• تلفنخانه: 021-23871
  • تلفن ریاست: -23872503 - 23872502-021
  • تلفن روابط عمومی: 23872592-021
  • آدرس ایمیل رئیس دانشکده پزشکیDean.medicalschool@sbmu.ac.ir

آدرس : بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، بلوار دانشجو، بن بست کودکیار، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب