جراحی پلاستیک

جراحی پلاستیک

دسته بندی :‌ 76

پرتال اصلی گروه

برنامه فعالیت های گروه 

 1- تهیه برنامه های آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق  گروه براساس  خط مشی  شورای دانشکده و تهیه جدول دروس  هر نیمسال  با مشورت  اعضای گروه  و ابلاغ  ان  به هر یک  از اعضاء گروه به همراه گزارش آن به رئیس دانشکده

 2-نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدماتی گروه ،ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده و معاون آموزشی دانشگاه

 3-تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط

 4-تشکیل مرتب و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار مصوبات ، پیشنها دها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده و معاون آموزشی دانشگاه

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب