آزمایشگاه مرکزی

دکتر مهدی گودرزی

دانشیار

رئیس آزمایشگاه مرکزی

 

خانم نوروزی

کارشناسی ارشد هماتولوژی

کارشناس آزمایشگاه

ایمیل: mpd@sbmu.ac.ir

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب