چهارشنبه ١٦ آذر ١٤٠١ - 
  E-MAIL  
  HOME  
 ENGLISH  
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
صفحه اصلي > نظر و پیشنهاد 
 
 

شرح وظایف دفاتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات

دریافت شکایات واصله از اشخاص حقیقی و حقوقی و بررسی پیرامون صحت و سقم مواردشکايات و پيگيری موضوع تا اخذ نتيجه نهايی و پاسخگويی به شاکی.

پاسخگويی حضوری و تلفنیبه مراجعين و راهنمايی و رفع اشکال آنها در موارد مربوط.

رسيدگی به شکايات مندرجدر مطبوعات در زمينه های مربوط پس از حصول اطمينان از صحت مفاد آن و پاسخگويی ازطريق روابط عمومی دستگاه مربوطه.

برقراری ارتباط مستمر بادفتر بازرسی و پاسخگويی به شکايات سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت متبوعو اجرای خط مشی ها و سياستها و دستور العملهايی که توسط سازمان مذکور تهيه و ابلاغمی گردد.

برقراری ارتباط باواحدهای پاسخگويی به شکايات ، مراکز خدمات و درمانی تابعه و اعمال نظارت مستمر برعملکرد آنان و دريافت و جمع بندی گزارشهای واصله همراه با تجزيه و تحليل لازم جهتاطلاع بالاترين مقام دستگاه و نيز ارسال به دفتر بازرسی و پاسخگويی به شکاياتسازمان امور اداری و استخدامی کشور و همچنين وزارت متبوع.

ارائه خط مشی به واحدهایتحت پوشش در رابطه با شکايات واصله و انجام بازرسی های لازم

تنظيم و تکميلگزارش عملياتی دستگاه متبوع به صورت فصلی مطابق فرمهای ابلاغی و ارسال آن به دفتربازرسی و پاسخگويی به شکايات وزارت متبوع و در صورت نياز سازمان امور اداری واستخدامی کشور.

تهيه و تنظيم برنامه هایبازرسی مستمر ، دوره ای و يا موردی جهت واحدهای پاسخگويی به شکايات واحدها و مراکزتابعه.

هماهنگی و همکاری با دفتربازرسی و پاسخگويی به شکايات سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت متبوع دررابطه با نظارت بر حسن اجرای قوانين و مقررات.

حضور مديريت در جلساتهماهنگی که از سوی دفتر بازرسی و پاسخگويی به شکايات سازمان امور اداری و استخدامیکشور و وزارت متبوع جهت بحث و تبادل اطلاعات تشکيل می گردد.

برگزاری جلسات هماهنگیبين واحدهای پاسخگويی به شکايات واحد و مراکز تابعه در فواصل زمانی مناسب.

برقراری ارتباط با سازمانبازرسی کل کشور و وزارت متبوع و ايفای وظيفه مندرج در ماده 12 قانون تشکيل سازمانبازرسی کل کشور ، کميسيون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظرسنجیدستگاهها و رسانه های جمعی و مطبوعات جهت اطلاع از نظريات مردم در خصوص نحوه عملدستگاه اجرائی ذيربط.

اعزام بازرس يا هيات هایبازرسی جهت انجام بازرسی های مستمر ، دوره ای و موردی به منظور تهيه گزارش لازم وارائه پيشنهادها و راه حل های مناسب جهت رفع نواقص و مشکلات به مراجع مربوطه.

اخذ نظريات واحدهای تخصصیدستگاه متبوع در موضوعات مطروحه در صورت لزوم به منظور رسيدگی و اعلام پاسخ بهشکايات.

برقراری ارتباط با موسساتمطالعاتی ، تحقيقاتی و دانشگاهی در زمينه سنجش افکار عمومی به منظور استفاده ازيافته های علمی در زمينه های مربوط.

مطالعه و بررسی مستمرروشهای انجام کار در دفتر و واحدهای پاسخگويی به شکايات مراکز و واحدهای تابعه بهمنظور ارائه پيشنهادها اصلاحي لازم.

انجام اقدامات لازم بهمنظور استقرار سيستمهای پيشرفته و مکانيزه جهت افزايش دقت ، سرعت و کيفيت گزارشگيریو گزارش دهی.

اعلام موارد تخلفات اداریمشهود کارکنان و مسئولان دولتی در حين بررسی شکايات يا بازرسی های انجام شده بههيئت بدوی رسيدگی به تخلفات اداری ذيربط ، پس از هماهنگی با نماينده وزير و رئيسدفتر بازرسی و ... يا بالاترين مقام دستگاه اجرائی مربوط در امر رسيدگی به تخلفاتاداری و دريافت نتيجه اقدام هيئت جهت انعکاس به شاکی.

ارجاع پرونده به محاکمصالحه قضائی در مواردی که تخلف ، عنوان جرم عمومی نيز داشته باشد با هماهنگیبالاترين مقام اجرائی دانشگاه و يا وزارت متبوع.

معرفی کارکنان دفتر وواحدهای پاسخگويی به شکايات واحدها و مراکز تابعه به مراکز آموزشی جهت گذراندن دورههای آموزشی مورد نياز در صورت لزوم.

فراهم نمودن مقدمات نصبصندوق در محلهای مناسب برای دستيابی به پيشنهادات و انتقادات ارباب رجوع جهت اطلاعبالاترين مقام دستگاه اجرائی

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران میدان شهید شهریاری - خیابان کودکیار - دانشکده پزشکی
کدپستی:  1985717443  
تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : Dean.medicalschool@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.