراب- قدیمی 
66 پمپ  خلاء  DOA-V130-BN 1 سالم - فعال 
لیست دستگاه ها و تجهیزات گروه ایمونولوژی
1 ژل داک UV-Tec 1 سالم
2 ژل داک Gel Documation 1 سالم
3 تانک الکتروفورز ساخت ایران 1 سالم
4 تانک الکتروفورز AKHTARIAN 1 سالم
5 پاور الکتروفورز TITAN PLUS 1 سالم
6 پاور الکتروفورز AKHTARIAN 1 سالم
7 مانیتور ژل داک VISTA 1 سالم
8 پرینتر ژل داک MITSOBISHI 1 سالم
9 دستگاه pcr EPPENDORF 1 سالم
10 دستگاه pcr EPPENDORF 1 سالم
11 دستگاه ریل تایم pcr CORBET 1 سالم
12 Termo mixer EPPENDORF 1 سالم
13 Termo mixer EPPENDORF 1 سالم
14 ورتکس TEST TUBE SHAKER 1 سالم
15 کابینت مولکولی  تکنوع خاورمیانه 1 سالم
16 فلوسایتوتری Facs canto II 1 سالم
17 نانودراپ Termo Scientific 1 سالم
18 میکروسکوپ فلوروسنت Nicon 1 سالم
19 فریز درایر CHRIST 1 سالم
20 ماکروویو بوتان 1 سالم
21 سونیکاتور CT Chrom Tech 1 سالم
22 پاور الکتروفورز و وسترن Bio RAD 1 سالم
23 تانک وسترن بلاتینگ Bio RAD 1 سالم
24 تانک الکتروفورز پروتئین Bio RAD 1 سالم
25 میکروسکوپ نوی ZEISS 1 سالم
26 میکروسکوپ نوی ZEISS 1 سالم
27 میکروسکوپ نوی lympus 1 سالم
28 میکروسکوپ نوی lympus 1 سالم
29 vortex Retsch mixer 1 سالم
30 فور استریلیزاسیون memert 1 سالم
31 انکوباتور memert 1 سالم
32 آب مقطر گیری millipore 1 سالم
33 میکروسکوپ  Diaplan(leitz) 1 سالم
34 اسپکتروفوتومتری CECIL 1 سالم
35 اسپکتروفوتومتری DYNATECH 1 سالم
36 ELISA washer anthos 1 سالم
37 ELISA reader anthos  1 سالم
38 انکوباتور شیکردار fan azma gostar 1 سالم
39 بن ماری  آرناژن تجهیز  1 سالم
40 بن ماری شیکر دار GLF 1 سالم
41 ترازوی دیجیتال Sartotius 1 سالم
42 PHمتر metrohm 1 سالم
43 استیرر IKA 1 سالم
44 استیرر fan azma gostar 1 سالم
45 استیرر VELP 1 سالم
46 شیکر Behsan 1 سالم
47 سانتریفیوژ فالکون DTAP 1 سالم
48 سانتریفیوژ فالکون epprndorf 1 سالم
49 سانتریفیوژ فالکون Hettich 1 سالم
50 کرایو استات KERAYOSTST 1 سالم
51 شیکر DTAP 1 سالم
52 سانتریفیوژ میکروتیوپ epprndorf 1 سالم
53 فریزر 80- deep freezer 1 سالم
54 فریزر 80- deep freezer 1 سالم
55 میکرو اسپین MX Cell 1 سالم
56 هود  کشت سلولی JAL TAJHIZ 1 سالم
57 هود  کشت سلولی beasat 1 سالم
58 هود  کشت سلولی SAMAN ZIST 1 سالم
59 انکوباتور کشت سلول  Incobator 1 سالم
60 انکوباتور کشت سلول  memert 1 سالم
61 انکوباتور کشت سلول  heraeus 1 سالم
62 میکروسکوپ اینورت olympus 1 سالم
لیست دستگاه ها و تجهیزات گروه بیوشیمی
1 PCR Bioer 1 سالم-فعال
2 PCR Corbett 1 سالم-غیرفعال
3 Real-Time PCR(Step-one-plus) AB 1 سالم-فعال
4 انکوباتور CO2 Memmert 2 سالم-فعال
5 میکروسکوپ اینورت Optika 1 سالم-فعال
6 میکروسکوپ اینورت Nikon 1 سالم-فعال
7 هود لامینار ژال تجهیز 1 سالم-فعال
8 هود لامینار نامشخص 2 سالم-فعال
9 سانتریفوژ Sigma 1 سالم-فعال
10 HPLC Pharmacia 1 نقص فنی
11 اتمیک ابزوربشن CTA-2000 1 نقص فنی
12 الایزا ریدر BioTek 1 سالم-فعال
13 الایزا ریدر Anthos2020 1 نقص فنی
14 الایزاواشر Anthos fluido 1 سالم-غیرفعال
15 انکوباتور شیکردار ژال طب 1 سالم-فعال
16 انکوباتور شیکردار Hysc 1 سالم-فعال
17 انکوباتور پارس آزما 1 سالم-فعال
18 اسپکتروفتومتر Unico 1 نقص فنی
19 اسپکتروفتومتر Cecil-2041 1 نقص فنی
20 اسپکتروفتومتر Perkin-Elmer 1 نقص فنی
21 اسپکتروفتومترUltrospect2000 Pharmacia 1 سالم-فعال
22 فریزر80- FormaScientific 1 سالم-فعال
23 فریزر80- ژال تجهیز 1 سالم-فعال
24 سانتریفوژمخصوص پلیت Allsheng 1 سالم-فعال
25 نانودراپ(Nano-200) Aosheng 1 سالم-فعال
26 سانتریفوژیخچالدار(5810R) Eppendorf 1 سالم-فعال
27 میکروسانتریفوژیخچالدار(5417R) Eppendorf 1 سالم-فعال
28 سانتریفوژیخچالدارMF20R Awel 1 سالم-فعال
29 سانتریفوژ Hettich 1 نقص فنی
30 دستگاه Spin Wellteck 1 سالم-فعال
31 دستگاه Spin Sigma 1 سالم-فعال
32 ژل داکیومنتیشن UVITEC 1 سالم-فعال
33 سیستم تصویربرداری ازوسترن بلات سلول بافت زیست 1 سالم-فعال
34 Mini Blot سیستم BioRad 1 سالم-فعال
35 فور Helios 1 نقص فنی
36 اتوکلاو زعیم طب 1 سالم-فعال
37 اتوکلاو نامشخص 1 نقص فنی
38 بن ماری Memmert 1 سالم-فعال
39 بن ماری فن آزماگستر 1 نقص فنی
40 دستگاه تهیه آب مقطر فاطرالکترونیک 1 سالم-فعال
41 دستگاه آب دیونایزر زلالان شریف 1 سالم-فعال
42 یخ ساز Scotsman 1 سالم-فعال
43 هموژنایزر Miccar 1 سالم-فعال
44 سونیکاتور ATEK 1 سالم-فعال
45 PH meter Sartorios 1 سالم-فعال
46 هود شیمیایی نامشخص 1 سالم-فعال
47 مینی گاما کانتر1275 LKB 1 نقص فنی
48 ترازوی الکتریکی Sartorios 1 سالم-فعال
49 سیستم فیلتراسیون TC-50 Sparmax 1 سالم-فعال
50 سیستم الکترفورز عمودی پایا پژوهش 1 سالم- فعال
51 سیستم الکتروفورز افقی پایا پژوهش 1 سالم-فعال
52 سیستم الکتروفورز عمودی BioRad 1 سالم-فعال
53 سیستم وسترن بلات  BioRad 1 سالم-فعال
54 فریزر20- Bosch 1 سالم-فعال
55 یخچال پارس  1 سالم- فعال
56 یخچال امرسون 1 سالم-فعال
57 یخچال دماوند 1 سالم-فعال
58 یخچال فریزر فیلور 1 سالم-فعال
59 یخچال فریزر هیمالیا 1 سالم-فعال
60 یخچال فریزر یخساران 1 سالم-فعال
61 یخچال فریزر سامسونگ 1 سالم-فعال
62 Mixing Block Bioer 1 سالم-فعال
63 دستگاه Cold Room LKB 1 نقص فنی
64 Fraction Collector Pharmacia 1 سالم-غیرفعال
65 مگنت استیرر IKA 1 سالم-فعال
66 مگنت استیرر فاطرریزپرداز 1 نقص فنی
67 مگنت استیرر فن آزماگستر 1 نقص فنی
68 مگنت استیرر Gerhardt 1 نقص فنی
69 مگنت استیرر Gerhardt 1 نقص فنی
70 شیکرلوله(Vortex) Heidolph 1 سالم-فعال
71 ویبراتور Vibro-80 1 سالم-فعال
لیست دستگاه ها و تجهیزات گروه ژنتیک
1 ترموسایکلر 2 بلوکه analytikjena-flexcycle 1 نقص فنی و در حال تعمیر
2 ترموسایکلر 1 بلوکه گرادیان analytikjena-flexcycle 1 سالم فعال
3 ترموسایکلر 2 بلوکه BIOER 2 سالم فعال
4 ریل تایم پی سی آر corbett 1 سالم فعال
5 ریل تایم پی سی آر BIOER 1 نقص فنی و در حال تعمیر
6 میکروسانترفیوژ eppendorf 4 سالم فعال
7 سانترفیوژ یخچالدار Hettich 1 سالم فعال
8 ترازوی دیجیتال sartorius 1 سالم فعال
9 مایکروویو samsung 1 سالم فعال
10 سیستم الکتروفورز عمودی   4 سالم فعال
11 سیستم الکتروفورز افقی   5 سالم فعال
12 ژل داکیومنتیشن UVITEC 1 سالم فعال
13 هود شیمیایی   3 سالم فعال
14 میکرواسپین KBC 3 سالم فعال
15 دستگاه یخساز scotsman 1 سالم فعال
16 دستگاه تولید آب مقطر ELGA 1 سالم فعال
17 انکوباتور شیکردار IKA 1 سالم فعال
18 ترمومیکسر eppendorf 1 سالم فعال
19 بن ماری kavoshmega 1 سالم فعال
20 انکوباتور  Memmert 3 سالم فعال
21 فریزر -70 Kaltis 1 سالم فعال
22 هیتربلاک- استیرر IKA 3 سالم فعال
23 میکسر IKA 3 سالم فعال
24 شیکر IKA 4 سالم فعال
25 میکروسکوپ فلوئورسنت NIKON 1 سالم فعال
26 میکروسکوپ ساده OLYMPOS 2 سالم فعال
27 اسپکت UV WPA 1 سالم فعال
28 PHمتر sartorius 1 سالم فعال
29 انکوباتور co2 RSBiotech 1 سالم فعال
30 هود لامینار   1 سالم فعال
لیست دستگاه ها و تجهیزات گروه فارماکولوژی
1 دستگاه تیشو پروسسور یا پردازش بافتی Did sabz D2 2080/H 1 سالم-فعال
2  دستگاه میکروتوم یا برش گیری بافتیDid sabz MicroDS 4055 1 سالم-فعال
3 دستگاه پارافین دیسپنسر یا ذوب بافتیDid sabz DS 4LM 1 سالم-فعال
4 کلد پلیتDid sabz DS-2535 1 سالم-فعال
5  هات پلیتDid sabz DS-2025/H 1 سالم-فعال
6 تیشو فلوت یا بن ماری بافتیDid sabz DS9008 1 سالم-فعال
7 هود شیمیایی ____ 1 سالم-فعال
8 دستگاه آب دیونایز Water safe  WS-1.1plus 1 سالم-فعال
9    دستگاه آب مقطر گیری fater 6004G 1 سالم-فعال
10 PH متر Sartorius  PB11 1 نقص فنی -غیر  فعال
11    PH مترFisher 10 1 نقص فنی -غیر فعال
12  ترازوی دیجیتالAND GF-1000 1 سالم-فعال
13 انکوباتور Fan Azma CMS55 1 سالم-فعال
14 هات پلیت Soofer nuava7 1 سالم-فعال
15 هات پلیت Cenco 34530 1 سالم-فعال
16 هات پلیت IKA Rct basic 1 سالم-فعال
17 یخچال فریزر Electri steel ES.23 1 سالم-فعال
18 فریزر -80 Ilshin DF85-10 1 سالم-فعال
19    روتیتینگ اواپوریتورIKA RV10 1 سالم-فعال
20 بن ماریD.T.A.P WB14 1 سالم-فعال
21     بن ماریZarrin WBZ5 1 نقص فنی -غیر فعال
22     اسپکتروفتومتر به همراه پرینترCecil CE2501 1 سالم-فعال ، پرینتر نقص فنی -غیر فعال
23     انکوباتور شیکرIKA Ks4000i 1 سالم-فعال
24       الایزا ریدر به همراه کامپیوتر و پرینترBiotek ELX800 1 غیر سالم- غیر فعال
25      شیکر دستی مخصوص لوله Heidolph REAXtop 1 سالم-فعال
26 شیکر دستی مخصوص لوله Finepcr finevortex 1 سالم-فعال
27 ویبراتور Dandiran 1 سالم-غیر فعال
28   سانتریفوژ یخچال دارSigma 3-30k 1 سالم-فعال
29 میکروسانتریفیوژPeco 92-213 1 سالم-فعال
30   هموژنایزرIKA T25 1 سالم-فعال
31  دستگاه PCR بایوراد Mjmini 1 سالم-فعال
32    دستگاه وسترن بلاتینگ شامل الکتروفورز-الکتروبلات و دستگاه Power بایوراد universal 1 نقص فنی -غیر فعال
33  دستگاه وسترن بلاتینگ شامل الکتروفورز-الکتروبلات و دستگاه Power پدیده نوژن پارس  PNP-1000D 1 نقص فنی -غیر فعال
34     دستگاه ژل داکMaestrogen ____ 1 سالم-فعال
35 کپسول ازت  ____ 2 سالم-فعال
36 کپسول دی اکسید کربن  ____ 11 سالم-فعال
37 کپسول اکسیژن  _____ 1 سالم-فعال
38 اتوکلاو vaccumclave 2321v 1 غیر سالم-غیر فعال
39 یخچال وفریزر امرسان BFH20T-351 2 سالم-فعال
40 دستگاه فور Memmert b40200790 1 سالم-فعال
41 انکوباتور co2 عمودی SANYO MCO-17AI 1 سالم-فعال
42 میکروسکوپ اینورت CORRECT STC-BI 1 سالم-فعال
43  یخچال و فریزر  Whirlpool _____ 1 سالم-فعال
44 میکروسکوپ نوری NIKON E-200 1 سالم-فعال
45 میکروسکوپ اینورت به همراه دوربین و کامپیوتر NIKON TS-100 1 سالم-فعال
46 میکروسکوپ نوری NIKON SE 1 سالم-فعال
47 هود لامینار کلاس 2 (شرکت پاک اندیشان ماندگار)  PMH/II-B 1 سالم-فعال
48 هود لامینار کلاس 2 Pars Azma co    110 1 سالم-فعال
49 هود لامینار کلاس 2 _____ 1 سالم-فعال
50   سانتریفوژ یخچال دار Sigma 3-30K 1 سالم-فعال
51  ست فرمالین تست _____ 1 سالم-فعال
52 دستگاه تیل فلیک Harvard Apparatus 230 1 سالم-فعال
53    پلانتر تست UGO BASIL 37370 1 سالم-فعال
54 انکوباتور co2 عمودی Memmert INC 108 1 سالم-فعال
55   دستگاه ترازوی دیجیتالی مخصوص حیوان HC-3 1 سالم-فعال
56   پمپ میکرو دیالیز ELCOM EP-60 1 سالم-فعال
57 دستگاه فیزیوگراف به همرام کامپیوتر Narcotrace 80 1 سالم-فعال
58 دستگاه فیزیوگراف Narcotrace 80 2 نقص فنی
59  استریوتاکس INCO _____ 1 سالم-فعال
60 هات پلیت مخصوص رت Technik Azma HP 100 1 سالم-فعال
61  رانینگ ویل تست (تجهیز گستر امید ایرانیان) _____ 1 سالم-غیرفعال
62   ست ون فری _____ 1 سالم-فعال
63   الکتروماجول Science Beam R 12 1 سالم-فعال
64 موریس میز واتر به همراه کامپیوتر _____ 1 سالم-فعال
65  پمپ میکرواینجکشن Shimadzu SIL-6A  SCL-6A 1 سالم-غیرفعال
66  فریزر کوچک Estcool  TM 884 1 سالم-فعال
67 تانک ازت بزرگ MVE ET-35 1 سالم-فعال
68 تانک ازت کوچک MVE ET-3 1 سالم-فعال
69 پمپ خلاء Milipore xx5522050 1 سالم-فعال
70   سانتریفیوژ معمولی Hettich 32A 1 سالم-فعال
71    ترمومیکسر Eppendorf AG 22331 1 سالم-فعال
72 ترازوی حساس دیجیتال Sartarius TE124S 1 سالم-فعال
73   ست کامل دستگاه HPLC به همراه کامپیوترو پرینترShimadzu   SCL-10AVP 1 سالم-فعال
74   دتکتور فلورسانس RF-10AXL 1 سالم-غیر فعال
75 دتکتور الکتروکمیکال Shimadzu      LECD 6A 1        سالم-غیرفعال        
76   ست کامل دستگاه HPLC به همراه پرینتر Shimadzu LC-10A  SCL-10A 1 نقص فنی
77    دستگاه اتوسمپلر HPLC  CTO-6A 1 نقص فنی
78 دستگاه UPS فاراتل  اینورتر 1800 وات 1 سالم-فعال
79     میکروفیوژ Sigma 112 1 سالم-فعال
80 دستگاه درایینگ واتر Christ ALPHA 1-2 HD 1 سالم-فعال
81 گیوتین _____ 1 سالم-فعال
82 دستگاه کامپیوتر ASUS قدیمی _____ 1 سالم-غیر فعال
83 دستگاه UPS فاراتل 6 کیلووات بافیلتر  AVR 25C 1 سالم-فعال
84 استریوتکس STOELING 620 1 سالم-فعال
85 سونیکاتور Ultra VGT-1860QTD 1 سالم-فعال
86 پمپ سرنگی  Syring pump NE-4000 1 سالم-غیرفعال
87 دستگاه کنترل جریان Stimulator ST-5600 1 سالم-غیرفعال
88 دستگاه انکوباتور CO2  پدیده نوژن پارس APN-150   سالم -فعال
لیست دستگاه ها و تجهیزات گروه فیزیولوژی
1  Amplifier (تقویت کننده) Axon Instrument-USA 2 سالم - فعال
2 Antivibration Table (میز ضد لرزش) TMC-USA 1 سالم - فعال
3 Antivibration Table (میز ضد لرزش) Thorlabs-USA 1 سالم - فعال
4 Stereomicroscope (میکروسکوپ لوپ) Nikon, Japan, SZH 10 1 سالم - فعال
5 Upright microscope (میکروسکوپ) Olympus-Japan 1 سالم - فعال
6 Light microscope (میکروسکوپ نوری) Nikon, Japan, SE 1 سالم - فعال
7 A/D and D/A- Data Acquisition (مبدل انالوگ-دیجیتال) Axon Instrument-USA 2 سالم - فعال
8 Microelectrode manipulator NARISHIGE, Japan 1 سالم - فعال
9 Microelectrode manipulator Scientifica, UK 1 سالم - فعال
10 Microelectrode Puller (کشنده میکروالکترود) NARISHIGE, Japan 2 سالم - فعال
11 Osmometer (اسمومتر) Gonotec, Germany 1 سالم - فعال
12 pH meter (پی اچ سنج) Adwa, Romania 1 سالم - فعال
13 pH meter (پی اچ سنج) Sartorius, Germany 1 نقص فنی
14 Magnetic Stirrer–Heater (همزن مغناطیسی حرارتی) LECTRONIK, Germany 1 سالم - فعال
15 Stereomicroscope (میکروسکوپ لوپ) Nikon, Japan, SZH 10 1 سالم - فعال
16 Digital Scale Balance (ترازوی دیجیتال) Sartorius, Germany, TE214S 1 سالم - فعال
17 Digital Scale Balance (ترازوی دیجیتال) Sartorius, Germany, L420P 1 سالم - فعال
18  (برش گیری ارتعاشی) Vibroslicer Campden, UK, 7000 SMZ 1 سالم - فعال
19  (برش گیری ارتعاشی) Vibroslicer Campden, UK, MA752 1 سالم - فعال
20  (برش گیری ارتعاشی) Vibroslicer Campden, UK, MA752 1 نقص فنی
21 یخچال samsung 1 سالم-فعال
22 فریزر samsung 1 سالم-فعال
23 میکروسکوپ نوری  nikon 4 سالم-فعال
24 میکروسکوپ Olympus Olympus 1 سالم-فعال
25 میکروسکوپ نوری  wild camera lucida 1 سالم-فعال
26 دستگاه pH سنج قدیمی   1 سالم-غیرفعال
27 چراغ مطالعه   2 سالم-فعال
28 میکروتوم Leica 1 سالم-فعال
29 ترازو دیجیتال sartorious 1 سالم-فعال
30 دستگاه کامپیوتر samsung 1 سالم-فعال
31 هود   1 سالم-فعال
32 دستگاه اتوو گرم کننده memmerl 1 سالم-فعال
33 ترازوی دقیق دیجیتال sartorius 1 فعال
34 تانک ازت 5 لیتری   1 فعال
35 دسیکاتور شیشه ای متصل به کپسول گاز CO2   1 فعال
36 گیوتین استاندارد برج صنعت 1 فعال
37 دستگاه پلانتر تست UGO basil 1 فعال
38 سری تارهای فون فری Stolting   فعال
39 استرئوتکس نخاعی برج صنعت 2 فعال
40 استرئوتکس  Stolting 1 فعال
41 دستگاه الکتروماجول پرتو دانش 2 فعال
42 استیمولاتور WPI 1 فعال
43 کامپیوتر متصل به بساط ثبت   3 فعال
44 سانتریفیوژ( مرکز تحقیقات علوم اعصاب به شماره کد اموال0432)   1 سالم
45 انکوباتور شیکردار (مرکز تحقیقات علوم اعصاب به شماره کد اموال 0381)   1 سالم
46 متر pH       (مرکز تحقیقات علوم اعصاب به شماره کد اموال 308)   1 نیاز به کالیبراسیون
47  ( شخصی )Shaker   1 سالم
48  ( شخصی )Vortex   1 سالم
49 سمپلر ( دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به شماره کد اموال 20501543)    1 سالم
50 سمپلر ( دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به شماره کد اموال 20501544)    1 سالم
51 سمپلر ( دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  به شماره کد اموال 20501542)    1 سالم
52 سمپلر ( شخصی)    1 سالم
53       Western Power pac    1 سالم
54     Western Tank    1 نقص فنی برخی قطعات
55       دریل همزن    1 سالم
56 استریو میکروسکوپ Blue light 1 سالم
57 بن ماری شیکر دار Memmert 1 سالم
58 ترازوی دیجیتال AND 1 سالم
59 میکروسانتریفوز یخچال دار Sigma 1 سالم
60 دستگاه شیکر روی میزی    1 سالم 
61 دستگاه مینی فیوژ    1 سالم 
62 سانتریفیوژ فالکون یخچال دار اپندورف    1 سالم 
63 هود کلاس 2 کشت سلولی    1 سالم 
64 میکروسکوپ نوری ساده    1 سالم 
65 میکروسکوپ اینورت فلورسنت کشت سلول    1 سالم 
66 انکوباتور CO2  کشت سلول    1 سالم 
67 ترازوی آزمایشگاهی    1 سالم 
68 تجهیزات وسترن بلات شامل منبع تغذیه    1 سالم 
69 آمپلی فایر DAM-80 1 سالم
70 دستگاه اکتساب داده (acquisition data) eLab2 1 سالم
71 استرئو میکروسکوپ  SZM2 1 سالم
72 سیستم کامپیوتری   1 سالم
73  ( دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به شماره کد اموال 879 ) آمپلی فایر   1 سالم
74 (مرکز تحقیقات علوم اعصاب به شماره کد اموال 195) PH meter   1 سالم
75  Western Tank (مرکز تحقیقات علوم اعصاب به شماره کد اموال 198)   1 سالم
76 ترازو  (مرکز تحقیقات علوم اعصاب به شماره کد اموال 100)   1 سالم
77 کیس کامپوتر (مرکز تحقیقات علوم اعصاب به شماره کد اموال 567)   1 سالم
78 صفحه نمایش کامپوتر (مرکز تحقیقات علوم اعصاب به شماره کد اموال 577)   1 سالم
79 آمپلی فایر (مرکز تحقیقات علوم اعصاب به شماره کد اموال 202)    1 سالم
80 اسکنر (مرکز تحقیقات علوم اعصاب به شماره کد اموال 0038)   1 سالم
81 یخچال فریزر 20- درجه (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به شماره کد اموال 4259)   1 سالم
لیست دستگاه ها و تجهیزات گروه مهندسی پزشکی
1 POWER SUPPLY Company: ADAK ELECTRONIC 4 سالم
2 OSCILLOSCOPE    MODEL TO-3 Company: OTECH 1 سالم
3 ( اسیلوسکوپ دوکاناله ) Digital Oscilloscope Company: EZ , Made: Korea 1 سالم
4 ( منبع تغذیه ) POWER SUPPLY Company: LODESTAR FUNCTION GENERATOR 2 سالم
5   Oscilloscope Company: IRAN ELECTRONICS INDUSTRIES 3 سالم
6 SMD  REWORK SYSTEM   Company : Xr TRONIC 1 سالم
7 MULTIMETER Digital  Nishizawa 8 سالم
8 ULTRASONIC CLEANER   1 سالم
9 Programer   SMD&DIP hilosystems company 2 سالم
10 MINI DAILL Model: 08 A 200-220V AC 3 سالم
11 ترازوی دیجیتال sartorious 1 سالم
12 دستگاه رادیولوژی C-Arm   1 سالم
13 کمپرسور و مخزن فشار بالا IMEN 1 سالم
14 اتاقک های آکوستیکی جهت آدیومتری   2 سالم
15 کاست های رادیولوژی   4 سالم
16 لامپ های اشعه ی کاتودیک Company: SKALA PROZIN 15 سالم
17 Optical microscope leitz 2 سالم
18 Optical microscope Company : Ziess 1 سالم
19 Thermometer for hot-air engine Company : LB 6 سالم
20 Signal generator Company : SIEMENS 1 سالم
21 Audiometer Belton 1 سالم
22 school spectroscopy leybold 1 سالم
23   UV Lamp) Black Lamp )          leybold 4 سالم
24 Optical lenses leybold 9 سالم
25 Neun tube  leybold 2 سالم
26 تیوب های خلاء Glass tubes Cathodic Currency leybold 2 سالم
27 Diod Lamp leybold 1 سالم
28 لامپ های شمارنده برای پرتوهای آلفا و بتا leybold 6 سالم
29 فانتوم کنترل کیفی ماموگرافی    1 سالم
30 فانتوم کنترل کیفی سی تی    1 سالم
31 دزیمتر فردی دیجیتال  NDS product 2 سالم
32 دزیمتر فردی خازنی Polimaster  2 سالم
33 دزیمتر محیطی گایگر مولر  Piranha 1 سالم
34 سورس رادیواکتیو  آزمایشگاهی    2 سالم
35 مولد اشعه ایکس آزمایشگاهی  General electronic 1 سالم
36 میز اپتیکی   1 سالم
37 میکروسکوپ Invert phase contrast   1 سالم
38 Hotplate philler science  1 سالم
39 تخت بیمار   1 سالم
40 سطل سربی   1 سالم
41 Motor learning biofeedback شرکت توان دانش مهرسام 1 سالم
42 Ulteratherm Siemens 1 سالم
43 هود  آناژن تجهیز 1 سالم
لیست دستگاه ها و تجهیزات گروه میکروب شناسی
1 سانتریفوژ   3  
2 سانتریفوژ یخچال دار   1  
3 فریزر 70-    1  
4 یخچال – فریزر    5  
5 فریزر20-    2  
6 دستگاه آب مقطر گیری   2  
7 ژل داک    1  
8 نانودراپ   1  
9 ترازو   1  
10 دستگاه PCR    3  
11 Real time   1  
12 Shaker   1  
13 میکروسانتریفوژ    1  
14 Elisa Reader   1  
15 Hot plate   2  
16 Water Bath   1  
17 SDS Page   1  
18 انکوباتور معمولی    3  
19 انکوباتور  CO2دار   2  
20 اتوکلاو   1  
21 میکروسکوپ اینورتر   1  
22 میکروسکوپ معمولی    1  
23 آون   2  
24 هود    5  
25 میکروسکوپ    40  
26 انکوباتور   3  
27 یخچال   6  
28 فریزر 70-   1  
29 سانتریفوژ   2  
30 بن ماری   1  
31 ترازو   1  
32 دستگاه آب مقط گیری   1  
33 هود   1  
34 اتوکلاو   2  
35 فور   1  
36 شیکر   1  
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب