مدیران گروهای علوم پایه

ردیف

نام و نام خانوادگی مدیرگروه

گروه مربوطه

محل گروه

1

خانم دکتر مهیار جان احمدی

فیزیولوژی

دانشکده پزشکی

2

آقای دکتر سیاوش پرورده

فارماکولوژی

دانشکده پزشکی

3

آقای دکتر محمدرضا دیوبند

مهندسی و فیزیک پزشکی

دانشکده پزشکی

4

آقای دکتر حسین گودرزی

میکروبیولوژی

دانشکده پزشکی

5

آقای دکتر علی حقیقی

انگل شناسی

دانشکده پزشکی

6

آقای دکتر محسن نوروزیان

بیولوژی و علوم تشریحی

دانشکده پزشکی

7

آقای دکتر محمودمسیحا هاشمی

ایمونولوژی

دانشکده پزشکی

8

آقای دکتر عبدالرحیم نیک ضمیر

بیوشیمی

دانشکده پزشکی

9

خانم دکتر سوده غفوری فرد

ژنتیک

دانشکده پزشکی

10 آقای دکتر عباس مسجدی آرانی روانشناسی بالینی بیمارستان طالقانی
11 آقای دکتر علی خدیوی معارف اسلامی ساختمان شماره 2 ستاد
12 خانم دکتر لیلا افشار اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی
 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب