جراحی کودکان

جراحی کودکان

دسته بندی :‌ 77

پرتال اصلی گروه

تاریخچه گروه جراحی کودکان و مدیران گروه
اولین بخش جراحی کودکان دانشگاه شهید بهشتی در سال 1354 در بیمارستان لقمان حکیم  افتتاح گردیدو بعنوان اولین بخش جراحی کودکان و نوزادان در کشور شروع به فعالیت نمود . پس از اینکه از نظر آموزشی از طرف وزارت علوم وقت مورد تایید قرار گرفت آموزش اولین دوره دستیاری  خود را شروع نمود .
  بخش فوق در سال 1358 به مرکزپزشکی آیت ا... طالقانی منتقل گردید و بعنوان بخش جراحی کودکان و نوزادان مادر و آپرو کامل شروع به کار نمود . نهایتا در سال 1359 گروه جراحی کودکان دانشگاه بطور مستقل مورد تایید دانشگاه قرار گرفته و کارهای خود را فعال تر نمود و دستیاران بیشتری را پذیرش کرده .
  در سال 1366 پس از ادغام دانشگاهها به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مرکز کودکان مفید هم به دانشگاه شهید بهشتی پیوست و بخش جراحی این مرکز هم جزء گروه جراحی کودکان دانشگاه قرار گرفت و بعنوان بخش مستقل فعالیت خود را آغاز نمود و دستیاران فوق تخصصی این رشته  کار خود را بطور چرخشی 6 ماهه بین مرکز آیت ا... طالقانی و مرکز مفید گذراندند.
  در سال 1381 با تصمیم مقامات دانشگاه بخش جراحی کودکان آیت ا... طالقانی با حفظ موقعیت آموزشی خود و کادر آموزشی به مرکز کودکان مفید منتقل و بصورت بخش مستقل بعنوان بخش جراحی 2 کار خود را شروع نمود و دفتر مدیر گروه نیز به این مرکز منتقل گردید.
  بخش جراحی یک با ریاست دکتر میر محمود سید احدی و همکاری دکتر علیرضا میر شمیرانی  و دکتر احمد خالق نژاد طبری با 45 تخت و  بخش جراحی دو هم با ریاست دکتر جعفر کورانلو و همکاری دکتر ناصر صادقیان و  دکتر جواد غروبی با 25 تخت فعالیت را آغاز نمودند.
  اولین مدیر گروه آقای دکتر منوچهر امیرفیض که بنیان گذار گروه جراحی کودکان در این دانشگاه و ایران بودند و سپس به ترتیب آقای دکتر احمدخالق نژاد طبری و آقای دکتر ناصرصادقیان و آقای دکتر سیدعلیرضا میرشمیرانی تاحال عهده دار این مسئولیت بوده اند .

 

همکاران بازنشسته گروه جراحی کودکان:
1. آقای دکتر منوچهر امیر فیض استاد
2. آقای دکتر کیوان رفیعیان دانشیار
3. آقای دکتر جعفر کورانلو استاد
4. آقای دکتر حسین شفائی دانشیار
5. آقای دکتر فتح الله روشن ضمیر استادیار
که هریک زحمات فراوانی برای ارتقاء علمی ، پژوهشی و درمانی در گروه انجام داده اند که قدردانی می گردد.
همکاران فعال گروه و مسئولیت ها :
1. دکتر سید علیرضا میرشمیرانی استاد و مدیرگروه
2. دکتر ناصرصادقیان استاد و رئیس بخش جراحی یک
3. دکتر احمدخالق نزاد طبری استاد و رئیس مرکز تحقیقات جراحی کودکان
4. دکتر محسن روزرخ  استاد و مدیر مرکز تحقیقات جراحی کودکان
5. دکتر جواد غروبی  دانشیار و معاون آموزشی گروه و ریئس اتاق عمل
6. دکتر مهرداد ایزدی استادیار و سرپرست بخش جراحی 2 و مسئول پرونده های بیماران
7. دکتر لیلی مهاجرزاده استادیار و مسئول آموزش رزیدنتها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب