گروه چشم

گروه چشم

دسته بندی :‌ 76

پرتال اصلی گروه

شرح وظایف مدیر گروه چشم
 
 
 
1.     نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدماتی در گروه
 
2.     ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده
 
3.     تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده
 
4.     تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط.
 
5.     پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده.
 
6.     اظهارنظر درباره بورس ها، فرصت های مطالعاتی و ماموریت های اعضای گروه و پیشنهاد آن به رئیس دانشکده.
 
7.     پیشنهاد استخدام اعضای هیات علمی به ریاست دانشکده.
 
8.     هماهنگ ساختن فعالیت های آموزشی و پژوهشی در رشته مربوطه
 
9.     نظارت بر نحوه ارائه دروس و انتخاب کتب درسی.
 
10. حمایت علمی از طرح های پژوهشی ارزنده ای که توسط اعضای هیات علمی ارائه می شود.
 
11.  هدایت امور پژوهشی و نظارت بر حسن انجام آنها.
 
12. تشکیل منظم جلسات آموزشی، پژوهشی و اجرایی شورای گروه.
 
13.  ارائه پیشنهاد همکاری های علمی با سایر موسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به ریاست دانشکده.
 
14. اظهارنظر در مورد شرکت اعضای گروه در کنفرانس های بین المللی سالانه (داخلی و خارجی) و پیشنهاد آن به رئیس دانشکده.
 
15. ارائه پیشنهاد در مورد محورهای موضوعات و اولویت های تحقیقاتی در گروه.
 
16. یافتن راهکارهای مناسب جهت ایجاد ارتباط هرچه بیشتر بین گروه های بالینی و علوم پایه.
 
17. تلاش جهت ارتقای همه جانبه اعضای محترم هیات علمی گروه.
 
18.  انعکاس مشکلات گروه اعم از مشکلات نیروی انسانی، تجهیزاتی و مشکلات فرایندی گروه به رئیس دانشکده.
 
19. شناسایی امکانات و تسهیلات درون و برون دانشگاهی و سعی در جذب آن برای ارتقای گروه.
 
20.  برگزاری منظم جلسات کمیته های تصمیم گیری در گروه.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب