گوارش

گوارش

دسته بندی :‌ 77

پرتال اصلی گروه

 

   قطب علمی گوارش در گسترش مرز‌های دانش و فناوری برای ارتقا جایگاه علمی کشور، فراهم ساختن زمینه فعالیت‌های گروهی و ایجاد شبکه‌های علمی و فناوری فعالیت دارد. که این کسب مرجعیت علمی و فناوری در زمینه تخصصی گوارش است و دستیابی به این امر مهم می‌تواند زمینه‌های لازم برای مشارکت مراکز علمی در سطح ملی و بین‌المللی در مسیر تولید علم و توسعه فناوری در داخل کشور و توسعه و تقویت مطالعات میان رشته‌ای و تولید علم بومی را به همراه داشته باشد.

   نظر به اینکه در حال حاضر نظام آموزش پزشکی با رشد و توسعه ی علمی فزاینده ای رو به روست و نیاز به همگامی و به روز ماندن به  آموزش های گسترده تری نسبت به کوریکولوم های تعریف شده ی درسی دانشجویان پزشکی نیازمند است باید جستجو گردد تا بستر مناسبی برای اجرای سیاست ها و برنامه های فوق العاده فراهم شود، گروه آموزشی قطب گوارش یکی از روش ها و راهکارهای مناسب برای این آموزش های منتهی به افزایش دانش می باشد.

   بدون تردید استفاده ی بهینه از امکانات بالقوه و بالفعل آموزشی، انطباق برنامه ها و شیوه های آموزشی با روند تغییر و تحولات سریع علم پزشکی، به همکاری و هم فکری همه جانبه ی صاحبان اندیشه و اعضای خبره گروه های آموزشی نیاز دارد. بدین ترتیب اعضا گروه آموزشی قطب گوارش با توجه به شرح وظایف و حیطه ی فعالیت های خود می توانند به عنوان اعضای علمی، آموزشی و تخصصی، زمینه ساز ارتقا دانش و آگاهی فراگیران نظام سلامت باشند.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب