گروه داخلی

گروه داخلی

گروه داخلی دانشکده پزشکی

دسته بندی :‌ 76

پرتال اصلی گروه

گروه داخلی دانشگاه شهید بهشتی با داشتن 120 عضو هیئت علمی بزرگترین گروه آموزشی دانشگاه می باشد. از 120 عضو هیئت علمی 8 نفر استاد، 36 نفر دانشیار و 76 نفر استادیار می باشند.

ماموریت های رشته طب داخلی تربیت متخصصینی است که ضمن ارائه عالی ترین سطوح مراقبت تشخیص و درمان علمی و مبتنی بر شواهد، با رعایت اصول اخلاق پزشکی و تعهد حرفه ای نگرش جامع و جامعه نگر داشته و در آموزش علوم پزشکی و تولید علم و پژوهش فعال باشد.

سیاست های کلی گروه داخلی مصوب جلسه شورای سیاست گذاری اول اسفند 1397

سیاست 1- مدیر گروه موظف است شورای سیاست گذاری گروه را به عنوان عالی ترین رکن تصمیم گیری در گروه داخلی با حضور مدیران برنامه های فوق تخصصی ششگانه (گوارش-غدد-خون انکولوژی- ریه-کلیه-روماتولوژی) مدیر برنامه تخصصی جنرال (معاون آموزشی گروه) و معاون پژوهشی گروه و یک عضو هیئت علمی به عنوان دبیر شورا تشکیل دهد. جلسات شورا باید حداقل هر دو ماه یک بار تشکیل گردد. جلسات شورا به صورت چرخشی در یکی از مراکز اجرای برنامه فوق تخصصی و برنامه تخصصی جنرال گروه برگزار شده و مدیر برنامه میزبان، گزارشی از برنامه های  آموزشی و پژوهشی خود برای اعضا شورا ارائه نماید تا همه اعضا شورا در جریان پیشرفت ها و مشکلات برنامه ها قرار گیرند و تصمیم های لازم جمعی اتخاذ گردد.

سیاست 2- مدیر گروه موظف است همه اقدامات لازم را در دانشگاه برای تقویت برنامه های فوق تخصصی گروه به موازات تقویت برنامه تخصصی جنرال گروه انجام دهد به گونه ای که کمیت و کیفیت اعضای هئیت علمی مراکز تربیت دستیار فوق تخصصی توسعه یابد.

سیاست 3- مدیر گروه موظف است شورای آموزشی گروه را با هدف تصمیم گیری های اجرایی آموزشی با حضور روسای بخش های هفت گانه داخلی (لقمان- طالقانی-شهدا-مدرس-امام حسین(ع)-لباف-مسیح) معاونین آموزشی شش برنامه فوق تخصصی، معاون آموزشی برنامه تخصصی جنرال گروه، معاونین گروه، مسئولین دستیاری، کارورزی و کارآموزی گروه، نماینده دستیاران و نماینده دفتر پرستاری معاونت درمان دانشگاه تشکیل دهد. جلسات این شورا باید حداقل ماهی یک بار تشکیل گردد.

سیاست 4- مدیر گروه موظف است شورای پژوهشی گروه را با هدف تصمیم گیری های اجرایی پژوهشی با حضور معاونین پژوهشی برنامه های فوق تخصصی، معاون پژوهشی برنامه تخصصی جنرال، معاونین پژوهشی هفت بخش داخلی دانشگاه و یک اپیدمیولوژیست تشکیل دهد. جلسات این شورا باید حداقل ماهی یک بار برگزار گردد. شیوه نامه تدوین پایان نامه گروه داخلی باید با هماهنگی مدیران برنامه های فوق تخصصی و مدیر برنامه تخصصی جنرال نهایی و اجرا گردد.

سیاست 5- مدیر گروه موظف است دفتر گروه را برای هماهنگی های لازم ایجاد کرده و همه اسناد گروه شامل آیین نامه ها و مقررات و نامه های وارده و خروجی را سازمان دهی نموده و در زمان پایان دوره مدیر گروهی این این اسناد را به مدیر گروه بعدی تحویل دهد. همچنین مدیر گروه موظف است اتوماسیون همه مدیران برنامه های فوق تخصصی و تخصصی را سازماندهی نماید.

سیاست 6- مدیر گروه موظف است که هر گونه برنامه ریزی اعضای هئیت علمی از جمله جذب، باز توزیع، تمدید قرارداد، انتقال و یا بازنشستگی را با مدیران برنامه های فوق تخصصی و مدیر برنامه تخصصی جنرال هماهنگ نماید.

 

سیاست7-  مدیر گروه موظف است بر اساس کوریکولوم طبی، چرخش دستیاران تخصصی، در بخش های داخلی دانشگاه را با هماهنگی برنامه های فوق تخصصی و مدیر برنامه تخصصی جنرال گروه برنامه ریزی و اجرا نماید و جهت اعتبار بخشی های دوره ای وزارت متبوع برنامه ریزی انجام دهد.

سیاست 8- مدیر گروه موظف است کلاس های بورد نظری و عملی دستیاران سال چهارم و همچنین کلاس های منظم تئوری و عملی دستیاران سال های یک تا سه را با هماهنگی برنامه های فوق تخصصی و مدیر برنامه تخصصی جنرال گروه برنامه ریزی و اجرا نموده و برنامه ریزی دقیقی برای آزمون های گروه داخلی و ارزشیابی های ماهیانه و سالیانه دستیاران داشته باشد.

سیاست 9- مدیر گروه موظف است برای دستیاران مهمان گروه داخلی که سال اول دستیاری خود را در گروه داخلی می گذرانند ( شامل دستیاران قلب و عفونی و رادیو تراپی) با هماهنگی مدیر گروه های مربوطه و مدیران برنامه های فوق تخصصی و تخصصی جنرال، برنامه ریزی آموزشی و درمانی انجام دهد.

سیاست 10-  مدیر گروه موظف است برنامه های آموزشی طب داخلی دانشکده های مختلف دانشگاه را با هماهنگی مدیر برنامه تخصصی جنرال گروه انجام دهد.

سیاست 11- مدیر گروه موطف است برنامه آموزشی دانشجویان پزشکی عمومی ( مقدمات بالینی، کارآموزی و کارورزی) را با هماهنگی دانشکده پزشکی، مدیران برنامه های فوق تخصصی و مدیر برنامه تخصصی جنرال گروه به طور کامل برگزار نماید.

سیاست 12-  مدیر گروه موظف است کلیه کنگره ها، همایشها و سمپوزیوم های گروه را با هماهنگی مدیران برنامه های فوق تخصصی و مدیر برنامه تخصصی جنرال گروه برگزار نماید.

سیاست 13- مدیر گروه موظف است متخصصین جنرال گروه را  بعد از تعهد چهار ساله با پیشنهاد مدیر برنامه تخصصی جنرال گروه با هماهنگی مدیران برنامه های فوق تخصصی و در صورت رضایت گروه از عملکرد ایشان، جهت ادامه تحصیل در یکی از رشته های فوق تخصصی مورد نیاز گروه معرفی نماید. همچنین مدیر گروه موظف است برای ارتقاء وضعیت پژوهشی متخصصین جنرال داخلی دانشگاه، تسهیلات ویژه ای جهت اخذ پایان نامه و تدوین مقالات برای ایشان در شیوه نامه تدوین پایان نامه دستیاری در نظر گیرد و ارتباط این اعضاء هیئت علمی را با مراکز تحقیقاتی دانشگاه تسهیل نماید.

 

سیاست 14- مدیران برنامه های فوق تخصصی موظف هستند طبق شرح وظایف مشخص شده در حکم ایشان ( پیوست 1 تا 7) از طرف مدیر گروه هماهنگی های لازم آموزشی و پژوهشی را با گروه داخلی انجام دهند تا انسجام گروه داخلی روز به روز افزایش یابد.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب