ژنتیک

ژنتیک

گروه ژنتیک دانشکده پزشکی

دسته بندی :‌ 75

گروه ژنتیک از دو دهه پیش توام با گروه بیوشیمی و تحت نام گروه آموزشی ژنتیک و بیوشیمی در دانشکده پزشکی فعالیت خود را آغاز نمود. از سال 1381 تلاش زیادی جهت استقلال گروه ژنتیک از بیوشیمی انجام گرفت و نهایتا" در سال 1386 با دستور و حمایت همه جانبه ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر علیرضا زالی، گروه ژنتیک پزشکی تاسیس شد. مجموعه آموزشی و آزمایشگاههای گروه ژنتیک در طبقه هشتم دانشکده پزشکی قرار گرفته است و این مجموعه شامل یک آزمایشگاه مولکولی و یک آزمایشگاه سیتوژنتیک می باشد.

با توجه به اتمام پروژه ژنوم انسانی و به منظور بهرهگیری از دستاوردهای عظیم آن و نیز در راستای برنامه اصلاحات در آموزش پزشکی دانشگاه متبوع، گروه ژنتیک با اقدامی کارشناسانه و طولانی برنامه جامع آموزش ژنتیک پزشکی را با رویکرد حداکثر بهرهوری آموزشی تدوین و اجرا نمود. این برنامه در 2 مقطع علوم پایه و بالینی و جمعا" حدود 6 واحد نظری و یک واحد عملی آزمایشگاهی (واحد اختیاری) طراحی شده است. همچنین، از سال 1388 اقدام به پذیرش دانشجو در دو سطح کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی نموده است. علاوه براین، وجود مرکز تحقیقات ژنومیک دانشگاه و پشتیبانی علمی ، تجهیزاتی و مالی این مرکز از گروه ژنتیک، فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی این گروه را بسیار روانتر نموده است.

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب