روانشناسی بالینی

روانشناسی بالینی

دسته بندی :‌ 75

گروه آموزشی روانشناسی بالینی

سال تاسیس گروه:1387

محل استقرار گروه:مرکز پزشکی، آموزشی، درمانی آیت ا... طالقانی

تاریخچه گروه

تاسیس گروه روانشناسی بالینی پس از راه اندازی دوره کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی در سال 1385 که به شکل یک سال درمیان مجوز پذیرش دانشجو داشت  پیگیری گردید. در سال 1386 با دعوت از هیات ممتحنه روانشناسی بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این مجوز به پذیرش دانشجو هر سال تغییر کردپس از طی مراحل قانونی در دانشکده پزشکی و شورای آموزشی دانشگاه از شورای گسترش وزارت بهداشت مورخ 5/8/87 بعنوان گروه روانشناسی بالینی مجوز دریافت کرد. در سال 1388 پس از بازدید هیات ممتحنه بورد روانشناسی بالینی دوره دکترای تخصصی روانشناسی بالینی راه اندازی گردید. در ابتدا آقای دکتر دژکام، پس از ایشان خانم دکتر بختیاری، خانم دکتر سیف الهی و در حال حاضر آقای دکتر مسجدی آرانی مدیر گروه هستند.

 

مجوز تاسیس گروه: نامه شماره 285134/15/آ دفترشورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  

مدیر گروه: دکتر عباس مسجدی آرانی 

معاون آموزشی: دکتر مریم بختیاری

لینک پرتال اصلی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب